1.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców.

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Przeczytaj, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

Warto, aby rodzice zapoznali się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę.

W przypadku pytań lub wątpliwości dyrektor szkoły i nauczyciele powinni być zawsze do dyspozycji rodziców oraz opiekunów.

Nowy ustrój szkolny

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

Od 1 września 201 7 r. nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie obowiązywała w klasach I, IV, VII szkoły podstawowej, w I klasie branżowej szkoły I stopnia oraz w I semestrze szkoły policealnej. Pozostali uczniowie realizują dotychczasową podstawę programową.

Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy uczniów klas I-III. Od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, a w VII do zajęć obowiązkowych zostanie włączony drugi język obcy nowożytny.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będą nadal uczyli się przyrody.

Natomiast od klasy VII zostaną wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia.

Utrzymujemy szkolenie sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje, w której szkole realizowane jest takie szkolenie, dostępne są w gminie.

Oddziały przysposabiające do pracy będą tworzone od klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty

Uczeń kończący VIII klasę będzie zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl) opublikuje informatory o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne.

Z kolei w grudniu 2017 r. CKE zaprezentuje arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku szkolnego 2018/2019. Przystąpią do niego również słuchacze gimnazjum dla dorosłych oraz osoby zdające egzamin eksternistyczny z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

Egzamin gimnazjalny w 2018 r. rozpocznie się 18 kwietnia. Jego wyniki poznamy 15 czerwca 2018 r. Szczegółowy harmonogram egzaminu jest dostępny na stronie internetowej www.cke.edu.pl.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Absolwenci szkół przystąpią wtedy do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl.

Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023. Do tego czasu uczniowie będą zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach. Informacje o formule tego egzaminu zostaną udostępnione w 2018 r.

Rekrutacja do szkół

Terminy i kryteria rekrutacji do szkół podstawowych nieobwodowych ustali organ prowadzący do 31 stycznia 2018 r. Informacje będą dostępne dla uczniów w szkole lub w urzędzie miasta (gminy).

Terminy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia ustali kurator oświaty do 31 stycznia 2018 r. Informacje udostępni dana szkoła lub kuratorium oświaty.

W roku szkolnym 201 7/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (II i III) do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły. Podobne rozwiązania dotyczą zespołów szkół, w skład których oprócz gimnazjum wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące albo technikum.

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształca się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Tym samym na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadzano już rekrutacji do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, ale do klasy I branżowej szkoły I stopnia.

W branżowej szkole I stopnia znajdą się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i będą funkcjonowały w jej strukturze do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły.

Uczeń, który ukończył gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, od 1 września 2017 r. może kontynuować naukę w branżowej szkole I stopnia, 4-letnim technikum lub 3-letnim liceum ogólnokształcącym.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Na lata szkolne 2017/2018 i 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie prowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum. Od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględni absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

Zmiany nie obejmą uczniów 3-letniego liceum ogólnokształcącego – będą się oni uczyli według dotychczas obowiązujących zasad.

Funkcjonowanie w szkołach oddziałów dwujęzycznych

Od 1 września 201 7 r. można tworzyć oddziały dwujęzyczne od klasy VII szkoły podstawowej. Takie rozwiązanie umożliwi zachowanie liczby lat edukacji dwujęzycznej (w sumie 6 lat), czyli 2 lata w szkole podstawowej (klasy VII-VIII) oraz 4 lata w liceum ogólnokształcącym.

Każda szkoła podstawowa może utworzyć oddział lub oddziały dwujęzyczne. W pierwszej kolejności będą do niego przyjmowani uczniowie danej szkoły.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Podstawa programowa. Programy nauczania

1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Według niej będą uczyć się dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

W klasach I branżowych szkół I stopnia i 4-letnich techników oraz w I semestrach szkół policealnych od 1 września 2017 r. kształcenie odbędzie się w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

Etapy nauczania

Od 1 września 2017 r. edukacja w szkole podstawowej składa się z dwóch etapów:

 • I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III – tzw. edukacja wczesnoszkolna;
 • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

Program nauczania

Program nauczania przygotowuje nauczyciel, a następnie przedstawia go dyrektorowi w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole. Wszystkie, tak zaakceptowane programy, stanowią szkolny zestaw programów nauczania, który w połączeniu z programem wychowawczo-profilaktycznym określa działalność edukacyjną szkoły czy placówki.

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Nauczyciel ma zapewnioną autonomię w zakresie realizacji programu nauczania. Do jego decyzji należy także wybór metod nauczania, pomocy dydaktycznych, w tym podręczników. Może on również postanowić, że będzie realizował program nauczania bez korzystania z podręcznika szkolnego.

Program nauczania może rozszerzać treści ustalone w podstawie programowej. Musi być on jednak dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, którzy będą go realizowali.

Program indywidualny

Uczeń ma możliwość realizowania w szkole programu indywidualnego w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zgodę wydaje dyrektor szkoły. Program opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza macierzystą szkołą.

Indywidualny program może być przygotowany z udziałem nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkole wyższego stopnia, nauczyciela doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga szkolnego, jak również samego zainteresowanego ucznia.

Istotne jest, aby indywidualny program nauki nie obniżał wymagań edukacyjnych, jakie wynikają ze szkolnego zestawu programów nauczania, które obowiązują w danej klasie.

Indywidualny tok nauki

Uczeń ma prawo uczyć się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć, które przewidziane są w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zgodę wydaje dyrektor szkoły.

Uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu jednej, dwóch lub większej liczby klas. Będzie mógł być również klasyfikowany i promowany w trakcie trwania całego roku szkolnego. Indywidualny tok nauki może odbywać się według programu nauczania, który jest obowiązujący w danej szkole lub indywidualnego programu nauki przygotowanego dla danego ucznia. Obie formy kształcenia mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.

Uczeń przewlekle chory w przedszkolu i szkole

Uczeń przewlekle chory w przedszkolu i w szkole ma te same prawa i obowiązki jak każde dziecko. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne.

Placówki systemu oświaty mają obowiązek dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwienia dzieciom korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. O dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania dziecka przewlekle chorego w szkole zapytaj dyrektora.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Od 1 września 201 7 r. obowiązują nowe elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej.

Uczniowie z niepełnosprawnością, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale wymagają tego, aby część zajęć prowadzona była w formie indywidualnej lub mniejszej grupie, będą odbywać takie zajęcia w szkole. Zespół nauczycieli może wskazać takie rozwiązanie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczniowie chorzy, którzy mogą chodzić do szkoły, lecz ze względu na trudności w funkcjonowaniu – szczególnie wynikające ze stanu zdrowia – wymagają, żeby część zajęć była prowadzona w formie indywidualnej bądź w mniejszej grupie, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. Warunkiem będzie opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Istnieje możliwość utworzenia klasy terapeutycznej w ciągu całego roku szkolnego.

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą uczestniczyć w zajęciach w domu. Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, wybrane zajęcia będą realizować z klasą, a jeśli ulegnie on czasowej poprawie, dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić indywidualne nauczanie. Wówczas uczeń uczęszcza do szkoły wspólnie ze swoimi rówieśnikami.

Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia uniemożliwia chodzenie do szkoły, będą odbywali zajęcia lekcyjne w domu.

Dodatkowo w nowej podstawie programowej zostały uwzględnione zawody pomocnicze, które są przeznaczone dla uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Nowa podstawa programowa będzie obowiązywała we wszystkich klasach szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Utrzymany został wiek (24. rok życia), do którego organizuje się kształcenie specjalne oraz możliwości przedłużenia nauki na każdym etapie edukacyjnym uczniom niepełnosprawnym.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r. zachowują ważność.

Porady prawne

Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel powinien również obserwować, jak środowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia.

Wprowadzone zostały też nowe formy pomocy:

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, kiedy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania dziecka.

W szkole, w ciągu całego roku szkolnego, można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych.

Uczeń przyjeżdżający z zagranicy

Jeśli wracasz z dzieckiem z zagranicy, gdzie uczyło się w szkole innego systemu oświaty, możesz liczyć na pomoc. Uczeń powracający z zagranicy ma prawo do dodatkowych godzin nauki języka polskiego, zajęć wyrównawczych, a także ulg na egzaminach zewnętrznych.

Uczeń, który nie zna języka polskiego lub zna go słabo, może uczęszczać również do oddziału przygotowawczego. O szczegóły należy pytać dyrektora szkoły.

Jeśli wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę...

Jeżeli wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę, to tam także możesz zadbać o jego edukację. Naukę można kontynuować w szkołach podległych Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Placówki te zapewniają m.in. darmowe: kształcenie na odległość (ramowy uzupełniający plan nauczania), nauczanie języka polskiego i w języku polskim w systemie szkół uzupełniających, a także nauczanie języka polskiego w Szkołach Europejskich oraz sekcjach polskich w szkołach obcych systemów edukacyjnych.

Szkoły otrzymują również podręczniki i materiały dydaktyczne oraz wsparcie doświadczonej kadry pedagogicznej. Więcej informacji na stronie internetowej www.orpeg.pl.

Rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem

 • przedłużenie nauki ucznia w szkole podstawowej do 20. roku życia – dotychczas mógł uczyć się o dwa lata krócej (do 1 8. roku życia);
 • obowiązkowe określenie w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • wskazanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji jako formy zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
 • zobowiązanie zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem do spotkań nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
 • zobowiązanie dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka do współpracy z rodzicami w zakresie organizacji kształcenia.

Szkolnictwo zawodowe – szkoły branżowe

1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa zostaje przekształcona w branżową szkołę I stopnia, w której będą funkcjonowały także klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Ukończenie 3-letniej branżowej szkoły pozwoli na uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystkie zawody, w których kształcenie odbędzie się w branżowej szkole I stopnia, są zawodami, w których wyodrębniono jedną kwalifikację (w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej były zawody jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjne). Część z tych zawodów ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika oraz uzyskania wykształcenia średniego branżowego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na studiach.

Ponadto absolwenci branżowej szkoły I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II.

Nowa nazwa – branżowa szkoła – jest symbolicznym dopełnieniem zmian, które zostały wprowadzone w obszarze szkolnictwa zawodowego. Mają one przede wszystkim charakter jakościowy i dotyczą zwiększenia roli pracodawcy w procesie kształcenia zawodowego.

Według założeń reformy edukacji wiedzę teoretyczną uczeń będzie zdobywał podczas zajęć lekcyjnych, a umiejętności praktyczne w potencjalnym miejscu pracy.

Pomoc materialna dla uczniów

Rodzice powinni pamiętać, że uczniowie mogą otrzymać pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie. Więcej informacji na ten temat udzieli rodzicom dyrektor szkoły lub pracownik urzędu gminy.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 4 września 2017 r. i zakończą się w piątek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach

 • 15-28 stycznia 2018 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Dyrektor szkoły lub placówki do 30 września 2017 r. ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi:

 • do 8 dni w szkole podstawowej;
 • do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum;
 • do 6 dni w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego;
 • od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Rola rodziców w szkole

Nowe regulacje dotyczące systemu oświaty gwarantują rodzicom wpływ na funkcjonowanie szkoły. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców. Do najważniejszych uprawnień rady rodziców należy:

 • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

W odpowiedzi na postulaty rodziców w nowym prawie oświatowym wprowadzono możliwość gromadzenia środków pieniężnych na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

Rada rodziców może wypowiadać się w każdej sprawie dotyczącej szkoły i występować do wszystkich organów zarządzających szkołą.

Dodatkowo dwaj przedstawiciele rady rodziców będą powoływani przez organ prowadzący szkołę w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

Przedszkole

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym i chętnym dzieciom.

Przedszkole jest placówką nieferyjną, to znaczy, że funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw, które zostaną ustalone przez organ prowadzący. Uzgodnienie terminu takich przerw odbywa się na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Dyrektor powierza poszczególne oddziały przedszkolne opiece jednego lub dwóch nauczycieli. Dla dobra dzieci wskazane jest, aby ten sam pedagog opiekował się daną grupą przez cały okres edukacji przedszkolnej.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Ustala go dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej.

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia powinien uwzględniać:

 • zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania;
 • zasady wychowania i opieki;
 • potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
 • rodzaj niepełnosprawności dzieci.

Równie istotne są oczekiwania przedstawiane przez rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia dla grupy, nad którą sprawują opiekę, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

Sześciolatek w przedszkolu

Edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję na każdego sześciolatka w przedszkolu. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie.

Dziecko może kontynuować edukację w przedszkolu, do którego do tej pory uczęszcza. Wystarczy, że rodzic złoży odpowiednią deklarację u dyrektora tego przedszkola nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 – dotyczy to wszystkich dzieci.

Dziecko 6-letnie ma obowiązek chodzić do tzw. zerówki, tj. realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Do końca stycznia 2018 r. organ prowadzący przedszkole ma obowiązek podać kryteria przyjęcia i termin przeprowadzania rekrutacji.

Podręczniki szkolne

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych. Zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych, np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

Z nowych podręczników w roku szkolnym 201 7/2018 będą korzystać dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej, które od września rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej.

Podręczniki stanowię własność szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

Jeżeli dziecko uszkodzi lub nie odda podręczników, szkoła może zażądać od jego rodziców zwrotu kosztów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku materiałów ćwiczeniowych, które są przekazywane uczniom bez konieczności zwrotu.

Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia przynajmniej 3-letniego okresu używania tych podręczników.

Szkoły niepubliczne mają prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (nie jest to ich obowiązek). Jeśli szkoła nie zgłosiła się po dofinansowanie, rodzice kupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie. Do klas I, IV, VII szkoły podstawowej dostępne będą również podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Jeżeli na początku roku szkolnego dziecko nie będzie miało zapewnionych z budżetu państwa podręczników i ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (szkoła podstawowa, klasy gimnazjalne), to należy wyjaśnić tę kwestię z dyrektorem szkoły.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie zawodowe może być realizowane z wykorzystaniem podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przed 15 lutego 2017 r. Do kształcenia zawodowego sukcesywnie dopuszczane są nowe podręczniki.

Nauka programowania

Od 1 września 2017 r. programowanie będzie stałym elementem kształcenia już od I klasy szkoły podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in.: logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.

Będziemy wspierać szkoły w budowie bardzo szybkich, szerokopasmowych łączy internetowych oraz wyposażać placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Mają one sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii w edukacji.

Nazwy nowych przedmiotów

W szkole podstawowej zmienią się nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • zamiast zajęć komputerowych – informatyka;
 • zamiast zajęć technicznych – technika;
 • w miejsce historii i społeczeństwa – dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie;
 • zamiast przyrody uczniowie już od V klasy szkoły podstawowej będą uczyli się w kolejnych latach biologii, historii, geografii, a w następnych – fizyki i chemii.

Dowóz dziecka do szkoły

Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz przepisy prawa oświatowego, które mówią o dowozie dzieci do szkół, dotyczą szkół obwodowych (szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów). Jeżeli władze samorządowe ustaliły sieć szkół w taki sposób, że odległość między domem ucznia a szkołą obwodową przekracza dystans wymieniony w cytowanych ustawach (czyli 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewożenia dziecka. Jeżeli gmina nie ma możliwości zorganizowania dojazdu, ma obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej. W przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Jeśli wyżej wymienione odległości nie są przekroczone, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę podczas przewozu. W ustawie przewidziano zatem organizację dowozu w sytuacjach nieobligatoryjnych. Dotyczy to jednak obszaru gminy, w granicach której organizowana jest sieć szkół. Sieć publicznych placówek powinna być zaplanowana w sposób umożliwiający realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, przy uwzględnieniu odległości wymienionych w ustawie. Jeżeli nie jest to możliwe, gmina jest zobowiązana do organizacji dojazdów lub pokrycia kosztów przejazdu do szkół obwodowych.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków

Od 1 września 2017 r., tak jak dawniej, gminy będą musiały zapewnić bezpłatny transport do szkół i ośrodków, opiekę w czasie przejazdu uczniom niepełnosprawnym.

Bezpłatny dowóz przysługuje do:

 1. najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – niepełnosprawnym dzieciom: 5-letnim i 6-letnim oraz którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
 2. najbliższej szkoły podstawowej – niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym,  słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 3. najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 4. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:
  1. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia;
  2. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim –  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.

Gmina może też zorganizować bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży, odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego również w przypadkach, w których przepisy prawa oświatowego nie wskazują takiego obowiązku.

W przypadku niepełnosprawnych uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych,  słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy kontynuują naukę w dotychczasowych gimnazjach, gminy mają nadal obowiązek zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do tej szkoły.

Bezpieczeństwo w szkole

Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, na boisku, podczas przerwy odpowiada dyrektor. Od nowego roku szkolnego 2017/2018 nastąpi połączenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki. Zostanie on przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. Będzie obejmował treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów.

Celem połączenia obu programów jest stworzenie spójnej strategii wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak również zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki będzie uchwalać rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli do 30 września każdego roku szkolnego nie nastąpi porozumienie w tej sprawie, program będzie ustalał dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

W szkołach i placówkach niesamorządowych lub prywatnych program wychowawczo-profilaktyczny określi organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły

Po raz pierwszy została określona definicja wychowania rozumiana jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Wychowanie powinno być wzmacniane i uzupełniane o działania z zakresu profilaktyki skierowane do dzieci i młodzieży.

Szafki w szkole

Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych na terenie szkoły. Do dyrektora należy decyzja, czy miejscem do przechowywania rzeczy będą specjalnie zakupione szafki, czy dostosowane do tego celu zostanie już istniejące wyposażenie szkoły.

Dyrektor nie może wymagać od rodziców dokonywania opłat za użytkowanie miejsca do przechowywania rzeczy szkolnych. Wszelkie wpłaty na ten cel powinny mieć charakter dobrowolny.

Legitymacje szkolne

Ważność legitymacji szkolnych uczniów dotychczasowych gimnazjów będzie potwierdzona przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły (dotychczasowego gimnazjum). Uczeń klasy VII szkoły podstawowej otrzyma nową legitymację na dotychczas obowiązujących drukach. Dla uczniów uczących się języka polskiego za granicą legitymacje szkolne wydają pracownicy placówek dyplomatycznych.

Świetlica w szkole

Szkoła ma obowiązek zapewnienia wszystkim chętnym uczniom szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa statut szkoły lub placówki.

Podczas zajęć świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Szkolna stołówka

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki z korzystania z niej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych przez uczniów nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki. Organ prowadzący szkołę lub dyrektor, posiadający stosowne upoważnienie może, zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, a także w uzasadnionych przypadkach losowych.

Liczba uczniów w grupie przedszkolnej lub w klasie

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej nie może być większa niż 25. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obowiązują inne reguły.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej nie może być większa niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziałach przedszkolnych i szkolnych specjalnych liczba dzieci zależy od ich niepełnosprawności (od 1 – w przypadku dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera do 16 dzieci – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Lekcje prowadzone w grupach

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy na lekcjach z informatyki i języka obcego nowożytnego, jeżeli liczba uczniów przekracza 24 osoby.

Przy podziale na grupy należy uwzględnić liczbę stanowisk komputerowych oraz stopień zaawansowania znajomości języka obcego u uczniów/słuchaczy.

Ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów mogą być prowadzone w grupach nie większych niż 30 uczniów.

Lekcje wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkól — także w grupie międzyszkolnej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

Lekcja nie musi trwać 45 minut...

Godzina lekcyjna trwa zwyczajowo 45 minut. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być jednakże prowadzone w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut. Ważne jest zachowanie ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

Zwolnienia z WF-u

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń. Dokument taki wydaje lekarz na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Dokument ten również wydawany jest przez lekarza na czas określony w tej opinii.

Ocenianie uczniów

Z początkiem każdego roku szkolnego nauczyciele mają informować uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania. Nauczyciele muszą poinformować także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a ponadto o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Wychowawca oddziału, na początku każdego roku szkolnego, ma informować uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także zasadach otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przy ustalaniu oceny z: wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki - nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

W przypadku wychowania fizycznego – uwzględnia się również systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Począwszy od klasy IV uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Czy mogą być w szkole podstawowej klasy łączone?

Dyrektor szkoły może utworzyć w szkole podstawowej klasy łączone, ale pod pewnymi warunkami:

 • w klasie I – obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego - mają być prowadzone bez łączenia tych klas z innymi;
 • w klasach II i III – co najmniej połowa wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego - ma być prowadzona bez łączenia tych klas z innymi;
 • w klasach IV-VII istnieje również obowiązek prowadzenia co najmniej połowy wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych bez łączenia z innymi klasami, z tym że zajęcia: z muzyki, plastyki i wychowania fizycznego można prowadzić łącznie;
 • w klasie VIII będzie można łączyć z innymi klasami jedynie zajęcia z wychowania fizycznego;
 • jeśli w szkole jest oddział przedszkolny, można łączyć zajęcia dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I. W tym przypadku co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.

Wolontariat szkolny

Od 1 września 2017 r. organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu będzie odbywała się według zasad określonych w statucie szkoły. Samorządowi uczniowskiemu umożliwiono, w porozumieniu z dyrektorem, podejmowanie działań w tym zakresie. Samorząd uczniowski będzie mógł także ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej i spełnia się go np. przez uczęszczanie do szkoły publicznej lub niepublicznej. Natomiast obowiązek nauki trwa do ukończenia 18. roku życia.

Edukacja domowa

Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka. Uczeń może uczyć się w domu. Obowiązek szkolny albo obowiązek nauki może być realizowany również poza szkołą, a więc w ramach tzw. edukacji domowej. Zezwolenie na jej prowadzenie, tak jak dotychczas, może wydać dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

Rodzice zainteresowani tzw. edukacją domową są zobowiązani do złożenia wniosku u dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Szkoła, do której składa się wniosek dotyczący pozwolenia na edukację domową, musi się znajdować na terenie województwa, które jest miejscem zamieszkania ucznia.

Dziennik elektroniczny

Szkoła może prowadzić dziennik lekcyjny w postaci elektronicznej. Obowiązkiem szkoły jest bezpłatne udostępnianie rodzicom i opiekunom wszystkich informacji dotyczących nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

Czy trzeba uiszczać dodatkowe opłaty w szkole?

Opłaty na konto rady rodziców są dobrowolne. Dyrektor szkoły nie może uzależniać np. wydania świadectwa od dokonania wpłaty przez ucznia.

Rodzice mają możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela. Warto jednak przeczytać umowę, którą dyrektor szkoły zawiera z ubezpieczycielem. Jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły nie jest obowiązkowe.

Rodzice powinni pamiętać, że dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem.

W przypadku placówek prowadzących kształcenie zawodowe szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rodzic nie ma obowiązku przynoszenia do przedszkola lub szkoły artykułów higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący.

Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania o szkołę dziecka?

Informacje o funkcjonowaniu szkoły swojego dziecka rodzic może uzyskać u dyrektora szkoły lub w wydziale edukacji urzędu gminy, bądź też starostwa powiatowego.

Do kogo kierować pytania związane z reformą?

W każdym województwie przy kuratorium oświaty funkcjonuję punkty informacyjne do spraw wdrażania reformy edukacji. Pracownicy kuratorium odpowiadają na pytania i wątpliwości.

Do dyspozycji są też eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami:

 • 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
 • 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
 • 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli oraz dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Łączenie uczniów w oddziałach (klasach) i szkołach specjalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że o łączeniu uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych decyduje rodzaj realizowanej przez nich podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po uwzględnieniu pierwszego warunku , mogą być włączani do oddziałów specjalnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Z uwagi na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, po raz pierwszy w przepisach prawa oświatowego nie określono dolnej granicy liczebności uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych.

 

Na podst. informacji ze stron MEN
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania w szkołach i placówkach monitoringu wizyjnego, zapewnienie pomieszczeń umożliwiających uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków w szkole podstawowej – to tylko niektóre (...)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Co nowego 1 września? We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)

Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami

Wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami

Ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnościami będzie mogło skorzystać w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 z dofinansowania na zakup podręczników, a także materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tegoroczny budżet programu to 18 mln zł. ##baner## Program rządowy W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie (...)

Jak założyć radę rodziców?

Jak założyć radę rodziców?

Czym jest rada rodziców?  W szkołach i placówkach oświatowych działają rady rodziców. Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Reprezentuje on ogół rodziców uczniów danej szkoły.  W skład rad rodziców wchodzą: w szkołach - po jednym przedstawicielu (...)

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego i inne zmiany w systemie oświaty

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego i inne zmiany w systemie oświaty

Czego dotyczą zmiany w systemie oświaty? Z początkiem 2008 roku w ustawie o systemie oświaty wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, przez upowszechnianie wychowania przedszkolnego oraz uregulowanie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych.  Istniejące w dniu 1 stycznia 2008 r. szkoły z oddziałami (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Jakie mogą być (...)

Sześciolatki pójdą do szkoły

Sześciolatki pójdą do szkoły

Donald Tusk tłumaczy, że sposób wprowadzenia w życie tej reformy powinien łagodzić skutki, których obawiają się rodzice. Premier podkreślił, że reformie będzie towarzyszył podział rocznika i budowa klas w ten sposób, żeby w ramach jednej klasy nie znalazły się dzieci, których wiek może różnić się nawet o dwa lata. - Klasy będą grupowane tak, aby młodsze dzieci w młodszym (...)

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

Działalność edukacyjna na gruncie podatkowym stanowi działalność gospodarczą. Jednak ustawy podatkowe przewidziały szereg preferencji dla osób, które działają w tej branży. Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę. W związku z początkiem roku szkolnego Tax Care sprawdził kto może otworzyć niepubliczną szkołę (...)

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

W tym artykule przedstawiono kwestię uruchamiania kształcenia w zawodzie, w tym opinie wojewódzkich rad rynku pracy. Nowe szkolnictwo branżowe ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Opinie wojewódzkich rad rynku pracy  W celu usprawnienia procesu opiniowania oraz odzwierciedlenia regionalnego zapotrzebowania (...)

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

Kto może dostać stypendium szkolne? Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej, wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych (...)

Dla kogo darmowy podręcznik? Sprawdź

Dla kogo darmowy podręcznik? Sprawdź

Regulacje prawne i harmonogram wprowadzania zmian w system wyposażania uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – to główny konferencji Bezpłatne podręczniki szkolne – regulacje prawne, dotacja celowa i jej rozliczenie, jakim zajęło się Ministerstwo Edukacji Narodowej.Zmiany dotyczące wyposażania uczniów w podręczniki tłumaczyła Małgorzata Szybalska, dyrektor (...)

Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za odrzuceniem weta prezydenta głosowało 265 posłów, 155 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. - To sukces polskiej edukacji - dzieci, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół. Dzisiaj jest dzień, w którym rozpoczął się lepszy czas dla polskiej oświaty - powiedziała po głosowaniu (...)

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych. Od 175 do 445 złotych – na (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu (...)

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy

Czemu ma służyć wsparcie uczniów przybywających z zagranicy? Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim czasie dokonało istotnych zmian przepisów, aby wspomóc szkoły w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy, zarówno cudzoziemcami, jak i obywatelami polskimi powracającymi do Polski. W rezultacie od 1 września 2017 r. umożliwiono organom prowadzącym szkoły (...)

Kiedy do przedszkola, a kiedy do szkoły?

Kiedy do przedszkola, a kiedy do szkoły?

Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich, upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich, zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który trafił do Sejmu.W jakim wieku dzieci będą musiały uczęszczać do szkoły? Wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczęcia szkoły (...)

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019 przyjęta przez Radę Ministrów 17 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych (...)

Darmowe podręczniki poparte przez rząd

Darmowe podręczniki poparte przez rząd

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników - to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.Wczoraj propozycje poparła (...)

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

NIK o przedszkolach. Warunki dobre, ale za mało zajęć dodatkowych

Objęte kontrolą NIK przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Placówki te miały wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio przystosowane sale i sprzęt dydaktyczny. W ocenie NIK niepokojącym sygnałem może być ograniczenie w niektórych gminach wymiaru zajęć dodatkowych, jednak Izba wskazuje przede wszystkim na pierwsze (...)

W szkołach pojawią się asystenci nauczycieli

W szkołach pojawią się asystenci nauczycieli

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, wprowadzającą nową kategorię osób pracujących w szkołach - asystentów nauczycieli. Nowela wprowadza też zmiany dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Celem ustawy jest wzmocnienie standardu opieki nad uczniami oraz opiekuńczej funkcji szkoły poprzez zapewnienie możliwości zatrudnienia (...)

Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Zmiany w świadczeniu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory Polacy złożyli ich już ponad milion. Jeszcze w tym roku czekają nas spore zmiany. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt rozporządzenia m.in. rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać (...)

Egzamin gimnazjalny i rekrutacja do szkół w 2017 r.

Egzamin gimnazjalny i rekrutacja do szkół w 2017 r.

Egzamin gimnazjalny 2017 Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. 19 kwietnia gimnazjaliści zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologią, chemią, fizyką i geografią) (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Rozporządzenia Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w (...)

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.Program skierowany jest do dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do III. Rozporządzenie to, obowiązujące od 13 lipca 2007 r., (...)

Nowe sposoby oceniania i promocji uczniów

Nowe sposoby oceniania i promocji uczniów

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.   Jak podaje MEN nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją wprowadzenia nowej (...)

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z wyposażeniem. NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że usunięcie wszystkich wskazanych nieprawidłowości (...)

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

1 czerwca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Oprócz regulacji zagadnień z tytułu tego aktu, regulacja ta wprowadza szereg zmian w kilku innych ustawach. Najbardziej przykuwają uwagę te dotyczące świadczeń rodzinnych. Czy jakieś przepisy zmieniają się z mocą wsteczną? O dziwo tak! Oto jeden z przepisów wchodzi (...)

Wyprawka szkolna 2008

Wyprawka szkolna 2008

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - Wyprawka szkolna"W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła: uchwałę w sprawie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 (...)

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

Dyrektywa nr 33/1994 z dnia 22 czerwca 1994 r. (OJ Nr L 216/1994) zajmuje się tematem ochrony pracy pracowników młodocianych. Jakie są cele dyrektywy? Dyrektywa ta stanowi, że Państwa Członkowskie powinny podejmować konieczne środki, ażeby zakazać pracy dzieci. Państwa te powinny również zapewnić, ażeby minimalny wiek w którym można rozpocząć zatrudnianie był nie niższy niż: minimalny (...)

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ruszy OSE Już 1 września przyszłego roku pierwsze szkoły zaczną funkcjonować w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). To nie tylko podłączenie do szybkiego internetu, ale również dostęp do treści edukacyjnych oraz darmowe narzędzia bezpieczeństwa w sieci, pozwalające jednocześnie identyfikować i przeciwdziałać globalnym i lokalnym zagrożeniom. – "Program (...)

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym dzieciom, których rodzice chcą, aby korzystały z edukacji przedszkolnej. Ponad 1,3 mln dzieci w wieku 3-6 lat w blisko 22 tysiącach przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w (...)

Co trzeba wiedzieć o „Dobrym Starcie”?

Co trzeba wiedzieć o „Dobrym Starcie”?

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. To wsparcie dla 4,5 miliona uczniów.  Resort rodziny odpowiedział na podstawowe pytania związane z programem. ##baner## Na czym polega Program „Dobry Start”? Program „Dobry Start” (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Szkoła może korzystać z dziennika elektronicznego

Szkoła może korzystać z dziennika elektronicznego

W przypadku prowadzenia przez szkoły dzienników lekcyjnych zgoda rodziców nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą do przetwarzania danych w dokumentacji szkolnej jest przepis prawa. ##baner## Przepisy oświatowe Sposób prowadzenia dokumentacji przez placówki oświatowe regulują przepisy prawa. Szkoły prowadzą dla każdego (...)

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia (...)

Ustalone opłaty za pobyt dziecka w świetlicy czy mieszkanie w bursie

Ustalone opłaty za pobyt dziecka w świetlicy czy mieszkanie w bursie

14 kwietnia 2005 r. roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje i szczegółowe (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Przeniesienie publicznej szkoły podstawowej

Czy przeniesienie publicznej szkoły podstawowej do innego budynku znajdującego się całkiem pod innym adresem, w którym znajduje się obecnie gimnazjum (nie chodzi o tworzenie zespołu) należy rozumieć (...)

Wymiar czasu pracy nauczyciela

Wymiar czasu pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć określa art. 42 K.N., z którego wynika, że nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień. W ramach tych 40 godzin nauczyciel obowiązany (...)

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

Małżeństwo między rozwiedzionymi małżonkami

W 1985 r. wyszłam za mąż, urodziłam 4 dzieci, w 1998 roku wystąpiłam o rozwód z powodu alkoholizmu męża. Rozwód dostałam szybko, po pół roku, orzeczony z winy męża. Zasądzono wysokie alimenty (...)

Likwidacja placówki oświatowej

Likwidacja placówki oświatowej

W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi być to ogłoszone? Ustawa o (...)

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Rezygnacja ze szkoły za zagodą rodziców

Matka siedemnastoletniej uczennicy naszej szkoły narodowości ukraińskiej (ojciec Polak), która posiada status rezydenta długoterminowego zwróciła się z prośba o wydanie dokumentów szkolnych córki (...)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Jesteśmy placówką oświatową feryjną. W związku z potrzebami wynikającymi z art. 10 ust. 7 K. N. zatrudniliśmy nauczycieli (emerytów i pracujących w innych szkołach), z którymi umowy o pracę (...)

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Nienależyte wykonanie umowy - powstanie szkody

Podpisałam umowę ze szkołą języka angielskiego na naukę mojego 6 letniego dziecka. Kontrakt był podpisany na 600 zł, płatne w ratach 100 zł miesięcznie. Po dwóch czy trzech miesiącach nauki (...)

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

Czy nauczyciel mianowany może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Mianowanie nauczyciela może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Jestem zatrudniony jako nauczyciel informatyki w gimnazjum w wymiarze 4/18 (4 godziny lekcyjne w tygodniu) na czas określony, czyli do końca roku szkolnego. Często też wyjeżdżam w związku z prowadzona (...)

Dowód osobisty dla małoletniego

Dowód osobisty dla małoletniego

Jeden z rodziców wyjechał do pracy za granicę. Dziecko (8 lat) ma zaplanowaną wycieczkę zagraniczną. Nie ma paszportu ani dowodu osobistego. Do wyrobienia paszportu wymagane są dwa podpisy (w obecności (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z powodu reorganizacji w szkole w której pracuje, dostałam wypowiedzenie. Miałam mieć w przyszłym roku szkolnym przewidziane 5 godzin. Czy dyrektor szkoły mógł mnie zwolnić? Niniejsza opinia (...)

Koniec I semestru w szkole podstawowej

Koniec I semestru w szkole podstawowej

Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (...)

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

Zatrudniamy nauczyciela na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1.09.1999 r. W dniu 30.12.2005 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ponieważ wówczas nauczyciel (...)

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Dom wybudowany na działce spadkodawcy

Wraz z siostrą nabyłem spadek po rodzicach (działka oraz dom na niej stojący). Z uwagi na fakt, że wyjechałem jakiś czas temu za granicę i tam de facto zamieszkuję, dom rodziców (jeszcze za ich (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół (pracownik samorządowy) w roku 1997 złożył oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot.udowodnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz (...)

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Jestem obywatelką niemiecką, mieszkającą w Polsce, posiadającą kartę stałego pobytu. Jestem właścicielem nieruchomości - działki z domem jednorodzinnym, którą nabyłam w grudniu 2004 roku. (...)

Zasady obliczania dodatku stażowego

Zasady obliczania dodatku stażowego

Przez 7 lat i 2 miesiące pracowałam na stanowisku referenta do spraw księgowości, w ostatnim dniu pracy zachorowałam i przebywałam na zasiłku chorobowym przez 6 miesięcy, po upływie prawa do zasiłku (...)

Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

Pracę w szkole rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku ( na pierwszym roku studiów licencjackich). Zatrudniona byłam na umowę o pracę. W roku 2005 rozpoczęłam pracę w innej szkole. 10-go marca 2006 (...)

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez (...)

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem? Poniżej przedstawimy (...)

Ponowne małżeństwo a podwyższanie alimentów

Ponowne małżeństwo a podwyższanie alimentów

Jestem po rozwodzie. Z pierwszego małżeństwa mam córki w wieku szkolnym 15, 16 lat. Obecnie chciałem wstąpić w związek małżeński z osobą, z którą od paru lat liczę na ułożenie sobie życia (...)

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie (...)

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej policji mieszkanie zostało (...)

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej (...)

Różnica między typem a rodzajem szkoły

Różnica między typem a rodzajem szkoły

Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką języka mniejszości narodowej (...)

FORUM PRAWNE

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly?

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly? Witam, W tym roku szkolnym moj syn chodzil do szkoly w kratke. Nadpobudliwa wychowawczyni wyslala zawiadomienie o tym do sadu rodzinnego (...)

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej osoby, ale jak wygląda to (...)

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Otrzymuje z Funduszu Alimentacyjnego (...)

zbyt wysokie alimenty

zbyt wysokie alimenty witam, bardzo proszę o pomoc. mam przeszło 40 lat i dwoje dzieci w wieku szkolnym na które płacę alimenty razem 900 zł. Zarabiam 1500 zł. obecnie zostaje mi 600 zł na życie, (...)

Szkoła zaoczna, a alimenty

Szkoła zaoczna, a alimenty Chciałbym poruszyć na Forum problem, który nie jest uregulowany tak do końca prawem, a nawet w wypowiedziach SN czy innych wykładni jest raczej pomijany. Nie proszę (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

naprzemienna opieka nad dzieckiem

naprzemienna opieka nad dzieckiem Witam jestem po rozwodzie,mam 2 letnia corke,w wyroku sadowym nie mamy ustalonych wizyt dziecka byly maz bierze tylko w wekendy,a ja musze pilnie podjac prace czytalam (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Rada rodziców w szkole i obowiazek płacenia.

Rada rodziców w szkole i obowiazek płacenia. Wpłaty na radę rodziców są dobrowolne? Chodzi o to czy szkoła może sama narzucić ile kto ma wpłacić i czy w ogóle można się nie zgodzić? I na (...)

Rok przerwy w nauce a alimenty

Rok przerwy w nauce a alimenty Witam. Jestem pod opieką matki, ojciec płaci alimenty. Jeśli ukończę 3 klasę LO i zrobię roczną przerwę w edukacji przed pójściem na studia, to czy zostaną odebrane (...)

MATKI CHROŃCIE SIEBIE I SWOJE DZIECI!!!

MATKI CHROŃCIE SIEBIE I SWOJE DZIECI!!! Zwracam sie do wszystkich kobiet które walcza ze swoimi ex!Nie bójcie sie tych draniów którzy Was straszą,ze odbiora dziecko gdy np od nich odejdziecie!walczcie (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Porady prawne