e-prawnik.pl Porady prawne

Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym Zamawiający, w myśl art. 26 ust 3 PZP, wezwał oferenta do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Chodzi o przedstawienie CV innego/nowego eksperta na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego, ponieważ ekspert wskazany w ofercie nie posiadał odpowiednich uprawnień budowlanych (wymaganych przez SIWZ). W stosunku do innych ekspertów Zamawiający oczekuje o sprecyzowanie informacji na temat doświadczenia zawodowego lub wskazanie nowej osoby. Czy Zamawiający może żądać wymiany eksperta, jeśli kandydat przedstawiony w ofercie nie spełnia wymogów SIWZ, czy też może żądać wyłącznie uzupełnienia informacji na temat przedstawionych w ofercie kandydatów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Braki oferty o udzielenie zamówienia publicznego

18.8.2006

Wydaje się, że wymiana zaproponowanego kandydata na eksperta na inną osobę (jeśli istotą zamówienia jest wykonanie zlecenia przez określoną osobę), celem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowi zmianę oferty. Oznacza to, że zgodnie z art. 84 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamiana taka powinna być dokonana przed upływem terminu do składania ofert. Jeśli zatem Zamawiający wezwał Wykonującego do uzupełnienia braków, to wynika z tego, że termin do złożenia ofert już minął, gdyż na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. W takiej sytuacji zmiana kandydata na eksperta będzie rozumiana jako wystosowanie nowej oferty, a ta oferta nie zostanie dopuszczona do przetargu ze względu na uchybienie terminowi. Wezwanie przez Zamawiającego do zmiany osoby kandydata na eksperta jest niezgodne z prawem z dwóch powodów. Przede wszystkim postępowanie takie godzi w zasadę obiektywizmu i bezstronności, którymi powinno się kierować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, ustawa nie przewiduje możliwości takiego działania ze strony Zamawiającego (wobec zasady z art. 84). Podstawa taką nie jest art. 26 ust 3 ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnienie to dotyczy zatem wyłącznie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (warunki te wymienia art. 22 ust 1 ustawy: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysonowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia; brak podstaw do wykluczenia), nie dotyczy to zaś uzupełnień w zakresie spełnienia wymogów specyfikacji. Na poparcie tego twierdzenia należy powołać wyrok Zespołu Arbitrów - Urząd Zamówień Publicznych z dnia 13 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-7/06), zgodnie z którym w trybie art. 26 ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający może żądać uzupełnienia jedynie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a nie dokonywać uzupełnień dotyczących treści oferty. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 p 2 odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów specyfikacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ