Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych - konkurs trwa

ASOS 2020 – 40 mln zł na wsparcie aktywności społecznej seniorów

40 mln zł – tyle środków przewidziano w budżecie państwa na realizację zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w edycji 2020.

ASOS powstał po to, by wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów. Wszelkie działania z tym związane są możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniu z programu. Kto może otrzymać dofinansowanie, w jakiej wysokości i na jakie cele – na te pytania odpowiadamy w dedykowanym informatorze.

Informator ASOS

Konkurs ofert do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja na rok 2020

Rząd ogłosł konkurs ofert do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja na rok 2020. Do wzięcia jest aż 40 mln zł. Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do nawet 200 tys. zł.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych.

Porady prawne

Społeczeństwo polskie starzeje się w tempie dotąd niespotykanym, a to rodzi przed nami wiele nowych wyzwań. Badania pokazują, że chociaż w porównaniu do roku 2015 udział w aktywnościach społecznych wśród osób starszych wzrósł, wciąż w Polsce mniej osób starszych niż w innych krajach UE angażuje się np. w prace społeczne, wolontariat, regularnie ćwiczy czy bierze udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, które pozwalają zaangażować coraz to większą grupę osób starszych, tak  by nasi seniorzy pozostawali jak najdłużej samodzielni i aktywni.

Więcej o programie ASOS

Poniżej odpowiedzi resortu polityki społecznej na najczęstsze pytania dotyczące tegorocznej edycji rządowego Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Do kiedy można składać oferty w tegorocznej edycji Programu?

Oferty można składać od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00.

Czy można składać oferty ASOS drogą pocztową?

Nie. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu ASOS należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl/. Tam też znajduje się m.in. Regulamin ASOS 2020 wraz ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do złożenia oferty (np.. wzory umów, wzory kart oceny ofert, instrukcja wypełnienia oferty w Generatorze).

Kto może złożyć ofertę w programie ASOS?

Są to głównie organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z dotacji zawiera Regulamin Programu ASOS.

Czy jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego może ubiegać się o dotację w ramach Programu ASOS?

Nie, jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty w ramach Programu ASOS.  Może jednak występować w partnerstwie w projekcie z podmiotem uprawnionym.

Ile wynosi dotacja na każdy wybrany w konkursie  projekt?

Wartość dotacji wynosi od 20 000 zł do 200 000 zł.

Czy od oferentów wymagany jest wkład własny?

Podmioty, które starają się o dofinansowanie, muszą dysponować wkładem własnym w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub/i wkład osobowy.

Jakie koszty mogą zostać dofinansowane  w ramach dotacji z ASOS?

Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:

  • merytoryczne związane z uczestnictwem seniorów w zadaniach;
  • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji.

Do kiedy wybrany projekt musi zostać zrealizowany?

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych. Maksymalny czas realizacji zadania to okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku beneficjenta, który realizował projekt dofinansowany przez ASOS w roku ubiegłym, nowe zadanie w ramach konkursu ASOS 2020 może być jednak realizowane dopiero po całkowitym rozliczeniu zeszłorocznej dotacji. Podmiot może więc złożyć ofertę w ramach Programu ASOS 2020. Nie otrzyma jednakże środków w przypadku wskazania go do dofinansowania w ramach Programu ASOS 2020 do czasu, kiedy ostatecznie nie zostanie zaakceptowane sprawozdanie z realizacji zadnia w ramach Programu ASOS edycja 2019.

Kto będzie oceniał złożone oferty?

Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w
Regulaminie ASOS 2020.

Co w razie pytań?

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS 2020 można uzyskać od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 74, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne