26.11.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa wspierająca poprawę warunków mieszkaniowych

Termomodernizacja, redukcja zużycia energii, poprawa stanu technicznego, rozwój OZE – to przedsięwzięcia budowlane, które jeszcze mocniej będą wspierane przez budżet państwa.

Co przewiduje ustawa z dnia 29 września 2022 o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych?

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej „KPO”) w ramach:

 • działania B.1.1.2-2 (część grantowa) „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” w zakresie, w jakim działanie to dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
 • działania B.3.5.1 (część pożyczkowa) „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie:

 • zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego;
 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • poprawy stanu technicznego budynków komunalnych;
 • propagowania wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

W ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków zostaną wprowadzone następujące nowe instrumenty wsparcia:

 1. grant termomodernizacyjny, który wyniesie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. Celem tej zmiany zachęta właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności jej wykorzystania;
 2. grant OZE, który będzie wynosił 50% kosztów przedsięwzięcia, którym może być zakup, montaż i budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%, a wytworzona energia jest wykorzystywana na potrzeby budynku;
 3. grant MZG (MZG-mieszkaniowy zasób gminy) w wysokości 30% kosztów inwestycji udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy – warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe);

Przy tym przez grant MZG należy rozumieć grant na pokrycie części kosztów remontu lub przebudowy budynku mieszkalnego będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu udzielany w ramach realizacji działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”, w części dotyczącej budownictwa wielorodzinnego, określonego w planie rozwojowym.

Ponadto zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków przewiduje

 1. podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 % wartości inwestycji, z tym że w przypadku premii termomodernizacyjnej wprowadzono zasadę, że koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10% łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE;
 2. zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej – premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. Dotychczas do uzyskania premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Zmiana terminu wynika z faktu, że coraz większym problemem staje się stan techniczny budynków wybudowanych w latach 60-80-tych XX wieku, a więc przede wszystkim budynków zrealizowanych w technologiach wielkopłytowych.

Zmiany w zakresie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w ramach ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych dotyczą następujących instrumentów:

 1. dodatkowego bezzwrotnego finansowego wsparcia dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne – wsparcie dotyczące zamieszkanych lokali znajdujących się w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym lub remontowym, na które gmina uzyskała grant MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dodatkowe wsparcie w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia ma dotyczyć przedsięwzięć polegających na remoncie lub przebudowie lokali mieszkalnych w zamieszkanym budynku będącym własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, pod warunkiem uzyskania przez gminę (związek międzygminny) dodatkowo (poza grantem MZG) prawa do nowego grantu OZE z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Dodatkowo premiowane będą w ten sposób przedsięwzięcia komunalne odnoszące się do budynków zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne;
 2. dodatkowego bezzwrotnego wsparcia dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami–na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach;
 3. wyższego bezzwrotnego finansowego wsparcia udzielanego samorządom w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej;
 4. utworzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa zasobu projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dotyczących budynków mieszkalnych, które będą udostępniane gminom i społecznym inicjatywom mieszkaniowym (SIM) w celu ułatwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych na wynajem a tym samym skrócenia procesu inwestycji i zachowania wymaganych standardów.

W zakresie nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa uwzględniono dodatkowe finansowe wsparcie na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami w ramach instrumentów wdrażanych do ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Pozwoli to uzyskać wyższe wsparcie przez gminy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu na udział w inwestycji innego inwestora (w tym SIM czy też spółdzielni mieszkaniowej), ze środków KPO, jeżeli spełnione zostaną określone warunki związane z energooszczędnością inwestycji mieszkaniowej.

Ustawa wprowadza również możliwość wykupu lokali znajdujących się obecnie w zasobie gminy, które zostały przejęte od zlikwidowanego SIM, w przypadku gdy nie została od najemców pobrana partycypacja (co jest warunkiem ubiegania się w zasobach SIM o wykup zajmowanego lokalu na własność) – w celu umożliwienia gminom dysponowania zasobem przejętym od likwidowanych SIM na takich samych zasadach jak pozostałym mieszkaniowym zasobem gminy,

Ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Część przepisów dotycząca zmian w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w zakresie pomocy w formie grantów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące wymagań dla nowobudowanych budynków w zakresie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną oraz dotyczące możliwości uzyskania wyższego dofinansowania na realizację budowy budynków na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny.

Nowe rozwiązania

Podpisana przez prezydenta ustawa zmienia kilka obowiązujących już ustaw. Wprowadzane zmiany mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej budynków. Ma się to odbywać poprzez:

 • zwiększenie skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
 • zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • poprawę stanu technicznego budynków komunalnych;
 • propagowanie wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych i komunalnych.

W celu osiągnięcia tych celów pomoże szereg instrumentów finansowych takich jak:

 • grant termomodernizacyjny, który będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej;
 • grant OZE na zakup, montaż i budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii;
 • grant MZG (MZG-mieszkaniowy zasób gminy) na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy;
 • podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej;
 • zmianę zakresu przedmiotowego premii remontowej;
 • dodatkowe bezzwrotne wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych z dotacją z Funduszu Dopłat;
 • dodatkowe bezzwrotne wsparcie dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami;
 • wyższe bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane samorządom w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej.

- "Dzięki ustawie samorządy będą mogły liczyć na jeszcze wyższe wsparcie budownictwa komunalnego o wysokich standardach energetycznych. Dofinansowanie takich ekologicznych inwestycji będzie wynosić aż 95 proc. kosztów inwestycji" – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Ustawa wprowadza również możliwość wykupu lokali znajdujących się obecnie w zasobie gminy, które zostały przejęte od zlikwidowanego SIM, w przypadku gdy nie została od najemców pobrana partycypacja (co jest warunkiem ubiegania się w zasobach SIM o wykup zajmowanego lokalu na własność).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych trafia do konsultacji

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych trafia do konsultacji

Ruszyły uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Podczas ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu, pismo w tej sprawie podpisał wiceminister (...)

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

  Na czym polega warunek ulgi mieszkaniowej zamieszkiwania przez obdarowanego w nabytym tytułem darowizny lub dziedziczenia lokalu przez okres 5 lat? W art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił enumeratywnie przesłanki, jakie łącznie musi spełnić (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części (...)

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Projektowane zmiany prawa spółdzielczego - czyli co zmieni się w uregulowaniu poszczególnych typów spółdzielni?

Obowiązująca obecnie ustawa – Prawo spółdzielcze była nowelizowana około 30 razy. Pomimo tego jest ona niedostosowana do obecnych warunków społeczno – gospodarczych. Jest też niespójna. W tej sytuacji nieodzowne wydaje się uchwalenie nowego aktu. Jakie są podstawowe założenia, (...)

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Poprawa warunków pracy marynarzy

Poprawa warunków pracy marynarzy

Co przewiduje ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.? Celem ustawy jest wyrażenie zgody Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Poprawek (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.   27 (...)

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych trafia do konsultacji

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych trafia do konsultacji

Ruszyły uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Podczas ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu, pismo w tej sprawie podpisał wiceminister (...)

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

Jak zachować ulgę mieszkaniową w podatku od spadków i darowizn sprzedając lokal przed upływem 5 lat od nabycia?

  Na czym polega warunek ulgi mieszkaniowej zamieszkiwania przez obdarowanego w nabytym tytułem darowizny lub dziedziczenia lokalu przez okres 5 lat? W art. 16 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca wymienił enumeratywnie przesłanki, jakie łącznie musi spełnić (...)

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Poprawa warunków pracy marynarzy

Poprawa warunków pracy marynarzy

Co przewiduje ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.? Celem ustawy jest wyrażenie zgody Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Poprawek (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.   27 (...)

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian? Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Wspieranie termomodernizacji i remontów Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu mogą skorzystać właściciele zasobów (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Projekt Strategii Demograficznej 2040 Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040. Strategia zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne