Forum prawne

Umowa aktorska

Witam,

Proszę o pomoc w poprawieniu/korekcie umowy aktorskiej - zgodziłem się aby parę osób gościnnie zagrało w moim filmie, i chcę mieć pewność, że żadna z nich nagle nie postanowi sobie zablokować produkcji (co już niestety się zdarzało...). Stworzyłem sam taką oto wersję umowy, jednak jestem zupełnie zielony w temacie prawa i bardzo przydałaby mi się pomoc. Najważniejsze punkty które chcę osiągnąć to:

1. zgoda na wykorzystanie wizerunku aktora
2. aby w żadnym przypadku nie mógł zablokować upublicznienia produkcji
3. aby nagle nie miał jakichś roszczeń finansowych
4. wszystko za symbolicznie 1 zł za obopólną zgodą
5. oraz reszta punktów w tekście poniżej

serdecznie proszę o wniesienie ewentualnych poprawek/korekt

dzięki za poświęcenie czasu i pomoc,
z pozdrowieniami,

Tomek
"Umowa o wykonanie i wykorzystanie zdjęć filmowych


Zawarta w ................. dnia .................................................. ........................, pomiędzy:

Reżyserem
.................................................. ...
Zam. w .........................................
.................................................. ...
Legitymującym się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ...........................................
NIP ...............................................

a

Aktorem
.................................................. ...
Zam. ............................................
.................................................. ...
Legitymującym się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ............................................
NIP ................................................

§ 1
Reżyser zobowiązuje się wykonać film pod roboczym tytułem "..........." oraz niezbędne materiały do jego promocji, takie jak trailery, teledyski, reklamy, zdjęcia, plakaty i inne materiały związane z produkcją i promocją filmu na które składają się nagrania Aktora a Aktor zobowiązuje się brać udział w tych nagraniach w dniach i miejscach wskazanych przez reżysera pozować oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu utworu, który uzyskany będzie w trakcie zdjęć filmowych oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez Reżysera lub osoby przez niego wskazane.

§ 2
Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do filmu opisanego w § 1 nabywa Reżyser.

§ 3
Termin wykonania Filmu opisanego w § 1 ustala się na .................................................. .... r.

§ 4
Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Aktora stanowi:
1. Wynagrodzenie pieniężne w kwocie .....1................. zł (słownie .............................jeden................ ............zł),
2. Nagranie płyty CD lub DVD z filmem opisanym w § 1 lub jego częścią wybraną przez Reżysera i przekazanie jej Aktorowi,

§ 5
Aktor może, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Reżysera, wykorzystywać fragment zapisu CD lub DVD, o którym mowa w pkt 3 § 4 tylko i wyłącznie w celach budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych - pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze filmu/fotografii/grafiki (Reżyserze) w terminie następującym po oficjalnej premierze filmu, bądź w terminie wcześniejszym wskazanym przez Reżysera. Aktor w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy filmu/zdjęcia/grafiki bądź jego części pod rygorem wyciągnięcia przez Reżysera konsekwencji prawnych.

§ 6
Reżyser ma prawo:
1.Wykorzystywać utwór opisany w § 1 lub jego część na wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji,
2. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części; w szczególności w Prasie, Galeriach (w tym internetowych), portfolio itd.,
3. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub jego części.

§ 7
Aktor wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie materiału wideo, fotografii oraz grafik, na których znajduje się Aktora wizerunek, a które stanowią utwór opisany w § 1 lub jego części, przez Reżysera lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach i na wszelkie znane w chwili podpisywania umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata, bez żadnych ograniczeń co do natury ich wykorzystania (materiały wideo, fotografie oraz grafiki mogą być łączone z innymi materiałami filmowymi, fotografiami, grafikami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów promocyjno-reklamowych.

§ 8
Aktor oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy.

§ 9
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Reżysera na rzecz Aktora z tytułu pełnionych przez Aktora czynności objętych niniejszą umową.


§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................... ...........................................
Reżyser Aktor"

2015.4.20 20:48:38

Nie ma jeszcze odpowiedzi w temacie: Umowa aktorska

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika