Terminy i warunki bezpośredniego zwrotu VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Uprawnienia wymienione w powyższym przepisie mają charakter równorzędny i jedynie w gestii podatnika pozostaje, czy skorzysta:

  • z prawa żądania zwrotu z urzędu skarbowego powstałej w danym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy (tzw. zwrot bezpośredni),

  • czy z prawa przeniesienia różnicy na następny okres rozliczeniowy dla obniżenia o nią kwoty podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym.

Zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest zatem prawem podatnika, z którego może on, ale nie musi skorzystać. Może również zażądać zwrotu bezpośredniego tylko części tej różnicy, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia.  

Jedyne ograniczenie prawa do żądania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy przewiduje art. 86 ust. 19, zgodnie z którym, jeżeli w okresie, w którym, w myśl ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego, nie wykonał on czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. W deklaracji nie wystąpi podatek należny i podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do bezpośredniego zwrotu podatku naliczonego.

Według nowej ustawy o VAT obowiązują trzy omówione poniżej terminy bezpośredniego zwrotu VAT.

Termin podstawowy - 60 dni

Zasadniczym terminem zwrotu, określonym w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT jest termin 60-dniowy, liczony od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Zgodnie z nową ustawą o VAT nie ma znaczenia, czy kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych zostały uregulowane, czy też nie. 

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

W tym samym terminie, na swój umotywowany wniosek, może uzyskać zwrot podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonujący sprzedaży opodatkowanej.

Termin wydłużony - 180 dni

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Termin skrócony - 25 dni

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio. 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.16)), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika