Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

Działanie polskich związków sportowych 

Do celów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów należy m.in.:

  • zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych,
  • wykluczenie zjawisk korupcji i nepotyzmu,
  • zwiększenie nadzoru ministra sportu i turystyki nad polskimi związkami sportowymi.

Nowelizacja ma służyć zwiększeniu przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie konfliktom interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które wykluczają zasiadanie we władzach polskich związków sportowych. 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z nowelizacją członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł łączyć tej funkcji m.in. z określoną pracą. Rozszerzono mianowicie katalog okoliczności wyłączających możliwość pełnienia funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego. Tym samym członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł m.in.:

  1. łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej;
  2. łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
  3. być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem członka organu podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  4. być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
  5. być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji;
  6. posiadać żadnych akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez związek jego zadań statutowych.

Wykluczenie zjawisk korupcji i nepotyzmu w sporcie wymaga ograniczenia powiązań kapitałowych, organizacyjnych i personalnych z członkami organów związkowych. Jednym z najważniejszych rozwiązań w nowelizacji jest więc zakaz powiązań kapitałowych dla członków zarządu i ich rodzin, czyli brak możliwości bycia członkiem zarządu, jeśli osoby bliskie świadczą usługi na rzecz związku.

Porady prawne

Poprzez włączenie członka zarządu polskiego związku sportowego do katalogu osób rozumianych przez ustawę jako pełniące funkcje publiczne, osoba kandydująca na tę funkcję będzie obowiązana złożyć oświadczenie lustracyjne. Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przejrzystość działania polskich związków sportowych zwiększy też zakaz sprawowania funkcji członka zarządu polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL. Polski sport ma być czysty w każdym wymiarze. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie polskich związków sportowych powinny cieszyć się nieposzlakowaną opinią, tak aby nie można im było zarzucić zachowań sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi.

W ustawie przewidziano również zwiększenie nadzoru ministra sportu i turystyki nad polskimi związkami sportowymi - poprzez badanie zgodności ich działalności z regulacjami wewnętrznymi związku (np. regulaminami czy instrukcjami). Nowe rozwiązanie pozwoli w znacznie szerszym niż dotychczas stopniu nadzorować funkcjonowanie władz polskich związków sportowych takich jak zarząd czy organ kontroli wewnętrznej (najczęściej komisja rewizyjna).

Zmiany dotyczące stypendiów sportowych

Ponadto ustawa porządkuje oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz odznak.

Nowelizacja przewiduje specjalne stypendia dla zawodników, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji. Minister sportu i turystyki będzie mógł przyznawać okresowe stypendium sportowe zawodnikom, którzy z przyczyn niezależnych od siebie (np. kontuzja, niekontrolowany upadek, wykluczenie z rywalizacji, uszkodzenie sprzętu itp.) nie uzyskali wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania świadczenia. Umożliwi to sportowcom, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji, kontynuację przygotowań do imprez rangi mistrzowskiej wskazanych w ustawie.

Szersza definicja sportu

Rozszerzono także definicję sportu o współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego, co pozwala uwzględnić w kategorii sportu takie sporty jak szachy, warcaby, brydż sportowy, czy sporty elektroniczne.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie 12 września 2017 r., za wyjątkiem zmian dotyczących stypendiów, wyróżnień, nagród pieniężnych oraz odznak, które wejdą w życie 29 listopada 2017 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne