20.8.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prokuratura uderza w mafie VAT-owskie

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące postępowań o wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT

Prokurator Generalny wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku. 

Mają one na celu podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych prowadzonych o tego typu przestępstwa, a także zapewnienie jednolitej praktyki w prowadzonych postępowaniach.

- "Prokuratura konsekwentnie walczy teraz z miliardowymi wyłudzeniami VAT. Przed objęciem przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego regułą było umarzanie tego typu spraw. Jeśli już zapadał wyrok skazujący, to niemal zawsze sądy orzekały karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Czy w tej sytuacji może dziwić gigantyczna skala okradania Polski przez mafie VAT-owskie. Dlatego zmieniłem sposób pracy prokuratury, także w zakresie prowadzenia postępowań o tego typu przestępstwa. Już widać pierwsze efekty tych zmian. Wzrost wpływów do budżetu Państwa z podatku VAT już jest bardzo widoczny" – powiedział Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Konieczna jest koordynacja działań organów

Zgodnie z wytycznymi sprawy dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub innych oszukańczych uszczupleń w tym podatku powinny być prowadzone w prokuraturach regionalnych i okręgowych. Jeżeli jednak przestępstwa zostaną popełnione przez zorganizowane grupy, to postępowania będą prowadzone w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Wszystkie sprawy dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub innego rodzaju oszukańczych uszczupleń w podatku VAT mają być prowadzone przez prokuratorów specjalizujących się w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Postępowania o takie czyny powinny być prowadzone z właściwymi zarządami Centralnego Biura Śledczego Policji, wydziałami do spraw przestępczości gospodarczej Komend Wojewódzkich Policji, delegaturami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, delegaturami Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub naczelnikami urzędów celno-skarbowych. Postępowań tych nie powinno się powierzać do prowadzenia jednostkom Policji niższych szczebli.

Nadzorując postępowanie przygotowawcze prokuratorzy powinni przykładać szczególną wagę do zapewnienia właściwej koordynacji działań organów ścigania i służb Krajowej Administracji Skarbowej. Standardem powinno być odbywanie cyklicznych narad z udziałem prowadzących sprawę funkcjonariuszy i przedstawicieli służb skarbowych.  

Porady prawne

Jak będą kwalifikowane czyny sprawców?

W sprawach dotyczących wyłudzeń nienależnego zwrotu podatku VAT prokuratorzy powinni stosować instytucję idealnego zbiegu czynów zabronionych określoną w art. 8 kodeksu karnego skarbowego. Zasadność przyjęcia takiej kwalifikacji prawnej czynu potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 roku (sygn. akt I KZP 19/12, OSNKW 2013, z. 2, poz. 13).

W pierwszej kolejności prokuratorzy powinni ustalić, czy istnieją podstawy do przyjęcia idealnego zbiegu przestępstwa stypizowanego w art. 286 par. 1 kodeksu karnego (oszustwo) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego (bezpodstawny zwrot podatku).

W związku z wejściem w życie nowych typów przestępstw w stosunku do czynów popełnionych po 1 marca 2017 roku prokuratorzy powinni także ustalić, czy w sprawie istnieją podstawy do przyjęcia idealnego zbiegu przestępstw stypizowanych w art. 270a kodeksu karnego (fałszowanie dokumentów faktur), art. 271a kodeksu karnego (podanie w fakturach nieprawdy), art. 277a kodeksu karnego (fałszowanie faktur ze znaczną kwotą należności) z przestępstwem karnym skarbowym, o którym mowa w art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego (wystawienie nierzetelnej faktury lub posługiwanie się nią). 

Jakie czynności trzeba podejmować w sprawie?

W swoich wytycznych Prokurator Generalny wskazał, że czynności podejmowane przez prokuratorów już od wstępnego etapu postępowania powinny być ukierunkowane na ustalenie sprawców odgrywających w przestępczym procederze rolę wiodącą. Ma to prowadzić do jak najszybszego zebrania dowodów uzasadniających sporządzenie i ogłoszenie postanowień o przedstawieniu tym osobom zarzutów.

Po wykonaniu tych czynności prokuratorzy powinni zastosować lub wystąpić z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych oraz wydać postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Jeśli sprawca prowadzi działalność gospodarczą lub nią zarządza, to zasadnym będzie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności.

Majątek sprawców będzie zabezpieczany

Już od wstępnego etapu postępowania prokuratorzy oraz funkcjonariusze Policji i innych służb powinni dążyć do ustalenia stanu majątkowego podejrzanych i praw majątkowych, które mogą stanowić przedmiot zabezpieczenia. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo w warunkach określonych w art. 45 par. 2 kodeksu karnego (z popełnionego przestępstwa sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości), to ustalenia składników majątkowych powinny uwzględniać majątek nabyty przez sprawcę zarówno w czasie i po popełnienia przestępstwa, jak również na 5 lat przed jego popełnieniem, a także majątek przeniesiony w tym czasie przez sprawcę na osoby trzecie. W takich przypadkach sprawdzenia powinny obejmować również podstawowe informacje dotyczące legalności nabycia mienia. Każdorazowo prokuratorzy powinni rozważyć potrzebę zastosowania nowych instytucji, jak konfiskata rozszerzona i przepadek przedsiębiorstwa.

Działania takie pozwolą na zabezpieczenie interesów finansowych Skarbu Państwa.

Będą składane wnioski o surowe kary

Proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub dokonania innego istotnego uszczuplenia w tym podatku powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Przy określaniu wysokości wnioskowanej grzywny należy uwzględnić, obok stopnia karygodności czynu i stopnia winy sprawcy, również celowość ubezskutecznienia korzyści osiągniętej wskutek popełnionego przez niego przestępstwa.

W przypadku spraw, w których wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie przekracza kwotę 1 miliona złotych, a szkoda nie została naprawiona, prokuratorzy powinni wnioskować o kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenia wykonania takich powinno być ograniczone do przypadków zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary lub wydania wyroku skazującego w trybie konsensualnym.

 

Do pobrania:

Na podst. inf. Działu Prasowego Prokuratury Krajowej

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe wynagrodzenia asystentów prokuratorów?20 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów. Rozporządzenie to określa wysokość wynagrodzenia (...)

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 maja 2019 r. wydał wyroki w sprawach połączonych C-508/18 OG (Prokuratura w Lubece) i C-82/19 PPU PI (Prokuratura w Zwickau), oraz wyrok w sprawie C-509/18 PF (Prokurator generalny Litwy). W jego ocenie prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej (...)

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Sprawą ponoszenia kosztów złożenia rzeczy do depozytu sądowego, jej przechowania i utrzymania ponosi sąd albo prokuratura, które wydały postanowienie o przekazaniu. Powyższą sprawą zajął się ostatnio Sąd Najwyższy (I KZP 14/11). W sprawie tej chodziło o samochód zatrzymany (...)

Prokurator byłej

Prokurator byłej "krajówki" dostanie 13 tys. miesięcznie

28 prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy znaleźli się na bezrobociu, dostaną od państwa nawet po 13 tys. złotych miesięcznie za siedzenie w domu. Pieniądze będą otrzymywać aż do uzyskania wieku emerytalnego – donosi Gazeta Prawna. Nowa ustawa o prokuraturze zlikwidowała (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie (...)

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

W przyszłą środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prokuraturze (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375). Jej głównym założeniem jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Przypomnijmy- w dniu 5 marca 2010r. prezydent Lech Kaczyński powołał na stanowisko (...)

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci bardziej chronione Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda. Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych (...)

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Do 28 grudnia zostało przedłużone główne dochodzenie w sprawie Amber Gold prowadzone przez gdańską Prokuraturę Okręgową. W związku z tym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ przedłużył czas na zgłaszanie wierzytelności względem spółki do 25 grudnia. Pierwotnie śledztwo miało potrwać do (...)

Umorzenia w sprawie Blidy

Umorzenia w sprawie Blidy

Nie było nacisków na prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące śmierci Barbary Blidy - uznała łódzka Prokuratura Okręgowa. Prokuratura umorzyła czternaście wątków śledztwa - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Nie stwierdzono (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, (...)

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaplanowała przesłuchanie szefa PiS na 27 lipca – dowiedziała się gazeta Wyborcza. Prokuratura nie ujawnia terminów przesłuchań pokrzywdzonych członków rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Informacje przekazał gazecie pełnomocnik (...)

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Żadnemu z dzieci nic się nie stało, więc nie było niebezpieczeństwa. Policja i prokuratura nie dopatrzyły się przestępstwa w tym, co zrobiła pijana nauczycielka z Konina koło Rędzin. W maju nietrzeźwa Iwona P. "opiekowała się" drugoklasistami na szkolnym boisku. Policja umorzyła (...)

Prokuratura stawia zarzuty Wąsaczowi

Prokuratura stawia zarzuty Wąsaczowi

Zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków związanych z ochroną interesu Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU postawiła byłemu ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi w gdańska prokuratura apelacyjna. (...)Eureko jest w sporze z Polską przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie. Polska chce (...)

Prokuratura umorzyła sprawę Kaczmarka

Prokuratura umorzyła sprawę Kaczmarka

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła wczoraj śledztwo w sprawie spotkania Janusza Kaczmarka z Ryszardem Krauzem na 40. piętrze Marriotta - informuje Gazeta Wyborcza. Były szef MSWiA w rządzie PiS Janusz Kaczmarek, zatajając swoje spotkanie z Ryszardem Krauzem, nie popełnił przestępstwa, (...)

Sąd rozwiązuje ONR z Brzegu

Sąd rozwiązuje ONR z Brzegu

Obóz Narodowo-Radykalny z Brzegu został rozwiązany przez sąd. Wnioskowała o to Prokuratura Okręgowa w Opolu, która powołała się na artykuły 13 i 58 Konstytucji RP - donosi dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Stowarzyszenie rozwiązano za propagowanie nazizmu, szerzenie nienawiści rasowej (...)

Prokuratorzy nie chcą być kontrolowani

Prokuratorzy nie chcą być kontrolowani

Sprzeciwiają się planom rządu, które zakładają zmniejszenie zbyt dużej autonomii sędziów śledczych. - Wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury oraz włączenie prokuratury w realizację polityki karnej rządu zniweczyłoby autonomię tej instytucji – ostrzega (...)

Śledztwo w sprawie stacji PKP

Śledztwo w sprawie stacji PKP

- Ja się przede wszystkim cieszę, że prokuratura podzieliła nasze przypuszczenia – mówi poseł Tadeusz Jarmuziewicz, który razem z kilkoma innymi posłami PO w październiku ub.r. złożył w prokuraturze doniesienie, że przy budowie stacji we Włoszczowie doszło do narażenia PKP (...)

Dziś wyrok w sprawie Nangar Khel

Dziś wyrok w sprawie Nangar Khel

Jak donosi portal tvn24.pl Sąd Najwyższy wypowie się dziś w sprawie apelacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie incydentu, jaki miał miejsce z udziałem siedmiu polskich żołnierzy 16 sierpnia 2007 r. w miejscowości Nangar Khel w Afganistanie. W trakcie rutynowego patrolu polscy żołnierze (...)

Sąd obniżył karę dla kazirodcy

Sąd obniżył karę dla kazirodcy

Krzysztof Bartoszuk, który latami gwałcił córkę Alicję i znęcał się nad rodziną, został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na dziesięć lat więzienia. Prokuratura domagała się dla oskarżonego 15 lat pozbawienia wolności - informuje Gazeta Wyborcza. Sąd wydał (...)

Zaniedbania prokuratury w sprawie polonijnego biznesmena

Zaniedbania prokuratury w sprawie polonijnego biznesmena

W 2007 r. Edward Mazur wytransferował z Polski 5 mln zł. Prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry mogła to zablokować.(...) — Byłem bardzo zdziwiony, że organy ścigania nie wystąpiły o zajęcie udziałów pana Mazura — przyznaje Jerzy Czerwiński, prezes Bakomy-Bis. Otóż (...)

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Ile zarobią asystenci prokuratorów?

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe wynagrodzenia asystentów prokuratorów?20 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów. Rozporządzenie to określa wysokość wynagrodzenia (...)

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Prokuratury niemieckie nie mogą wydać europejskiego nakazu aresztowania?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 27 maja 2019 r. wydał wyroki w sprawach połączonych C-508/18 OG (Prokuratura w Lubece) i C-82/19 PPU PI (Prokuratura w Zwickau), oraz wyrok w sprawie C-509/18 PF (Prokurator generalny Litwy). W jego ocenie prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej (...)

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Kto zapłaci za samochód w depozycie sądowym?

Sprawą ponoszenia kosztów złożenia rzeczy do depozytu sądowego, jej przechowania i utrzymania ponosi sąd albo prokuratura, które wydały postanowienie o przekazaniu. Powyższą sprawą zajął się ostatnio Sąd Najwyższy (I KZP 14/11). W sprawie tej chodziło o samochód zatrzymany (...)

Prokurator byłej

Prokurator byłej "krajówki" dostanie 13 tys. miesięcznie

28 prokuratorów z Prokuratury Krajowej, którzy znaleźli się na bezrobociu, dostaną od państwa nawet po 13 tys. złotych miesięcznie za siedzenie w domu. Pieniądze będą otrzymywać aż do uzyskania wieku emerytalnego – donosi Gazeta Prawna. Nowa ustawa o prokuraturze zlikwidowała (...)

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

Wspólna prokuratura Unii Europejskiej

- Potrzebujemy Prokuratury Europejskiej z jasną misją i uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE – piszą we wspólnym artykule komisarze: Kristalina Georgieva i Vera Jourova oraz europosłanka Monica Macovei. Parlament Europejski właśnie (...)

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

Od 31 marca 2010r. prokuratura na nowych zasadach

W przyszłą środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prokuraturze (Dz. U. 2009 Nr 178 Poz. 1375). Jej głównym założeniem jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Przypomnijmy- w dniu 5 marca 2010r. prezydent Lech Kaczyński powołał na stanowisko (...)

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci bardziej chronione Prokuratura musi mieć możliwość szybkiej i zdecydowanej reakcji w sytuacjach, gdy dzieci spotyka krzywda. Dlatego sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych (...)

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Śledztwo w sprawie Amber Gold przedłużone do grudnia

Do 28 grudnia zostało przedłużone główne dochodzenie w sprawie Amber Gold prowadzone przez gdańską Prokuraturę Okręgową. W związku z tym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ przedłużył czas na zgłaszanie wierzytelności względem spółki do 25 grudnia. Pierwotnie śledztwo miało potrwać do (...)

Umorzenia w sprawie Blidy

Umorzenia w sprawie Blidy

Nie było nacisków na prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące śmierci Barbary Blidy - uznała łódzka Prokuratura Okręgowa. Prokuratura umorzyła czternaście wątków śledztwa - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Nie stwierdzono (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, (...)

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Prokuratura chce przesłuchać Kaczyńskiego

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaplanowała przesłuchanie szefa PiS na 27 lipca – dowiedziała się gazeta Wyborcza. Prokuratura nie ujawnia terminów przesłuchań pokrzywdzonych członków rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Informacje przekazał gazecie pełnomocnik (...)

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanej nauczycielki

Żadnemu z dzieci nic się nie stało, więc nie było niebezpieczeństwa. Policja i prokuratura nie dopatrzyły się przestępstwa w tym, co zrobiła pijana nauczycielka z Konina koło Rędzin. W maju nietrzeźwa Iwona P. "opiekowała się" drugoklasistami na szkolnym boisku. Policja umorzyła (...)

Prokuratura stawia zarzuty Wąsaczowi

Prokuratura stawia zarzuty Wąsaczowi

Zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków związanych z ochroną interesu Skarbu Państwa przy prywatyzacji PZU postawiła byłemu ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi w gdańska prokuratura apelacyjna. (...)Eureko jest w sporze z Polską przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie. Polska chce (...)

Prokuratura umorzyła sprawę Kaczmarka

Prokuratura umorzyła sprawę Kaczmarka

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła wczoraj śledztwo w sprawie spotkania Janusza Kaczmarka z Ryszardem Krauzem na 40. piętrze Marriotta - informuje Gazeta Wyborcza. Były szef MSWiA w rządzie PiS Janusz Kaczmarek, zatajając swoje spotkanie z Ryszardem Krauzem, nie popełnił przestępstwa, (...)

Sąd rozwiązuje ONR z Brzegu

Sąd rozwiązuje ONR z Brzegu

Obóz Narodowo-Radykalny z Brzegu został rozwiązany przez sąd. Wnioskowała o to Prokuratura Okręgowa w Opolu, która powołała się na artykuły 13 i 58 Konstytucji RP - donosi dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Stowarzyszenie rozwiązano za propagowanie nazizmu, szerzenie nienawiści rasowej (...)

Prokuratorzy nie chcą być kontrolowani

Prokuratorzy nie chcą być kontrolowani

Sprzeciwiają się planom rządu, które zakładają zmniejszenie zbyt dużej autonomii sędziów śledczych. - Wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury oraz włączenie prokuratury w realizację polityki karnej rządu zniweczyłoby autonomię tej instytucji – ostrzega (...)

Śledztwo w sprawie stacji PKP

Śledztwo w sprawie stacji PKP

- Ja się przede wszystkim cieszę, że prokuratura podzieliła nasze przypuszczenia – mówi poseł Tadeusz Jarmuziewicz, który razem z kilkoma innymi posłami PO w październiku ub.r. złożył w prokuraturze doniesienie, że przy budowie stacji we Włoszczowie doszło do narażenia PKP (...)

Dziś wyrok w sprawie Nangar Khel

Dziś wyrok w sprawie Nangar Khel

Jak donosi portal tvn24.pl Sąd Najwyższy wypowie się dziś w sprawie apelacji Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie incydentu, jaki miał miejsce z udziałem siedmiu polskich żołnierzy 16 sierpnia 2007 r. w miejscowości Nangar Khel w Afganistanie. W trakcie rutynowego patrolu polscy żołnierze (...)

Sąd obniżył karę dla kazirodcy

Sąd obniżył karę dla kazirodcy

Krzysztof Bartoszuk, który latami gwałcił córkę Alicję i znęcał się nad rodziną, został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na dziesięć lat więzienia. Prokuratura domagała się dla oskarżonego 15 lat pozbawienia wolności - informuje Gazeta Wyborcza. Sąd wydał (...)

Zaniedbania prokuratury w sprawie polonijnego biznesmena

Zaniedbania prokuratury w sprawie polonijnego biznesmena

W 2007 r. Edward Mazur wytransferował z Polski 5 mln zł. Prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry mogła to zablokować.(...) — Byłem bardzo zdziwiony, że organy ścigania nie wystąpiły o zajęcie udziałów pana Mazura — przyznaje Jerzy Czerwiński, prezes Bakomy-Bis. Otóż (...)

Prokurator chroni dane osobowe

Prokurator chroni dane osobowe

Ustawa o ochronie danych osobowych odnosi się również do prokuratury. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto na decyzję generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Generalny inspektor stwierdził na podstawie kontroli, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nadzór w jednostkach prokuratury

Nadzór w jednostkach prokuratury

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz (...)

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do Prokuratury Rejonowej, (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

Właściwość prokuratury

Właściwość prokuratury

W Prokuraturze Rejonowej w X złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prezydenta Miasta X poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym. Prokuratura wszczęła śledztwo, (...)

Właściwość miejscowa prokuratury

Właściwość miejscowa prokuratury

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarliśmy umowę o współpracy. Po upływie kilku miesięcy według nas doszło do popełnienia przestępstwa w zakresie wyłudzenia od nas towaru. Do (...)

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Podczas rozprawy przed Sądem świadkowie powoda (funcjonariusze publiczni) złożyli fałszywe zaznania, w oparciu o które Sąd nakazał eksmisję z lokalu. Wyrok jest prawomocny. Pozwany chce złożyć (...)

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Skradziono mi telefon komórkowy. Miedzy momentem kradzieży, a zablokowaniem karty SIM minęło 5 godzin. W tym czasie złodziej wykonał kilkadziesiąt połączeń o różnym czasie trwania, co w efekcie (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i (...)

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Do prokuratury złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Wiem, że w tej sprawie były przesłuchiwane pewne osoby i mój status został zmieniony (...)

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

Wniosek o powołanie biegłego

Wniosek o powołanie biegłego

Toczy sie śledztwo w sprawie karnej z art.286 kk i jako pokrzywdzony składam kilka razy do prokuratury wnioski na piśmie o powołanie biegłego księgowego. Na żadne pismo w sprawie powołania biegłego (...)

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Prokuratura prowadziła postępowanie, w którym ja występowałem jako ujawniony pokrzywdzony, chociaż nie ja byłem osobą, która złożyła doniesienie w tej sprawie. Dowiedziałem się, że prokuratura (...)

Nadzór w jednostkach prokuratury

Nadzór w jednostkach prokuratury

Do Prokuratury Krajowej, wysłałem wniosek o objęcie nadzorem służbowym postępowania lokalnej Prokuratury Rejonowej. Ile czasu wg. przepisów ma Prokuratura Krajowa na udzielenie mi odpowiedzi oraz (...)

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do Prokuratury Rejonowej, (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

Właściwość prokuratury

Właściwość prokuratury

W Prokuraturze Rejonowej w X złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prezydenta Miasta X poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym. Prokuratura wszczęła śledztwo, (...)

Właściwość miejscowa prokuratury

Właściwość miejscowa prokuratury

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarliśmy umowę o współpracy. Po upływie kilku miesięcy według nas doszło do popełnienia przestępstwa w zakresie wyłudzenia od nas towaru. Do (...)

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

Podczas rozprawy przed Sądem świadkowie powoda (funcjonariusze publiczni) złożyli fałszywe zaznania, w oparciu o które Sąd nakazał eksmisję z lokalu. Wyrok jest prawomocny. Pozwany chce złożyć (...)

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Billing jako dowód popełnienia przestępstwa

Skradziono mi telefon komórkowy. Miedzy momentem kradzieży, a zablokowaniem karty SIM minęło 5 godzin. W tym czasie złodziej wykonał kilkadziesiąt połączeń o różnym czasie trwania, co w efekcie (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i (...)

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Do prokuratury złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Wiem, że w tej sprawie były przesłuchiwane pewne osoby i mój status został zmieniony (...)

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez (...)

Wniosek o powołanie biegłego

Wniosek o powołanie biegłego

Toczy sie śledztwo w sprawie karnej z art.286 kk i jako pokrzywdzony składam kilka razy do prokuratury wnioski na piśmie o powołanie biegłego księgowego. Na żadne pismo w sprawie powołania biegłego (...)

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Powiadomienie o umorzeniu postępowania

Prokuratura prowadziła postępowanie, w którym ja występowałem jako ujawniony pokrzywdzony, chociaż nie ja byłem osobą, która złożyła doniesienie w tej sprawie. Dowiedziałem się, że prokuratura (...)

Ocena złożonego wniosku o popełnieniu przestępstwa

Ocena złożonego wniosku o popełnieniu przestępstwa

Zgłoszony został wniosek. Zgłaszam zastosowanie groźby karalnej względem mojej osoby przez panią X poprzez zastraszenie, poniżenie oraz groźbę użycia siły fizycznej wobec mojej osoby. Zgłaszam (...)

FORUM PRAWNE

prokuratura

prokuratura prosze o porade co powinnam zawrzec we wniosku do prokuratury o nieplacenie alimentow. Dane osobowe Ciebie, jego, dane dziecka, informacje od komornika że zalega i ile zalega i że minimum (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE????

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE???? PROSZE O POMOC. Komornik nie jest w stanie sciagnąć zaległe alimenty- wskazał mi drogę PROKURATURA-co robic??? Jak sie załatwia takie sprawy? (Olka) (...)

Smoleńsk - polska prokuratura

Smoleńsk - polska prokuratura Śledztwo w sprawie katastrofy rozpoczęła warszawska wojskowa prokuratura okręgowa. Prowadzone jest w sprawie ?nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym\". (...)

podszywanie się pod firmę?

podszywanie się pod firmę? Sprawa wygląda tak. Wysłałem e-mail do kolegów z adresu udającego firmę rowerową z propozycję sponsoringu. Miał to być żart, który okazał się głupi. Podałem (...)

Wyłudzenia rent

Wyłudzenia rent Znam osobę,która od kilku lat "kupuje" rentę.Parę lat temu gr.II. Obecnie ze wzgl. na wzrost cen tej usługi, tylko III gr. i tylko na rok.Policja ani prokuratura nie zajmuje (...)

co robi prokuratura w takiej sytuacji?

co robi prokuratura w takiej sytuacji? Witam, mam takie pytanie: sytuacja jest następująca - pewien człowiek został pobity i leżał w śpiączce, prokuratura zaczęła prowadzić dochodzenie w sprawie (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej? Witam serdecznie. W ubiegłym roku Prokuratura postawiła mi zarzut z art. 286§3 k.k. Początkowo nie przyznałem się (...)

art 300kk konsekwencje

art 300kk konsekwencje witam do mojej osoby prowadzone jest śledztwo, jakiś czas temu prokuratura wystąpiła z wnioskom o "zajęcie nieruchomości" , sąd jednak odrzucił ich wniosek ponieważ nieruchomości (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Proszę o pomoc, jakie środki karne mogą zostać wymierzone sprawcy , który składał fałszywe zeznania? Wiem że składał bo mi o tym powiedział. Witam, Wszystko (...)

prokuratura

prokuratura prosze o porade co powinnam zawrzec we wniosku do prokuratury o nieplacenie alimentow. Dane osobowe Ciebie, jego, dane dziecka, informacje od komornika że zalega i ile zalega i że minimum (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE????

CZY KTOŚ SCIAGAL ALIMENTY PRZEZ PROKURATURE???? PROSZE O POMOC. Komornik nie jest w stanie sciagnąć zaległe alimenty- wskazał mi drogę PROKURATURA-co robic??? Jak sie załatwia takie sprawy? (Olka) (...)

Smoleńsk - polska prokuratura

Smoleńsk - polska prokuratura Śledztwo w sprawie katastrofy rozpoczęła warszawska wojskowa prokuratura okręgowa. Prowadzone jest w sprawie ?nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym\". (...)

podszywanie się pod firmę?

podszywanie się pod firmę? Sprawa wygląda tak. Wysłałem e-mail do kolegów z adresu udającego firmę rowerową z propozycję sponsoringu. Miał to być żart, który okazał się głupi. Podałem (...)

Wyłudzenia rent

Wyłudzenia rent Znam osobę,która od kilku lat "kupuje" rentę.Parę lat temu gr.II. Obecnie ze wzgl. na wzrost cen tej usługi, tylko III gr. i tylko na rok.Policja ani prokuratura nie zajmuje (...)

co robi prokuratura w takiej sytuacji?

co robi prokuratura w takiej sytuacji? Witam, mam takie pytanie: sytuacja jest następująca - pewien człowiek został pobity i leżał w śpiączce, prokuratura zaczęła prowadzić dochodzenie w sprawie (...)

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prokuratura nie reaguje, co dalej? Witam serdecznie. W ubiegłym roku Prokuratura postawiła mi zarzut z art. 286§3 k.k. Początkowo nie przyznałem się (...)

art 300kk konsekwencje

art 300kk konsekwencje witam do mojej osoby prowadzone jest śledztwo, jakiś czas temu prokuratura wystąpiła z wnioskom o "zajęcie nieruchomości" , sąd jednak odrzucił ich wniosek ponieważ nieruchomości (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Proszę o pomoc, jakie środki karne mogą zostać wymierzone sprawcy , który składał fałszywe zeznania? Wiem że składał bo mi o tym powiedział. Witam, Wszystko (...)

Gdzie złożyć zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie ojcostwa?

Gdzie złożyć zażalenie na decyzję prokuratury w sprawie ojcostwa? Jestem ojcem dziecka które zostało uznane przez innego mężczyznę przed urodzeniem i bez mojej wiedzy. Wychowywałem i utrzymywałem (...)

Porady prawne