Koszty odholowania i przechowywania pojazdu usuniętego w 2008 roku z drogi publicznej i nie odebranego do tej pory

Pytanie:

Kto ponosi koszty odholowania i przechowywania pojazdu usuniętego w 2008 roku z drogi publicznej i nie odebranego do tej pory?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie kosztów odholowania i przechowania pojazdu rozstrzyga o tym art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stwierdzając, że „…pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela…”. Koszty odholowania i przechowania pojazdu ponosi jego właściciel. Koszty odholowania pojazdu i jego przechowania przez pierwsze 6 miesięcy ponosi jego  właściciel, natomiast koszty przechowania za kolejny okres ponosi Skarb Państwa, ponieważ po upływie 6 miesięcy od dnia odholowania pojazdu stał się on z mocy prawa właścicielem pojazdu.
Obciążenie kosztami przechowania pojazdu Skarbu Państwa potwierdzone zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2006 r. sygn. akt I OSK 1184/05, w którym stwierdził, że: „decyzja naczelnika o przejęciu porzuconego pojazdu ma charakter deklaratoryjny, tj. tylko potwierdza fakt przejścia własności na rzecz Skarbu i że Skarb jest obowiązany do zapłaty za parkowanie pojazdu od momentu, w którym stał się jego właścicielem”. Potwierdza to także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2105/08, zgodnie z którym „terminem początkowym ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów parkowania pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się jest moment, w którym upłynął 6-miesięczny okres liczony od dnia usunięcia pojazdu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY