Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej. 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ww. dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to zmiany dotychczasowych przepisów dotyczących zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia, które dotyczyć będzie wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Wprowadzona zostanie również nowa formuła oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która jest wzorowana na dotychczas obowiązującej procedurze oświadczeniowej, jednakże z pewnymi modyfikacjami.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do dziewięciu miesięcy w roku kalendarzowym. Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Starosta rozpatrywać ma wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę będzie określany także pracodawca użytkownik.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki, na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas określony, nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, starosta będzie mógł wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydawane ma być na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie będzie dłuższy niż dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna.

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten będzie obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy, w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca będą nieważne.

Starosta wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania:

 a)  złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
 b)  zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą karaną za czyny określone w ustawie.

Starosta będzie mógł wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wyniknie, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

Niezależnie od regulacji dotyczących udzielania zezwoleń na pracę sezonową, uchwalona ustawa doprecyzowuje przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące pracy krótkoterminowej cudzoziemców w zakresie prac nieobjętych pracami sezonowymi oraz przepisy o zezwoleniach na pracę wydawanych na zasadach ogólnych. Ponadto wprowadza regulacje odnoszące się do zasad prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestrów spraw dotyczących zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zmienia również przepisy kilku innych ustaw, dostosowując je do zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w szczególności wprowadza w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach regulacje odnoszące się do udzielania zezwoleń na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisu art. 12 dotyczącego oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, która byłaby wykonywana po dniu 3 grudnia 2018 r., który już obowiązuje od pocz. września br., oraz przepisów dotyczących przekazywania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej wojewodom i starostom informacji o podmiotach powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom, za pomocą systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenia wykonawcze MRPiPS, które są niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw określają między innymi:

 • wzory wniosków i dokumentów, 
 • wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
 • podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową. 

Zob. więcej: Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Wątpliwości dotyczące zmian

Poniżej podano odpowiedzi na najczęściej kierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytania dot. zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. – w szczególności dot. zezwolenia na pracę sezonową i „nowego” oświadczenia - oparte na informacjach ze strony MRPiPS.

Przywołane są artykuły ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., chyba że wyraźnie wskazano przepisy innych ustaw.

Procedura wydawania zezwoleń na pracę 

Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę określa 1) dokumenty, które pracodawca składa razem z wnioskiem i 2) takie dokumenty, które składa w toku postępowania. Czy dokumenty z 1 muszą być dołączone do wniosku, a z 2 mogą być dołączone? Czy o dokumenty wymienione w  punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.?

Odpowiedź na wszystkie pytania: tak.

Porady prawne

Jaka będzie procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową? Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składając wniosek o wydanie zezwolenia?

Jeśli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku zezwoleń na pracę sezonową nie dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejności powinien złożyć ofertę pracy, po czym urząd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołączona do wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Czy pracodawca będzie informował urząd, jaki jest cel uzyskania informacji starosty? Dla urzędu ma to istotne znaczenie ze względu na konieczność ustalenia, czy wymagania stawiane w ofercie są zgodne z kwalifikacjami kandydatów.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym pracodawca powinien poinformować, że oferta pracy jest składana w związku z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę. Niezależnie od tego przy doborze należy uwzględniać kwalifikacje kandydatów.

Pytanie dotyczące aktualnie wydawanych informacji starosty: czy jeśli pracodawca przedstawia niekorzystne warunki zatrudnienia typu umowa o dzieło czy niepełny etat – czy urząd ma obowiązek informować potencjalnych kandydatów o zgłoszonej ofercie pracy (w myśl ustawy osoby zarejestrowane nie muszą przyjmować takich ofert pracy)?

PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujących pracy o ofertach pracy odpowiadających ich kwalifikacjom, chyba że pracodawca nie wyraził zgody na kierowanie do niego kandydatów (jeżeli nie jest to uzasadnione, może spowodować wydanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Odmowa przyjęcia oferty „nieodpowiedniej” w rozumieniu ustawy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla bezrobotnego.

Jaka będzie procedura weryfikacji dokumentów potwierdzających zgodność kwalifikacji zawodowych zawartych w ofercie z kwalifikacjami kandydatów? W którym momencie dochodzi do takiej weryfikacji? Czy dokumenty posiadane przez kandydatów muszą być tłumaczone (jeśli tak, to czy przez tłumacza przysięgłego)? Czy konieczna jest nostryfikacja dyplomu?

Weryfikacja kwalifikacji cudzoziemców następuje w postępowaniu dowodowym, w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

W postępowaniu administracyjnym dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają w zasadzie tłumaczenia. Nostryfikacja dyplomu nie jest potrzebna w celu zatrudnienia, jeśli nie wymagają tego przepisy o  zawodzie regulowanym.

Dlaczego osoba fizyczna chcąca zatrudnić cudzoziemca musi podać kod PKD, jeśli się na tym nie zna (nie prowadzi działalności gospodarczej)?

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, rolniczej itp. może zatrudnić cudzoziemca dla potrzeb swojego gospodarstwa domowego. Powinna wtedy podać podklasę działalności 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). Podklasę działalności należy określić m.in. w  celu ustalenia właściwej procedury (czy wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową, czy zezwolenie na pracę, ewentualnie oświadczenie).

W jakiej formie ma być złożone oświadczenie o niekaralności? Co w przypadku, kiedy dokumenty za pracodawcę składa elektronicznie pełnomocnik?

W projekcie rozporządzenia przygotowanym na podstawie art. 90 ust. 1 przewiduje się odrębne oświadczenia o niekaralności podpisywane przez osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.

Czy przesłanki fakultatywne odmowy zawsze musimy badać czy możemy badać?

W praktyce zdarzają się przypadki, w których organ prowadzący postępowanie ma uzasadnione podejrzenie, że pracodawca nie ma zamiaru powierzenia pracy danemu cudzoziemcowi lub że cudzoziemiec nie ma zamiaru wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy, lub że pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków. Tylko wtedy organ powinien prowadzić postępowanie dowodowe w  celu dokonania oceny, czy takie podejrzenia są słuszne, uwzględniając m.in. okoliczności określone w art. 88j ust. 2b pkt 1-5 albo art. 88z ust. 5 pkt 1-5.

Czy starostowie będą sprawdzać cudzoziemców w wykazie osób niepożądanych?

Starostowie będą mieli dostęp do wykazu osób niepożądanych na zasadach określonych w art. 450, 452 i 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Czy wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych czy roboczych?

Art. 88p ust. 3 i 4, podobnie art. 88z ust. 4: wydanie decyzji niewymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, a w pozostałych sprawach w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Jak należy liczyć termin rozpatrzenia sprawy – 30 dni (7 dni) od dnia złożenia kompletnego wniosku? Czy to oznacza, że jak pracodawca złożył wniosek 1 czerwca, ale uzupełnił dokumenty 20 czerwca – to  liczę 30 dni od 20 czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek?

Jeśli pracodawca złożył wniosek niekompletny – niezawierający wszystkich wymaganych informacji lub załączników, organ prowadzący postępowanie powinien wezwać go do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., tj. wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie, sprawę uważa się za wszczętą w dniu złożenia wniosku, z tym że do terminu nie wlicza się okresu oczekiwania na uzupełnienie braków (od dnia wezwania; art. 35 § 5 K.p.a.). Jeżeli braki zostały uzupełnione po terminie, a wniosek nie został jeszcze pozostawiony bez  rozpoznania, sprawa ulega wszczęciu w dniu uzupełnienia wniosku i od tego dnia liczy się termin jej załatwienia.

Dlaczego dla pracy sezonowej jest wzór potwierdzenia zgłoszenia się cudzoziemca do pracy, a nie ma dla oświadczenia?

Art. 88z ust. 13: informacja o podjęciu pracy w związku z oświadczeniem (dowolny, ale zrozumiały tekst) może być dokonana pisemnie lub w formie elektronicznej zrównanej z pisemną.

Art. 88p ust.7 i projekt rozporządzenia wykonawczego: forma oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do ewidencji), jest określona, aby wskazywało ono datę wjazdu i planowany dzień zakończenia pracy oraz adres zakwaterowania cudzoziemca.

W przypadku zezwolenia na pracę sezonową wydanego dla cudzoziemca, który przebywał w Polsce, oddzielna informacja o zgłoszeniu się cudzoziemca nie jest wymagana.

Zakres przedmiotowy

Czy PKD z rozporządzenia ministrów dotyczą działalności podmiotu-pracodawcy czy wskazanego stanowiska pracy?

Rozporządzenie w sprawie podklas działalności według PKD, w których są wydawane zezwolenia na  pracę sezonową, dotyczy działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jednak podmiot powierzający wykonywanie pracy może prowadzić działalność w  ramach różnych podklas działalności. Jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w związku z działalnością nieobjętą rozporządzeniem, należy wydać "klasyczne" zezwolenie na pracę (albo zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki).

Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane wyłącznie na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie podklas „sezonowych”. Natomiast „klasyczne” zezwolenie na pracę i  oświadczenie może dotyczyć pracy, która nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalności w zakresie podklas „sezonowych”, a jedynie wspiera podmiot prowadzący taką działalność. Należy więc uwzględnić również charakter pracy określonej we wniosku lub oświadczeniu.

Iza ma ogródek i chce zatrudnić Ukraińca do pracy w ogrodzie – czy może, jak nie prowadzi działalności gospodarczej?

Jeżeli Iza nie prowadzi działalności rolniczej, ale potrzebuje pracownika z Ukrainy do pracy w ogrodzie, zatrudnienie będzie miało miejsce prawdopodobnie w ramach podklasy PKD 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). W takim przypadku Iza powinna złożyć oświadczenie lub  wniosek o zezwolenie na pracę.

Czy w branżach sezonowych, np. do hotelu, można wystąpić do wojewody o zezwolenie na pracę na dłuższy okres czasu, np. na 12 miesięcy?

Tak, o ile nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalności w zakresie podklas „sezonowych”, a jedynie wspiera podmiot prowadzący taką działalność.

Czy pracodawca będący agencją pracy tymczasowej powinien podawać przy okazji składania wniosku o zezwolenie na pracę sezonową podawać podklasę PKD swoją jako prowadzącego usługę udostępniania pracowników czy podklasę PKD pracodawcy użytkownika?

Zgodnie z przepisami ustawy oraz projektem rozporządzenia należy podać podklasę PKD pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy, pomimo zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, wykonuje pracę w zakresie działalności pracodawcy użytkownika (na jego rzecz i pod jego kierownictwem).

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy

Czy cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową może jednocześnie na np. oświadczeniu lub  zezwoleniu na pracę wykonywać inną pracę?

Tak, o ile posiada zezwolenie, oświadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

Czy cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową może ją przerwać i wykonywać inną pracę poza sezonową na np. oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę – oczywiście zakładając, że ma jeszcze ważną wizę 05a?

Tak, o ile będzie miał zezwolenie na pracę, oświadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

Czy cudzoziemiec będzie mógł podejmować kolejno pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz na podstawie „nowego” oświadczenia, u tego samego pracodawcy, jeśli prowadzi on działalność jednocześnie w podklasie PKD sezonowej i niesezonowej, np. styczeń-wrzesień – praca sezonowa, październik-grudzień – praca na podstawie „nowego” oświadczenia? Czy w  kolejnym roku może zrobić tak samo?

Tak – oczywiście, o ile przebywa legalnie na terytorium RP (w praktyce może to być trudne, zwłaszcza gdy cudzoziemiec najpierw wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji), gdyż w takim przypadku przedłużenie pobytu może nastąpić tylko w drodze zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, udzielonego w związku z przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową).

Czy pracodawca będący agencją pracy tymczasowej musi uzyskać osobne zezwolenia na pracę sezonową oraz „nowe” oświadczenia dla każdego nowego pracodawcy użytkownika?

Agencja pracy tymczasowej musi uzyskać zezwolenia na pracę sezonową dla każdego pracodawcy użytkownika. Natomiast nie jest wymagane złożenie nowego oświadczenia, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem pracodawcy użytkownika i miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Zakres podmiotowy zezwolenia na pracę sezonową

Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Wietnamu?

Tak. Przepisy dot. pracy sezonowej dotyczą w zasadzie obywateli wszystkich państw trzecich. Tylko kilka przepisów upraszczających procedurę dotyczy obywateli 6 państw z obszaru b. ZSRR.

Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Korei Północnej?

W 2017 r. przyjęto międzynarodowe sankcje zmierzające do eliminacji zatrudnienia obywateli KRLD wysyłanych przez reżim z wyjątkiem szczególnych przypadków. Sankcje te wymagają przyjęcia zmian w prawie krajowym. W związku z tym, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druk sejmowy nr 1780, art. 4) przewidziano wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, gdy wymagają tego zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską.

Postępowanie w sprawie zezwolenia na pracę sezonową

Czy można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, który jest już w Polsce, ponieważ wcześniej wjechał w ramach ruchu bezwizowego?

Tak. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego, ale w celu innym niż wykonywanie pracy sezonowej (nie posiadał zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków) podmiot powierzający pracę może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W  takim przypadku zezwolenie może być wydane tylko na okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jaki pozostał cudzoziemcowi do wykorzystania. W takim przypadku nie ma możliwości przedłużenia pobytu w związku z wykonywaniem pracy sezonowej. Natomiast w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonową, ale nie podjął pracy u wnioskodawcy, inny podmiot powierzający wykonywanie pracy występuje z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na prace sezonową. W celu przedłużenia pobytu cudzoziemiec może wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Starosta ma rozpatrywać wnioski o zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy w okresie 5 lat wykonywali pracę u tego pracodawcy. Jak  należy rozumieć „pierwszeństwo”?

Pierwszeństwo przewidziane w art. 88p ust. 2 ma oznaczać rozpatrywanie określonych wniosków o  zezwolenie na pracę sezonową przed pozostałymi wnioskami w tych sprawach. Może to uzasadniać wyznaczanie późniejszych terminów rozpatrywania innych wniosków.

Pracodawca złożył wniosek o zezwolenie na pracę sezonową, w której zawarł kwotę wynagrodzenia 2000 zł. W informacji starosty, do przedłożenia której pracodawca był zobligowany, wynagrodzeniem uznanym za odpowiednie była kwota 2300 zł. Czy informacja starosty jest wiążąca? Co z wnioskiem o wydanie zezwolenia o pracę sezonową – czy pracodawca może dokonać korekty, czy musi złożyć nowy wniosek z poprawioną kwotą? Co z pierwotnym wnioskiem – czy wydajemy odmowę wydania zezwolenia?

Przesłanką wydania zezwolenia na pracę sezonową jest wysokość wynagrodzenia nie niższa od  wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (art. 88o ust. 1 pkt 1). Wysokość wynagrodzenia podaną przez pracodawcę we wniosku ocenia pod kątem porównywalności starosta, biorąc pod uwagę oświadczenie pracodawcy oraz np. dane statystyczne posiadane przez urząd. Wynagrodzenie podane w informacji starosty na podstawie oferty pracy oraz ocenione w tejże informacji pełni rolę pomocniczą przy wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Można przyjąć, że jeśli powiatowy urząd pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy przy wynagrodzeniu na poziomie 2300 zł, to nie ma jej również przy wynagrodzeniu na  poziomie 2000 zł.

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego wnioskodawca ma możliwość korekty wniosku w  trakcie postępowania, tj. przed wydaniem decyzji, m.in. gdy organ prowadzący postępowanie powiadomi go, iż nie są spełnione warunki pozytywnego załatwienia sprawy. W razie korekty wniosku nie jest możliwe wydanie decyzji odmownej dotyczącej wniosku w pierwotnym brzmieniu – wydanie decyzji w zasadzie kończy postępowanie w pierwszej instancji. Należy wydać decyzję dotyczącą wniosku w brzmieniu ostatecznym.

Kwestia zakwaterowania cudzoziemca – czy jest wymagana umowa?

Wymóg podania miejsca zakwaterowania (art. 88p ust. 7) i ew. zawarcia umowy najmu lub użyczenia (art. 88w) dotyczy tylko sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonową ma być wydane dla cudzoziemca, który wjedzie na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do  ewidencji).

Umowa najmu lub użyczenia miejsca zakwaterowania z tłumaczeniem zrozumiałym dla cudzoziemca jest wymagana tylko w przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie (podmiot zaznaczy to we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową). Niezawarcie umowy i brak tłumaczenia będą wykroczeniami pracodawcy (art. 120 ust. 9).

Czy jest procedura odwoławcza od wydania zezwolenia na pracę sezonową?

Tak – od decyzji przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia na pracę następuje również w drodze decyzji.

Przesłanki fakultatywnej odmowy zezwolenia na pracę sezonową

Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać środki finansowe na zatrudnienie, jak ma wykazać dochody, gdy nie płaci podatku dochodowego? Jeśli nikogo dotychczas nie zatrudniał, to ma tylko KRUS. Jak badać przesłanki fakultatywne w przypadku rolnika?

Rolnik powinien wskazać podklasę prowadzonej przez siebie działalności, związanej z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. W przypadku prac sezonowych mogą to być podklasy w ramach upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt.

Ponieważ art. 88j ust. 2a przewiduje tylko możliwość, a nie obowiązek odmowy wydania zezwolenia na pracę w określonych okolicznościach, organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku badania dochodów rolnika w każdym przypadku. Powinien jednak przeprowadzić postepowanie wyjaśniające w każdym przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na prace sezonową.

Wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej

Czy pracodawca przekazuje zaświadczenie cudzoziemcowi, gdy będzie wjeżdżał do Polski w ruchu bezwizowym?

Zgodnie z art. 88p ust. 6 ustawy podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek przekazania cudzoziemcowi zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie jest podstawą do wydania wizy w celu pracy sezonowej, a przy przekroczeniu granicy potwierdza cel wjazdu cudzoziemca. Z tego względu zaświadczenie powinno być przekazane cudzoziemcowi przed przyjazdem do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

Ile egzemplarzy zaświadczenia o wpisie wniosku wydaje się pracodawcy, gdy wpis jest dokonany na 3 lata – czy zaświadczenie wydaje się 1 raz czy co roku?

Zaświadczenie stanowi potwierdzenie wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, który może dotyczyć 1, 2 lub 3 lat. Ustawa nie określa liczby egzemplarzy zaświadczenia o  wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W związku z tym należy przyjąć, że urząd wydaje 1 egz. zarówno w przypadku gdy wpis dotyczy jednego roku, jak i 2 lub 3 lat. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1b ustawy o cudzoziemcach zaświadczenie wydane na okresy przypadające w ciągu 2 i 3 kolejnych lat jest ważne do końca ostatniego okresu pracy wskazanego w tym zaświadczeniu. W  praktyce oznacza to, że cudzoziemiec będzie obowiązany do przedstawienia konsulowi w celu wydania wizy lub Straży Granicznej w celu potwierdzenia celu pobytu w ramach ruchu bezwizowego tego samego zaświadczenia w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W razie potrzeby (np. zagubienia zaświadczenia) można wystawić duplikat.

W procedurze wielosezonowej na jaki okres wydajemy zezwolenie na pracę sezonową – czy od razu na trzy lata, czy po wjeździe cudzoziemca i dopełnieniu formalność przez pracodawcę w każdym roku drugim i trzecim?

Poprawna jest druga odpowiedź. Art. 88q dotyczy jedynie wpisu wniosku do ewidencji na kolejne 3  lata. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawieniu przez pracodawcę m.in. kopii dokumentu uprawniającego cudzoziemca do  pobytu na terytorium RP (art. 88p ust. 7). W pierwszym roku cudzoziemiec, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, nie będzie posiadał dokumentu uprawniającego do pobytu w  drugim i trzecim roku. Tak więc nie można od razu wydać zezwolenia na pracę w drugim i trzecim roku.

W przypadku wpisu wielosezonowego na 3 lata (2018, 2019, 2020) oraz wydania zaświadczenia na wskazany okres u podmiotu A, w dwóch kolejnych latach cudzoziemiec się zgłosił do podmiotu A, ale w trzecim roku już nie przyjechał. W tym trzecim roku (2020) podmiot B ubiega się o tego cudzoziemca. Czy w takim przypadku, podmiot B występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, czy występuje o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową?

„Wpis wielosezonowy” jest dokonany na wniosek określonego pracodawcy i jest podstawą wydania zezwoleń na prac sezonową temu pracodawcy. Inny pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli dany cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w związku z wpisem wniosku do ewidencji). Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywa za granicą albo jeżeli przebywa na terytorium RP w innym celu (np. nauki lub pracy „niesezonowej”), ten drugi pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Firma X otrzymała zezwolenie wielosezonowe (2018-2020) na Ukraińca, który w pierwszym roku wykonuje pracę przez 9 miesięcy, a w drugim przekracza granicę na podstawie "zaświadczenia o wpisie wniosku", ale nie trafia do pracodawcy X, lecz do pracodawcy Y. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca – złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową czy o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową? Czy tego cudzoziemca traktujemy jako krajowego czy „dyrektywowego”?

Cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w związku z wpisem do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej), traktujemy jako „dyrektywowego” – dyrektywa 20014/36/UE obliguje państwa członkowskie, by umożliwiły cudzoziemcowi przyjętemu w charakterze pracownika sezonowego przynajmniej jednokrotną zmianę pracodawcy. Pracodawca powinien złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową (art. 88u ust.1), nawet jeśli w danym roku cudzoziemiec nie wykonywał pracy sezonowej.

Czy po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w art. 88p ust. 7 pkt 1 i 2, w jakiś sposób mamy potwierdzać legalną pracę cudzoziemca podczas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę sezonową? Problem dotyczy ewentualnej kontroli pracodawcy ze strony odpowiednich organów.

Przepisy nie przewidują szczególnej formy potwierdzenia, iż w związku ze złożeniem wymaganych dokumentów pracę cudzoziemca uważa się za legalną. Dobrą praktyką może być np. potwierdzenie przez urząd złożenia wymaganych dokumentów na kopii oświadczenia pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

Kwestie dot. okresu ważności i przedłużenia zezwoleniana pracę sezonową, powierzenia innej pracy oraz zmiany pracodawcy

Na jaki okres będzie wydane zezwolenie na pracę sezonową, jeśli np. wniosek był wpisany na 3 miesiące np. od 1 maja do 1 sierpnia , wiza wydana od 1 czerwca do 1 sierpnia, a wjazd do Polski nastąpił 1 lipca? Czy wolno dać zezwolenie na inny okres niż podany we wniosku, np. gdy pracodawca chciałby do 1 października, ale cudzoziemiec ma wizę na okres krótszy?

Jak wynika z treści art. 88p ust. 7 ustawy o promocji (…) w przypadku cudzoziemca, który przybył do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, decyzja w sprawie zezwolenia na pracę sezonową zostanie wydana po zgłoszeniu się cudzoziemca do podmiotu powierzającego pracę. Do czasu wydania decyzji podmiot, którego wniosek został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, będzie miał możliwość aktualizacji deklarowanych we wniosku okresów powierzenia pracy sezonowej. A zatem w przypadku, gdy przyjazd cudzoziemca przypadnie w okresie późniejszym niż pierwotnie deklarowany, starosta na wniosek podmiotu powierzającego pracę będzie mógł dostosować terminy ważności zezwolenia do aktualnej sytuacji dotyczącej pracy cudzoziemca w ramach 9–miesięcznego okresu, o którym mowa w art. 88t ust. 1 i 2 ustawy o promocji (…). W sytuacji, gdy wydane zezwolenie na pracę sezonową będzie ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo w ramach ruchu bezwizowego, cudzoziemiec będzie mógł przedłużyć legalny pobyt, występując o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową. Zasady wydania zezwolenia na pobyt czasowy określa ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jak liczyć termin 9 miesięcy od wjazdu do Strefy Schengen, gdy cudzoziemiec wjechał 1 marca, był w Polsce 3 miesiące, wyjechał na 1,5 miesiąca do swojego państwa i potem znów wjechał – czy okres wyjazdu z Polski do swojego kraju liczy się mu jako praca sezonowa?

Jak wynika z art. 88t ust. 2 ustawy, w przypadku gdy wniosek dotyczy cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres 9 miesięcy, o którym mowa w art. 88t ust. 1 ustawy, należy liczyć od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym. Takie ukształtowanie przepisów dotyczących ustalania terminu ważności zezwolenia na pracę sezonową oznacza brak możliwości odliczenia okresów, w których cudzoziemiec przebywał poza granicami RP.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie pobytowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy, zezwolenie na pracę sezonową może być wydane na okres legalnego pobytu tego cudzoziemca w Polsce. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 88t ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi do 9–miesięcznego okresu wykonywania pracy sezonowej w ciągu roku kalendarzowego należy wliczyć okresy ważności poprzednio wydanych zezwoleń na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Na ile dać zezwolenie na pracę sezonową, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie stempla?

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu innym niż wykonywanie pracy sezonowej oraz przebywa na tym terytorium na podstawie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, a jednocześnie bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonową na okres legalnego pobytu tego cudzoziemca w Polsce, nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy art. 88t ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi do 9– miesięcznego okresu wykonywania pracy sezonowej w ciągu roku kalendarzowego należy wliczyć okresy ważności poprzednio wydanych zezwoleń na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Czy przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy od nowa badamy wszystkie przesłanki wydania zezwolenia? Czy znów żądamy informacji starosty?

Zgodnie z art. 88v ustawy, do przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową. W praktyce oznacza to wymóg ponownego rozpatrzenia sprawy w oparciu o wszystkie przesłanki, które mają zastosowanie w przypadku wydania zezwolenia, w tym uwzględnienia wymogu przedłożenia informacji starosty, gdy była wymagana. Wymóg zbadania sprawy od początku jest niezależny od tego, czy z wnioskiem wystąpi ten sam, czy inny podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Ile razy można przedłużyć zezwolenie na pracę sezonową?

Bez ograniczeń w ramach 9–miesięcznego okresu w ciągu roku kalendarzowego liczonego od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Ile razy można wydać zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemcowi będącemu w RP?

Nie ma ograniczeń, o ile okres, na jaki wydano zezwolenia, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach i przedłużeniach zezwoleń na pracę sezonową dla danego cudzoziemca, nie przekroczy 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Cudzoziemiec pracuje na zezwoleniu na prace sezonową u pracodawcy A, w okresie trwania tego zezwolenia podmiot B składa przedłużenie o pracę sezonową dla tego samego cudzoziemca. Co w przypadku kiedy pracodawca A, zgłasza nam wcześniejsze zakończenie pracy w ramach zezwolenia o pracę sezonową? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonową wydaną dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku pozyskania takiej informacji o wcześniejszym zakończeniu pracy?

Ustanie przyczyny udzielenia zezwolenia na pracę sezonową jest przesłanką uchylenia zezwolenia na pracę sezonową (art. 88y ust. 1 pkt 2). W razie otrzymania informacji o zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszcząć postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. Zawiadomienia pracodawcy o postępowaniu ws. uchylenia jest bardzo ważne – zdarza się, że cudzoziemiec powraca do pracodawcy i kontynuuje pracę; w takim przypadku uchylenie zezwolenia bez potwierdzenia informacji ze strony pracodawcy powoduje duże komplikacje.

Co oznacza oddelegowanie pracownika na 30 dni – czy oddelegowanie do innego pracodawcy, czy powierzenie pracownikowi innej pracy przez danego pracodawcę? Bo jeśli można go odesłać do kogoś innego, innego pracodawcy to kto wtedy go np. ubezpiecza?

Art. 88s ust. 1 dotyczy powierzenia pracy cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę sezonową, poza zakresem „prac sezonowych”. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na warunkach określonych w tym przepisie wyłącznie na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, który uzyskał dla niego zezwolenie na pracę sezonową.

Zmiana celu pobytu

Czy po zakończeniu pracy sezonowej cudzoziemiec może zostać w Polsce, ubiegając się o zezwolenie na pobyt czasowy w innym celu, niż wykonywanie pracy (gdyż nie dostanie zezwolenia na podstawie na pobyt na podstawie art. 114 i 127 ustawy o cudzoziemcach), np. w celu kształcenia się na studiach?

Tak, o ile pozwalają na to przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Czy możliwa jest rejestracja oświadczenia lub wydanie zezwolenia na pracę, gdy cudzoziemiec wjechał do Polski w celu pracy sezonowej na wizie 05a lub w ruchu bezwizowym, ale po wjeździe do Polski okazało się, że nie ma tej pracy lub sam cudzoziemiec z niej zrezygnował? Czy w takiej sytuacji cudzoziemiec może podjąć pracę sezonową u innego pracodawcy albo inną pracę (niesezonową) u innego pracodawcy? Czy w tym celu można wydać nowe zezwolenie albo przedłużenie? Czy traktuje się go jak cudzoziemca przebywającego w Polsce, czy jak cudzoziemca, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej? Jak przedłużyć zezwolenie, które nie zostało wydane (był tylko zarejestrowany wniosek)?

Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w art. 88u ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu powierzającego pracę sezonową lub wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, który będzie taką pracę powierzał cudzoziemcowi.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się także w sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonową nie zostało wydane z powodu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca u podmiotu, którego wniosek został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy dotyczące cudzoziemca, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

Jednocześnie w świetle art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji (…) nie ma przeszkód, aby cudzoziemiec, który posiada dokument pobytowy uprawniający do wykonywania pracy sezonowej (wizę lub stempel wjazdu w ramach ruchu bezwizowego), podjął pracę „niesezonową” na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemiec, który wjechał w celu wykonywania pracy sezonowej, nie ma jednak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zgodnie z art. 116 pkt 4 oraz 131 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach wojewoda odmawia wszczęcia postępowania w takich sytuacjach.

Wojewoda nie może wszcząć postępowania ws. wydania zezwolenia na pobyt czasowy z art. 114 lub art. 127 ustawy o cudzoziemcach, gdy cudzoziemiec wjechał w celu pracy sezonowej. Oznacza to, że wojewoda musi przy każdym wniosku sprawdzać, czy cudzoziemiec wjechał w celu pracy sezonowej. Jeśli cudzoziemiec wjechał na podstawie wizy, cel wjazdu jest określony w wizie (symbol 05a). Natomiast jeśli cudzoziemiec wjechał w ruchu bezwizowym, to nie ma dokumentu określającego cel wjazdu. Jak można sprawdzić cel wjazdu w ruchu bezwizowym? Czy wojewoda ma w takich sytuacjach sprawdzać ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej?

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w art. 90c ustawy, starosta prowadzi w systemach teleinformatycznych m.in. rejestry spraw dotyczących zezwoleń na pracę sezonową. Dane z tych rejestrów są przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogą być udostępnione wojewodom, m.in. w celu prowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. W ramach rejestrów prowadzi się ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej, a w rejestrach przetwarza się dane dotyczące podstawy prawnej pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz datę wjazdu na terytorium Polski (art. 90c ust. 2 i 8). W praktyce oznacza to, że wojewoda może dokonać weryfikacji celu wjazdu cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Przepisy przejściowe

Czy jest gdzieś przepis pozwalający uwzględnić „stare” oświadczenia dla potrzeb zastosowania art. 88q, pozwalającego na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 3 lata, analogiczny do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. dot. art. 88p ust 2?

Nie. Tzw. wpis wielosezonowy (art. 88q) będzie wymagał wcześniejszej współpracy pracodawcy i cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Czy w 2018 r. będzie można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw na podstawie „starego” oświadczenia, a potem na podstawie zezwolenia na pracę sezonową?

Tak. Pracy w związku ze „starym” oświadczeniem dotyczy odrębny przepis art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Oświadczenia

Czy konieczne jest podanie w oświadczeniu numeru faksu (mimo że obecnie faks jest rzadko wykorzystywany przez pracodawców)?

Nie ma wymogu podania numeru faksu, jeżeli podmiot z niego nie korzysta. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego w oświadczeniu będzie można podać telefon, faks lub adres poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 88y ust. 2 PUP jest właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Czy oświadczenie można również rejestrować ze względu na siedzibę oddziału wpisanego do KRS?

Tak, jeśli oddział osoby prawnej jest podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi (może zatrudniać pracowników we własnym imieniu).

Według art. 74 ustawy o ewidencji ludności od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (sejmowy druk nr 1902) przewiduje, m.in. uchylenie przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Weryfikacja będzie przebiegała tak jak obecnie.

Czy właściciel gospodarstwa rolnego – osoba fizyczna może zatrudnić pracownika na potrzeby gospodarstwa rolnego na podstawie oświadczenia w zawodzie pomocniczy robotnik polowy (kod 921101)?

Nie – art. 88 ust. 2 w zw. z art. 90 ust. 9.

Czy wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, czy przez 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy?

Nie jest wymagana ciągłość wykonywania pracy przez cudzoziemca przez 6 miesięcy. Art. 114 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści. Z tego powodu przyjęto, że 6 miesięcy jest równe 180 dniom.

Jak weryfikować długość pracy cudzoziemca na podstawie oświadczeń w różnych częściach Polski?

Dane o podjęciu i zakończeniu pracy będą przetwarzane w systemie teleinformatycznym. Będą one pochodziły z informacji przekazywanych przez pracodawcę lub cudzoziemca oraz z domniemań ustawowych przewidzianych w art. 88z ust. 14 i 16.

Czy dla cudzoziemca przebywającego w kraju na podstawie ruchu bezwizowego będziemy mogli zarejestrować nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy po 1 stycznia 2018, gdy pracodawca wskazał nam okres legalnego pobytu cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego (pkt 5.1 załącznik 16 rozporządzenia) np. 15 dni, a ma zamiar powierzyć mu wykonywanie pracy na okres 90 dni? Czy mamy podpierać się informacją pracodawcy o okresie legalnego pobytu? Czy musimy weryfikować, kiedy wjechał cudzoziemiec do krajów strefy Schengen, i liczyć mu okres legalnego pobytu?

Dotychczasowy lub pozostały okres pobytu na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego nie determinuje okresu, jakiego może dotyczyć oświadczenie. Cudzoziemiec podczas takiego pobytu może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w odpowiednim celu (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W takim przypadku może być uprawniony do wykonywania pracy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 12 lit b w związku z posiadanym oświadczeniem.

Składając oświadczenie, pracodawca powinien zaznaczyć, że dotyczy ono cudzoziemca, który będzie składał wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

Zgodnie z art. 88z ust. 3 PUP, wpisując oświadczenie od ewidencji, może ustalić inną datę rozpoczęcia pracy niż podana w oświadczeniu przez pracodawcę. Czy takie oświadczenia, z poprawioną data, będą ważnym dokumentem, na podstawie którego cudzoziemcy otrzymają wizę?

Tak. Oświadczenie z adnotacją urzędu będzie przesłanką wydania odpowiedniej wizy.

Czy pracodawca może zatrudnić danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia po tym, jak inny pracodawca zatrudnił tego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, cudzoziemiec przepracował jakiś czas (np. 180 dni), a następnie zrezygnował z tej pracy? Jeśli tak, to na jaki okres?

Cudzoziemiec w trakcie legalnego pobytu na terytorium RP będzie mógł wykonywać pracę zgodnie z oświadczeniem, o ile spełnione będą warunki określone przepisami (obywatelstwo, warunki formalne oświadczenia, rejestracja przed podjęciem pracy, okres), niezależnie od ewentualnego, wcześniejszego wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę.

Co robić z informacją, czy cudzoziemiec podjął pracę? Czy drukować taką informację, gdy przychodzi elektronicznie, i dopinać do oświadczenia?

Informacje o podjęciu, niepodjęciu i zakończeniu pracy w związku z oświadczeniem powinny być przetwarzane w systemie teleinformatycznym – mają znaczenie dla ustalenia przez każdy zainteresowany organ, czy cudzoziemiec wykorzystał dopuszczalny okres wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem.

Czy są sankcje dla pracodawcy za niezłożenie informacji, że cudzoziemiec przyjechał do pracy?

Tak, według art. 120 ust. 10.

Co robić, jeśli pracodawca nie zgłosi podjęcia pracy przez cudzoziemca? My uznamy, że on pracuje, a w rzeczywistości okaże się, że nie i inny pracodawca będzie chciał zarejestrować oświadczenie na tą samą osobę.

Art. 88z ust. 14: niezgłoszenie podjęcia albo niepodjęcia pracy przez cudzoziemca w związku z oświadczeniem powoduje domniemanie, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu. W zawiązku z tym biegnie 6-miesięczny termin wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem.

Czy w 2018 r. będzie można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw na podstawie „starego” oświadczenia, a następnie „nowego” oświadczenia?

Tak. W 2018 roku będzie obowiązywał zarówno art. 87 ust. 3 dotyczący oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak i przepis przejściowy dotyczący oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.). Okresów wykonywania pracy na podstawie tych dwóch rodzajów oświadczeń nie sumuje się.

Czy zatrudniając na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 r. trzeba będzie powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w 2018 r. ?

Nie. Obowiązek powiadomienia jest związany z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy wpisanym do ewidencji – zgodnie z przepisami art. 88z.

Czy w oświadczeniu zarejestrowanym w 2017 r. będzie w 2018 r. można dokonać zmiany np. daty wykonywania pracy cudzoziemca?

Nie. Nie ma przepisów przejściowych umożliwiających dokonywanie zmian w oświadczeniach  zarejestrowanych na podstawie przepisów, które tracą moc. Ponadto przepisy obowiązujące w 2017 r. nie przewidują możliwości zmiany oświadczenia.

Wpłaty

W jaki sposób pracodawca może dokonywać opłat za oświadczenia? Za każdego indywidualnie, czy może za większą ilość jednym przelewem? Jak można weryfikować, za kogo pracodawca zapłacił, a za kogo nie?

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców.

Czy jeśli PUP nie wpisze oświadczenia do ewidencji przed datą rozpoczęcia pracy cudzoziemca, mimo że oświadczenie zostało złożone przez pracodawcę 7 dni wcześniej, trzeba będzie dokonywać nowej wpłaty?

Nie. Opłatę wnosi pracodawca jednorazowo w związku ze złożeniem oświadczenia. Adnotacja urzędu określająca datę rozpoczęcia pracy późniejszą niż w określona w oświadczeniu pracodawcy nie wpływa na obowiązek dokonania wpłaty.

Czy zmiana (np. dat wykonywania pracy przez cudzoziemca lub wysokości wynagrodzenia) po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do PUP, ale przed wpisaniem przez PUP do ewidencji pracy sezonowej, będzie wymagała nowej wpłaty ?

Nie. Opłatę wnosi się jednorazowo w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Czy zmiana np. dat wykonywania pracy przez cudzoziemca lub wysokości wynagrodzenia po złożeniu oświadczenia do PUP ale przed wpisaniem oświadczenia do ewidencji będzie wymagała nowej wpłaty?

Nie. Opłatę wnosi się jednorazowo w związku ze złożeniem oświadczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców wymaga lepszych regulacji

Zatrudnianie cudzoziemców wymaga lepszych regulacji

Na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników. Jest to efekt głównie niskiej aktywności zawodowej Polaków, strukturalnego niedopasowania rynku pracy do potrzeb gospodarki oraz emigracji zarobkowej. Niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim (...)

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Jak kontrolowane będzie zatrudnienie?

Kto sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia?  Zgodnie z ustawą o promocji setOstatni( '5' ); zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:  legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;  obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu bezrobotnego (...)

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

Jakie nowe przepisy dotyczą zatrudniania cudzoziemców?Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę weszło w życie z dniem ogłoszenia - 10 lutego 2009 r.  Na czym polegają zmiany?Nowe przepisy w zasadzie poszerzają katalog przypadków, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Firma zatrudniająca w Polsce obcokrajowca na etacie musi mu płacić przynajmniej płacę minimalną. Rzeczpospolita 29.03.2007 r. cudzoziemcy, płaca, minimalna, zezwolenie, zatrudnienie, dyskryminacja

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców z sąsiednich państw

Co zmienia się w zakresie zasad zatrudniania sąsiadów? Od 1 lutego 2008 r. obowiązujerozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Nowy akt daje możliwość cudzoziemcom pochodzącym  z państw graniczących z Polską - tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej (...)

BUSINESSEUROPE o protekcjonizmie

BUSINESSEUROPE o protekcjonizmie

W związku z podjętymi w ostatnim czasie w wielu krajach UE akcjami protestacyjnymi przeciw zatrudnianiu cudzoziemców BUSINESSEUROPE ostrzega, że protekcjonizm nie jest właściwą reakcja na recesję. Philippe de Buck, dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE w liście do Przewodniczącego Barroso pisze, że Komisja Europejska powinna dać wyraźny sygnał, iż w państwach członkowskich UE nie może (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem (...)

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

    Ilu pracowników może realizować umowy o dzieło w Niemczech? Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzoną w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r., polskim pracownikom, którzy na podstawie umowy o dzieło między (...)

Znów warto wyjechać do pracy za granicę?

Znów warto wyjechać do pracy za granicę?

W tym roku ze względu na wysoki kurs euro do złotówki praca sezonowa za granicą stała się znów bardzo atrakcyjna. Coraz większą popularnością cieszą się też kraje skandynawskie.Jeśli chcemy sami znaleźć pracę, to powinniśmy: - Odwiedzić portal internetowy EURES, na którym znajdziemy oferty zatrudnienia (www. eures.praca.gov.pl). - Skontaktować się w celu uzyskania porady z lokalnym (...)

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców?

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  W proponowanej nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Przewiduje się też stowrzenie podstaw do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.; od 1 lipca (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest przebywanie pracownika na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat. 10-letni okres przechowywania (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych. Bony trampoliną do rynku pracy - "Po ośmiu latach pracy za granicą wróciłam (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (wypełniając i wysyłając elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl, podpisując go podpisem (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto jest zwolniony z obowiązku meldunkowego w przypadku cudzoziemców? Od wykonywania (...)

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

W jakim języku spisywać umowy konsumenckie i o pracę?

Trybunał Konstytucyjny: obcokrajowiec - niezależnie od tego, czy pochodzi z kraju unijnego, czy też spoza Unii - powinien móc skutecznie żądać od polskiego pracodawcy umowy w swoim języku   (...)Na pozór sprawa wydawała się oczywista, bo przepis na pierwszy rzut oka był klarowny: stwierdzał, że umowy wykonywane w Polsce zawieramy po polsku, natomiast jeśli pracownik lub konsument (...)

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Rezydencja podatkowa i PIT cudzoziemca

Coraz więcej osób z zagranicy uważa polski rynek pracy za atrakcyjny. Przede wszystkim są to pracownicy z za naszej wschodniej granicy, którzy ze względów ekonomicznych i politycznych szukają w Polsce pracy lub nawet przenoszą się na stałe. Nie zawsze jednak wiedzą, jakie obowiązki prawno – podatkowe wiążą się z pracą na terenie polski. Głównym źródłem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą (...)

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Na jakich warunkach i według jakich przepisów prawnych obywatel Ukrainy może uruchomić w Polsce firmę jednoosobową wykonującą usługi w zakresie sprzątania biur i mieszkań? Czy może taka firma (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z powodu reorganizacji w szkole w której pracuje, dostałam wypowiedzenie. Miałam mieć w przyszłym roku szkolnym przewidziane 5 godzin. Czy dyrektor szkoły mógł mnie zwolnić? Niniejsza opinia (...)

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy? Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa (...)

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta (...)

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, (...)

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Czy przy umowie na czas wykonania określonej pracy (praca sezonowa) określenie terminu umowy jest wymagane? Jeśli nie, to czy pracownik powinien dostać wypowiedzenie na piśmie? Umowa zawarta na czas (...)

Praca sezonowa

Praca sezonowa

Byłem zatrudniony sezonowo na czas trwania kampanii cukrowniczej. Pracowałem w systemie zmianowym (12 na 24 godziny) również w soboty i niedziele. Po zakończeniu kampanii okazało się, że czas trwania (...)

Umowa zlecenie z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy? Na wstępie należy pamiętać, (...)

Forma zatrudnienia pracowników

Forma zatrudnienia pracowników

Czy do restauracji można zatrudnić wszystkich pracowników (kucharze, myjnia, kelnerzy, barmani, ...) na umowę zlecenie (lub umowę o dzieło) na czas określony, jeżeli jest to sezonowa działalność (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie (...)

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w czasie wypowiedzenia

Pracownik wiedząc, że zostanie zwolniony z pracy (zostało mu to ustnie zakomunikowane przez dyrektora poprzedniego dnia), następnego dnia pojawił się w pracy i otrzymał rozwiązanie umowy o pracę (...)

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Wypłata wynagrodzenia dla pracownika

Firma zatrudniała na umowę o pracę pracownika. Pracownik miał ustalone pewne wynagrodzenie. Ponieważ pracownik wyraził wolę otrzymywania zapłaty w siedzibie firmy gotówką, wynagrodzenie było (...)

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Pracownik otrzymał wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z nowymi warunkami. Pracownik ten nie zgadza się z uzasadnieniem odwołania z wyższego stanowiska na niższe, a ponadto (...)

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony przebywa na zwolnieniu lekarskim 180 dni i chce aby zakład pracy wypowiedział mu umowę ze względu na to, że nie chce dalej pracować. Na jakiej podstawie (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na (...)

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wstrzymał wypłatę wynagrodzenia nie podając przyczyny. Czy oświadczenie, iż "z powodu nie wypłacenia mi wynagrodzenia (...)

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Witam serdecznie, chciałbym Państwa prosić o pomoc. Od 2010 roku pracowałem na hali montażowej. W 2012 roku podpisałem umowę na czas określony do 2016. Pod koniec maja 2015 roku zostałem zwolniony (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy (...)

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Bezrobocie a praca na umowę o dzieło

Jeśli osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku podejmie zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie, to musi to zgłosić do PUP? Czy w związku z powstałym (...)

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Staż a roczne zeznanie podatkowe

Od października 2005 r. jestem na stażu z PUP, zatem, czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym? Jaki PIT mam złożyć? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza (...)

Alimenty na bezrobotne dziecko

Alimenty na bezrobotne dziecko

Jestem bezrobotną studentką lat 24, ojciec wytoczył sprawę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Na termin rozprawy mam przynieść zaświadczenie o zarobkach. Zatem czy środki wypłacane w ramach (...)

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w PUP

Czy za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w urzędzie pracy grozi pozbawienie statusu bezrobotnego? Decyzja o takiej treści jest wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a, czyli: Art. 9. (...)

Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia (...)

FORUM PRAWNE

nowe przepisy o pracy cudzoziemców

nowe przepisy o pracy cudzoziemców Chciałem się cos dowiedzieć o zmianach w przepisach odnośnie pracy cudzoziemców, ponoc zmienia się dość sporo jeżeli chodzi o pozwolenia na pracę. Ktoś wie (...)

zatrudnianie cudzoziemców

zatrudnianie cudzoziemców wiitam chcę zatrudnić cudzoziemca - masażystę pochodzenia azjatyckiego - ijakich musze dokonać formalności , gdzie, jaki jest okres oczekiwania??

Kary za zatrudnienie niektórych cudzoziemców.

Kary za zatrudnienie niektórych cudzoziemców. Zatrudnianie osób które na terytorium Polski przebywają nielegalnie, może grozić surowa karą. Nowa ustawa, zgodna z dyrektywami Parlamentu Europejskiego, (...)

POMOCY !!!!!!!!!

POMOCY !!!!!!!!! 2 członków zarządu pobierało sukcesywnie (40 czekami) gotówkę z banku, nie wpłacali jej do kasy Spółki z o.o., twierdząc że są Zarządem i to ich odpowiedzialność- później (...)

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców?

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców? Witam czy ktoś z państwa potrafiłby mi udzielić pomocy w kazusach: BARDZO PROSZĘ! gdzie ewentualnie mogę znaleźć odp na te pyt???? Pan Satyasegaran, (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury?

czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury? czy praca sezonowa w niemczech liczy się do emerytury?

Praca sezonowa

Praca sezonowa Witam Jestem studentem, w miesiącach wakacyjnych pracowałem na myjni - pracodawca podpisał ze mną umowę zlecenie na okres czerwiec-lipiec-sierpień. Za wykonanie pracy w tym okresie (...)

praca sezonowa

praca sezonowa witam, chcę znaleźć jakąś prace na wakacje ale nie wiem gdzie szukać, w jakiej branzy najłatwiej się zatrudnić na sezon? Łatwiej w kraju czy za granicą? na wakacje pracę najłatwiej (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

Praca sezonowa w Belgii

Praca sezonowa w Belgii Pracowałem w ubiegłe wakacje prze zbiorze truskawek i gruszek w Belgii. Ostatniego dnia pobytu pracodawca powiedział że zbankrutował i że nie ma pieniędzy dla pracowników. (...)

Ochrona sklepowa

Ochrona sklepowa Pare dni mialam przykry incydent z ochroniarzami sklepowymi. Jakie uprawnienie maja ochroniarze zatrudnieni w sklepie? Czy moga uzyc sily ? (Cala) Ochroniarze mają chronić dany obiekt (...)

dyżury domowe

dyżury domowe Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz jednocześnie od 15 godz.rozpoczynam (...)

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA

DZIAŁANIE BEZPRAWNE P[RACODAWCY - L4 - WYMUSZENIA Duża firma z kilkumilionowych kapitałem zakładowym z siedzibą główną w mieście X zatrudnia na umowę o pracę nowego pracownika (...)

nagana - porada

nagana - porada Opisze sytuacje która miała miejsce. Pracownik opuścił stanowisko pracy o 13:30 a powinien pracować do 14. Następnego dnia zgłosił się do przełożonego w celu wyjaśnienia zaistniałej (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

ciąża a wygaśnięcie umowy

ciąża a wygaśnięcie umowy jestem nauczycielką, 31 sierpnia tego roku w związku z nieuzupełnieniem kwalifikacji wygasła mi umowa, zawarta w 1997 roku na czas nieokreślony, w sierpniu poinformowałam (...)

Porady prawne