Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

27.12.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów.

Prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym od 2017 r. Na podstawie obowiązującej dotąd ustawy zostało wszczętych 16 postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, w wyniku których wydanych zostało 10 decyzji dotyczących nieuczciwych praktyk. Wystosowano również ponad 90 wystąpień do przedsiębiorców w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Łączne kary finansowe wyniosły ponad 800 mln zł.

Obecna zmiana przepisów wynika z implementacji unijnej dyrektywy  2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Głównym celem nowej ustawy, podobnie jak obowiązujących przepisów jest eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych wymierzonych np. w  rolników, czy dostawców produktów do dużych sieci handlowych.

- "Po wejściu w życie ustawy kontynuujemy dotychczasowe działania zmierzające do poprawy sytuacji słabszych podmiotów na rynku rolno-spożywczym. Nowe przepisy w zasadniczych kwestiach odpowiadają aktualnie stosowanym rozwiązaniom. Jednocześnie wprowadzają zmiany, które ułatwią zwalczanie nieuczciwych praktyk,  a tym samym doprowadzą do zmniejszenia liczby naruszeń występujących na rynku" – mówił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Porady prawne

Nowe rozwiązania

Nowością jest m.in. domniemanie odnoszące się do pojęcia „znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym”, czy też katalog nieuczciwych praktyk, w przypadku których nie ma konieczności badania, czy są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażają istotnemu interesowi drugiej strony lub go naruszają. 

- "Dzięki doświadczeniom zdobytym w ciągu kilku lat obowiązywania obecnej ustawy zaproponowałem również rozwiązania, które są niezbędne na polskim rynku. Mam na myśli np. możliwość przedstawiania przez Prezesa UOKiK istotnego poglądu w sprawie. To rozwiązanie, które stosujemy m.in. w sprawach z zakresu ochrony konsumentów, będzie wsparciem prawnym dla przedsiębiorcy lub rolnika w sporze sądowym z dużym kontrahentem z branży rolno-spożywczej" – wskazał Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Istotną zmianą wprowadzoną z inicjatywy Prezesa Urzędu  będzie również bezwzględny zakaz nieuzasadnionego obniżania należności z tytułu dostawy produktów rolnych lub spożywczych po jej przyjęciu przez nabywcę, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu. Pozwoli to wyeliminować narzucanie przez duże sieci handlowe swoim dostawcom nieuzgodnionych wcześniej rabatów handlowych za zrealizowane już dostawy.

Kiedy weszła w życie obecna ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? Jakie przepisy będą stosowane do postępowań wszczętych przed wejściem w życie obecnej ustawy?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r.

Do postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową wszczętych przed wejściem w życie obecnej regulacji, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Zob. art. 57, art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 Jakie przepisy będą stosowane do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych przed dniem wejścia w życie obecnej ustawy?

Do umów zawartych między nabywcami a dostawcami przed 23 grudnia 2021 stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jeżeli jednak takie umowy będą nadal wykonywane po dniu 30 kwietnia 2022 r., to od dnia 1 maja 2022 r., zastosowanie do nich będą miały przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021.

Natomiast do postępowań w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową dotyczących ww. umów, wszczętych od 23 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Zob. art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Jakie są główne założenia i cele ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej?

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 59), wykorzystując regulacje obowiązujące w Polsce od dnia 12 lipca 2017 r. (ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.). 

Tak jak w przypadku poprzedniej regulacji, bezpośrednim celem obecnej ustawy jest eliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między podmiotami działającymi w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Na rynku dostrzegalny jest brak równowagi pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw żywności, tj. występowanie po jednej stronie silnych ekonomicznie, skonsolidowanych podmiotów sektora dystrybucji, a często także przetwórstwa, a po drugiej – słabszych, rozdrobnionych podmiotów produkujących surowce rolne i artykuły spożywcze. W związku z tym konieczne jest zapewnienie ochrony mniejszych uczestników rynku przed potencjalnymi nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony ich silniejszych kontrahentów.

Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest bowiem zachowanie dobrych relacji między wszystkimi jego ogniwami.

Należy przy tym zaznaczyć, że nadrzędnym celem ustawy jest – tak jak poprzednio – ochrona interesu publicznego, a nie indywidualnego. Oznacza to, że działania Prezesa UOKiK mają wyeliminować nieuczciwe praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynić konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom. Indywidualne dochodzenie roszczeń odbywa się przed sądem powszechnym.

Jakie branże i jakie produkty obejmuje ustawa?

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej dotyczy wyłącznie rynku rolno-spożywczego. 

W porównaniu z poprzednią regulacją rozszerzeniu uległa definicja produktów rolnych i spożywczych. W rozumieniu obowiązującej ustawy produktami rolnymi lub spożywczymi są produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także produkty niewymienione w tym załączniku, ale przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów w nim wymienionych.

Ustawa umożliwia interwencje Prezesa UOKiK w segmentach rynku rolno-spożywczego, które nie były dotychczas badane w kontekście przewagi kontraktowej. Przykładem może być rynek sprzedaży pasz, ziaren i nasion – niezależnie od ich przeznaczenia, czy też kwiatów.

A to na podst. art. 2, art. 3 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, załącznik I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Czy do UOKiK będą mogły zgłaszać się firmy niespożywcze, np. producenci chemii gospodarczej, kosmetyków, odzieży, sprzętu RTV/AGD, które współpracują z dystrybutorami?

Przedsiębiorcy spoza rynku rolno-spożywczego nie są objęci ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Tym niemniej w przypadku zetknięcia się z nieuczciwymi praktykami nadal mogą wnieść sprawę do sądu cywilnego na podstawie przepisów innych ustaw, np. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W przypadku gdy sprawa dotyczy praktyk antykonkurencyjnych, czy to w formie porozumienia ograniczającego konkurencję, czy też nadużywania pozycji dominującej, istnieje możliwość złożenia zawiadomienia do UOKiK na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Czy ustawa dotyczy również relacji dostawca-sieć restauracji?

Tak, jeżeli:

 • przedmiotem dostaw jest produkt rolny lub spożywczy (do restauracji dostarcza się też np. serwetki – te produkty nie podlegają ustawie);
 • występuje znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym między kontrahentami (np. roczny obrót dostawcy jest wielokrotnie większy niż roczny obrót sieci restauracji).

Zob. art. 2 i art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Czy ustawa podobnie jak poprzednia regulacja obejmuje cały łańcuch żywnościowy – od produkcji, przez skup i przetwórstwo, po dystrybucję?

Podobnie jak w przypadku poprzednich przepisów celem ustawy jest objęcie jej zakresem, co do zasady, całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. 

Zakazem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej objęci są zarówno nabywcy produktów rolno-spożywczych, jak i ich dostawcy. Definicje nabywcy oraz dostawcy celowo zostały sformułowane w szeroki sposób, aby objąć jak najszersze spektrum umów zawieranych na tym rynku.

Zob. art. 2 oraz art. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Czy ustawa przewiduje wyłączenia podmiotowe? Czy są podmioty, do których nie ma ona zastosowania?

Ustawę stosuje się do wszystkich dostawców i nabywców produktów rolnych lub spożywczych. Obecnie nie przewiduje się już – zawartych w uchylonej ustawie – wyłączeń dotyczących stosunków wewnątrzspółdzielczych, czy też sprzedaży dokonywanej w ramach grup producenckich i uznanej organizacji producentów owoców i warzyw. 

W konsekwencji zakresem ustawy objęte zostały m.in. umowy nabycia zawierane przez spółdzielnie oraz grupy producenckie z ich członkami.

Zob. art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Czy UOKiK będzie mógł wziąć pod lupę wszelkiego rodzaju umowy nabycia produktów rolnych i spożywczych? Czy znaczenie ma np. wartość produktów objętych daną umową?

Wszystkie umowy nabycia tych produktów mogą być przedmiotem zainteresowania UOKiK. Nieduża wartość produktów objętych daną umową nie powoduje automatycznie, że odnosząca się do niej praktyka nie może być rozpatrywana w kontekście nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. 

Zob. art. 2 i art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

 Jaka jest definicja przedsiębiorcy na gruncie ustawy? Czy zakresem ustawy objęte są również podmioty niebędące przedsiębiorcami?

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcą jest: 

 

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą; przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 • osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (np. gmina);
 • osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu (np. adwokat);
 • osoba fizyczna, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje działania podlegające kontroli koncentracji;
 • związek przedsiębiorców, czyli izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, a także związki tych organizacji.

Regulacje ustawy, co do zasady, skierowane są do przedsiębiorców, jednak dotyczy ona również nabywców będących podmiotami, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (m.in. jednostkami sektora finansów publicznych).

Zob. art. 3 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w zw. z art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

 Czym jest przewaga kontraktowa? Czy samo posiadanie takiej przewagi jest zakazane?

Przewaga kontraktowa związana jest z występowaniem znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym między kontrahentami. Może ona przybrać dwie postacie: przewagi nabywcy względem dostawcy oraz przewagi dostawcy względem nabywcy

W ustawie zawarte zostało domniemanie, zgodnie z którym znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym między kontrahentami występuje w przypadku przekroczenia przez jedną ze stron umowy określonego progu rocznych obrotów, zależnego od wysokości obrotu uzyskiwanego przez słabszego ekonomicznie kontrahenta.

Należy przy tym zaznaczyć, że posiadanie przewagi kontraktowej samo w sobie nie jest zakazane. Zakaz dotyczy bowiem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez silniejszego z kontrahentów.

Zob. art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 Czym w praktyce jest znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym?

Znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym może wystąpić np. w sytuacji, gdy jedną stroną relacji handlowej jest lokalny producent wędlin, posiadający jeden zakład średniej wielkości (w porównaniu z innymi w skali kraju), a drugą jest sieć handlowa, posiadająca w całym kraju ponad 100 placówek handlowych średniej wielkości, która ma kilkanaście razy większy obrót roczny niż ten producent wędlin. 

Przy ustalaniu, czy między kontrahentami występuje znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę ich roczne obroty. W ustawie wprowadzone zostało domniemanie, że przekroczenie określonych progów obrotowych (odrębnie określonych dla dostawcy, a odrębnie dla nabywcy) wskazuje na wystąpienie między stronami umowy znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym. Ich wysokość ustalono przy tym w taki sposób, by wraz ze wzrostem progu odnoszącego się do słabszej strony zwiększał się również próg odnoszący się do strony silniejszej.

Przykładowo w stosunku do dostawcy, którego roczny obrót nie przekracza równowartości w złotych 2 000 000 euro, przewagę posiadał będzie nabywca, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 2 000 000 euro. Z kolei w stosunku do dostawcy, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 150 000 000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 350 000 000 euro, przewagę posiadał będzie nabywca, którego roczny obrót przekracza równowartość w złotych 350 000 000 euro. Jednocześnie w odniesieniu do umów zawieranych przez podmiot publiczny, domniemuje się, że posiada on przewagę kontraktową nad każdym dostawcą, którego roczny obrót wynosi mniej niż 350 000 000 euro.

Wprowadzenie ww. progów i związanego z nimi domniemania ułatwi identyfikowanie przypadków, w których ustawa może mieć zastosowanie. Ich wysokość została ustalona w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi małym i średnim uczestnikom łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Są to podmioty, które najbardziej potrzebują takiej ochrony.

Zob. art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 W ustawie wymienione są sytuacje uznawane za nieuczciwe. Czy inne praktyki rynkowe też wchodzą w grę i mogą być przedmiotem zainteresowania UOKiK?

Ustawa przewiduje otwarty katalog praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Oznacza to, że nie tylko praktyki wprost wymienione w ustawie mogą być uznane za nieuczciwe. UOKiK może podejmować interwencje także w odniesieniu do innych praktyk, które spełnią przesłanki określone w ustawie. Do przykładów nieuczciwych praktyk kwestionowanych dotychczas przez UOKiK zaliczyć można: brak jasnego określenia przez nabywcę ceny zakupu produktów rolnych lub sposobu jej obliczenia oraz brak określenia harmonogramu odbioru produktów rolnych w sytuacji, w której rolnik zobowiązany jest zebrać je z pola i dostarczyć w krótkim czasie od wezwania. 

Zob. art. 5, art. 6 i art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

 Czym jest „nieuczciwość” w rozumieniu ustawy?

Wykorzystywanie przewagi kontraktowej w myśl obowiązujących przepisów jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. Ustalenie, czy doszło do nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej odbywa się poprzez ocenę działań przedsiębiorcy pod kątem wymienionych przesłanek, które muszą być spełnione łącznie. 

Niezależnie od powyższego, w ustawie wskazane zostały konkretne praktyki, których stosowanie jest bezwzględnie zakazane – tzw. praktyki „czarne”, jak również te dozwolone pod wyraźnie określonymi warunkami – tzw. praktyki „szare”. W odniesieniu do ww. praktyk nie ma konieczności badania czy są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażają istotnemu interesowi drugiej strony albo naruszają taki interes.

Zob. art. 6, art. 8 i art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

 Czym są „dobre obyczaje” w obrocie gospodarczym?

Dobre obyczaje to pozaprawne normy moralne i zwyczajowe, które wyznaczają standard uczciwego zachowania przedsiębiorcy poprzez odwołanie się do wartości powszechnie respektowanych w obrocie gospodarczym w sektorze produktów rolnych i spożywczych. 

Ocena, czy dana praktyka stosowana przez przedsiębiorcę jest sprzeczna z dobrymi obyczajami wymaga odniesienia się do okoliczności danej sprawy i obiektywnego ustalenia obowiązującego na rynku dobrego obyczaju, który został naruszony.

Zob. art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Czym jest „istotny interes” słabszej strony?

Ustawa o przewadze kontraktowej nie precyzuje jaki interes słabszego podmiotu należy uznać za „istotny”. 

W związku z tym ocena, czy doszło do naruszenia albo zagrożenia istotnego interesu drugiej strony, wymaga odniesienia się do konkretnego stanu faktycznego. Ocena ta powinna uwzględniać to, jaki wpływ dana praktyka ma na działalność dotkniętych nią podmiotów.

Zob. art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Na czym polegają praktyki, które zostały uznane przez ustawodawcę za bezwzględnie zakazane (tzw. praktyki „czarne”)?

 Przepisy regulujące praktyki „czarne” odnoszą się do sytuacji szczególnie dotkliwych dla słabszych podmiotów działających na rynku rolno-spożywczym. Stosowanie tego rodzaju praktyk jest uznawane za nieuczciwe ze względu na sam ich charakter i zabronione w każdym przypadku. 

Do praktyk bezwzględnie zakazanych, wdrożonych z dyrektywą 2019/633, zalicza się m.in.:

 1. anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych;
 2. żądanie przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub po przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych przez dostawcę;
 3. grożenie podjęciem handlowych działań odwetowych lub podejmowaniu takich działań przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy umowy lub przepisów prawa.

Praktyki bezwzględnie zakazane wiążą się również z nieterminowym dokonywaniem płatności za produkty rolne lub spożywcze, dokonywaniem przez nabywcę jednostronnej zmiany warunków umowy, czy bezprawnym wykorzystywaniem tajemnic przedsiębiorstwa dostawcy.

Katalog praktyk „czarnych” zawiera również praktykę niewynikającą z dyrektywy 2019/633. Polega ona na nieuzasadnionym obniżaniu należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu. Głównym celem ww. zakazu jest wyeliminowanie praktyk polegających na narzucaniu przez duże sieci handlowe swoim dostawcom nieuzgodnionych wcześniej rabatów handlowych za zrealizowane już dostawy produktów rolnych i spożywczych.

Zob. art. 8 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Na czym polegają praktyki, które zostały uznane przez ustawodawcę za dozwolone pod określonymi w ustawie warunkami (tzw. praktyki „szare”)?

Zgodnie z ustawą stosowanie praktyk „szarych” jest dozwolone pod warunkiem, że zostały one uprzednio jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą, a dostawcą. 

Wskazane praktyki polegają na:

 1. zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów, bez zapłaty za te produkty lub za ich unieszkodliwianie;
 2. pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
 3. żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek cen produktów sprzedawanych przez nabywcę w ramach organizowanej przez nabywcę promocji;
 4. żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za reklamowanie produktów przez nabywcę;
 5. żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za prowadzenie przez nabywcę marketingu produktów;
 6. żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia opłat za czynności wykonywane przez pracowników zajmujących się urządzeniem lokalu wykorzystywanego do sprzedaży produktów dostawcy.

W przypadku praktyki wymienionej w pkt. 3, warunki przeprowadzenia promocji muszą zostać uzgodnione w zawartej przed przewidywanym terminem jej przeprowadzenia umowie, zawierającej postanowienia określające termin rozpoczęcia promocji, czas jej trwania oraz ilość produktów, które będą nią objęte.

W przypadku praktyk wymienionych w pkt. 2-6 nabywca, na żądanie dostawcy, jest obowiązany m.in. do pisemnego określenia szacunkowej wysokości stawek jednostkowych lub płatności całkowitych, w zależności od rodzaju określonej w umowie usługi.

Zob. art. 8 ust. 1 pkt 11-16 i art. 8 ust. 2 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Co oznacza pojęcie interesu publicznego?

Prezes UOKiK będzie podejmował interwencje jedynie w celu ochrony interesu publicznego. Dana praktyka może godzić w ten interes, jeśli oddziałuje na szerszy krąg podmiotów lub wywołuje negatywne skutki dla konkurencji i konsumentów. 

W toku postępowania trzeba będzie zatem odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób zachowanie przedsiębiorcy wpłynie nie tyle na sytuację samych stron konkretnej umowy, ale przede wszystkim na dany rynek. Należy również rozważyć, czy zachowanie przedsiębiorcy może wywołać na rynku niekorzystne skutki w postaci wpływu na ilość, jakość, cenę towarów lub zakres wyboru dostępny konsumentom lub innym nabywcom.

Co ważne, celem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK jest wyeliminowanie szkodliwych praktyk rynkowych, a nie rekompensata szkody poniesionej przez konkretny podmiot. Dochodzenie indywidualnych roszczeń odbywa się przed sądem powszechnym.

Zob. art. 1 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Skąd UOKiK czerpie informacje o możliwych przypadkach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Podstawowym źródłem informacji o możliwych przypadkach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej są wpływające do UOKiK zawiadomienia. 

W celu identyfikacji przypadków, które mogą stanowić naruszenie ustawy UOKiK korzysta również z wszelkich innych dostępnych źródeł, w szczególności własnych analiz, czy też informacji uzyskiwanych od innych organów administracji oraz organizacji społecznych.

Jak ogólnie przebiega postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w przypadku podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Postępowanie UOKiK w przypadku podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej może przebiegać wedle poniższych etapów. 

 1. Zgłoszenie zawiadomienia – każdy może zgłosić do UOKiK zawiadomienie na piśmie lub w formie elektronicznej, dotyczące podejrzenia stosowania wobec niego lub innego podmiotu tego typu praktyk.
 2. Postępowanie wyjaśniające – Prezes UOKiK może podjąć tego typu działanie przed wszczęciem postępowania właściwego. Jego celem jest przede wszystkim wstępne ustalenie czy doszło do naruszenia przepisów ustawy. W ramach tego postępowania u przedsiębiorcy może zostać przeprowadzona kontrola. Nie powinno ono trwać dłużej niż 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie dłużej niż 5 miesięcy.
 3. Postępowanie właściwe – stawiany jest zarzut nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Nie powinno ono trwać dłużej niż 5 miesięcy. W ramach tego postępowania u przedsiębiorcy może zostać przeprowadzona kontrola. Postępowanie właściwe kończy się:

a) wydaniem decyzji uznającej praktykę za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, nakazującej jej zaniechania i nakładającej karę pieniężną

albo

b) umorzeniem postępowania i tym samym odstąpieniem od nałożenia kary

albo

c) wydaniem decyzji zobowiązującej – w porozumieniu z przedsiębiorcą Prezes UOKiK zobowiązuje przedsiębiorcę do spełnienia określonych warunków, wskazując termin ich wykonania, bez nałożenia kary pieniężnej.

W przypadku gdy może przyczynić się to do przyspieszenia postępowania, decyzja uznająca praktykę za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową może być wydana po przeprowadzeniu procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, umożliwiającej obniżenie kary do 50%.

W przypadku gdy w ramach postępowania zostanie uprawdopodobnione, że dalsze stosowanie zarzucanej praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia szkody istnieje również możliwość wydania – w toku postępowania – decyzji tymczasowej, zobowiązującej do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom.

 1. Wniesienie odwołania – przebiega następująco:
 2. a) wniesienie przez adresata decyzji odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem UOKiK, w terminie miesiąca od doręczenia decyzji;

  b) ewentualnie – przeprowadzenie dodatkowych czynności przez UOKiK, zmierzających do wyjaśnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu;

  c) uchylenie albo zmiana decyzji w przypadku gdy Prezes UOKiK uzna odwołanie za słuszne albo przekazanie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 3. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zob. aozdział 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Droga sądowa czy administracyjna – którą drogę dochodzenia roszczeń wybrać w przypadku podejrzenia stosowania niedozwolonych praktyk?

Prezes UOKiK działa wyłącznie w interesie publicznym. Oznacza to, że nie jest to właściwy organ do rozstrzygania spraw/sporów indywidualnych i nie zasądza odszkodowań na rzecz prywatnych podmiotów, a jedynie może nałożyć karę pieniężną płatną do budżetu państwa. 

W sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń podmiotów prywatnych właściwe są sądy powszechne.

Zob. art. 1 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 

Czy postępowanie na drodze administracyjnej (prowadzone przez Prezesa UOKiK) wyklucza dochodzenie roszczeń na drodze sądowej?

Postępowanie na drodze administracyjnej dotyczące danej praktyki nie wyklucza dochodzenia na drodze sądowej roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze stosowania tej praktyki. Cele obu postępowań są odmienne, a podejmowane w ich trybie rozstrzygnięcia opierają się na innych przesłankach. 

Postępowania w zakresie przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej mają chronić interes publiczny, czyli interes ekonomiczny potencjalnie wielu przedsiębiorców działających na danym rynku. W ramach tego postępowania Prezes UOKiK identyfikuje problem, stwierdza na czym polega szkodliwa praktyka i podejmuje dalsze czynności zmierzające do wyeliminowania jej z rynku. W szczególności na podmiot dokonujący naruszenia może być nałożona kara pieniężna, płatna do budżetu państwa.

W przypadku ugodowego zakończenia sprawy (przez wydanie decyzji zobowiązującej) podmiot, któremu Prezes UOKiK zarzucił nieuczciwe praktyki może zobowiązać się np. do spłaty zaległych płatności, zapłaty odsetek za opóźnienie bądź rezygnacji z dodatkowo pobieranych opłat. Działanie UOKiK nie zaspokoi jednak zwykle w pełnym zakresie roszczeń indywidualnego przedsiębiorcy, pokrzywdzonego taką nieuczciwą praktyką. Przedsiębiorca ten może natomiast dochodzić swych praw, występując z powództwem do sądu cywilnego. Decyzja Prezesa UOKiK może stanowić dodatkowy, ważny argument w sprawie.

Zob. art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Czy ustawa przewiduje możliwość wsparcia rolników w dochodzeniu roszczeń przed sądem cywilnym?

W ustawie przewidziano możliwość przedstawienia sądowi przez Prezesa UOKiK istotnego poglądu w sprawie rozstrzyganej przez ten sąd. 

Istotny pogląd dotyczy spraw obejmujących roszczenia cywilnoprawne związane ze stosowaniem praktyk mogących stanowić praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową. Może on zostać przedstawiony w konkretnej sprawie, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Możliwość zastosowania tego instrumentu powinna przyczynić się do zwiększenia wiedzy sądów rozstrzygających sprawy cywilne między dostawcami i nabywcami produktów rolnych lub spożywczych, a w związku z tym do poprawy sytuacji słabszych podmiotów występujących w tego typu sprawach oraz do ujednolicenia orzecznictwa w tym. zakresie.

Zob. art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Czym różnią się postępowania prowadzone na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej od innych postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK?

Postępowania prowadzone przez Prezesa UOKiK w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową to inny rodzaj postępowań, odrębny od tych prowadzonych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Ich celem jest zapewnienie dodatkowej ochrony słabszym podmiotom działającym na rynku rolno-spożywczym. 

Obydwa postępowania mają zbliżony charakter ze względu na analogiczną konstrukcję ustawową. Główna różnica polega m.in. na tym, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej nie jest możliwe przeprowadzenie przez UOKiK przeszukania. Ponadto maksymalna kara, która może zostać nałożona na przedsiębiorcę, wynosi 3% obrotu, natomiast w przypadku praktyk ograniczających konkurencję jest to 10% obrotu.

 

 

Źródło: uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opłaty okołosprzedażowe - raport UOKiK

Opłaty okołosprzedażowe - raport UOKiK

Prezes UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym sprawdził opłaty pobierane przez sieci handlowe za usługi świadczone, np. logistyczne lub informatyczne, na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem analizy jest raport, który wskazuje działania sklepów mogące stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Toczą się (...)

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi generalnie wejdzie w życie 12 lipca 2017 r.    Na czym polegają nowe rozwiązania?  Spór pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych jest widoczny w całej Europie. Większość krajów postanowiła rozwiązać (...)

Nowe uprawnienia UOKiK

Nowe uprawnienia UOKiK

Kary za naruszanie zakazu geoblokowania i dostęp do tajemnicy skarbowej - to najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Część zmian już weszła w życie. Najważniejsze zmiany zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wynikające z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Jej celem jest m.in. wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych (...)

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Jak przebiega postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej?

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi weszła w życie 23 grudnia 2021 r. Do jakiej instytucji należy złożyć zawiadomienie w sprawie podejrzenia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej? Pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Minister Finansów przedstawił objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach. Poniżej najważniejsze wyjaśnienia w nich zawarte. Czego dotyczy problem? Objaśnienia dotyczą obowiązków ciążących na rolnikach, jako (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty. Nie ma przy tym znaczenia czy miałaby być to emerytura albo (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

Czego dotyczy projekt zmian? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy uregulowania kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym (...)

Ruszyła rządowa tarcza antyinflacyjna 2.0

Ruszyła rządowa tarcza antyinflacyjna 2.0

Od dziś wchodzą w życie przepisy drugiej odsłony tarczy antyinflacyjnej – mieszkańcy Polski zapłacą mniej za paliwo, podstawowe produkty spożywcze, gaz, ciepło systemowe, a także nawozy. Także dodatek osłonowy pozostaje kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Obniżka podatków w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0 stała się faktem. Od 1 lutego Polacy (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu (...)

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

Targowiska i bazary – zalecenia GIS Poznaj zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus) dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność. Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. ##baner## Baza, (...)

Sprawdź, co możesz przywieźć z wakacji

Sprawdź, co możesz przywieźć z wakacji

Jedną z korzyści płynących z odwiedzania innych krajów, jest możliwość kupowania regionalnych przysmaków. Jakie produkty spożywcze możemy ze sobą zabrać wracając do Polski? Przepisy różnią się, w zależności od tego, z jakiego kraju przyjeżdżamy. W granicach Unii Europejskiej panuje wolny przepływ produktów spożywczych, chyba, że któreś z państw zastosuje tymczasowe embargo, (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  W jakich wypadkach Prezes Urzędu może zgodzić się na koncentrację? Konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady te omówione zostały szczegółowo w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Zgłoszenie zamiaru koncentracji rozpoczyna postępowanie administracyjne, (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Przyjmuje się bowiem, iż konkurencja sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia niższe ceny, lepszą jakość produktów, większy (...)

Jakie porozumienia między przedsiębiorstwami są nieważne z mocy prawa?

Jakie porozumienia między przedsiębiorstwami są nieważne z mocy prawa?

Zgodnie z artykułem 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie (...)

Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk 686 i 755).PKPP Lewiatan jest przeciwna propozycjom przyspieszenia obniżania opłat dystrybucyjnych, jakie pobiera otwarty fundusz z wpłacanych do niego składek. Propozycja obniżenia opłat narusza modele (...)

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Sieci handlowe narzucają sprzedawcom produktów do sieci dodatkowe opłaty. Pojawia się pytanie, czy te „dodatkowe koszty wejścia na rynek” można odzyskać. Zgodnie bowiem z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 dalej oznaczana jako „u.z.n.k.”) pobieranie innych niż marża (...)

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe. ##baner## Kontrola Prezesa UOKiK Rynek rolno-spożywczy znajduje się pod stałą kontrolą Prezesa UOKiK. Działania w tym obszarze prowadzone są (...)

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczona ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym terminie, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia (...)

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. ##baner## Jak wypełnić wniosek? Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego: określa w aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim  (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota 1 ESU jest równa 1200 euro. Gospodarstwa pod względem wielkości dzieli się nie ze względu na ich (...)

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę? Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, (...)

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. ##baner## Dla kogo (...)

Ceny bez tajemnic

Ceny bez tajemnic

Czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie? Jakie praktyki stosują sprzedawcy? Konsumencie, sprawdź, na co zwracać uwagę, by wybierać świadomie.   Zbliżają się dwa wyjątkowe dni sprzedażowe – Black Friday i  Cyber Monday. Po nich nadejdzie czas wyprzedaży świątecznych i noworocznych. Jak naprawdę zaoszczędzić w gąszczu kolejnych okazji (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Rabaty i marże

Rabaty i marże

Uwaga stan prawny: do 31.12.2011 W prawie polskim obowiązuje tzw. zasada swobody kontraktowania, która oznacza w szczególności, że strony zawieranej umowy (w tym umowy sprzedaży) mogą swobodnie kształtować postanowienia wiążącego ich zobowiązania umownego. Jednakże jego treść lub cel nie może sprzeciwiać się właściwości stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia nieruchomości komercyjnych oraz w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

Co zrobić, gdy z rachunku skradziono pieniądze? Jak nie wpaść w pułapki oszustów? Jakie są obowiązki dostawców płatności, np. banków w przypadku kradzieży środków? Prezes UOKiK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotowali odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Sprawdź, jak nie dać się zmanipulować (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru,  będącego stroną (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy

Jestem rolnikiem (tzw. ryczałtowym). Prowadzę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Działalność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie płacę z tego tytułu podatku. (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Rolnik VAT-owcem

Rolnik VAT-owcem

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych? Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

Informacja o składzie produktu spożywczego

Informacja o składzie produktu spożywczego

Niektóre produkty spożywcze na opakowaniach nie zawierają informacji o składnikach. Czy producent ma obowiązek informować o składzie produktu, jeżeli zawiera on kilka składników? Zgodnie z § (...)

Wartość profilaktycznych posiłków

Wartość profilaktycznych posiłków

Pracodawca nie ma możliwości wydawania pracownikom do tego uprawnionym posiłków profilaktycznych i nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za posiłek profilaktyczny, wobec czego wydaje produkty (...)

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

Jak powinny być oznakowane produkty żywnościowe wprowadzane na rynek polski? Ustawa o bezpieczeństwie żywności określa wymagania dotyczące oznakowania produktów spożywczych. Art. 45 (...)

Użycie nazwy

Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem? Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów (...)

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Firma, w której jestem zatrudniony zaproponowała mi abym został Prezesem spółki. Ja mam swoją działalność i robię te same rzeczy, co u swojego pracodawcy. Czy mogę zostać Prezesem spółki (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Czy przy wysyłaniu wiadomości email do firm istnieje już prawo dodawania klauzuli, iż jesli nie życzą sobie dostawania od nas emaili - to prosimy o odpowiedź. Co do zasady, wysyłanie ofert, reklam (...)

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Kiedy przedawniają się roszczenia z czynu nieuczciwej konkurencji? Art. 20. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu (...)

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

Błędna stawka VAT a odrzucenie oferty

W przetargu na budowę sieci wodociągowej złożono dwie oferty. Oferta nr 1 jest kilkanaście tysięcy tańsza od oferty nr 2, jednakże wykonawca zastosował złą stawkę VAT. Wykonawcy z przyczyn (...)

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Przysądzenie nieruchomości obciążonej użytkowaniem

Zgodnie z art. 1000 kpc pozostaje w mocy ujawnione w księdze wieczystej użytkowanie jeżeli jego wartość znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. W takim przypadku wartość tego użytkowania będzie (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży (...)

Sprzedaż zajętego auta dłużnika

Sprzedaż zajętego auta dłużnika

Na mój wniosek komornik zajął dłużnikowi samochód. Dokonano wyceny. Samochód powinien zostać w najbliższym czasie sprzedany, ale.... komornik twierdzi, że w celu uzyskania ceny wyższej niż (...)

VAT-marża od używanego samochodu

VAT-marża od używanego samochodu

Prowadzę działalność polegającą na handlu używanymi samochodami zakupionymi wcześniej w krajach UE. Po sprowadzeniu w/w pojazdów do kraju odprowadzam w Urzędzie Celnym podatek akcyzowy w wysokości (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

VAT od sprzedaży opon używanych

VAT od sprzedaży opon używanych

Jestem importerem między innymi opon używanych z Niemiec, prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem i mam kasę fiskalną. Czy na opony używane jest VAT marża i jak mam rozliczać opony, (...)

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski (...)

Aport gruntu do spółki z o.o. a VAT

Aport gruntu do spółki z o.o. a VAT

Osoba fizyczna będąca właścicielem gruntu budowlanego planuje wnieść ów grunt po cenie zakupu (zbieżnej z ceną rynkową) do nowo powstającej (jednoosobowej - ta sama osoba fizyczna) spółki (...)

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpracujemy z kilkoma firmami. Nie mamy zawartej umowy - kontakty handlowe odbywają się na zasadzie zamówienia odbiorcy i dostawy przez nas towaru. Jako dostawca dostarczamy towar na podstawie (...)

Forma umowy dostawy na wyłączność

Forma umowy dostawy na wyłączność

Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zawarła niepisaną (ustną) umowę o świadczenie zaopatrzenia w jednoznacznie zdefiniowany surowiec chemiczny innego podmiotu (Sp. z o.o.) prowadzącego (...)

Gwarancja na urządzenie wbudowane

Gwarancja na urządzenie wbudowane

W listopadzie 2003 dokonaliśmy zakupu urządzenia, które uruchomiliśmy na obiekcie w lipcu 2004, a w grudniu 2005 uległo uszkodzeniu. Uszkodzenie to zostało natychmiastowo zgłoszone Dostawcy. Zgodnie (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 (...)

Opłata za wydanie billingu

Opłata za wydanie billingu

Potrzebny jest mi wykaz moich połączeń telefonicznych wychodzących z jednego dnia 2 miesiące temu. Billing nie jest już dostępny online, a operator poinformował mnie, że mogę zamówić go pocztą (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona (...)

FORUM PRAWNE

uciążliwy sąsiad rolnik

uciążliwy sąsiad rolnik Witam Piszę do Państwa o pomoc ponieważ od pewnego czasu borykam się z problemem sąsiada rolnika który na swoje pole(do tej pory obsiewane plonami) sprowadził stado krów (...)

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

jaki dochód ma domownik, rolnik,?

jaki dochód ma domownik, rolnik,? jaki dochód ma domownik, rolnik,?

czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik musi składać pit? czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku? czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

Czy można złozyć reklamacje na nieświerze produkty spożywcze?

Czy można złozyć reklamacje na nieświerze produkty spożywcze? Witam! Jesteśmy w okresie świątecznym! Sprzedawcy wielu sklepów chcą wykorzystać ten czas na pozbycie się swoich przeterminowanych (...)

Sklep zielarski

Sklep zielarski Dzień dobry! Mam zamiar otworzyć sklep internetowy, w którym będę sprzedawać autorskie mieszanki ziołowe. Do konfekcjonowania, mieszania i wysyłki ziół będzie zatrudniona zewnętrzna (...)

pytania o przestępstwo

pytania o przestępstwo Szanowni Państwo, Chciałam zapytać o sprawę oszustwa. Otóż bliska osoba dopuściła się oszustwa w sklepie. Chodzi o zważenie towaru, który nie służy do warzenia (produkty (...)

vat od paliwa 2011 - co i jak ???

vat od paliwa 2011 - co i jak ??? Stracą na tym przede wszystkim konsumenci, którzy zapłacą więcej np. za usługi kurierskie, pocztowe oraz produkty spożywcze. Obecnie w przypadku zakupu samochodów (...)

co można wziąć do aresztu śledczego

co można wziąć do aresztu śledczego chciałam zapytać, jakie rzeczy można przynieść i zostawić narzeczonemu podczas wizyty w areszcie śledczym? jakie to mogą być produkty spożywcze, odzież, (...)

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja Witam, w moim mieście 20 tys mieszkańców funkcjonuje siłownia szkolna, która oferuje karnet dla uczniów szkoły w cenie 20 zł za miesiąc, a dla pozostałych osób 40 zł. (...)

zwolnienie - konkurencja

zwolnienie - konkurencja Witam Mam problem firma w której pracowałem niedawno się zwolniłem upadła zacząłem pracować u konkurencji czy mogę mieć jakieś problemy z tego powodu?Z góry dziękuję (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Juwenalia w Krakowie - BILETY !!!

Juwenalia w Krakowie - BILETY !!! Od wtorku 10 maja bilety będą sprzedawane: * na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Klub Studencki Żaczek, al. 3 Maja 5 Hol Auditorium Maximum, ul Krupnicza 33 Hol (...)

CENA NABYCIA z art.968 kpc, to ta sama UISZCZANA CENA z art.1037 kpc????, bo ...

CENA NABYCIA z art.968 kpc, to ta sama UISZCZANA CENA z art.1037 kpc????, bo ... ...mam problem!!! W art.964kpc [zwolnienie z rękojmi]jest mowa o cenie wywołania, a mianowicie, że jeśli wartośc prawa (...)

Zbyt atrakcyjna cena domu (610 zł za 160 mkw)

Zbyt atrakcyjna cena domu (610 zł za 160 mkw) Witam. Chciałbym zaznaczyć, że jest to mój pierwszy temat i nie jestem pewny czy wstawiony w odpowiednim miejscu. W innym przypadku proszę o przeniesinie. Sprawa (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - warunki, zasady - pomocy...

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej - warunki, zasady - pomocy... Witam wszystkich. Jestem w trakcie ustalania zasad, podziałów itp w związku z wystąpieniem na prośbę pozostałych wspólników (...)

Do jakiej instytucji się należy zwrócić i w jakiej formie.

Do jakiej instytucji się należy zwrócić i w jakiej formie. Do jakiej instytucji się należy zwrócić i w jakiej formie. Zarządzeniem Wójta Gminy podniesiono opłaty za dostawę energii cieplnej (...)

Porady prawne