Sprawozdania finansowe i zmiany w KRS

Na czym polega zmiana w obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego?

21 lutego 2018 r. ogłoszona została ustawa  z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398), która w art. 9 wprowadza zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. i polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z nowego brzmienia przepisu wynika, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą wyłączone z obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Jak jest teraz?

Obecnie  podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Jakie inne zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Nowe rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online.

Rozwiązania przewidziane w ustawie mają służyć m.in. implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Dyrektywą 2017/1132/UE dokonano kodyfikacji dyrektyw z zakresu prawa spółek, w tym również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek, tj. tzw. dyrektywy BRIS.

Uchwalone zmiany, z jednej strony, mają na celu wprowadzenie ułatwień dla stron przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w komunikacji z sądem, z drugiej natomiast, mają skutkować znacznym przyspieszeniem i usprawnieniem działania sądu rejestrowego, w tym w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek.

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje swym zasięgiem szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób zasadniczy zmienią funkcjonowanie rejestru. Najistotniejsze z nich to:

  1. wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej – elektroniczna forma sprawozdania finansowego zwiększyć ma możliwości opracowania i analizy danych zawartych w tych dokumentach; zautomatyzowanie weryfikacji sprawozdań finansowych odciąży sądy rejestrowe w okresach sprawozdawczych, tj. od czerwca do września każdego roku; sprawozdania finansowe będą umieszczane w repozytorium dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;
  2. utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do tych akt przez strony i dokumenty wytworzone przez sąd, a także coraz szersze wykorzystanie możliwości elektronicznego doręczania dokumentów sądowych i wprowadzenie możliwości śledzenia na bieżąco przebiegu postępowania, z czym wiąże się także możliwość otrzymywania informacji o wpisach do rejestru (tzw. newsletter);
  3. wprowadzenie obowiązku składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie w postaci elektronicznej, w celu ułatwienia komunikacji między stroną a sądem i przyspieszenia rozpoznawania wniosków;
  4. udostępnienie w Internecie pełnych danych o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz odpisu aktualnego, który już obecnie jest dostępny w sieci, tą drogą będzie można także uzyskać pełny odpis z rejestru).

Ponadto w ustawie przewidziano likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zmiana ta odciąży sądy rejestrowe i pozwoli na szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.

Rozwiązania zawarte w ustawie będą wprowadzane etapami, w zależności od tego, czy wymagają – a jeśli tak, to w jakim zakresie – zmian systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego.

W uchwalonej ustawie ustawodawca wprowadził również obowiązek weryfikacji karalności osób powoływanych na prokurentów (zmiana art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Ponadto, przepisy dotyczące zakazów pełnienia funkcji wskazanych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych będą stosowane także do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. Zmiany te mają wzmocnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Rozszerzeniu uległy też kompetencje kuratorów, tak, aby wyeliminować sytuacje, gdy spółki odwołują zarządy po to, by uniemożliwić prowadzenie wobec nich postępowań sądowych.

Ustawa nakłada na Krajową Radę Notarialną obowiązek prowadzenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane mają być elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych.

Wprowadza również w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zasadę, iż sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności jednostki (dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) sporządza się w postaci elektronicznej.

Ponadto, wprowadza regulację, zgodnie z którą sąd upadłościowy w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości oraz postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wskazuje imiona i nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa weszła w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 1 marca 2020 r. 

Zob. też: Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: