14.12.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich zależą od kategorii, do której nauczyciel należy.

Jakie szczegółowe obowiązki mają nauczyciele akademiccy?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

 1. prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz podnosić swoje kwalifikacje,
 2. kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez uczelnię,
 3. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Pracownicy naukowi są obowiązani:

 1. prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz podnosić swoje kwalifikacje,
 2. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego należy również kształcenie młodej kadry naukowej.

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

 1. kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych przez uczelnię,
 2. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,
 3. uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Specyfika obowiązków nauczycieli zatrudnionych w uczelniach medycznych
lub w uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych
polega na tym, iż uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych będących zakładami opieki zdrowotnej lub oddziałach innych zakładów opieki zdrowotnej (szpitali), udostępnianych uczelniom.
Nauczyciele tacy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartej ze szpitalem klinicznym albo innym zakładem opieki zdrowotnej (szpitalem).
Podobne zasady obowiązują uczelnie działające w zakresie nauk weterynaryjnych.

Czy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie?

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, stosownie do zakresu swoich obowiązków.


Dokonuje się jej co cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, a także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.
W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie roku.
Podstawowe kryteria oceny i tryb okresowego oceniania nauczycieli akademickich określa statut uczelni.

Jaki czas pracy obowiązuje nauczyciela akademickiego?

Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiar pensum w granicach:

 • dla pracowników naukowo-dydaktycznych min. 120, max. 210 godzin obliczeniowych rocznie,
 • dla starszych wykładowców i wykładowców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych min. 240, max. 360 godzin obliczeniowych rocznie,
 • dla lektorów i instruktorów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych min.300, max. 540 godzin obliczeniowych rocznie ustala senat uczelni.

Pensum może być również wykonywane poza uczelnią, a w szczególności w szkole ponadpodstawowej, na zasadach określonych przez senat.

Obowiązkowy wymiar czasu pracy pracowników naukowych wynosi 36 godzin tygodniowo.

Czy nauczyciel akademicki może pracować ponad wymiar swojego czasu pracy?

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych 1/4, a dla pracowników dydaktycznych 1/2 pensum.
Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi akademickiemu?

Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego składa się z wynagrodzenia zasadniczego i innych składników.

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy i dodatek funkcyjny są wypłacane nauczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: