Terminowość doręczeń listów nierejestrowanych

7.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wyniki badania terminowości przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych doręczanych przez Pocztę Polską w obrocie krajowym prowadzonego od września 2007 r. do czerwca 2008 r.

Przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badanie miało na celu stwierdzenie, czy terminowość doręczania przez Pocztę Polską nierejestrowanych (tzw. zwykłych) przesyłek listowych priorytetowych i ekonomicznych w obrocie krajowym spełnia standardy określone w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.).

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 3 września 2007 r. do 8 czerwca 2008 r. Obejmowało ono pełny cykl przebiegu przesyłek (tj. od umieszczenia przesyłki w pocztowej skrzynce nadawczej do jej doręczenia adresatowi), które były nadawane wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do oceny terminowości przebiegu przesyłek priorytetowych zastosowano standard jakościowy D+1, natomiast dla przesyłek ekonomicznych przyjęto standard jakościowy D+3 ("D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki, "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki, przy czym do terminów nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).  

Uzyskane w wyniku badania ogólnopolskie wskaźniki terminowości doręczeń w zestawieniu z określonymi w w/w rozporządzeniu celami przedstawiają się następująco:

Przesyłki listowe

Termin doręczenia

(D+n)

Cel w zakresie terminowości doręczeń*

Wynik badania

priorytetowe

D+1

82%

79,94%

ekonomiczne

D+3

85%

71,94%

 * Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach.   

Z powyższego zestawienia wynika, że w badanym okresie w obrocie krajowym nie były zrealizowane cele dotyczące terminowości doręczeń przesyłek listowych priorytetowych (D+1) i ekonomicznych (D+3).

W trakcie przeprowadzonego badania zaobserwowano pewne nieprawidłowości w opracowywaniu i doręczaniu przesyłek zwykłych (ekonomicznych i priorytetowych), do których należy zaliczyć:

  • nieterminowe opróżnianie pocztowych skrzynek nadawczych oraz nieterminowe ostemplowanie przesyłek,

  • brak ostemplowania lub niewłaściwe ostemplowanie przesyłek (nieczytelny odcisk datownika nie pozwala jednoznacznie ustalić daty i godziny),

  • ustawienie błędnej daty lub godziny na datownikach pocztowych,

  • pogniecenia lub zniszczenia przesyłek,

  • brak codziennej obsługi rejonu doręczeń przez listonosza,

  • duży spadek terminowości doręczeń przesyłek nadawanych w relacjach lokalnych. 

    Źródło: www.uke.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne