18.6.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Sprzedaż rzeczy wniesionej jako aport do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny

Ze względu na pilne potrzeby finansowe sp. z o.o. sprzedała samochód będący aportem. Samochód nie był jeszcze przerejestrowany na firmę, spółka nie posiadała jeszcze informacji o wpisie do KRS, zatem nie posiadała także numerów NIP i REGON. Z powodu braku możliwości wystawienia faktury samochód został sprzedany przez wnoszącego aport jako osobę prywatną. Należność za samochód została przelana na konto firmy. Sprzedaży dokonano dnia 6 kwietnia 2005 r., natomiast informacja o wpisie do KRS z dniem 1 kwietnia dotarła do spółki 12 kwietnia br. Aport był wyceniony zgodnie z wartością ubezpieczenia na 65 000 zł. Ze sprzedaży uzyskano natomiast kwotę 50 000 zł (wycena dealera marki). Jakie czynności należy wykonać aby uporządkować sprawę tej sprzedaży zgodnie z przepisami prawa? Czy wnoszący aport wspólnik powinien uzupełnić różnicę między wartością aportu a uzyskaną kwotą sprzedaży? Jakie są inne ewentualne rozwiązania tej sytuacji (np. zmiana umowy spółki) dla zapewnienia zgodności z prawem przeprowadzonej transakcji?

Porady prawne

Opinia prawna

W przypadku wniesienia aportu za objęcie udziałów w tworzonej spółce z o.o. ( dalej zwanej spółką ) przepisy Ksh przewidują szereg postanowień o charakterze gwarancyjnym, mającym na celu ochronę przyszłych wierzycieli spółki. Wymóg realnego pokrycia kapitału zakładowego w wysokości określonej w umowie spółki wynika między innymi z art. 158 i art. 167 Ksh. Z chwilą powstania spółki z o.o. kapitał zakładowy powinien odpowiadać wartością majątkowi spółki. W przypadku wniesienia aportów, jeżeli nie zostały one wniesione poniżej ich rzeczywistej wartości, ujęty w bilansie otwarcia spółki kapitał zakładowy będzie swoją wielkością odpowiadał aktualnej wartości spółki. Kapitał zakładowy jest funduszem, który w bilansie spółki ujmowany jest w pozycji pasywów. Po stronie aktywów księguje się natomiast realnie dokonane wpłaty na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym. Dlatego też przyjmuje się, że w okresie początkowym wartość majątku spółki odpowiada faktycznie wniesionym wkładom ( czy to w formie pieniężnej czy aportu ). Z uwagi na powyższe, każde rozporządzenie aportem przez spółkę wiąże się z określonymi skutkami prawnymi.

W niniejszej sprawie należy rozważyć dwa rozwiązania, które związane są ściśle z kwestią własności przedmiotu aportu.

I. Pierwszym rozwiązaniem jest przyjęcie, że nie doszło do przejścia własności przedmiotu aportu na spółkę i powstało roszczenie spółki o wniesienie tego aportu albo o odszkodowanie do wspólnika za niewykonanie zobowiązania, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W tym przypadku wchodzić będzie w rachubę z oczywistych względów wyłącznie roszczenie o odszkodowanie, gdyż wspólnik nie jest w posiadaniu samochodu, które zostało już częściowo wykonane przez wspólnika poprzez wpłatę w wysokości 50 000.00 zł. na rachunek spółki. By określić właściwie odszkodowanie należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wartość udziałów objętych za wkład w postaci aportu ( 65 000.00 zł. ) oraz ewentualną szkodę poniesioną przez spółkę w związku z nie wniesieniem wkładu w terminie. Wysokość odszkodowania należnego spółce wynosi więc minimum 65 000.00 zł., tyle co wartość wkładu określona w umowie spółki. Dlatego też pozostaje jeszcze kwestia 15 000.00 zł.

Mając na uwadze powyższe, istnieć będzie wciąż zobowiązanie wspólnika do uzupełnienia brakującej wartości wkładu. Rozwiązanie dotyczące brakujących 15 000.00 zł. uzależnione jest od woli zarządu spółki, gdyż dochodzenie tej kwoty uzależnione jest wyłącznie od czynności wykonawczego organu spółki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niewypłacalności spółki i roszczeń osób trzecich, nie ściągnięcie od wspólnika całości odszkodowania za nie wniesiony aport wiązać się może z odpowiedzialnością cywilną oraz karną członków zarządu.

II. W drugim przypadku musimy przyjąć, iż własność przedmiotu aportu przeszła na spółkę, a podczas sprzedaży przez spółkę ujawniony został fakt, że wartość zbywcza samochodu została zawyżona. Zgodnie z podanymi przez Pana informacjami spółka została już zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wynika z tego wniosek, że zarząd złożył oświadczenie, iż wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, zgodnie z art. 167 Ksh.

Istnieje obligatoryjny obowiązek określenia w umowie spółki przedmiotu i wartości aportu oraz osobę wnoszącego wspólnika. W przypadku gdy, wniesiony aport do spółki został przeszacowany, tzn. wyceniony przez wspólnika nadmiernie, niezgodnie z aktualną faktyczną wartością aportu powstaje solidarna odpowiedzialność wspólnika oraz członków zarządu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem wpisu spółki (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie wspólnie zastanowić się nad założeniem spółki komandytowej. Spółka (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Do czego służą księgi wieczyste? System ksiąg wieczystych, stanowi swoisty rejestr nieruchomości. W zasadzie każda nieruchomość powinna mieć urządzoną księgę wieczystą. W księdze takiej wpisuje się dane dotyczące położenia nieruchomości, oznaczenia działek gruntu, wchodzących (...)

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż przyjął, iż stroną umowy jest inna firma niż strona, która została pozwana. Sąd doszedł (...)

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Na czym polega "rozporządzanie towarem jak właściciel"? Nowa ustawa o VAT wprowadziła z dniem 1 maja 2004 r. do polskiego systemu prawnego pojęcie „rozporządzania towarem jak właściciel”. Występuje ono zarówno przy definiowaniu dostawy towarów, jak również przy (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, który wchodzi do masy upadłości. Po etapie postępowania, w którym mieliśmy do czynienia z ustaleniem majątku masy upadłości (spisanie inwentarza, sporządzenie bilansu przez (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Okres pomiędzy (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się m.in. z kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitał ten musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Udziały są wyrazem (...)

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Czym są transakcje wewnątrzwspólnotowe? Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać do eksportu i importu towarów pomiędzy podmiotami z różnych (...)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie mimo pozorów, które wynikają z nazewnictwa jest instytucją dość prostą w swej konstrukcji. Polega na tym, że osoba, która domaga się udzielenia kredytu przez bank jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi bankowi własność np. samochodu. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem

Sprzedaż nieruchomości wniesionej aportem

Spółka z o.o. nabyła poprzez aport (stała się właścicielem) nieruchomość, która została wniesiona aportem. Wartość nieruchomości została ustalona poprzez wycenę rynkową i taka wartość jest zaksięgowana. W chwili obecnej spółka chce sprzedać tę nieruchomość. Od jakiej kwoty trzeba (...)

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Objęcie udziałów w sp. z o.o. w zamian za aport

Sp. z o. o. X, której udziałowcami są osoby fizyczne zamierza założyć jednoosobową sp. z o. o. Y w której obejmie 100 % udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionej nieruchomości. Spółka X dokonała nabycia tej nieruchomości w drodze przetargu, cena 540 000,- zł. zapłaciła (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Zakładam spółkę z o.o z dwoma wspólnikami. Spółka będzie się zajmować działalnością developerską, handlem nieruchomościami itp. Chciałbym aportem wnieść do spółki kilkanaście działek budowlanych, które są moją prywatną własnością. Działki te zostały przeze mnie utworzone (...)

Samochód jako wkład do spółki

Samochód jako wkład do spółki

Wspólnik wnosi do sp z o.o. aport w postaci swojego samochodu. Co powinno się w takim przypadku zrobić, aby było wszystko zgodne z Kodeksem spółek handlowych? Z tego co wiem na razie to powinno się ten samochód przerejestrować na sp z o.o. Zgodnie z art. 158 kodeksu spółek handlowych, jeżeli (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego przez aport

Podwyższenie kapitału zakładowego przez aport

Firma, którą do tej pory prowadzimy w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma na swoim stanie środki trwałe i pozostałe wyposażenie, które chcielibyśmy wnieść aportem na poczet kapitału zakładowego do powstającej spółki z o.o. Czy taki aport jest możliwy? Czy należy (...)

Sprzedaż czy aport do sp. z o.o.

Sprzedaż czy aport do sp. z o.o.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT, zaliczki uproszczone, działalność - 2 apteki). Obecnie zarejestrowałem w KRS jednoosobową Sp. z o.o. Dostałem właśnie odpis, że jest juz zarejestrowana w KRS. Chciałbym moje 2 apteki z mojej działalności gospodarczej (...)

Stan prawny spółki z o.o.

Stan prawny spółki z o.o.

Od chwili założenia w 1989 jednoosobowej spółki z o.o. jestem jej jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu. Kapitał spółki wynosi obecnie 1000 zł. (w chwili zakładania było to 10 milionów ówczesnych złotych i było to 10 razy więcej niż wymagany wtedy minimalny kapitał spółki z o.o.), (...)

Sprzedaż środków trwałych wniesionych jako aport

Sprzedaż środków trwałych wniesionych jako aport

Co stanie się z kapitałem zakładowym pokrytym aportem, gdy środki trwałe, z których składał się aport, zostaną sprzedane? Czy kapitał powinien zostać obniżony o tą wartość? Wszelkie środki uzyskane w zamian za sprzedany aport stanowią własność spółki i wchodzą w skład jej majątku. (...)

Sprzedaż przedmiotu aportu

Sprzedaż przedmiotu aportu

Czy spółka z o.o. może się pozbyć (sprzedać) części aportu stanowiącego własność spółki bez zmniejszenia kapitału zakładowego? Ponieważ wartość rynkowa aportu wzrosła dwukrotnie, chcę fizycznie aport (w postaci gruntu) zmniejszyć również dwukrotnie. Sprzedaż ma być dokonana (...)

Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej

Wniesienie nieruchomości do spółki cywilnej

Obydwaj wspólnicy dwuosobowej spólki cywilnej kupili wraz z małżonkami "prywatnie" nieruchomość (małżonki nie są wspólniczkami spółki, ale istnieje między małżonkami wspólność małżeńska). Później doszli do wniosku, że będą na tej nieruchomości prowadzić działalność gospodarczą. (...)

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Chcę wnieść aportem firmę jednoosobową do spółki jawnej. Czy muszę najpierw zlikwidować firmę i założyć spółkę? Czy założyć spółkę jawną a później zlikwidować i wnieść aportem firmę jednoosobową? Chciałbym zachować ciągłość działalności gospodarczej? Zgodnie z art. (...)

Wkład niepieniężny do sp.z o.o.

Wkład niepieniężny do sp.z o.o.

Czy do kapitału zakładowego sp. z o.o. można wnieść aport w postaci samochodu  (wartość auta) jeżeli samochód będzie zarejestrowany za granicą RP? Wkład niepieniężny , aby mógł być wniesiony do spółki, musi mieć zdolność bilansową (możliwość dokonania jego wyceny i umieszczenia (...)

Przekształcenie w spółki z o.o.

Przekształcenie w spółki z o.o.

Czy można przekształcić firmę prywatną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Czy lepiej będzie zamknąć firmę prywatną i na jej miejsce utworzyć spółkę z o.o Jest to oczywiście możliwe. Jeżeli prowadzi Pan pozarolnicza działalność gospodarczą w (...)

Działalność konkurencyjna udziałowca

Działalność konkurencyjna udziałowca

Jestem udziałowcem i członkiem zarządu (wiceprezesem) w spółce z o.o., moje udziały wynoszą 50%. Drugi udziałowiec to spółka z o.o., której prezes też jest członkiem zarządu (prezesem); spółka ma pozostałe 50% udziałów. Drugi udziałowiec (tj. spółka) zdecydował się prowadzić (...)

Dokumenty składane przy rejestracji spółki

Dokumenty składane przy rejestracji spółki

Czy rejestrując po raz pierwszy spółkę z o.o. w KRS trzeba składać wraz w wnioskiem o rejestrację "dokument o powołaniu członków organów spółki" w przypadku gdy w umowie spółki jest już wskazany pierwszy skład zarządu spółki? Nie wiem również po co składać "oświadczenie zarządu (...)

Prawa autorskie jako aport

Prawa autorskie jako aport

Posiadam indywidualne oprogramowanie wykonane na umowę o dzieło przez informatyków. Umowa o dzieło opiewa na kwotę prawie 56 000 zł. Chcę rozpocząć działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. Czy posiadając prawa autorskie majątkowe do specjalistycznego oprogramowania mogę wprowadzić (...)