Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

Organ jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy, jeżeli spełnione są warunki formalne oraz jeżeli organ posiada dane konieczne do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego. Warunki formalne to przede wszystkim interes prawny wnioskodawcy ale także prawna możliwość udostępnienia danych.

Organ podatkowy powinien wydać zaświadczenie od ręki (bez zbędnej zwłoki), jeśli jest to możliwym. Jeżeli koniecznym jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie 7 dni.

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

Najważniejszym w praktyce jest zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Potwierdza ono, brak lub istnienie zaległości podatkowych danego podatnika. Może ono być bardzo istotne dla kontrahentów podatnika lub osób związanych z nim na podstawie różnych tytułów prawnych, szczególnie z uwagi na dość bezwzględne przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, które omówione są w odrębnym punkcie.

Organ przed wydaniem zaświadczenia ustala też, czy w stosunku do wnioskodawcy jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli jest – w miarę możliwości organ powinien je zakończyć decyzją, aby uwzględnić wynik w zaświadczeniu. Jeżeli nie jest możliwym szybkie zakończenie postępowania, które umożliwiłoby wydanie zaświadczenia z zachowaniem 7 dniowego terminu, organ wydaje zaświadczenie zawierające dodatkową informację, że w sprawie podatnika toczy się postępowanie podatkowe.

Wnioskodawca może także zażądać w zaświadczeniu informacji, czy w stosunku do niego prowadzone jest postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, lub danych dotyczących okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów, a także podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Istotnym jest, że nie uważa się za zaległości podatkowych tych zaległości w stosunku których zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty. Takie zaległości nie są wykazywane w zaświadczeniu.

Kto może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami?

Wniosek może złożyć:

Jeszcze raz warto podkreślić, że dla wydania zaświadczenia konieczna jest zgoda podatnika, chyba że on sam składa wniosek lub żądanie wnoszone jest przez małżonka pozostającego we wspólności majątkowej.

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy.

Innym ważnym zaświadczeniem jest zaświadczenie o znanych organowi zobowiązaniach podatkowych spadkodawcy. Organ wydaje taki dokument na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą.

Zaświadczenie jest istotne w związku z przepisami regulującymi odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, omówionych w odrębnej poradzie.

Ważnym jest, że w tym przypadku wnioskodawca nie musi udowadniać, że jest spadkobiercą – wówczas zaświadczenie nie byłoby już zresztą wielce przydatne. Zaświadczenie to jest istotne dla osoby, która nie złożyła jeszcze stosownego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Do złożenia wniosku uprawniona jest osoba, która jedynie uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, np. poprzez wykazanie swego pokrewieństwa warunkującego przynależność do kręgu spadkobierców ustawowych.

Pamiętaj, że:

  • Zgodnie z prawem, organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia potwierdzającego stan faktyczny lub prawny znany mu z urzędu lub możliwy do ustalenia na podstawie posiadanych danych, albo na podstawie przedłożonych przez stronę dokumentów urzędowych,
  • Jeżeli organ podatkowy żąda zaświadczenia, musi wskazać przepis prawa wymagający potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997r. nr 137 poz. 926 ze zmianami)
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: