image

Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Według prawa upadłościowego i naprawczego, zażalenie przysługuje na następujące postanowienia sądu: 1) co do sposobu zabezpieczenia, 2) o ogłoszeniu upadłości oraz oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości, 3) o zatwierdzeniu układu, 4) w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz o zwrocie pobranych zaliczek i zwrocie wydatków, 5) o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanowienie syndyka, 6) o odmowie zatwierdzenia układu, 7) o stwierdzeniu umorzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz utratę sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, 8) w przedmiocie wykonania układu, 9) o wszczęciu postępowania o zmianę układu, 10) o uchyleniu układu, 11) w sprawie zarzutów przeciwko planowi podziału, 12) o umorzeniu całości lub części zobowiązań upadłego, 13) o odmowie wydania zezwolenia zarządcy zagranicznemu na likwidację majątku upadłego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 14) o ogłoszeniu upadłości banku, 15) o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, 16) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu naprawczym. Od postanowienia sądu drugiej instancji kasacja nie przysługuje. Jednakże w pewnych przypadkach skarga kasacyjna przysługuje: 1) od postanowień sądu drugiej instancji w kwestii umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego, 2) od postanowień sądu drugiej instancji, orzekających pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, osoby, która ze swej winy dokonała zaniedbań, 3) od postanowień sądu drugiej instancji, orzekających zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, także wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne