e-prawnik.pl Porady prawne

Zaspokojenie z zabezpieczenia wykonania umowy

Pytanie:

W związku z rozwiązaniem umowy z winy wykonawcy zamawiający dysponuje środkami uzyskanymi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy zamawiający może środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy pokryć należności z tytułu: kar umownych; usunięcia usterek częściowo wykonanej umowy przez inną firmę; finansowania pozostałej części zadania realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w wyniku nowej procedury przetargowej; finansowania pozostałej części zadania poprzez zakup materiałów i wykonanie robót siłami własnymi zamawiającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaspokojenie z zabezpieczenia wykonania umowy

18.3.2005

Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zauważyć więc należy, że zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne jest tutaj jednak, aby roszczenia zamawiającego pozostawały w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę.

Odnosząc powyższe do przedstawionego pytania należy stwierdzić, że z całą pewnością środki z zabezpieczenia mogą służyć pokryciu kosztów związanych z zapłatą kar umownych, jeżeli obowiązek ich zapłaty był następstwem niewykonania umowy przez wykonawcę. Z pewnością do roszczeń tych zaliczać również można koszty naprawy usterek, które zamawiający musiał usunąć po poprzednim wykonawcy. Do roszczeń tych zaliczyć można wszelkie dodatkowe koszty, które zamawiający musiał ponieść w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy - np. koszty przeprowadzenia nowej procedury udzielenia zamówienia publicznego na prace, które pierwotnie miał wykonać wykonawca (a które musiano zlecić innemu wykonawcy).

Ze środków z zabezpieczenia wykonania umowy nie można jednak finansować pozostałej części zadania przez nowo wyłonionego wykonawcę. Koszty te nie są związane z niewykonaniem umowy, gdyż już na początku zostały zaplanowane przez zamawiającego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego

Adrian

20.10.2009 9:25:39

Rozwiązanie umowy z winy Zamawiającego

Witam. Proszę o pomoc w następującej sprawie. Moja firma wygrała przetarg w trybie Zamówień publicznych ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe. Cena ofertowa była obliczona na podstawie ilości punktów geodezyjnych podlegających przeliczeniu do nowego układu współrzędnych. Ilość tych punktów określona była w SIWZ i wynosiła około 5000. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Zamawiającego materiałów do realizacji zamówienia okazało się że punktów jest około 10000. W związku z czym oczywiście wartość prac do wykonania jest dużo wyższa niż oferowana cena przetargowa. Czy w takiej sytuacji mam prawo do wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego? Jak to zrobić? Jeśli nie, to czy można zmienić kwotę z umowy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ