Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Pytanie:

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 tekst jednolity),   ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz.U. 1950 nr 28 poz. 256).   Odnosząc się do przedstawionej kwestii, w pierwszej kolejności należy wskazać przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące tzw. służebności gruntowe. Zbliżona do nich jest służebność przesyłu, a na mocy dotyczących jej przepisów mogłaby Pani żądać wynagrodzenia za słup i linie energetyczne przebiegające nad działką.

Warto przy tym zauważyć, że stosownie do art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno – gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przeprowadzanie linii napięcia nad nieruchomością jest więc ingerencją w prawo własności jej właściciela.

Porady prawne

Służebność gruntowa została określona w następujący sposób:

Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. 

Jedna z postaci służebności gruntowej, zgodnie z powyższym przepisem, polega na ograniczeniu możliwości działania właściciela nieruchomości obciążonej; nie może on dokonywać w stosunku do nieruchomości pewnych działań lub wykonywać przysługujących mu wobec niej uprawnień.

Przyjmuje się, że formą zbliżoną do nieruchomości gruntowej jest tzw. służebność przesyłu, wprowadzona do k.c. w 2008 roku. Została ona uregulowana w następujący sposób: 

Art. 305 . Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Urządzeniami, o których mowa w art. 49 par. 1 k.c., są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Jak wynika z powyższego przepisu, jedną z form służebności przesyłu może być prowadzenie linii energetycznych przez daną nieruchomość gruntową, czy postawienie na niej słupa wysokiego lub średniego napięcia. Jeżeli nie istnieje stosowna umowa między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, którego własnością są określone urządzenia znajdujące się na terenie działki lub przechodzące nad jej obszarem, właściciel może żądać ustanowienia służebności, oraz – w przypadku odmowy zawarcia umowy o ustanowienie służebności – odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu: Art. 305 . § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Jeśli – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – do dzisiaj nie otrzymała Pani żadnej rekompensaty pieniężnej za słup oraz linię średniego napięcia przebiegającą przez działkę, najprostszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do przedsiębiorstwa energetycznego o ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Nie jest to forma odszkodowania, lecz postać wynagrodzenia za ograniczenie korzystania z gruntu, spowodowane słupem znajdującym się na działce. W celu ustanowienia służebności przesyłu należy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego odpowiednie żądanie wyrażone w piśmie; jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się, możliwe będzie sądowe wyegzekwowanie przysługujących Pani praw na drodze sądowej. Tak jak wspomnieliśmy, jest to najprostsza droga działania, lecz z przedstawionych informacji wynika, że nie jest dla Pani całkowicie satysfakcjonująca. W związku z tym należy poszukiwać innych możliwości rozwiązania przedstawionej sytuacji, zwłaszcza należy rozważyć, czy możliwe jest całkowite usunięcie słupa z działki. Takie rozwiązanie, choć najbardziej pożądane z Pani punktu widzenia, z pewnością będzie wiązało się z komplikacjami, zwłaszcza że – jak zostało wskazane – „słup na działce był od początku”, a więc od bardzo długiego czasu i ostatnio został jedynie nieznacznie przesunięty. Występując do operatora energetycznego z żądaniem przebudowy infrastruktury należy w pierwszej kolejności mieć na względzie kwestię nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie. Jeżeli linia przesyłowa została zbudowana w bardzo odległym czasie (kilkadziesiąt lat temu), istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do jej zasiedzenia. Jeżeli wystąpi Pani z roszczeniami w stosunku do operatora, bardzo możliwe, że powoła się na stwierdzenie nabycia służebności gruntowej (przesyłu) przez zasiedzenie. Zgodnie z art. 292 k.c. w zw. z art. art. 3054 k.c., służebność przesyłu może być nabyta przez zasiedzenie w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. W opisywanym przypadku trwałym i widocznym urządzeniem jest słup energetyczny. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio, czyli zasiedzenie następuje w dobrej wierze z upływem 20 lat, a w złej wierze z upływem 30 lat. Możliwość stwierdzenia zasiedzenia zależna jest więc od czasu, jaki upłynął od ustanowienia służebności oraz wystąpienia przesłanki dobrej lub złej wiary.

Jako dobrą wiarę uznaje się usprawiedliwione, błędne przekonanie co do przysługującego danej osobie prawa. Natomiast zła wiara występuje wtedy, gdy dany podmiot jest świadomy, że określone prawo (np. służebność gruntowa) mu nie przysługuje, choćby ze względu na brak zgody właściciela obciążonej nieruchomości.

Wskazujemy przy tym, że sam fakt braku zgody właściciela nieruchomości w chwili wznoszenia instalacji służących do przesyłu energii elektrycznej nie oznacza automatycznie, że przedsiębiorca energetyczny był w złej wierze. Dla ustalenia zakresu roszczeń, jakie może Pani podnieść, konieczne jest więc ustalenie, na jakiej podstawie prawnej linia elektroenergetyczna została przeprowadzona nad działką. W tym zakresie można wskazać przepisy ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, na mocy których możliwe jest uznanie dobrej wiary zakładu energetycznego. Należy wskazać art. 4 tej ustawy:

Art. 4. 1. We wsiach lub osiedlach, objętych zarządzeniem o powszechnej elektryfikacji – osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie właściwego przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa służy prawo wstępu na posesje i do budynków, dokonywania tam oględzin i pomiarów oraz wykonywania robót i zakładania urządzeń, jakich wymagać będzie powszechna elektryfikacja, stosownie do zarządzenia, określonego w art. 1 ust. 1. 

2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca najemca, posiadacz lub zarządca budynku albo posesji obowiązany jest umożliwić wstęp i wykonanie czynności określonych w ust. 1.

Należy również wskazać prezentowany w orzecznictwie pogląd, wedle którego gdy zakład energetyczny był uprawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli do założenia na gruncie osób trzecich urządzeń oraz do wejścia na ich grunt celem dokonywania oględzin i pomiarów, a właściciel gruntu był obowiązany umożliwić wstęp i wykonanie czynności, to zakład ten miał usprawiedliwione podstawy do przekonania, że przysługuje mu odpowiednie prawo do władania nieruchomością. 

Okoliczność ta wpływa na długość terminu zasiedzenia ze względu na fakt, iż do zasiedzenia w dobrej wierze potrzebne jest jedynie 20 lat. Służebność przesyłu została wprowadzona do k.c. dopiero w 2008 r., lecz przed jej ustawowym uregulowaniem dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2008 roku, II CSK 389/08, LEX nr 484715).

Powyżej przywołana regulacja nie uzależniała możliwości wzniesienia określonej infrastruktury na terenie danej nieruchomości od zgody jej właściciela. Sporne jest, czy przepis ten dawał zakładowi energetycznemu tytuł prawny do korzystania z gruntu; jedynie w przypadku braku takiego tytułu prawnego, a więc spełnienia przesłanki bezprawnościmożliwe stałoby się podnoszenie roszczenia dotyczącego korzystania za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy usunięcia urządzeń (słupa).

Przywołana ustawa z 1950 r. dawała prawo do wynagrodzenia za świadczenia osobiste i rzeczowe; zgodnie z jej art. 5 mieszkańcy wsi lub osiedla, w którym zarządzono powszechną elektryfikację, mogli być pociągnięci do świadczeń osobistych i rzeczowych na cele elektryfikacji za wynagrodzeniem.

Aby ustalić przysługujące roszczenia należałoby dowiedzieć się, na jakiej podstawie linia wysokiego napięcia (oraz słupy energetyczne) znalazły się na działce należącej wcześniej do Pani rodziców i dziadków. W tym celu może Pani wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego, będącego właścicielem linii przesyłowej, z wezwaniem do przedstawienia stosownych informacji; nie ma przy tym pewności, czy rzeczywiście takie informacje Pani otrzyma.

Na marginesie należy dodać, iż roszczenia do przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości może dochodzić właściciel nieruchomości do maksymalnie 10 lat wstecz pod warunkiem, że był w tym okresie właścicielem terenu, chyba że zakupił w drodze umowy cesji prawa do roszczenia od poprzedniego właściciela nieruchomości. Jako podstawę roszczeń o bezumowne korzystanie z gruntu należy natomiast wskazać art. 224 k.c:

Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

W tym zakresie należy zwłaszcza zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym m.in. wyrok SN z dnia 9 grudnia 2009 r., IV CSK 291/09, w którym stwierdzono:

Przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać w okresie do 1 lutego 1989 r. za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej (art. 352 k.c.). Oznacza to, że niedopuszczalne jest zaliczanie posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe wykonywanego przed tą datą do okresu potrzebnego do nabycia służebności przez zasiedzenie przez następcę prawnego tego przedsiębiorstwa. 

Na podstawie wskazanego wyroku sądowego można stwierdzić, że jeśli obecne przedsiębiorstwo energetyczne jest następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego, to do terminu zasiedzenia nie będzie można wliczyć czasu sprzed 1 lutego 1989 r. Kwestia ta wywołuje jednak pewne kontrowersje w orzecznictwie; mimo to, kluczowe będzie ustalenie, czy przedsiębiorstwo może zasiedzieć służebność w dobrej lub złej wierze. Jeśli przedsiębiorstwu można będzie przypisać dobrą wiarę (np. na podstawie ustawy z 1950 r. o elektryfikacji wsi), termin do zasiedzenia liczony od 1989 r. już upłynął i nie będzie możliwe skuteczne podniesienie roszczenia o bezumowne korzystanie z gruntu. Jeśli natomiast dojdzie do stwierdzenia, że przedsiębiorstwo było w złej wierze, termin zasiedzenia wynosić będzie 30 lat i wciąż możliwe będzie podnoszenie roszczenia o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje należy wskazać, że zakład energetyczny – w razie wytoczenia przeciwko niemu postępowania sądowego – niemal na pewno podniesie, że nastąpiło zasiedzenie służebności przesyłu, a w związku z tym przebudowa linii nie może odbywać się kosztem operatora, lecz może być realizowana wyłącznie na koszt wnioskodawcy.

Stwierdzenie, że zakład energetyczny zasiedział służebność przesyłu, nie zamyka jednak drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość zmiany lub zniesienia ustanowionej służebności.

W związku z odpowiednim stosowaniem przepisów o służebności gruntowych do służebności przesyłu należy wskazać, iż właściciel nieruchomości obciążonej w przypadku zaistnienia ważnej potrzeby gospodarczej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek dla przedsiębiorcy przesyłowego, co musiałby przedsiębiorca udowodnić (art. 291 k.c.). Ważną potrzebą gospodarczą może być np. zamiar budowy domu mieszkalnego na danym gruncie czy wykorzystanie go w określony sposób, w czym przeszkadzają linie energetyczne.

Art. 291. Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.

Należy również odnieść się do przepisu art. 294 k.c., zgodnie z którym właściciel nieruchomości może podnieść żądanie zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem (do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące służebności gruntowych):

Art. 294. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. 

Przy odpowiednim zastosowaniu art. 294 k.c. w związku z art. 305k.c. (zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych) właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorcy przesyłowego. Natomiast w myśl art. 295 k.c. w związku z art. 3054 k.c., jeżeli służebność przesyłu utraciła dla przedsiębiorcy przesyłowego wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Podsumowując, kwestie roszczeń związanych z odszkodowaniem za słup energetyczny i linię wysokiego (średniego) napięcia przechodzącą nad gruntem są bardzo złożone pod względem prawnym i należy wnikliwie oceniać je w oparciu o konkretny stan faktyczny.

Najprostsze do uzyskania wydaje się być ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu. Większych trudności może natomiast przysporzyć uzyskanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu (tutaj istotne będzie odniesienie się do kwestii zasiedzenia – a więc kiedy powstała linia energetyczna, na jakiej podstawie prawnej, czy zakład był samoistnym posiadaczem w dobrej czy złej wierze).

Chcąc stwierdzić, jakie przysługują Pani roszczenia, konieczne jest zebranie dodatkowych informacji, zwłaszcza dotyczących podstawy prawnej, na mocy której nad działką została przeprowadzona linia energetyczna oraz postawiony słup, jak również w którym roku to nastąpiło. W tym celu powinna Pani zwrócić się do przedsiębiorstwa energetycznego z wnioskiem o udzielenie stosownych informacji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, decyzje odnoszące się do inwestycji w sieć energetyczną stanowią informację publiczną, a więc podlegają przepisom o dostępie do informacji publicznych. Przedsiębiorstwo jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia takiej informacji. Dopiero po ich uzyskaniu konieczne będzie rozważenie zasadności pozwu sądowego oraz sposobu jego sformułowania, jak i podnoszonych w nim żądań.

Należy również zwrócić uwagę na możliwość podjęcia próby ugodowej i skierowania do operatora energetycznego wezwania do przebudowy urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej. W wezwaniu takim należy wskazać, w jaki sposób domaga się Pani przebudowy oraz jakich działań oczekuje od operatora energetycznego. Należy również zakreślić termin na odpowiedź (np. 14 dni) oraz wskazać, że po jego upływie sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Próba polubownego rozwiązania sprawy może doprowadzić do szybszego rozstrzygnięcia spornej kwestii; rozpoczynając postępowanie sądowe, należy bowiem liczyć się z jego długim czasem trwania oraz znacznymi kosztami.

Wydaje się, że najprostszym rozstrzygnięciem do uzyskania będzie ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na gruncie. W tym celu już teraz może Pani skierować do przedsiębiorstwa przesyłowego wezwanie o ustanowienie służebności. Należy w nim oznaczyć wysokość opłaty, jakiej domaga się Pani oraz zakreślić termin na odpowiedź. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody lub nie udzieli odpowiedzi, będzie Pani mogła skierować do sądu żądanie ustanowienia służebności przesyłu.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Jak pozbyć się słupa z działki albo jak otrzymać za niego odszkodowanie – opinia prawna

Stan faktyczny W 2000 roku nabyłem od osoby prywatnej działkę budowlaną o powierzchni 4500 m² wraz z istniejącą na niej zabudową energetyczną. Przez działkę tę przechodzą dwie linie energetyczne niskiego napięcia zawieszone na sześciu betonowych słupach. Linie te biegną wzdłuż płotów bocznych działki, w odległości  ok. 5-7 metrów od jej granic. Oprócz tych lin, diagonalnie, (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od urodzenia (...)

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Stan faktyczny Przez część mojej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę - proponując wykup zaproponował cenę 1/5 ceny rynkowej w mojej miejscowości - w związku z tym nie przyjąłem tej propozycji, gdyż nie zgadzam się z niesprawiedliwym zaniżeniem wartości nieruchomości. Nie zaproponowano mi większej kwoty ani nie podjęto (...)

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Jakie są prawa pasażera samolotu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jakie prawa przysługują klientom linii lotniczych. Mogą oni domagać się odszkodowań lub noclegu, gdy ich samolot się opóźnia. Wszystko to oczywiście pod pewnymi warunkami.Co zrobić, gdy zagubiony lub zniszczony zostanie bagaż? Przysługuje wtedy prawo do odszkodowania. Za zniszczenie lub zagubienie bagażu linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność (...)

Skarga za awarię elektryczności...

Skarga za awarię elektryczności...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 października 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-360/19 - Crown Van Gelder BV przeciwko Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wynika z niego, że odbiorca może wnieść skargę na operatora systemu krajowego w następstwie awarii elektryczności. Skarga ta nie może zostać odrzucona tylko dlatego, że instalacja tego odbiorcy końcowego jest przyłączona (...)

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Pracownicy energetyki, wodociągów czy gazowni wejdą na prywatną posesję bez żadnych zezwoleń. Na naszym terenie mogą pozostać nawet przez 6 miesięcy. Takie uprawnienia dała wspomnianym przedsiębiorstwom nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Dokument wszedł w życie w tę sobotę. Urzędowe formalności będą zbędne np. w sytuacjach, gdy dojdzie (...)

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Konsumencie, masz wybór. Wybieraj świadomie! Na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się do tej pory 957 tys. klientów. Wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego zarówno przy dokonywaniu zmian, jak i przedłużaniu dotychczasowych umów należy być uważnym. ##baner## Prawo (...)

Żebyś wiedział za co płacisz

Żebyś wiedział za co płacisz

Linie lotnicze muszą informować podróżnych o wysokości wszystkich opłat, od których zależy ostateczna cena biletu. Nowe przepisy wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej 1 listopada Na ostateczną cenę biletu składają się taryfy lub stawki lotnicze, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne dopłaty. Z doświadczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że (...)

Czego można się domagać, gdy przez działkę biegnie linia wysokiego napięcia?

Czego można się domagać, gdy przez działkę biegnie linia wysokiego napięcia?

Jeżeli właściciel nie może zagospodarować swojej nieruchomości tak, jak by chciał, bo za sprawą decyzji administracyjnej został na niej zainstalowany gazociąg czy linia wysokiego napięcia, może zażądać wykupu. Ale tylko na drodze administracyjnej (...)Żadne inne roszczenia za niedogodności i ograniczenia wiążące się z obecnością urządzeń przesyłowych, a zwłaszcza wynagrodzenie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem jej 3-letnie wypowiedzenie umowy najmu i opuszczenia lokalu w nieprzekraczalnym terminie 31.08.2004 (...)

Turystyka po Europie

Turystyka po Europie

Imprezy TurystycznePrzepisy prawne dotyczące usług turystycznych w całej Europie ujednolicone są Dyrektywą 90/314/WE w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek Konsument wykupując imprezę turystyczną w biurze podróży za granicą ma takie same prawa jak ten, który wykupił ją w Polsce. W Polsce usługi turystyczne uregulowane są ustawą o z 29 sierpnia 1997 (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów życia codziennego. W związku z tym chcemy spędzić wakacje w miłym dla oka otoczeniu, goszcząc (...)

Odszkodowanie od przewoźnika lotniczego za odwołanie/opóźnienie lotu

Odszkodowanie od przewoźnika lotniczego za odwołanie/opóźnienie lotu

Regulacja dotycząca odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w zakresie odszkodowania została zawarta zarówno w przepisach prawa polskiego, jak i prawa unii europejskiej. Jednym z najważniejszym aktów prawnych unijnych, regulujących dochodzenie odszkodowania od przewoźnika lotniczego  jest rozporządzenie WE 261/2004 oraz wcześniejsza dyrektywa nr 90/214 EWG. Rozporządzenie (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny Niniejszym przedstawiam skrótowy opis historii sporu, który zaistniał pomiędzy będącym moja własnością przedsiębiorstwem A ziałającym w branży leasingu personalnego, a firmą W, którą 10 września 2003 zaprosiłem do współpracy. 10 września 2003 moja firma (A) wysyła pismo zapraszające W (dalej oznaczonej monogramem W), do podjęcia wspólnej działalności (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Regres ubezpieczeniowy – kiedy występuje i co oznacza

Ustawodawca w zakresie regulacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej wprowadził możliwość dochodzenia zwrotu wypłaconego świadczenia przez ubezpieczyciela, od osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Wskazać jednak należy, iż zaistnienie tego przypadku uzależnione jest od zaistnienia pewnych okoliczności.  Na wstępie podnieść należy, że regres ubezpieczeniowy, będący jedną (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – wysokość należnego odszkodowania

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – wysokość należnego odszkodowania

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest stosunkiem prawnym na podstawie którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkody, za którą odpowiada osoba trzecia, czyli ubezpieczony. Na gruncie umowy ubezpieczenia powstaje po stronie ubezpieczyciela oraz ubezpieczonego zobowiązanie in solidum (solidarność niewłaściwa). Jest to sytuacja, w której  kilka (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własym (...)

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Jedną drogą do wspólnego rynku energii elektrycznej

Rozdział właścicielski bez wyjątków, limity cen na niekonkurencyjne rynki, pierwszeństwo w dostępie do sieci dla źródeł odnawialnych, silna i decyzyjna agencja regulacyjna na poziomie wspólnotowym, to propozycje do III pakietu energetycznego, które przyjął Parlament Europejski. Parlament w swych poprawkach idzie dalej niż Komisja Europejska. Posłowie odrzucili (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje KE mające wzmacniać unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie. - "Oszustwo nie może (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co przewiduje projekt? Rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe (...)

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Awaryjny sprzedawca gazu ziemnego

Ministerstwo Energii wprowadziło instytucję awaryjnego sprzedawcy gazu ziemnego Minister energii Krzysztof Tchórzewski 20 września 2018 r. podpisał nowelizację rozporządzenia systemowego gazowego, która wprowadza instytucję sprzedawcy awaryjnego. Przyjęta zmiana zabezpiecza ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców niezależnie od sytuacji ich sprzedawcy. (...)

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Podstawy współodpowiedzialności za proces leczenia  W dyskusji o ochronie zdrowia coraz częściej spotykamy się z pojęciem adherence, czy „adherencji”. Jest ono związane z terminami: compliance, czyli przestrzeganie zaleceń lekarskich, persistence, czyli systematyczność, wytrwałość w stosowaniu terapii i jej nieprzerywanie oraz concordance – (...)

Jakie masz prawa podróżując samolotem?

Jakie masz prawa podróżując samolotem?

Sprawdź, na co możesz liczyć gdy lot jest opóźniony, odwołany lub nie wpuszczono Cię na pokład. Prawa pasażera i obowiązki przewoźnika reguluje w takich sytuacjach unijne rozporządzenie (261/2004). Jego przepisy stosuje się do lotów pomiędzy wszystkimi państwami UE oraz wtedy, gdy wylatujemy z lotniska znajdującego się w kraju trzecim, ale celem podróży jest kraj (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, że nie możemy wykluczyć majątkowego charakteru praw korporacyjnych. Prawa i obowiązki związane (...)

Rekomendacje dla banków

Rekomendacje dla banków

Przedstawiamy propozycje PKPP Lewiatan dla poprawy stabilności polskiego sektora bankowego w warunkach osłabienia gospodarczego na świecie. PKPP Lewiatan zgłosiła w październiku 2008 r. pakiet propozycji mających na celu poprawę stabilności sektora bankowego, zwiększenie jego płynności oraz rozszerzanie akcji kredytowej. Najważniejsze z nich to:obniżenie wymogu z tytułu rezerwy obowiązkowej (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

Mediacja, czyli co? Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania (...)

Wykupiony transport w dobie koronawirusa...

Wykupiony transport w dobie koronawirusa...

Co może zrobić konsument z biletem na transport, w razie rezygnacji z podróży, odwołanych lotów czy niedziałającej komunikacji? ##baner##Mam wykupione bilety lotnicze do Argentyny w kwietniu. Czy mogę zrezygnować z lotu i czy dostanę pełny zwrot pieniędzy? Nie istnieją przepisy regulujące rezygnację z lotu przez pasażera z powodu siły wyższej (epidemii). Oznacza to, (...)

Linia energetyczna przechodząca nad gruntem

Linia energetyczna przechodząca nad gruntem

Podstawą omawianego rozstrzygnięcia jest art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu właściciel gruntu, na którym wzniesiony został budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, od osoby która wzniosła budynek inne urządzenie, aby nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Rozstrzygnięty (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego projektu, a nawet przeanalizować alternatywne trasy przebiegu gazociągu. Oto wnioski ze sprawozdania (...)

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Poniosłeś stratę w wyniku antykonkurencyjnych praktyk? Możesz domagać się odszkodowania Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że nie ma przy tym znaczenia, że decyzję w sprawie naruszenia prawa wydała Komisja Europejska, a siedziba firmy łamiącej przepisy (...)

Kara umowna - wybrane zagadnienia

Kara umowna - wybrane zagadnienia

W obrocie gospodarczym coraz większym powodzeniem cieszy się instytucja kary umownej. Jest ona zastrzega w różnego rodzaju kontraktach, np. w umowach zlecenia czy w umowach przedwstępnych, ponieważ upraszcza ona dochodzenie odszkodowania. Jednakże nie zawsze znajduje ona właściwe zastosowanie. W takim razie co należy wiedzieć o tej instytucji, by móc ją poprawnie stosować? ##baner## Regulacja (...)

Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze

Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze

  Zasady odpowiedzialności przewoźnika uregulowane są w Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego,  sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia bagażu zarejestrowanego (powierzanego przewoźnikowi), jeżeli tylko (...)

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (są to konieczne elementy tej umowy, essentialia negotii). Czynsz może być płatny w pieniądzach (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Pozbycie się słupa energetycznego z działki

Otrzymałam w darowiźnie dom od mojej mamy. Na działce stoi wielki betonowy słup energetyczny, linie wysokiego napięcia przechodzą metr od domu. Mam tej sytuacji dosyć i chce uregulować te sprawy. (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką.

Odszkodowanie za linie wysokiego napięcia przechodzącą nad działką.

W raz z moja żoną jesteśmy właścicielami działki, na której znajduje się nasz dom. Nad działką przechodzą linie wysokiego napięcia. Wcześniej nie interesowaliśmy się tą sprawą. Chcielibyśmy (...)

Rekompensata za słupy i gazociąg

Rekompensata za słupy i gazociąg

Na działkach rolnych, których właścicielem jest pan X, stoją słupy wysokiego napięcia oraz biegnie gazociąg. Słupy oraz gazociąg postawiono w latach 60-tych, bez pytania o zgodę ówczesnych (...)

Amortyzacja stacji transformatorowej

Amortyzacja stacji transformatorowej

Nasza firma będzie budować kompletną stację transformatorową do zasilenia zakładu produkcyjnego, w którym produkujemy artykuły z tworzyw sztucznych. Będzie się to składać z przebudowy słupa (...)

Czy służebność przesyłu się przedawnia?

Czy służebność przesyłu się przedawnia?

Witam serdecznie, chciałabym Państwa prosić o opinię prawną w kwestii dotyczącej służebności przesyłu. Przez działkę moich rodziców przechodzą linie wysokiego napięcia. Z tego co udało (...)

Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

Słup wysokiego napięcia na pywatnej nieruchomości

Słup został umieszczony w 1959 r. prawdopodobnie bez zgody poprzednich właścicieli działki. Od 1990 r. pisemnie zapewniano nas o likwidacji słupa. Jednak do dnia dzisiejszego nie został usunięty, (...)

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Postawienie słupów energetycznych na mojej działce

Przedsiębiorstwo energetyczne postawiło słupy na mojej działce. Co mogę zrobić? W pierwszej kolejności zanim wystąpi się na drogę sądową proponujemy skierować do przedsiębiorstwa energetycznego (...)

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

Ustalenie kwoty odszkodowania z tytułu wypadku

W dniu 27 czerwca na mój samochód najechał inny kierowca. Kierowca ten przyznał, że to on spowodował wypadek pisząc odpowiednie oświadczenie. Samochód odholowałem do stacji ASO i w tym samym (...)

Odszkodowanie za umieszczenie słupów na posesji

Odszkodowanie za umieszczenie słupów na posesji

Kupiłem działkę od prywatnego właściciela, na której były ustawione dwa słupy energetyczne (na środku działki). Czy mam prawo żądać od zakładu energetycznego odszkodowania lub stałej opłaty (...)

Urządzenia na cudzym gruncie

Urządzenia na cudzym gruncie

Firma X bez mojej zgody postawiła tuż obok mojej działki słup telegraficzny i rozpięła na nim swoje łącza. Dokonała tego w trakcie trwania prac budowlanych na mojej działce. Dwa z tych słupów (...)

Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot

Linia lotnicza odwołała mój lot z Wrocławia z przyczyn operacyjnych. W zamian zaoferowali mi lot z Krakowa, z czego skorzystałem, ale straciłem na to czas i pieniądze na bilet do Krakowa. Czy mogę (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

Inwestor przyłącza energetycznego

Inwestor przyłącza energetycznego

W 2004 roku zostało wybudowane przyłącze przez ZEORK na podstawie umowy z nimi zawartej. Przyłącze energetyczne do istniejącego budynku mieszkalnego od istniejącej linii średniego napięcia, tereny (...)

Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

Rozwiazanie umowy o pracę a wypłata premii

Byłam zatrudniona w firmie od sierpnia 2004 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aneksem do w/w umowy została wprowadzona zmiana: w przypadku rozwiązania w/w umowy przez pracodawcę obowiązuje (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Dochody współwłaścicieli

Dochody współwłaścicieli

Na działce stał budynek dwukondygnacyjny z wysokim strychem, którego 1/4 wraz z 1/4 działki otrzymał obdarowany. Następnie obdarowany dobudował sobie trzecią kondygnację przez rozbudowę wysokiego (...)

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Czy mogę zażądać od banku odszkodowania za nierozpatrzenie w terminie reklamacji? Nierozpatrzenie w terminie reklamacji przez bank może stanowić podstawę domagania się odszkodowania od banku. Rozpatrywanie (...)

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Miasto x uchwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest dla mnie niekorzystna, gdyż warunki dla budowy, którą planowałem są tak wygórowane, że aż niemożliwe do spełnienia. (...)

Roszczenie windykacyjne

Roszczenie windykacyjne

Jakie kroki muszę podjąć, by skutecznie pozbyć się z nieruchomości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca posiadał umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. umowa ta zawarta została na czas określony (...)

Nieterminowe zrealizowanie warunków umowy

Nieterminowe zrealizowanie warunków umowy

Podpisałem z deweloperem umowę przedwstępną (nie potwierdzoną notarialnie) dotyczącą zakupu mieszkania. W umowie tej podane są dwa terminy: termin oddania tzw. stanu surowego, termin podpisania (...)

Odszkodowanie za postawienie słupa na posesji

Odszkodowanie za postawienie słupa na posesji

Mam gospadarstwo rolne, które pragnę zalesić. Niestety, na moim polu znajdują się liczne trakcje energetyczne i telekomunikacji (bez umowy), które w znacznym stopniu ograniczają swobodne dysponowanie (...)

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Kara umowna, odstąpienie, wykonanie zastępcze

Podpisałem z wykonawcą umowę, zgodnie z którą miał on wykonać określone prace (wykonanie, montaż i malowanie balustrady na taras i schody domu) w terminie do 15.09.2007. W przypadku zwłoki w (...)

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Usunięcie słupa elektrycznego z posesji

Nabyłem działkę, przez którą jest przeprowadzona napowietrzna linia energetyczna. Na terenie działki nieistniejąca już prywatna firma ustawiła słup i przeprowadziła przewody, bez zgody i wiedzy (...)

Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Jestem od 25 lat zatrudniony z zakładach odzieżowych i od tego okresu pracodawca oczywiście opłaca za mnie składki do ZUS. Przed paroma miesiącami uległam w łazience we własnym domu poważnemu (...)

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu

Czy możliwe jest zasiedzenie służebności przesyłu? Jakie warunki należy spełnić, aby doprowadzić do zasiedzenia służebności przesyłu? Zgodnie z art. 292 Kodeksu cywilnego służebność może (...)

Działka zamienna za wywłaszczoną

Działka zamienna za wywłaszczoną

Jestem właścicielem działki budowlanej, która w nowym planie zagospodarowania przestrzennego w połowie przeznaczona jest na drogę publiczną. Pozostała część działki nie będzie działką budowlaną (...)

Kabel telefoniczny na prywatnej działce

Kabel telefoniczny na prywatnej działce

W roku 1997 na mojej działce , która była nieogrodzona w tym czasie i trwała budowa domu wkopano kabel telefoniczny. Uczyniono to bez mojej zgody. Na pytanie, które skierowałam do urzędu miasta (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Słup wysokiego napięcia na posesji

Słup wysokiego napięcia na posesji Witam, na moim polu od kilkunastu lat stoi słup wysokiego napięcia, który przesyła prąd do pobliskiego tataraku. Nie ma żadnej umowy uzgadniającej dzierżawę (...)

czy należy mi się odszkodowanie za słup wysokiego napięcia?

czy należy mi się odszkodowanie za słup wysokiego napięcia? Na mojej działce budowlanej stoi słup wysokiego napięcia. Nie mogę na tej działce postawić domu, bo prawo na to nie zezwala, nie mogę (...)

Wtargnięcie na tener prywatny

Wtargnięcie na tener prywatny Witam, chciałabym się dowiedzieć co mogę zrobić z takim otóż problemem. Kupiłam pół roku temu działkę, 2 hektary o nieregularnym kształcie i jeszcze nie zdążyłam (...)

Linia wysokiego napięcia nad działką

Linia wysokiego napięcia nad działką Można uzyskać odszkodowanie za obniżenie ceny gruntu z uwagi na przechodzącą obok działki linię wysokiego napięcia? Słup wysokiego napięcia stoi na posesji (...)

UNIQA odmowa wypłaty odszkodowania z OC.

UNIQA odmowa wypłaty odszkodowania z OC. Witam. Mam taką nietypową historię do opowiedzenia i kilka pytań. A więc dawno dawno temu, 2 lipca 2008 roku około godziny 19:30 miała miejsce stłuczka. (...)

ODSZKODOWANIA ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIECIA

ODSZKODOWANIA ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIECIA Witam, Zapraszam wszystkich poszkodowanych do współpracy, którzy maja na swojej ziemi słupy oraz linie wysokiego napięcia. Jesteśmy liderem na rynku Polskim, (...)

ODSZKODOWANIA ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIECIA

ODSZKODOWANIA ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIECIA Witam, Zapraszam wszystkich poszkodowanych do współpracy, którzy maja na swojej ziemi słupy oraz linie wysokiego napięcia. Jesteśmy liderem na rynku Polskim, (...)

ODSZKODOWANIE ZA LINIE ORAZ SŁUPY WYSOKIEGO NAPIĘCIA

ODSZKODOWANIE ZA LINIE ORAZ SŁUPY WYSOKIEGO NAPIĘCIA Zapraszam wszystkich poszkodowanych do współpracy! Masz słupy na swojej ziemi, linie wysokiego napięcia przebiegają przez Twoją ziemie? NALEŻY (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Usunięcie słupa energetycznego z działki

Usunięcie słupa energetycznego z działki mam działkę , na której po podziale wychodzi jedna część ze słupem energetycznym na środku,jaka jest możliwość usunieńcia lub przesunieńcia takiego (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie Jestem zatrudniona w zakladzie pracy na 3/4 etatu.Trzy tygodnie temu w domu złamałam rękę.Czy po zakończeniu L-4 mogę ubiegać sie o jakieś odszkodowanie?I gdzie w związku z tym mam (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

przesunięcie słupów wysokiego napięcia

przesunięcie słupów wysokiego napięcia Witam, mam do was ogromną prośbę. Chciałbym zasięgnąć rady, bo już sam nie wiem czy się za to brać, z drugiej jednak strony szkoda mi tego terenu. Otóż (...)

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. Pracodawca (...)

ALIMENTY na żonę ?!

ALIMENTY na żonę ?! Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie ze strony męża.. Od pięciu miesięcy jestem osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam zasądzone alimenty na dziecko w wysokości (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Porady prawne