Zmiany dotyczące w postępowań nominacyjnych na stanowiska sędziów NSA

Nowe przepisy zmierzają do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca i dotyczą postępowań w sprawach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ws. odwołań od uchwał KRS w przedmiocie powołań sędziów SN.

Co przewiduje ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych?

Nowelizacja ta została uchwalona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. (sygn. K 12/18), w którym stwierdzono niezgodność art. 44 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 84 i 609) z art. 184 Konstytucji RP. Projektodawcy wskazali, że w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował możliwość rozpoznawania odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przez Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając niezgodność art. 44 ust. 1a ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 184 Konstytucji, zasadne jest wyłączenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Porady prawne

Nowelizacja zmienia także art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107, z późn. zm.), w którym wskazano, że w ramach odpowiedniego stosowania do Naczelnego Sądu Najwyższego i jego sędziów, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, nie będzie stosowany przepis art. 44 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a zatem w postępowaniach nominacyjnych na stanowiska sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.

Konsekwencją powyższych rozwiązań jest również przepis przejściowy, przewidujący umorzenie z mocy prawa niezakończonych postępowań toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wskutek zaskarżenia uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne