Jaka umowa? Jak się rozliczać?

Odpowiedzi w temacie (0)

lolert1221

25.4.2013

Witam, Temat jest następujący: Mam napisany program (skrypt) do obsługi konta Bankowego. Nie prowadzę jednak działalności gospodarczej, i chciałbym zlecić sprzedaż/marketing firmie zewnętrznej (osoba prowadzi działalność gospodarczą). Sposób rozliczenia ma być taki że Firma prowadzi całą sprzedaż, marketing, rozliczenia, wystawia FV klientom. Mi ma zaś przelewać 60% kwoty sprzedaży (np. mogę wystawiać im na to rachunek?). Mam taką umowę, czy będzie ona miała moc prawną (zarówno dla firmy, podkładkę że to ja odpowiadam za działanie programu/mam prawa autorskie, oraz dla mnie że będą zobowiązani do wypłacania 60% od każdej sprzedanej sztuki? Poniżej wklejam treść umowy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta dnia ___ ____ _________ r. w ________, pomiędzy: ___________________________ ___________________ przy ul. _________, ____________________________ pod numerem _______________, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy ?Zleceniodawcą?, a Imię Nazwisko prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Nazwa firmy w Adres firmy, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Miasto pod numerem Numer, NIP Numer, zwanym w dalszej części niniejszej Umowy ?Wykonawcą? zwanych łącznie w dalszej części niniejszej Umowy ?Stronami? Strony postanowiły zawrzeć umowę o treści: § 1 Przedmiot umowy Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca a Wykonawca podejmuje się świadczenia na rzecz ?. usług reklamy, promocji i dystrybucji produktu mBank API(dalej ?Usługa?). § 2 Warunki świadczenia Usługi 1. Wykonawca jest wolny w wyborze sposobu, miejsca i czasu świadczenia Usługi, 2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje kompetencjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do należytego świadczenia określonych w niniejszej Umowie usług i zobowiązuje się świadczyć Usługę ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł świadczenia Usługi. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania Wykonawcy wszelkich informacji oraz udostępnienia mu wszelkich dokumentów jakie okażą się niezbędne do świadczenia Usługi. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w sytuacji, gdy informacje przekazane mu przez Zleceniodawcę okażą się niekompletne lub niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy lub nie będą zawierać istotnych informacji koniecznych dla prawidłowego wykonania Usługi. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek przeszkodach uniemożliwiających mu wykonywanie niniejszej Umowy. 5. Wykonawca bierze na siebie obowiązek dystrybucji produktu, a także opłacenie wszelkich podatków od przychodów ze sprzedaży produktu. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacania miesięcznie 60% zarobionej sumy (po odliczeniu podatku) na rzecz Zleceniodawcy z tytułu dystrybuowania produktu, którego właścicielem jest Zleceniodawca. § 3 Powierzenie świadczenia Usługi podmiotom trzecim 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Usługi podmiotom trzecim posiadającym odpowiednie kwalifikacje umożliwiające prawidłowe świadczenie Usługi wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy. 2. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonywania Usługi podmiotom trzecim będzie odpowiadał za działania i zaniechania tych podmiotów trzecich jak za działania i zaniechania własne. § 4 Koszty świadczenia Usługi Strony postanawiają, iż wszelki potrzebny Wykonawcy do świadczenia Usługi sprzęt Wykonawca zapewniać będzie we własnym zakresie. § 5 Tajemnica przedsiębiorstwa 1. Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę Zleceniodawcy, w tym tajemnicę handlową Zleceniodawcy. 2. Treść niniejszej Umowy nosi ściśle poufny charakter i z tego względu Strony zobowiązują się nie ujawniać jej osobom trzecim. §6 Czas trwania i wypowiedzenie umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Strony postanawiają, iż Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy zachowaniem 3 (trzy) ? miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec każdego miesiąca. 4. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę. § 7 Postanowienia przejściowe i końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory majątkowe mogące wyniknąć z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zleceniodawcy. 3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Podpisując niniejszą umowę każda ze Stron potwierdza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła ją do wiadomości i wykonania oraz otrzymała egzemplarz umowy o identycznej treści jak niniejsza umowa. Proszę o pomoc, Pozdrawiam!

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: