Pozostałe

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

W jakich przypadkach dopuszczalna jest zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny?

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego

W jaki sposób można zmienić przebaczenie gruntu leśnego?

Ochrona lasów

Ochrona lasów

Na czym polega ochrona lasów?

Las jako pojęcie ustawowe

Las jako pojęcie ustawowe

Jak brzmi definicja legalna lasu?

Grunty leśne

Grunty leśne

Czym są grunty leśne w rozumieniu ustawy?

Wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

Wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

W jaki sposób szacuje się wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne?

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jakie kwalifikacja należy posiadać, aby objąć stanowisko zastępcy kierownika USC?

Utrzymanie chodników w okolicy budynków

Utrzymanie chodników w okolicy budynków

Czy właściciele lokali są zobowiązani ustawowo do utrzymania chodników w okolicy budynku?

Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Sankcje za nieprzerejestrowanie samochodu

Art. 78 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada nakłada obowiązek na właściciela pojazdu co do informowania organu o tym fakcie w terminie 30 dni. Jaka jest sankcja karna, finansowa lub inna (...)

Maksymalna wysokość opłaty targowej

Maksymalna wysokość opłaty targowej

Witam. Gmina, na terenie której prowadzę działalność gastronomiczną uchwaliła opłatę targową w wysokości 600 zł dziennie. Czy jest to zgodne z prawem?

Komitet społeczny a strona postępowania administracyjnego

Komitet społeczny a strona postępowania administracyjnego

Czy komitet społeczny może zostać uznany za stronę postępowania administracyjnego?

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

W jaki sposób, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustala się odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości obciążonej (...)

Cena rynkowa wywłaszczonej nieruchomości

Cena rynkowa wywłaszczonej nieruchomości

Czy podstawą odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest jej cena rynkowa?

Zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego

Zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego

Jak uzyskać zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego?

Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa

Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa

Czy aby uzyskać zaświadczenie o możliwości zawarcia związku małżeńskiego należy wykazywać interes prawny?

Zaświadczenie o treści wpisu w księgach stanu cywilnego

Zaświadczenie o treści wpisu w księgach stanu cywilnego

Czy można uzyskać zaświadczenie stan cywilny danej osoby?

Czynności mieszczące się w zakresie działalności kantorowej

Czynności mieszczące się w zakresie działalności kantorowej

Jakie rodzaje czynności mieszczą się w zakresie działalności kantorowej?

Organ właściwy do odbioru sprawozdania o przechowywanych odpadach

Organ właściwy do odbioru sprawozdania o przechowywanych odpadach

Witam. Prowadzę przedsiębiorstwo zajmujące się odpadami. Interesuje mnie odpowiedź na pytanie, jakiemu organowi mam przedstawić roczne sprawozdanie o odpadach, o którym wspomina ustawa o odpadach?

Utworzenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Utworzenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W jaki sposób następuje utworzenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Czy organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do udzielania nieodpłatnej pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego?

Obowiązki pracowników samorządowych

Obowiązki pracowników samorządowych

Jakie obowiązki ciążą na pracownikach samorządowym w świetle przepisów ustawy o pracownikach samorządowych?

Warunki skorzystania przez nauczyciela akademickiego z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Warunki skorzystania przez nauczyciela akademickiego z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Jakie są warunki skorzystania przez nauczyciela akademickiego z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia?

Przedsiębiorstwa prywatne zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów

Przedsiębiorstwa prywatne zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów

Które z przedsiębiorstw prywatnych są zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów, o której mowa w ustawie o odpadach?

Zakres obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Zakres obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Jaki jest zakres obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

Właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu

Właściwy organ w sprawie rejestracji pojazdu

Jaki organ jest właściwy w sprawie rejestracji samochodu osobowego?

Skarga na postępowanie policjantów

Skarga na postępowanie policjantów

Chciałbym złożyć skargę na postępowanie pewnych policjantów. Na jakie przepisy powinienem się powołać?

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych

Kto może zostać głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych?

Zakres zastosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Zakres zastosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Jaki jest zakres zastosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych?

Rejestracja samochodu

Rejestracja samochodu

Witam. Czy mogę zarejestrować auto w mieście, w którym nie posiadam stałego zameldowania?

Zakwestionowanie liczby punktów karnych w ewidencji

Zakwestionowanie liczby punktów karnych w ewidencji

W jaki sposób zakwestionować liczbę punktów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

Podstawa wpisu do ewidencji punktów karnych

Podstawa wpisu do ewidencji punktów karnych

Jakie akty są podstawą wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego?

Ewidencja punktów karnych

Ewidencja punktów karnych

Jakie zasady dotyczą prowadzenia ewidencji punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego?

Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

Zatrzymanie prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji

W jakich przypadkach funkcjonariusz Policji może zatrzymać prawo jazdy?

Zakup samochodu a wspólność majątkowa

Zakup samochodu a wspólność majątkowa

Nabywca kupuje samochód od osoby, która widnieje w dowodzie rejestracyjnym i centralnej ewidencji pojazdów jako właściciel. Często jest tak, że z mocy ustawy samochód należy do majątku wspólnego (...)

Obowiązek lustracyjny w spółkach Skarbu Państwa

Obowiązek lustracyjny w spółkach Skarbu Państwa

Czy kandydat na członka zarządu spółki, w której ma udziały Skarb Państwa jest zobowiązany do złożenia oświadczenia lustracyjnego?

Obowiązek lustracyjny

Obowiązek lustracyjny

Osoby w jakim wieku zobowiązane są do składania oświadczeń lustracyjnych?

Wygaśnięcie wydanej decyzji

Wygaśnięcie wydanej decyzji

Kiedy organ administracji publicznej stwierdza wygaśnięcie wydanej przez siebie decyzji?

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Podmioty ubiegające się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Jakie warunki musi spełniać podmiot, który ubiega się o wpis do rejestru działalności kantorowej?

Zadania publicznej radiofonii i telewizji

Zadania publicznej radiofonii i telewizji

Jakie zadania zostały nałożone na publiczną radiofonię i telewizję?

Sieć EURES

Sieć EURES

Czym jest sieć EURES?

Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru agencji pracy tymczasowej

Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru agencji pracy tymczasowej

Czy agencja musi uzyskać certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej?

Czynności kontrolne przed wpisem do rejestru agencji pracy tymczasowej

Czynności kontrolne przed wpisem do rejestru agencji pracy tymczasowej

Jakich czynności kontrolnych może dokonać organ przed wpisem agencji pracy tymczasowej do rejestru?

Opłata za wpis do rejestru agencji pracy tymczasowej

Opłata za wpis do rejestru agencji pracy tymczasowej

Czy wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej jest objęty opłatą skarbową?

Gotowość do podjęcia pracy jako przesłanka rejestracji bezrobotnego

Gotowość do podjęcia pracy jako przesłanka rejestracji bezrobotnego

Jak należy właściwie rozumieć gotowość do podjęcia zatrudnienia jako przesłankę rejestracji danej osoby jako bezrobotnej?

Wniosek przedsiębiorcy, ubiegającego się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Wniosek przedsiębiorcy, ubiegającego się o wpis do rejestru działalności kantorowej

Jakie dane winny znaleźć się we wniosku przedsiębiorcy, ubiegającego się o wpis do rejestru działalności kantorowej?

Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Czy możliwe jest powierzenie innemu pracownikowi, obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych?

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału?

Związanie organu administracji publicznej opinią rzeczoznawcy

Związanie organu administracji publicznej opinią rzeczoznawcy

Czy organ wydający decyzję dotyczącą odszkodowania za wywłaszczenie danej nieruchomości, jest związany opinią rzeczoznawcy dotyczącą jej wartości?

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców?

1

2

3

4

5

...

15

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne