5.3.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

TSUE o polskiej KRS

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 2 marca 2021 r. wydał wyrok w polskiej sprawie C-824/18 - A.B. i in. (dot. powołania sędziów Sądu Najwyższego i odwołania). Wynika z niego, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo Unii. W przypadku potwierdzenia naruszenia zasada pierwszeństwa prawa Unii nakłada na sąd krajowy obowiązek odstąpienia od zastosowania się do takich zmian.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Uchwałami przyjętymi w sierpniu 2018 r. Krajowa Rada Sądownictwa (Polska) („KRS”) postanowiła o nieprzedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie pięciu osób („odwołujący się kandydaci”) do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego (Polska) i o przedstawieniu wniosku o powołanie innych kandydatów do pełnienia tego urzędu. Odwołujący się kandydaci wnieśli od tych uchwał odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska). Instytucja odwołania podlegała wówczas przepisom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa („ustawa o KRS”), zmienionej ustawą z lipca 2018 r. Przepisy te przewidywały, po pierwsze, że jeżeli danej uchwały KRS nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, to uchwała ta stawała się prawomocna w części obejmującej przedstawienie wniosku o powołanie kandydata wskazanego na to stanowisko, skutkiem czego ten ostatni mógł zostać powołany przez Prezydenta RP. Ponadto ewentualne uchylenie takiej uchwały w wyniku odwołania uczestnika, w przypadku którego nie przedstawiono wniosku o powołanie, nie mogło prowadzić do ponownej oceny sytuacji tego kandydata w celu ewentualnego powołania go na rozpatrywane stanowisko.

Po drugie, zgodnie z tymi przepisami takie odwołanie nie mogło opierać się na zarzucie niewłaściwej oceny spełniania przez kandydatów kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie. W pierwotnym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd krajowy, uznawszy, że taka formuła odwołania wyłącza w praktyce wszelką skuteczność odwołania wniesionego przez uczestnika, w przypadku którego nie przedstawiono wniosku o powołanie, zwrócił się do Trybunału z pytaniem o zgodność tych przepisów z prawem Unii. Po tym pierwotnym wystąpieniu z odesłaniem prejudycjalnym, w 2019 r. nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o KRS. Na podstawie tej reformy, po pierwsze, zniesiono możliwość wniesienia odwołania od rozstrzygnięć KRS o przedstawieniu lub nieprzedstawieniu wniosku o powołanie kandydata do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Po drugie, w ramach tej reformy, umorzono z mocy prawa niezakończone jeszcze postępowania w sprawach takich odwołań, pozbawiając de facto sąd krajowy jego właściwości do rozpoznawania tego rodzaju odwołań, a także możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne, z którymi zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości.

W tych okolicznościach, w uzupełniającym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, sąd krajowy wystąpił do Trybunału z pytaniem dotyczącym zgodności z prawem Unii tych nowych przepisów.

Ocena Trybunału

W pierwszej kolejności Trybunał w składzie wielkiej izby orzekł przede wszystkim, że zarówno ustanowiony na mocy art. 267 TFUE system współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem, jak i wyrażona w art. 4 ust. 3 TUE zasada lojalnej współpracy stoją na przeszkodzie zmianom w przepisach takim jak zmiany dokonane w 2019 r. w Polsce, jeżeli okaże się, że zmiany te wywołały szczególne skutki w postaci zapobieżenia wypowiedzeniu się przez TSUE w przedmiocie pytań prejudycjalnych takich jak te, które zostały do niego skierowane przez sąd krajowy, i wykluczenia jakiejkolwiek możliwości przyszłego powtórnego wystąpienia przez sąd krajowy z analogicznymi pytaniami. Trybunał uściślił w tym względzie, że to sąd krajowy powinien ocenić, czy jest tak w danym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, a w szczególności kontekst, w jakim polski ustawodawca uchwalił te zmiany.

Następnie TSUE stwierdził, że ustanowiony w art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE obowiązek państw członkowskich w zakresie ustanowienia środków niezbędnych do zapewnienia jednostkom poszanowania ich prawa do skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii także może stać na przeszkodzie tego rodzaju zmianom ustawodawczym. Jest tak w przypadku gdy okaże się – co także powinien ocenić sąd krajowy na podstawie wszystkich istotnych okoliczności – że zmiany te mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS na czynniki zewnętrze, w szczególności na bezpośrednie lub pośrednie wpływy władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz co do ich neutralności względem ścierających się przed nimi interesów. Takie zmiany mogłyby bowiem prowadzić do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w tych jednostkach w społeczeństwie demokratycznym i w państwie prawnym.

Trybunał doszedł do tego wniosku, przypomniawszy, że niezbędne na podstawie prawa Unii gwarancje niezawisłości i bezstronności wymagają istnienia zasad regulujących powoływanie sędziów.

TSUE podkreślił także pierwszoplanową rolę KRS w procesie powoływania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, ponieważ przyjmowany przez nią akt, w którym rekomenduje danego kandydata, stanowi warunek sine qua non, aby taki kandydat mógł zostać następnie powołany. A zatem stopień niezależności KRS od polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej może mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny, czy wyłonieni przez nią sędziowie będą w stanie spełnić wynikające z prawa Unii wymogi niezawisłości i bezstronności.

Ponadto Trybunał wskazał, że ewentualny brak możliwości skorzystania ze środka prawnego przed sądem w kontekście procesu powoływania do pełnienia urzędu sędziego krajowego sądu najwyższego może okazać się problematyczny, gdy wszystkie istotne elementy kontekstu charakteryzujące taki proces w odnośnym państwie członkowskim mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek wątpliwości natury systemowej co do niezawisłości i bezstronności sędziów powołanych w wyniku tego procesu. W tym względzie TSUE uściślił, że gdyby sąd krajowy był zmuszony, na podstawie wszystkich istotnych okoliczności, na które wskazuje w postanowieniu odsyłającym, a w szczególności zmian ustawodawczych, które miały niedawno wpływ na proces wyłaniania członków KRS, dojść do wniosku, że organ ten nie daje wystarczającej rękojmi niezależności, istnienie środka prawnego przed sądem dostępnego dla kandydatów, którzy nie zostali wybrani, stałoby się konieczne, ażeby przyczynić się do zabezpieczenia procesu powoływania danych sędziów przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami i zapobieżenia w ostatecznym rozrachunku powstaniu wyżej wspomnianych wątpliwości.

Trybunał orzekł wreszcie, że gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, iż przyjęcie zmian ustawodawczych z 2019 r. nastąpiło z naruszeniem prawa Unii, zasada pierwszeństwa tego prawa wymaga od tego sądu odstąpienia od zastosowania się do tych zmian, niezależnie od tego, czy mają one charakter ustawowy, czy konstytucyjny, i dalszego uznawania swojej wcześniejszej właściwości do rozpoznania spraw, które wpłynęły do niego przed dokonaniem tych zmian.

W drugiej kolejności TSUE stwierdził, że art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE sprzeciwia się zmianom ustawodawczym takim jak wskazane powyżej zmiany, które nastąpiły w 2018 r. w Polsce, jeżeli okaże się, że mogą one wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności powołanych w tym trybie sędziów na czynniki zewnętrze oraz co do ich neutralności względem ścierających się przed nimi interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym i w państwie prawnym.

Rozstrzygnięcie kwestii, czy jest tak w niniejszym przypadku, należy ostatecznie do sądu krajowego.

Odnośnie do elementów, które sąd odsyłający powinien wziąć pod uwagę w tym względzie, TSUE podkreślił, że przepisy prawa krajowego dotyczące środka prawnego przed sądem dostępnego w kontekście procesu powoływania do pełnienia urzędu sędziego krajowego sądu najwyższego mogą okazać się problematyczne w świetle wymogów wynikających z prawa Unii, gdy prowadzą one do zniweczenia skuteczności środków prawnych, które istniały dotychczas. Otóż Trybunał zauważył, po pierwsze, że w następstwie zmian ustawodawczych z 2018 r. przysługujące do tej pory odwołanie jest obecnie pozbawione wszelkiej rzeczywistej skuteczności i oferuje jedynie pozorny środek prawny przed sądem. Po drugie, podkreślił on, że w niniejszym przypadku należy także uwzględnić elementy kontekstu związane ze wszystkimi pozostałymi reformami, które niedawno objęły Sąd Najwyższy i KRS. W tym względzie TSUE wskazał, poza wspomnianymi powyżej wątpliwościami co do niezależności KRS, okoliczność, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. zostały wprowadzone na krótko przed tym, jak KRS w nowym składzie miała odnieść się do kandydatur, takich jak kandydatury odwołujących się kandydatów, zgłoszonych z myślą o obsadzeniu licznych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, które zostały zwolnione lub nowo utworzone na skutek wejścia w życie rozlicznych nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Trybunał wyjaśnił wreszcie, że jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszają prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa będzie on miał obowiązek odstąpić od zastosowania się do tych zmian na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących przepisów krajowych i przeprowadzić kontrolę przewidzianą w tych ostatnich przepisach.

Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem TSUE. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości TSUE nie ma prawa podważać nadrzędności polskiej Konstytucji

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykracza poza swoją rolę. Wyrok żadnego organu europejskiego nie może kwestionować polskiej Konstytucji, która jest dla nas nadrzędna – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się na briefingu prasowym do wyroku TSUE z 2 marca br.

Trybunał zastosował podwójne standardy wobec Polski i bezpodstawnie postawił się w zakresie sądownictwa ponad przepisami polskiej Konstytucji. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowanie sprzeciwia się uzurpowaniu przez TSUE kompetencji, które w myśl Traktatu o Unii Europejskiej należą wyłącznie do suwerennych państw członkowskich UE.

Akt najwyższego rzędu

Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 polskiej Konstytucji jest ona najwyższym prawem w Polsce. – "W świetle wyroku TSUE ten artykuł nie obowiązuje, czyli nie obowiązuje polska Konstytucja. Konstytucja nie jest już najwyższym aktem prawnym, ale jest prawem podrzędnym uchylonym poprzez regulacje europejskie w zakresie, w jakim uznaje to za właściwe TSUE" – mówił minister.

Dodał, że z takim stanowiskiem TSUE nie może się zgodzić żaden polski polityk, bo musiałby uznać, że Polska nie jest państwem suwerennym i traci wszystkie atrybuty niezależności, niezawisłości i wolności.

Minister podkreślił, że w takim myśleniu na temat działań TSUE nie jest odosobniony. Niedawno Trybunał Konstytucyjny w Niemczech stanął na stanowisku, że niemieckie prawo konstytucyjne jest nadrzędne nad prawem europejskim, a niemiecka konstytucja ma rangę wyższego aktu prawnego niż porządek europejski. Nie ma różnicy co do zasad między stanowiskiem niemieckiego TK a polskim Ministerstwem Sprawiedliwości. Konstytucja jest aktem najwyższego rzędu i stanowi o niezależności i suwerenności państwa.

Ślubowanie na Konstytucję

- "Przypominam politykom opozycji, którzy dzisiaj tak radośnie przyjęli wyrok TSUE, że w swoim ślubowaniu przysięgali strzec suwerenności Polski i polskiego porządku prawnego, a sędziowie składając ślubowanie nie ślubują na traktaty unijne, ale na Konstytucję RP" – mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Wiceminister przytoczył szereg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, z których wynika, że polska Konstytucja jest nadrzędna wobec prawa unijnego.

– "Kiedy Polska wstępowała do UE traktat akcesyjny zaskarżono do TK. W wyroku z 11 maja 2005 r. wydanym w składzie, w którym znaleźli się m.in. prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan (aktualnie sędzia TSUE) czy mgr Jerzy Stępień, Trybunał stwierdził, że Konstytucja z racji swojej szczególnej mocy pozostaje prawem najwyższym RP w stosunku do wszystkich wiążących Polskę umów międzynarodowych" – przypomniał.

TSUE przekroczył swoje kompetencje

Sebastian Kaleta wskazał też m.in. na orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z maja 2020 r. stwierdzające, że TSUE przekroczył swoje kompetencje, wydając wyrok w sprawie działalności Europejskiego Banku Centralnego.

Jak zaznaczył, TSUE stawiając ponad polską konstytucję prawo unijne, dąży do tego, by z poparciem polityków opozycji i części środowiska sędziowskiego, która mówi jednym głosem z opozycją, dążyć do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

SN o wyborze sędziów

SN o wyborze sędziów

Wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. powinien być wykonany w pełni z poszanowaniem zasad Konstytucji RP - uznał SN. ##baner## Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 8 stycznia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów - po rozstrzygnięciu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (...)

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 marca 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-132/20 - Getin Noble Bank. Wskazał w nim, że sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 r. wydał w trybie prejudycjalnym wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. Wynika z niego, iż sąd odsyłający powinien zbadać (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący skutków stosowania postanowień niedozwolonych. Wyrok nie oznacza automatycznego przewalutowania kredytów, jednak ma znaczenie dla postępowań sądowych oraz konsumentów, których umowy zawierają klauzule niedozwolone. Zdaniem (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, Minister Finansów wydał 12 października 2018 r. interpretację ogólną (nr PT3.8101.2.2018) w (...)

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Ruszył całkowicie elektroniczny e-KRS

Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią szybko i wygodnie przez Internet. ##baner## Wygodny i szybki e-KRS ułatwieniem (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Właściwa interpretacja Niestety zdarzają się przypadki nieprawidłowego stosowania stawki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne. Stąd pamiętać należy, że zasady stosowania właściwej stawki tego podatku – w szczególności 5% lub 8% – (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Skonsultuj VAT od transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych

Do 15 września 2019 r. trwają konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. ##baner## Po co są konsultacje? Uwzględniając wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowania transakcji (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie (...)

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Trwają sejmowe prace nad prezydenckim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w organizacji Sądu Najwyższego poprzez (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE.  Nowe zasady Od 28 grudnia br. (...)

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Odliczenie VAT z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 2 maja 2019 r. wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18 - Grupa Lotos. TSUE rozpatrywał w nim zgodność z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Proszę o pomoc jakie druki KRS ma złożyć przy rejestracji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy spółka z o.o. z siedzibą na terenie Polski, dwóch udziałowców, zagraniczna osoba fizyczna z 30 % udziałów i obywatel Polski - os. fizyczna z 70 % udziałów - to przedsiębiorstwo zagraniczne (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. Czy da się jakoś ten zakaz obejść? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. Kwota wpłacona komornikowi nie zaspokoi zadłużenia. Nie chodzi mi również o ocalenie domu (...)

Umowa w języku angielskim

Umowa w języku angielskim

Przedsiębiorcy działający w Polsce zarejestrowani w KRS, posiadający NIP i Regon, podejmują współpracę handlową.Czy umowa handlowa zawarta pomiędzy 2 polskimi przedsiębiorcami dot. współpracy w zakresie transportu osób, która przewiduje m.in. rozstrzyganie sporów w sądzie właściwym (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii Północnej, przetłumaczonej na język polski, jest klauzula poddania spraw wynikających z tej umowy (...)

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Spółka z o.o. rozważa uzupełnienie zakresu swojej działalności o usługi księgowe. Aktualnie w umowie spółki zakres działalności podany jest jako wyszczególnienie konkretnych numerów PKD, co powoduje, że każda zmiana zakresu wymaga również zmiany umowy (wizyta u notariusza) oraz zmiany (...)

Umowa agencyja z obcokrajowcem

Umowa agencyja z obcokrajowcem

W jakim języku powinna być zawarta umowa agencyjna pomiędzy irlandzkim sprzedawcą usług, a polskim podmiotem (agentem) pośredniczącym w sprzedaży tych usług do polskich odbiorców? Czy i jakie dokumenty (odpowiedniki polskich KRS, EDG, NIP, REGON) mamy prawo zobaczyć przed podpisaniem umowy? (...)

Obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia pożyczki

Obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia pożyczki

Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce chce udzielić pożyczki innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pożyczkodawca nie ma wpisanej w KRS działalności związanej z udzielaniem pożyczek). Pożyczkobiorca jest podmiotem zagranicznym - zarejestrowanym na terenie Wielkiej Brytanii (Ltd.). Co (...)

Rozliczenie VAT od usług wewnątrzunijnych

Rozliczenie VAT od usług wewnątrzunijnych

Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS 26.10.2005 r., a w Urzędzie Skarbowym jako datę rozpoczęcia działalności podano 15.12.2005 r. W dniu 30.10.2005 r. poniesiono wydatek na zakup domeny internetowej od firmy zagranicznej, która nie naliczyła VAT i podała na fakturze adnotację, że (...)

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej

Spółka komandytowa z siedzibą we Włoszech otworzyła oddział w Polsce. Teraz chce ten odział zamknąć. Z informacji z KRS wynika ze należy przeprowadzić likwidację tak jak spółki z o.o. i złożyć wniosek wraz z protokółem likwidacyjnym. Czy uchwała o likwidacji oddziału musi być podjęta (...)

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Stawka VAT na sprzedaż parapetów

Moja firma, mimo posiadanego zapisu w KRS w ramach przedmiotu prowadzonej działalności, poszerzonej postanowieniem Sądu o zapis w brzmieniu 20.30.Z, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, wystawiła fakturę za sprzedaż parapetów w stawce 22%, mimo iż na sprzedaż trwałej (...)

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3? Przyjmujemy, iż w pytaniu chodzi o art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe kontynuujących (...)

Składki ZUS wspólnika spółki jawnej

Składki ZUS wspólnika spółki jawnej

Jestem wspólnikiem spółki jawnej, która jest wpisana do KRS. Ponadto świadczę usługi na podstawie umowy zlecenie. Czy po zmianie 1 listopada 2005 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będę płacić składki ZUS tylko z tytułu zlecenia? Podkreślam, że nie jestem osobą prowadzącą (...)

Likwidacja spółki i zwrot kapitału

Likwidacja spółki i zwrot kapitału

W 2004 r. wspólnicy, zakładając sp. z o.o., jako kapitał założycielski aportem wnieśli nieruchomość wartą 45 tys. zł., 5 tys. zł zostało wniesione gotówką jako dopełnienie do 50 tys. zł. Obecnie planowana jest likwidacja przedmiotowej spółki i wykreślenie z KRS. Spółka nie posiada (...)

Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo, a oddział firmy zagranicznej

Chcę reprezentować w Polsce firmę zagraniczną zajmującą się doradztwem finansowym. Czy lepiej założyć przedstawicielstwo, czy oddział? W jakich instytucjach muszę złożyć stosowne wnioski? Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie (...)