Forum prawne

Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną.

Mam problem z sąsiadem. Mianowicie: sąsiad wybudował ogrodzenie murowane o wysokości 3,5m. Dokonał zgłoszenia tegoż ogrodzenia w Starostwie Powiatowym i po 30 dniach wymurował w/w ogrodzenie. Ogrodzenie to przylega bezpośrednio do ścian północnych budynków: mieszkalnego i gospodarczego których jestem właścicielem. Moje pytanie jest następujące: czy tak wysokie ogrodzenie może przylegać bezpośrednio do istniejących zabudowań? Czy budowa takiego ogrodzenia nie powinna zostać poprzedzona ekspertyzą stanu technicznego istniejących zabudowań? Czy podczas budowy w/w ogrodzenia sąsiad nie powinien zastosować izolacji pionowej? Kto za to powinien odpowiadać: starosta, który nie wyraził sprzeciwu do zgłoszenia, czy sąsiad, a może nadzór budowlany? Jakie to ma odbicie w prawie? Ponadto sąsiad położył na tak wysokim ogrodzeniu instalację elektryczną. Instalacja znajduje się na zewnątrz i może stanowić zagrożenie życia. Czy ogrodzenie może posiadać instalację elektryczną? Jeżeli tak to jaką, a jeżeli nie to gdzie się to zgłasza? Czy ogrodzenie z instalacją elektryczną należy nadal traktować jako ogrodzenie czy może jako obiekt budowlany na który jest potrzebne pozwolenie? Gdzie złożyć skargę? Jakie są przepisy prawa na które mógłbym się powołać składając skargę? Za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki.

2006.7.24 13:58:23

Odpowiedzi w temacie: Ogrodzenie w granicy działki z położoną instalacją elektryczną. (3)

Szanowny Panie Na budowę ogrodzenia pomiędzy prywatnymi działkami nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Ale, ze względu na to ogrodzenie jest wyższe niż 2,20 m, wymagane jest dokonanie zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej (takim organem najczęściej jest starosta). Sprawy te reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Art. 30 [Obowiązek zgłoszenia] 1.[40] Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 2) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m Żaden z przepisów Prawa budowlanego nie reguluje i nie określa wysokości ogrodzeń. Ta sprawa może być uregulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile takowy jest opracowany. Te plany znajdują się w urzędach gmin bądź miast. Ogrodzenie może przylegać do budynków i innych obiektów na sąsiedniej działce. Pan budując swój budynek w granicy działki winien był liczyć się z taką ewentualnością. Jednakże tak wysokie ogrodzenie, żadną miarą, nie może powodować zacieniania otworów okiennych zlokalizowanych ścianach prostopadłych do ogrodzenia. lub wprowadzać ponad przeciętną miarę uciążliwości dla działek sąsiednich. Jeżeli ogrodzenie wyrządza Panu jakieś szkody, to można dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnoprawnym. Wybudowane ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wybudowane ogrodzenie nie może naruszać interesów osób trzecich to jest sąsiadów (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego) oraz nie może utrudniać Panu utrzymanie swego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego). Wykonane ogrodzenie poprzez brak izolacji przeciwwilgociowej może (i chyba będzie) powodować zawilgocenie Pana ściany. W tej sprawie może Pan wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zarzucając sąsiadowi naruszenie Pana interesów. Odpowiadam na szczegółowe pytania. 1) Jak wyżej wspomniałem Prawo budowlane nie reguluje maksymalnej wysokości ogrodzeń oraz spraw związanych z przyleganiem ogrodzenia do budynków, 2) Prawo budowlane nie przewiduje przy dokonywaniu zgłoszeń budów ogrodzeń możliwości żądania przez organ ekspertyzy stanu technicznego, 3) Sprawy wykonania izolacji nie reguluje żaden przepis prawny. Jest to sfera zasad wiedzy i sztuki budowlanej. Moim zdaniem takowa izolacja winna być wykonana, gdyż zapobiegłaby ewentualnemu zawilgoceniu ścian budynków. Ponadto uchroniłaby właściciela ogrodzenia od Pana zarzutów iż przyczyną zawilgocenia jest ogrodzenie. 4) W zakresie odpowiedzialności: - starosta – niewątpliwie ogrodzenie powoduje wprowadzenie nowych uciążliwości dla terenów sąsiednich (dla Pana działki i budynków). Ja będąc na miejscu starosty wniósłbym sprzeciw do zgłoszenia budowy ogrodzenia i nakazałbym uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 4 Prawa budowlanego. I taką możliwość starosta posiadał. Zgłoszenie budowy ogrodzenia nie jest decyzją administracyjną lecz czynnością techniczno-prawną i z tego powodu nie można tej czynności wzruszyć w trybie stwierdzenia nieważności. W tej chwili nic nie można staroście zrobić. Chyba, że zdecyduje się Pan na skargę do Wojewody (która będzie nieskuteczna) bądź na zawiadomienie organów ścigania, które odmówią wszczęcia sprawy. Zakładam, że nie zostało zgłoszone przez sąsiada do starosty, że na ogrodzeniu będzie instalacja. - właściciel – za wszystkie wykonane roboty odpowiada w pierwszej kolejności właściciel. - organ nadzoru budowlanego – nie odpowiada żadną miarą. Organ nie musi kontrolować wszystkich budów i wszystkich wykonywanych robót budowlanych. Tym bardziej, że na ogrodzenie, jak wyżej wykazałem, nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Organy najczęściej traktują to jako sprawę cywilną pomiędzy sąsiadami, 5) Nie bardzo rozumiem, co to znaczy właściciel ułożył instalację elektryczną na ogrodzeniu? Po co? Czy w celu zabezpieczenia nieruchomości? Czy są to gołe przewody? Czy są ułożone na izolatorach? Skoro Pan tak twierdzi iż może to stwarzać zagrożenie dal ludzi, należy o tej sprawie niezwłocznie powiadomić pisemnie (za pokwitowaniem) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadzór budowlany będzie musiał wszcząć w tej sprawie postępowanie administracyjne, o którym Pan zostanie powiadomiony. W takcie postępowania będzie Pan mógł wnieść swoje zastrzeżenia, obawy i uwagi. Po zakończenia postępowania będzie wydana decyzja, od której można się odwołać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli zdecyduje się Pan złożyć w tej sprawie wniosek (a ze względu na zagrożenie jest on niezbędny) to w tym samym wniosku może Pan podnieść sprawy zacieniania, możliwości zawilgocenia ścian oraz wprowadzenia uciążliwości dla nieruchomości a szczególnie należy wnieść, czy sąsiad układając przewody na ogrodzeniu nie popełnił samowoli budowlanej, 6) Każdy obiekt może posiadać różne instalacje, w tym elektryczną, pod warunkiem, że nie będzie ona stwarzać dala nikogo zagrożenia. Wydaje się w opisanej przez Pana sytuacji właściwą byłaby instalacja alarmowa a nie elektryczna, 7) O odpowiedź na to, jak instalacja elektryczna ma być wykonana, można zwrócić się do specjalisty od instalacji (znajomego elektryka). Stan techniczny wszystkich obiektów i urządzeń technicznych (ogrodzenie jest urządzeniem technicznym) nadzoruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli na ogrodzeniu są gołe przewody to na pewno została naruszona odległość przewodów od budynku mieszkalnego (grozi to porażeniem), 8) Nie sądzę, ażeby wykonanie instalacji elektrycznej spowodowało zmianę kwalifikacji ogrodzenia na obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę. Chyba, ze Pan przekona Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego iż sąsiad pobudował nie ogrodzenie lecz budowlę służącą innym celom niż ogrodzenie np. do umocowania instalacji elektrycznej, a to będzie, jak nie niemożliwe to bardzo trudne, 9) Starosta jest od spraw papierkowych. Po przyjęciu zgłoszenia, sprawa u starosty jest zamknięta. Obecnie wszelkie sprawy należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ ten jest odpowiedzialny za budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Proponuję złożyć w tej sprawie formalny wniosek o którym mowa w pkt. 5 (jest to skarga na sąsiada), 10) Pan nie musi powoływać się na konkretne przepisy (to organ winien znaleźć przepisy prawne) , a jeżeli już to: a) podstawą zarzutów może być wybudowanie ogrodzenia w sposób powodujący powstawanie uciążliwości na działce sąsiedniej poprzez występowanie zagrożenia, możliwość zawilgocenia ściany, zacienianie i ewent. inne (art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego), b) oprócz w/w zarzutu należy postawić zarzut użytkowania ogrodzenia w sposób zagrażający życiu i zdrowi ludzi (art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, c) dodatkowo, należy wnieść o sprawdzenie, czy instalacja na ogrodzeniu nie jest samowola budowlaną, bo istnieją ku temu przesłanki (nie trzeba podawać podstawy prawnej). Jeżeli jest Pan pewny, że wykonana na ogrodzeniu instalacja stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi to może Pan o tej sytuacji zawiadomić Prokuraturę lub Policję oskarżając sąsiada o spowodowanie zagrożenia. Trzeba jednakże mieć świadomość, że fałszywe oskarżenie sąsiada jest kalane. Jeżeli ogrodzenie wyrządza Panu szkody i jest uciążliwe „ponad przeciętną miarę” to może Pan dochodzić swych praw w postępowaniu cywilnoprawnym, a to jest związane z kosztami (przynajmniej na początku sprawy), Prawo budowlane jest opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2003r. Nr 207, poz. 2016. Po tej dacie zostało wprowadzonych kilka zmian prawa, jednakże nie mają one znaczenia w Pana sprawie. Jeżeli chciałby Pan jeszcze jakichś wyjaśnień lub pomocy, to proszę to praszę pisać bezpośrednio na adres janrapiej @wp.pl Z poważaniem Janek

2006.7.25 19:55:13

No tak, zastanawiasz się jak podpier..... sąsiada. Typowe polskie zachowanie,,,

2009.2.1 10:49:36

Głupi jesteś, nie chodzi o podp...lanie ale o zasady. Gdyby mu facet nie wybudował muru to by nic nie musiał zgłaszać. Albo wszyscy stosujemy się do prawa albo nikt.

2009.5.28 17:23:57

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika