e-prawnik.pl Porady prawne

wykup mieszkania od spółdzielni.......

Odpowiedzi w temacie ()

radoba

24.5.2005

Chciałbym wykupić na własność mieszkanie od spóldzielni w którym mieszkam od 20 lat, i sprzedac je za kilka dni. Czy w związku z tym poniosę jakieś dodatkowe koszty z tytułu opłat skarbowych. (pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania nie zostaną przeznaczone na zakup innego mieszkania).

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Fix

2005-05-25 11:38:43

Członek spółdzielni powinien wziąć pod uwagę swoje potrzeby i możliwości finansowe, a następnie dokonać wyboru tytułu prawnego do lokalu spośród następujących form: 1. Prawa odrębnej własności lokalu, 2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3. Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 4. Najmu lokalu. Domyślam się, że jako członkowi spółdzielni, przysługuje Panu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (pkt.2) i wystąpił Pan z pisemnym żądaniem do spółdzielni o zawarcie umowy o przeniesienie własności lokalu (pkt.1) po dokonaniu przez Pana: 1. spłaty przypadającej na Pana lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, 2. spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku. 3. spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal. 4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat. Koszty zawarcia umowy oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Po zakończeniu tej procedury zostanie Pan właścicielem mieszkania wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Następnie, jak już będzie Pan miał ustanowione prawo odrębnej własności, zamierza Pan sprzedać to mieszkanie. Jakie zatem będą koszty transakcji kupna-sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną własność o wartości np. 250 tys. zł? Oto wyliczenia: • podatek od czynności cywilnoprawnych - 2 proc., czyli 5 tys. zł • taksa notarialna dla mieszkania hipotecznego - 1960 zł • wniosek o wpis sądowy - 200 zł • VAT od taksy notarialnej z wpisem - 475,2 zł • opłata sądowa - 2820 zł • prowizja pośrednika - 3 proc. - 7500 zł • VAT 22 proc. od prowizji 1650 zł Proponuję także zapoznanie się z opinią prawną z e-prawnik dot. bonifikaty, gdyż prawdopodobnie spółdzielnia mieszkaniowa wykupiła lub wykupi od gmniny grunt związany z budynkiem z udzieleniem bonifikaty. Utrata bonifikaty na wykupione mieszkanie – opinia prawna z serwisu e-prawnik Stan faktyczny Jak wygląda kwestia zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia (darowizny) mieszkania na rzecz osoby bliskiej, która następnie sprzedaje lokal przed upływem terminu? Czy w tym przypadku jest konieczność zwrotu bonifikaty? Czy takie same zasady obowiązują w przypadku zamiany mieszkania z osobą bliską? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603). Przepis art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że „Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu” Jednocześnie przepis art. 68 ust. 2a wprowadza wyjątek od powyższej zasady a mianowicie przepisu o zwrotu bonifikaty nie stosuje się w przypadku zbycia (jak w omawianej sprawie) lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej. Do kręgu osób bliskich omawiana ustawa zalicza: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu (art. 4 pkt 13) Problem z interpretacją przedmiotowego przepisu wynika przede wszystkim z braku wyraźnego określenia czy chodzi wyłącznie o nabywcę pierwotnego czyli osobę, która bezpośrednio od gminy zakupiła przedmiotowych lokal (nieruchomość) czy tez obejmuje ona swym zakresem osobę, która nabyła lokal (nieruchomość) od nabywcy pierwotnego. W przypadku gdy nabywca pierwotny sprzedaje lokal osobie obcej – czyli takiej która nie znajduje się w kręgu osób bliskich – postawiona kwestia jest bez znaczenia. W takiej bowiem sytuacji obowiązek zwrotu udzielonej bonifikaty będzie spoczywał na nabywcy pierwotnym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy. Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia wówczas gdy nabywca pierwotny dokona zbycia lokalu (nieruchomości) na rzecz osoby bliskiej. Wtedy nie znajdą zastosowania przepisy o zwrocie bonifikaty. Powstaje jednak pytanie czy obowiązek ten niejako przechodzi na nabywcę lokalu (nieruchomości) – osobę bliską. Takiej stanowisko zajął Sąd Najwyższy we wskazanym przez Panią wyroku z dnia 27 maja 2002 r. (I SA 413/02) z tym, że rozstrzygana była kwestia nabycia lokalu w drodze spadku i jego odsprzedaży przez spadkobiercę. Sąd w wyroku stwierdził, iż: „Brak jest podstaw w ustawie o gospodarce nieruchomościami do zwężenia pojęcia nabywcy określonego w art. 68 ust. 2 tej ustawy tylko do pierwotnego nabywcy. Uwzględniając powiązania omawianego przywileju z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, należy - posługując się wykładnią funkcjonalną - przyjąć, że nabywcą w rozumieniu art. 68 ust. 2 u.g.n. jest także osoba bliska uprzywilejowanego nabywcy pierwotnego. (...) Uzasadniony jest zatem pogląd, że zastrzeżony w umowie nabycia lokalu mieszkalnego obowiązek zwrotu kwoty bonifikaty obciąża także aktualnego właściciela tego lokalu będącego osobą bliską w stosunku do pierwotnego nabywcy tego, jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem terminu określonego w art. 68 ust. 2 u.g.n. i na rzecz nabywcy nie będącego osobą bliską.” Mają na względzie powyższą interpretację i stosując ją odpowiednio do zadanego przez Panią pytania należałoby przyjąć, iż w przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej a następnie zbycia przez tę osobę na rzecz osoby nie będącej osobą bliską gmina będzie mogła żądać od osoby bliskiej zwrotu bonifikaty. W odniesieniu do umowy zamiany lokalu mieszkalnego z osobą bliską również nie będzie istniał obowiązek zwrotu przez nabywcę pierwotnego bonifikaty. W przypadku jednak odsprzedaży przez osobę bliską takiego lokalu zgodnie z tym na co wskazano wyżej taki obowiązek po stornie osoby bliskiej powstanie.

*****2004@******.****.**

2005-05-28 11:48:32

trzeba zapoznać się ze statutem spółdzielni ,który napewno posiada zapis czy mieszkanie można zbyć w ciągu 5 lat od kupna nie ponosząc dodatkowych kosztów.Czasem spółdzielnia przewiduje ograniczenia w sprzedażu zakupionego mieszkania w formie zapisu w pózniejszym akcie notarialnym,ze mieszkanie można zbyć dopiero po 5 latach bo inaczej traci się bonifikatę.Róznie rozwiązują to spółdzielnie.Jeżeli chodzi o koszty to nie zapłacimy podatku od sprzedaży mieszkania jeżeli w ciągu roku środki ,ze sprzedaży zainwestujemy w kupno nowego mieszkania .Ale w chwili sprzedaży mieszkania musimy powiadomoić właściwy urząd skarbowy,że w ciągu roku kupimy następne mieszkanie .Wówczas nie płacimy podatku od sprzedażu lokalu.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa, a wykup mieszkania. Zapytanie w sprawie rekompensaty za wykup lokatorskiego mieszkania w prawo własności. Obecnie moje mieszkanie ma tytuł prawny do zajmowanego lokalu, (...) czytaj dalej»

  • POMOCY!!!! Proszę o pomoc! Moja Mama oraz siostra mieszkają w mieszkaniu służbowym wojskowym (głównym najemcą jest mój ojciec). Mój ojciec jest zameldowany tam (ma tam takze adres korespondencyjny), (...) czytaj dalej»

  • Wykup mieszkania a zabezpieczenia Czy wykup mieszkania od spółdzielni w jakikolwiek sposób nas zabezpiecza? Czy inni członkowie rodziny będą mogli nam potem mieszać? Czy będą mieli jakieś prawo (...) czytaj dalej»

  • Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...) czytaj dalej»

  • Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...) czytaj dalej»