e-prawnik.pl Porady prawne

Zarząd i inne organy związku pracodawców

Pytanie:

Czy konstrukcja, że Dyrektor Generalny będący organem związku pracodawców może być jednocześnie członkiem innego organu (zarządu) takiego związku jest prawnie właściwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zarząd i inne organy związku pracodawców

19.4.2005

Zgodnie z art. 15 ustawy o organizacjach pracodawców związki pracodawców, ich federacje i konfederacje mają prawo uchwalania swych statutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powoływania zarządów oraz układania programów działania.

Zawarte w art. 15 ustawy wyliczenie przejawów samorządności organizacji pracodawców ma charakter przykładowy, konkretyzujący generalną zasadę samorządności tych organizacji, o której mowa w art. 3 ustawy i wiążącej się z nią niezależności tych organizacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy, zasada samorządności i niezależności organizacji pracodawców odnosi się do wszystkich elementów zgodnej z ustawą działalności tych organizacji, a nie tylko tych, które zostały wymienione w art. 15 ustawy. 

Zasada samorządności oznacza, że podobnie jak związki zawodowe pracowników, organizacje pracodawców mają prawo samodzielnego uchwalenia swoich statutów, kształtowania struktury organizacyjnej, ustalania programów, kierunku i zakresu podejmowania działań, określania wysokości składek, sposobu dysponowania majątkiem organizacji itd., pod warunkiem, że nie będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa pracy. 

Natomiast zasada niezależności oznacza, że działalność statutowa organizacji pracodawców nie podlega, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, nadzorowi i kontroli organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Organy te nie mogą więc wpływać na treść działalności organizacji pracodawców, np. poprzez udzielanie ich organom wytycznych lub wskazówek, zmienianie, zatwierdzanie, zawieszanie lub uchylanie ich uchwał i aktów wewnątrzorganizacyjnych, a także zawieszanie działalności związku, federacji lub konfederacji albo ich rozwiązanie. Nie mogą one również żądać sprawozdań z działalności tych organizacji, oceniać zasadność ich wydatków lub dokonywać kontroli ich działalności w innych formach. Są one również niezależne od innych organizacji, np. partii politycznych, związków wyznaniowych itp., które nie mogą wpływać na treść i zakres ich działalności. 

W zakresie wyżej przedstawionym związki pracodawców są niezależne i samorządne. Ich statuty mogą określać czy mogą być łączone poszczególne funkcje organów związku w rękach tej samej osoby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ