20.10.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Zwiększenie kapitałów własnych spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny

Osoba fizyczna jest jedynym właścicielem sp. z o.o. która nie posiada żadnego majątku. Od ponad 10 lat dzierżawi nieruchomość od gminy i poddzierżawia ją na podstawie umowy innemu podmiotowi. Jest to jedyny dochód spółki przeznaczany na opłaty dzierżawne. Istnieje postanowienie gminy o sprzedaży tej nieruchomości niniejszej spółce. Właściciel spółki z innej działalności posiada pieniądze na zakup nieruchomości. Jak wprowadzić te pieniądze do spółki i sfinalizować zakup?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Niniejsza opinia prawna stanowiąca odpowiedź na zadane pytanie przedstawia skutki prawno - podatkowe następujących sposobów zwiększenia kapitałów własnych spółki z o.o.:

  • pożyczka udzielona spółce przez jedynego wspólnika
  • dopłaty do spółki
  • podwyższenie kapitału spółki z o.o.

Pożyczka.

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez jej jedynego udziałowca nie jest ograniczone żadnymi przepisami prawnymi, tzn. jest przez prawo dopuszczalne. Pożyczka stanowi dla spółki zewnętrzne źródło finansowania, tj.

nie wymaga zaangażowania własnego kapitału, a pozwala wykorzystać kapitał zewnętrzny udostępniony przez podmioty trzecie. Zawarcie umowy pożyczki powoduje z kolei szereg obowiązków podatkowych, związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (umowy pożyczki), podatkiem od kapitałów pieniężnych (odsetek od pożyczki?) oraz z kwestią zaliczania odsetek wypłacanych przez spółkę z o.o. w koszty uzyskania przychodu. Kwestie te zostaną kolejno omówione w dalszej części opinii.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie umowy pożyczki stanowi czynność cywilnoprawną, z dokonaniem której prawo wiąże powstanie obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlega zmiana umów określonych w punkcie 1 powołanego przepisu, w którym wymieniona jest m.in. umowa spółki. Czynność ta podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu, jeżeli siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 5 powoływanej ustawy). Obowiązek ten ciąży na obu stronach czynności - tj. na właścicielu jak i na spółce solidarnie. Podstawą opodatkowania jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d - kwota lub wartość (przy pożyczce niepieniężnej) pożyczki. Stawka podatku ustalona jest w art. 7 i wynosi 2%.

Podatek od odsetek

Odsetki płacone przez spółkę wspólnikowi od udzielonej spółce pożyczki stanowią źródło przychodu wspólnika, z którego uzyskuje on dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy opdof. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku kwota odsetek. Jeżeli udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej (a wydaje się, ze taka sytuacja zachodzi w analizowanym przypadku), dochód z tytułu uzyskanych odsetek nie podlega połączeniu z innymi dochodami i jest opodatkowany w formie ryczałtu w wysokości 20% kwoty odsetek. Zgodnie z art. 41 ust. 4 płatnikiem tego podatku (czyli podmiotem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku) jest spółka z o.o. dokonująca wypłaty należności w formie odsetek od pożyczki. Płatnik ten zobowiązany jest do wpłaty do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę kwoty podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek (art. 42 ust. 1 ustawy opdof). Pobór tego podatku powinien nastąpić poprzez potrącenie jego wysokości od kwoty wypłaconych pożyczkodawcy odsetek.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. (...)

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast zwrócić uwagę na nieco zaniedbywany (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Co do zasady w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jeśli chcemy podwyższyć kapitał zakładowy musimy zmienić umowę spółki. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. art. 257 kodeksu spółek handlowych („KSH”), który przewidu kapitał zakładowy, spółka, (...)

Informacje o spółkach nieruchomościowych

Informacje o spółkach nieruchomościowych

Obowiązek złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe oraz podatników – wspólników tych spółek wynika z art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 (...)

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu ochronę strategicznych krajowych spółek przed wrogim przejęciem. Zgodnie z nową ustawą do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć (obok UOKiK i KNF) dołączy (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierd zarząd, (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu prz spółka cywilna, upadłość, wspólnik, wniosek o ogłoszenie upadłości, wspólność majątkowa (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS podatek (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Jednym z istotnych problemów jakie napotykają przedsiębiorcy przeprowadzający restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej m.in. w związku z zamiarem przekształcenia spółki posiadającej osobowość prawną w spółkę osobową jest kwestia opodatkowania (...)

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

Częściowa zmiana regulacji spółek kapitałowych ma służyć głównie usprawnieniu ich funkcjonowania i obejmuje przede wszystkim liberalizację niektórych wymogów dotyczących spółek (np. obniżenie minimalnej wartości udziałów w spółce z o.o. (...)

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Problematyka reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółek kapitałowych w ogólności) jest od dawna przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny prawniczej jak i bardzo bogatego orzecznictwa. Warto natomiast zwrócić uwagę na nieco zaniedbywany (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Co do zasady w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jeśli chcemy podwyższyć kapitał zakładowy musimy zmienić umowę spółki. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. art. 257 kodeksu spółek handlowych („KSH”), który przewidu kapitał zakładowy, spółka, (...)

Informacje o spółkach nieruchomościowych

Informacje o spółkach nieruchomościowych

Obowiązek złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe oraz podatników – wspólników tych spółek wynika z art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 (...)

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu ochronę strategicznych krajowych spółek przed wrogim przejęciem. Zgodnie z nową ustawą do organów uprawnionych do uprzedniej kontroli fuzji i przejęć (obok UOKiK i KNF) dołączy (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Sprawozdanie to jest zatwierd zarząd, (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu prz spółka cywilna, upadłość, wspólnik, wniosek o ogłoszenie upadłości, wspólność majątkowa (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS podatek (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Jednym z istotnych problemów jakie napotykają przedsiębiorcy przeprowadzający restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej m.in. w związku z zamiarem przekształcenia spółki posiadającej osobowość prawną w spółkę osobową jest kwestia opodatkowania (...)

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

Kto podpisuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

W myśl obowiązujących przepisów prawa, spółka komandytowa jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego i jego złożenia do właściwego sądu rejestrowego. Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Proszę o podanie przepisów regulujących zakres korzystania z kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. Art. 152 ksh wprowadza zasadę podziału kapitału zakładowego sp. z o.o. na udziały. Udziały te mogą być różnej wartości nominalnej, wartość nominalna udziału nie może być niższa (...)

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Spółka z o.o.z kapitałem 50000 zł. zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o 2 mln zł. przez wniesienie aportem "know-how". "Know-how" posiada osoba fizyczna na zewnątrz spółki. Jest możliwość podpisania z tą osobą umowy "know-how", wprowadzając ten projekt do środków trwałych. Drugi (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Likwidacja spółki w złej kondycji finansowej

Likwidacja spółki w złej kondycji finansowej

Na gruncie zapisów ksh prowadzone jest postępowanie mające na celu likwidację spółki z o.o. Na dzień rozpoczęcia likwidacji spółka wykazuje ujemne kapitały własne. W związku z powyższym, czy prawdziwe jest stwierdzenie, iż likwidacja może być przeprowadzona tylko wtedy, jeśli likwidowana (...)

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Brak przychodu a możliwość istnienia spółki z o.o.

Spółka z o.o. została założona w październiku 2004 roku. Pierwszy rok obrotowy wg umowy spółki kończył się w grudniu 2005 roku. Natomiast do tej pory (grudzień 2006) spółka nie wykonała żadnej transakcji przychodowej. W spółce są tylko koszty. Czy taki stan w jakikolwiek sposób zagraża (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes nie wyszedł i wciąż wymaga dopłat. W związku z tym trzech wspólników chce odsprzedać swoje (...)