7.12.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej, zasada równego traktowania ze względu na płeć została rozszerzona na inne jeszcze kryteria.

Co oznacza zasada równego traktowania w zatrudnieniu?

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania, a więc niedyskryminowania w jakikolwiek sposób wszystkich pracowników w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć od 1 stycznia 2004 r. został rozszerzony o przypadki dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na: wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od tej pory każde zachowanie pracodawcy przejawiające jakąkolwiek formę dyskryminacji z któregokolwiek z wyżej wymienionych podwodów jest zachowaniem sprzecznym z prawem i naruszającym jedną z podstawowych zasad prawa pracy - zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

W jakiej formie mogą przejawiać się zachowania dyskryminacyjne pracodawcy?

Dyskryminacja może przejawiać się w jakikolwiek sposób. Może przybrać formę dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej.

Dyskryminacja bezpośrednia zachodzi wówczas, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn (np. ze względu na wiek, rasę czy wyznanie) był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Z dyskryminacją pośrednią mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn, o których była mowa wyżej (rasa, religia, orientacja seksualna), jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

Co jeszcze może być przejawem dyskryminowania?

Dyskryminacja może przejawiać się również poprzez:

 • działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnianiu,
 • molestowanie, a więc zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika.

Od 1 stycznia 2004 r. przejawem dyskryminacji ze względu na płeć jest molestowanie seksualne, a więc nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika. Wydaje się, iż zwrot „nieakceptowane zachowanie” należy odnosić do osoby pracownika, a więc do sytuacji, gdy dane zachowanie pracodawcy nie jest akceptowane przez pracownika, w jego ocenie narusza ogólnie przyjęty, dopuszczalny sposób zachowania. Oczywiście nie jest również możliwe czysto subiektywne ocenianie zachowania pracodawcy. „Nieakceptowalność zachowania” musi mieć uzasadnienie w racjach obiektywnych, a więc zachowanie musi być również sprzeczne z przyjętymi i obowiązującymi w danej społeczności normami, wzorami zachowań.

Jakie konkretne zachowania traktowane są jako naruszenie zasady równości w zatrudnianiu?

Z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu mamy do czynienia w przypadku różnicowania przez pracodawcę sytuacji pracownika lub pracowników z jednej lub kilku przyczyn określonych powyżej (wiek, płeć, wyznanie itd.), którego skutkiem jest w szczególności:

 1. odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
 3. pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podkreślić należy, że działania takie nie będą traktowane jako naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Jakie działania nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnianiu?

Oczywiście, nie każde zachowanie pracodawcy różnicujące sytuacje pracowników z jednej lub z kilku przyczyn, o których była mowa powyżej będzie traktowane negatywnie, jako naruszające zasadę równego traktowania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera (...)

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Pani M. H. Marshall pracowała na umowę o pracę jako starszy dietetyk w Southampton oraz South-West Hampshire Health Authority (instytucji służby zdrowia). Instytucja ta prowadziła politykę kadrową polegającą na tym, że zwalniano z pracy osoby, które uzyskały prawo do świadczeń z systemu (...)

Urlop macierzyński a kariera zawodowa

Urlop macierzyński a kariera zawodowa

Pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie dotyczyło m.in. wykładni dyrektywy Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia (...)

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia

Ze względu na rozbieżność w orzeczeniach Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne: "Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury może stanowić wyłączną przesłankę (...)

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie (...)

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

Równouprawnienie w zachętach do rezygnacji z pracy

W wyroku Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 lipca 2005 r., wydanym w trybie prejudycjalnym, orzekł on, co następuje: Dyrektywę Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia (...)

Czy każdy przypadek nierównego traktowania w zatrudnieniu jest równoznaczny z dyskryminacją?

Czy każdy przypadek nierównego traktowania w zatrudnieniu jest równoznaczny z dyskryminacją?

Zasada równego traktowania w pracy została określona w przepisach prawa pracy i oznacza równe traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie dyskryminując (...)

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

Problematyka równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy jest uregulowana w Dyrektywie nr 207 z dnia 9 lutego 1976 r. (OJ Nr L 39/1976 r.). Co to jest zasada równego traktowania?Dyrektywa ustala (...)

Kto decyduje o prawach wyborczych do Parlamentu Europejskiego?

Kto decyduje o prawach wyborczych do Parlamentu Europejskiego?

Sąd niderlandzki zwrócił się do Trybunału z pytaniem, czy państwo członkowskie może nie przyznać prawa głosowania w wyborach europejskich niektórym swoim obywatelom zamieszkującym na terytoriach zamorskich stowarzyszonych ze Wspólnotą Europejską (KTZ), w tym przypadku na Arubie. Chciał (...)

Prawo do emerytury po zmianie płci

Prawo do emerytury po zmianie płci

Sprawa dotyczyła sporu zawisłego pomiędzy S. M. Richards, osobą, która poddała się operacji zmiany płci, a Secretary of State for Work and Pensions w przedmiocie odmowy przyznania S. M. Richards świadczenia emerytalnego począwszy od jej 60-tych urodzin. (...)

Parlament Europejski proponuje dłuższe urlopy macierzyńskie

Parlament Europejski proponuje dłuższe urlopy macierzyńskie

W Europie długość urlopu dla mam po urodzeniu dziecka waha się od 14 do 52 tygodni. Posłowie proponują przyjęcie jednolitych przepisów regulujących wymiar urlopów macierzyńskich. Zgodnie z propozycją Parlamentu, która będzie głosowana jutro (środa) urlop macierzyński będzie trwał 20 (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć

8 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego od pozwanej spółki kwotę 1.480 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady (...)

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Zakaz dyskryminacji w rekrutacji do pracy

Sabine von Colson i Elizabeth Kamann, wykwalifikowane pracownice socjalne, starały się o pracę w męskim więzieniu administrowanym przez kraj federalny Północna Nadrenia-Westfalia. Nie dostały jednak posady ze względu na swą płeć oraz ryzyko związane z zatrudnianiem kobiet w męskim więzieniu. (...)

Ochrona przed dyskryminacją

Ochrona przed dyskryminacją

Parlament poparł projekt dyrektywy, której celem jest zapobieganie i zapewnienie ochrony przed dyskryminacją - ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Dyrektywa odnosi się nie tylko do przejawów dyskryminacji w zakresie dostępu do zatrudnienia, (...)

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

W dniu 1 stycznia 2001 r wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzona bowiem została zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie pracy.Niedopuszczalne zatem jest nierówne traktowanie przy:nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracywarunkach zatrudnieniaawansowaniudostępie do (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Systemy wynagradzania

Systemy wynagradzania

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc określić ogólne zasady wynagradzania, według tych kryteriów. Zapis na ten temat powinien znajdować (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Tego właśnie dotyczy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nadto dotyczy ona także zasad kierowania tych pracowników i osób niebędących (...)

Czy można zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

Czy można zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym czy w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela znajduje zastosowanie art. 41 Kodeksu Pracy? Sąd uchwalił, iż w przypadku istnienia podstaw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Protokół a akta osobowe pracownika

Protokół a akta osobowe pracownika

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej został spisany protokół i wpięty został nie do akt osobowych pracownika, który dokonał poprawek (...)

Bony żywieniowe a składki ZUS

Bony żywieniowe a składki ZUS

Chcemy na stałe dodawać do wynagrodzenia bony żywieniowe na podstawie § 2 , pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. (Dz.U Nr 161 poz 1106 ze zm.). Bony żywieniowe chcemy dać wszystkim pracownikom w tym : magazynierom , kierowcom, pracownikom biurowym. Czy przekazywanie (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Pracodawca wprowadził swoim zarządzeniem regulamin wynagradzania w zakładzie, wprowadzając m.in. zasadę wypłaty ryczałtu za delegację służbową. Problem dotyczy wypłaty tego dodatku osobom, które są urlopowane do czynności związkowych, różnicując prawo do tego dodatku w ten sposób, (...)

Regulamin pracy a umowa o pracę

Regulamin pracy a umowa o pracę

Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące? Umowa o pracę nie może przewidywać postanowień mniej korzystnych od tych, które przewidują przepisy prawa pracy - przepisy te wiążą się (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby (...)

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast nie otrzymał dodatku 20%. Inny koordynator zatrudniony w tym samym dziale otrzymuje oba dodatki. (...)

Wymiana okien w spółdzielni

Wymiana okien w spółdzielni

Czy regulamin wymiany okien w spółdzielni mieszkaniowej może być podważony z uwagi na nierówne traktowanie członków? Członek, któremu SM wymienia okna np. po 10 latach oczekiwania nie płaci za nie nic. Ten sam członek, który wymieni sobie okna wcześniej sam, po upływie terminu 10 lat oczekiwania (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej (...)

Zasady obliczania wynagrodzenia

Zasady obliczania wynagrodzenia

W skład płacy wchodzą m.in. stawka (płaca zasadnicza) oraz dodatek za okres przepracowany w przedsiębiorstwie, ustalony procentowo ze związkami zawodowymi. Pracownik o wyższych kwalifikacjach i odpowiedzialności, lecz mniejszym stażu pracy otrzymał wyższą płacę zasadniczą, niż pracownik (...)

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Czy jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników? Dyskryminacja bezpośrednia oznacza nierówne traktowanie konkretnego pracownika w stosunku do innego, stanowiącego tak zwany wzorzec porównawczy. Aby uznać dane zachowanie za dyskryminację bezpośrednią, dysproporcje (...)

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Regulamin wynagradzania a umowa o pracę

Nowy pracownik został zatrudniony w dziale, w którym pracownicy otrzymują dodatek 20% wynikający z regulaminu wynagradzania. Pracownik ten otrzymał dodatek 30% za pełnienie funkcji koordynatora natomiast nie otrzymał dodatku 20%. Inny koordynator zatrudniony w tym samym dziale otrzymuje oba dodatki. (...)

Wymiana okien w spółdzielni

Wymiana okien w spółdzielni

Czy regulamin wymiany okien w spółdzielni mieszkaniowej może być podważony z uwagi na nierówne traktowanie członków? Członek, któremu SM wymienia okna np. po 10 latach oczekiwania nie płaci za nie nic. Ten sam członek, który wymieni sobie okna wcześniej sam, po upływie terminu 10 lat oczekiwania (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej (...)

Zasady obliczania wynagrodzenia

Zasady obliczania wynagrodzenia

W skład płacy wchodzą m.in. stawka (płaca zasadnicza) oraz dodatek za okres przepracowany w przedsiębiorstwie, ustalony procentowo ze związkami zawodowymi. Pracownik o wyższych kwalifikacjach i odpowiedzialności, lecz mniejszym stażu pracy otrzymał wyższą płacę zasadniczą, niż pracownik (...)

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników

Czy jest dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia pracowników? Dyskryminacja bezpośrednia oznacza nierówne traktowanie konkretnego pracownika w stosunku do innego, stanowiącego tak zwany wzorzec porównawczy. Aby uznać dane zachowanie za dyskryminację bezpośrednią, dysproporcje (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, że wypowiedzenie jest też niezgodne z prawem (art. 39 Kp), brak też konsultacji ze związkami (...)

Zażalenie na połączenie spraw

Zażalenie na połączenie spraw

Złożyłam dwa oddzielne pozwy w sądzie pracy, o różnych sygnaturach. Jeden pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione, drugi o odszkodowanie za mobbing. Zorientowałam się później, że wypowiedzenie jest też niezgodne z prawem (art. 39 Kp), brak też konsultacji ze związkami (...)

Molestowanie i mobbing w pracy

Molestowanie i mobbing w pracy

Była pracownica wystąpiła z pozwem o odszkodowanie za mobbing. W prośbie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie podała przyczyny. Zarzuca jednemu z pracowników pracodawcy (jej bezpośredniemu przełożonemu), że ją molestował, a gdy jego propozycje seksualne pozostały bez (...)

Prześladowanie w pracy

Prześladowanie w pracy

Kogo ma oskarżać pracownik, jeżeli jest prześladowany w pracy, konkretną osobę, która go prześladuje (kierownika) czy też pracodawcę, to jest dyrektora zakładu? Czy oskarżenie do Sądu wnosi prześladowany pracownik, czy w jego imieniu Państwowa Inspekcja Pracy lub ktoś inny? Jeżeli pracownik (...)

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy

Jakie zachowanie przełożonego można uznać z mobbing w pracy? Przepisy kodeksu pracy zakazują pracodawcy stosowania mobbingu. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu (...)

Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za mobbing

Wobec wielu pracowników i kierowników jednostek podległych był stosowany mobbing. Obecnie człowiek dopuszczający się tych czynów z mocy prawa przestał być pracodawcą. Pracodawcą był Wójt Gminy. Czy pracownicy pokrzywdzeni mogą złożyć zbiorowy pozew? Czy mogą domagać się odszkodowania (...)

Pojęcie mobbingu

Pojęcie mobbingu

Czym jest mobbing? Pojęcie mobbingu pokrywa się częściowo z pojęciem molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 k.p.), gdyż dotyczy wprost zachowań mających na celu poniżenie pracownika, a ponadto oznacza naruszenie godności pracownika i jego upokorzenie. W języku angielskim słowo mobbing wywodzi (...)

Mobbing - nagranie wypowiedzi

Mobbing - nagranie wypowiedzi

Czy nagranie wypowiedzi szefa dokonane bez jego wiedzy i zgody na dyktafonie może być dowodem na mobbing w pracy(rzecz jasna w tym wypadku treść wypowiedzi jednoznacznie wskazywałaby na mobbing) i czy nie przysporzy to pracownikowi kłopotów prawnych? W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, (...)

Zaniżanie wynagrodzenia a mobbing

Zaniżanie wynagrodzenia a mobbing

Zasądzono na moją korzyść za okres od 01.08.2001 r. do 30.04.2004 r. kwoty będące wyrównaniem zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego. Kryterium stosowanym do dyskryminowania pracowników był warunek wypracowania "zysku i oszczędności " przez dany oddział szpitala, co mogło powodować zaniżanie (...)

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Wygłaszanie niepochlebnych i dyskwalifikujących ocen pracowników a mobbing

Czy wygłaszanie przez pracownika ocen niepochlebnych i dyskwalifikujących innych pracowników pod względem etycznym i zawodowym, kwestionowanie ich kwalifikacji, podważanie autorytetu i urażanie ich godności osobistej może być traktowane jako mobbing? Można się zastanawiać, czy (...)

Definicja mobbingu

Definicja mobbingu

Jak definiowane jest pojęcie mobbingu, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy? Zgodnie z art. 94 ł§ 2 kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu (...)

Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Jak powinien wyglądać pozew do sądu pracy, jeżeli pracownik domaga się odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, którego przyczyną jest mobbing? Jaki może być koszt zastępstwa procesowego w w/w sprawie jeśli roszczenia pracownika z tytułu odszkodowania (...)

Obowiązki pracodawcy po wykryciu mobbingu

Obowiązki pracodawcy po wykryciu mobbingu

Co powinien zrobić pracodawca jeśli jeden z pracowników stosuje mobbing wobec innego pracownika? Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Jeżeli, przykładowo, księgowy rozwiąże stosunek pracy z uwagi na mobbing ze strony przedmiotowego pracownika, będzie on mógł się (...)

"Mobbing" wobec pracodawcy

Czy w oparciu o art. 94 ze znaczkiem 3, paragraf 2 kodeksu pracy można przypisać stosowanie mobbingu przez pracownika w stosunku do pracodawcy? Jaką kwalifikację prawną należy wtedy zastosować? Przepisy dotyczące mobbingu dotyczą wyłącznie zachowań w stosunku do pracownika. Zgodnie z powołanym (...)

Roszczenie regresowe pracodawcy wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Roszczenie regresowe pracodawcy wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu

Czy pracodawca, który poniósł odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez mobbing, ma prawo do roszczenia regresowego wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu? Wskazuje się w doktrynie, że pracodawca może wystąpić z roszczeniem regresowym wobec bezpośredniego sprawcy mobbingu na podstawie (...)

Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Uprawnienia pracownika w razie stosowania mobbingu

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeżeli jest stosowany wobec niego mobbing? Wskazać należy na uprawnienia przysługujące w razie wystąpienia mobbingu. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia (...)

Anonim zgłaszający mobbing

Anonim zgłaszający mobbing

Dostaliśmy anonimowe, nie podpisane pismo informujące o stosowaniu mobbingu w naszej firmie. Czy taki anonimowy list spełnia wymóg wcześniejszego poinformowania pracodawcy o stosowaniu mobbingu, przed podjęciem przez poszkodowanego dalszych środków ochrony prawnej? Zgodnie z art. 94 [3] kodeksu (...)