Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

Zasadą jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Wniosek może złożyć m. in. w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki; w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami; w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika