12.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Pracownik wykonujący dodatkowe usługi dla swojego pracodawcy – opinia prawna

Stan faktyczny

 

Czy będąc prezesem zarządu spółki zatrudnionym na umowę o pracę mogę prowadzić jednocześnie usługi doradcze (dla spółki, której jestem prezesem), ale w formie własnego przedsiębiorstwa opodatkowanego według stopy 19%? Mam na myśli zlecenie podmiotowi gospodarczemu za prowizje od obrotu prowadzenie działań zmierzających do intensyfikacji sprzedaży.

 

Opinia prawna

 

Porady prawne

W sytuacji, w której aktualny pracownik ma jednocześnie wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy poza stosunkiem pracy, należy dokonać analizy przepisu art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej zwana pdof). Zgodnie z tym przepisem wybór opodatkowania wg jednej stawki liniowej (19%) z tytułu działalności gospodarczej nie będzie możliwym, jeśli zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej będzie tożsamy z obowiązkami pracowniczymi, wynikającymi ze stosunku pracy. Inaczej mówiąc – nie będzie wątpliwości prawnych, jeśli Pana obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska będą odmienne od obowiązków wynikających z umowy o współpracę (umowy w obrocie gospodarczym).

 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż z tytułu umowy o pracę powierzono Panu obowiązki zarządzania przedsiębiorstwem (członek zarządu), a za takie należy uznać między innymi: reprezentację spółki wobec osób trzecich, dbanie o prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa, w tym o jego kondycję finansową, prowadzenie optymalnej polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Obowiązki te mogą być wykonywane bezpośrednio lub pośrednio, przez podległych dyrektorów/kierowników. W takiej sytuacji, zawarcie umowy np. na wykonanie prac remontowych w siedzibie przedsiębiorstwa przez Pana, w ramach Pana działalności gospodarczej, nie pozostawiałoby wątpliwości, iż nie jest to tożsama działalność z obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, a tym samym wybór opodatkowania wg stawki liniowej nie budziłby zastrzeżeń.

 

Natomiast pobieranie wynagrodzenia w ramach prowadzonej działalności, w formie prowizji wyliczanej od wzrostu sprzedaży, nie pozwala na przyjęcie tak ostrej i jednoznacznej granicy. Jako prezes przedsiębiorstwa ma Pan obowiązek dbania o rozwój firmy, w tym o ciągłą poprawę jego statusu finansowego, i ogólnie należy uznać, że pozyskiwanie nowych klientów, czy inne formy zwiększania sprzedaży przedsiębiorstwa, jest elementem tego obowiązku. Jednakże prawidłowa ocena stanu faktycznego zależeć będzie od wielu czynników, kształtujących dany stosunek prawny. Granica ta nadal pozostanie płynną i musi się Pan liczyć z tym, iż organy skarbowe mogą stawiać Panu zarzut obejścia przepisów prawa podatkowego. Zarzut taki będzie tym bardziej prawdopodobny, jeśli głównym Pana kontrahentem, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie Pana pracodawca.

 

Zaznaczyć należy, że dyspozycja przepisu art. 9a ust. 3 pdof nie ogranicza zakazu wyboru opodatkowania liniowego dochodów jedynie do indywidualnej działalności gospodarczej, lecz dotyczy również spółek osobowych (cywilna, jawna, komandytowa).

W przypadku uznania, iż nie miał Pan prawa do wyboru podatku liniowego, a pomimo to rozliczał Pan swoje dochody wg stawki 19%, będzie Pan zobowiązany złożyć stosowne korekty deklaracji miesięcznych, wpłacić zaległe zaliczki wyliczone wg skali z art. 27 ust. 1 pdof wraz z odsetkami za zwłokę od każdej „opóźnionej” zaliczki. Niestety, organ podatkowy – w przypadku, gdy stwierdzenie nieprawidłowości nastąpi w wyniku kontroli - może również nałożyć dodatkowe sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym - np. kara mandatu za wykroczenie, bądź – w zależności od wysokości domiaru podatku – kara za popełnienie przestępstwa. W tym drugim przypadku na ogół orzekana jest również kara pieniężna, ale niestety skutek jest dalej idący. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić funkcji zarządczych w organach spółek.

 

Jeśli jednak podejmie Pan ryzyko i zechce tak ułożyć swoją współpracę ze spółką, aby móc prowadzić działalność opodatkowaną wg stawki 19% i obok wynagrodzenia z umowy o pracę, pobierać wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy z działalności gospodarczej, powinien Pan zadbać o to, by sformułowanie przedmiotu umowy o pracę oraz z działalności gospodarczej były jak najbardziej różne, przy czym należy brać pod uwagę zarówno zobowiązania ze stosunku pracy, jak i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu. Inną możliwością jest zmiana stosunku pracy na kontrakt menedżerski, i odczekanie następnego roku (art. 9a ust. 3 pkt. 1 pdof) aby od 2006 bez żadnych ograniczeń współpracować z przedsiębiorstwem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Utrata wynagrodzenia a umowa kredytu - opinia prawna

Stan faktyczny W dniu 6 grudnia 2003 r., zostało odebrane mi prawo jazdy, sprawą z dnia 8 czerwca 2004 r. zostało ono zatrzymane na okres 2 lat, dodatkowo ustalono 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz koszty w kwocie 350 zł. Pracodawca - obniżył moje wynagrodzenie z 3200 (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik podpisał z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą konsekwencje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą przed upływem określonego w niej terminu. W chwili obecnej pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. W związku z zawartą (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Stan faktyczny Mój pracownik zwolnił się i rozpoczął prowadzenie działalności konkurencyjnej. Rozpoczął sprzedawanie tego samego co ja, a jest to asortyment dość szczególny (oprogramowanie antywirusowe). Czy mogę i są ku temu podstawy podać go do sądu, że rozpoczął działalność (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 2001 do marca 2006 byłam zatrudniona na stanowisku handlowca, na zasadach tzw. samozatrudnienia. Do obowiązków wynikających z umowy zlecenia należało m.in. pozyskiwanie i obsługa klientów. Wynagrodzenie otrzymywane było przeze mnie miesięcznie (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Propozycje dla telepracowników

Propozycje dla telepracowników

Kogo dotyczą proponowane przepisy? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje przede wszystkim wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich (...)

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Czy jeśli otrzymam do ręki wypowiedzenie z pracy, gdzie byłem zatrudniony na czas nieokreślony i w okresie wypowiedzenia zachoruję na długotrwałą chorobę np. 6 miesięcy. To czy w tym czasie będzie mi przysługiwało comiesięczne wynagrodzenie? Opinia prawna Art. 41 Kodeksu (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie (...)

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego (...)

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Naruszenie obowiązków pracowniczych przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Czy mogę zwolnić pracownika, który pił w czasie pracy, a nie mogę tego udowodnić. Zatrudniam 80 osób. Proszę podać możliwość zwolnienia z opisem, na jakiej podstawie można rozwiązać umowę o pracę. W zakładzie nie ma organizacji związkowej, zaś pracownik jest zatrudniony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA Duża firma z kilkumilionowych kapitałem zakładowym z siedzibą główną w mieście X zatrudnia na umowę o pracę nowego pracownika (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

Kara Nagany

Kara Nagany Witam.Czy pracodawca nakładając karę musi wyszczegolnic rodzaj popełnionego wykroczenia w sposób konkretny tz. dokładnie za jakie przewinienie.Co zrobic natomiast jeżeli pracodawca w (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA Duża firma z kilkumilionowych kapitałem zakładowym z siedzibą główną w mieście X zatrudnia na umowę o pracę nowego pracownika (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

Kara Nagany

Kara Nagany Witam.Czy pracodawca nakładając karę musi wyszczegolnic rodzaj popełnionego wykroczenia w sposób konkretny tz. dokładnie za jakie przewinienie.Co zrobic natomiast jeżeli pracodawca w (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Praca w banku

Praca w banku Oczekuję gorącej dyskusji, bo i temat jest gorący. Problem którym chcę się podzielić dotyczy ok.30 tys. osób w Polsce. Pracownicy jednego z największych banków obligatoryjnie są (...)

umowa o odpowiedzialnosci

umowa o odpowiedzialnosci taka odpowiedzialnosc dostałam do podpisu w sklepis spozywczym. pracownik oswiadcza,ze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc materialna na siebieza powierzone mienie .zgodnie (...)

jaki urlop sie nalezy?

jaki urlop sie nalezy? jaki urlop nalezy sie po rownym roku pracy. to moja pierwsza praca, mam wyksztalcenie wyzsze, nie mialem wczesniej stazu. Kodeks pracy Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę (...)

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa Takie oświadczenie musieli podpisać pracownicy sklepu spozywczego pod groźbą zwolnienia z pracy. Chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego zobowiązuje (...)

Porady prawne