Kiedy będą wyższe zasiłki z pomocy społecznej?

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).

Porady prawne

Kwoty świadczeń pieniężnych

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
    • kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
    • kwota maksymalna – do wysokości 1.376 zł (wzrost o 3%),
  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1.763 zł (wzrost o 2%),
  • kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne