Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Pytanie:

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę zlecenie, czy na umowę o dzieło. Czy mogę w ogóle podjąć pracę na urlopie wychowawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.5.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) (dalej: k.p.),  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), (dalej: k.c.)  Na wstępie należy wskazać, że wykonywanie dodatkowej pracy na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest dopuszczalne. 

1. W kwestii urlopu wychowawczego, zgodnie z art. 1862 k.p., pracownik może podjąć w tym czasie pracę zarobkową lub inną działalność, jeżeli praca ta nie wyłącza możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ustawodawca nie wyłączył tym samym całkowicie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej przez pracownika opiekującego się dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego.

Porady prawne

§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.  § 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 6. 

Warunek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie został w przepisach sprecyzowany, niemniej przyjmuje się, że praca podjęta w trakcie urlopu wychowawczego nie powinna przekroczyć połowy etatu. Pojęcie etatu lub jego części jest wprawdzie charakterystyczne dla zatrudnienia w ramach stosunku pracy, jednak liczba godzin odpowiadająca poszczególnym wymiarom etatu może posłużyć za wskazówkę przy ustaleniu, czy praca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie koliduje z osobistą opieką nad dzieckiem.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że Pani jako pracownik nie ma obowiązku informowania swojego pracodawcy o podjęciu dodatkowej pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Brak zgłoszenia faktu podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej w trakcie urlopu wychowawczego nie może więc być podstawą do dyscyplinujących działań ze strony pracodawcy. Przepisy dotyczące urlopów wychowawczych przewidują tylko dwie okoliczności uprawniające pracodawcę do jednostronnego przerwania urlopu wychowawczego pracownika, który podejmuje w jego trakcie dodatkową pracę. Jak wynika z art. 1862 k.p., taka praca nie może uniemożliwić osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. W przypadku powzięcia wiadomości o zaprzestaniu tej opieki, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym. Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Skorzystanie z regulacji art. 1862 K.p. przez pracodawcę wiąże się na ogół z przypadkiem podjęcia przez pracownika na wychowawczym zatrudnienia na pełny etat (lub w wymiarze przekraczającym połowę etatu) w innej firmie, wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy (ale bez dziecka) czy rozpoczęcia działalności gospodarczej wymagającej przebywania przez większą część dnia poza domem. Ponadto okolicznością uprawniającą pracodawcę do odwołania pracownika z urlopu wychowawczego jest ustalenie, że z urlopu tego korzystają jednocześnie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka przez okres przekraczający dopuszczalny czas wspólnego sprawowania opieki nad nim w czasie urlopu wychowawczego. 

2. W kwestii urlopu macierzyńskiego, kodeks pracy nie reguluje zasad podejmowania zatrudnienia przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, w szczególności brak jest przepisu, który jednoznacznie zakazywałby podjęcia pracy przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego. Niemniej należałoby przyjąć, że wykonywanie pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego byłoby sprzeczne z podstawowym przeznaczeniem tego urlopu, jakim jest przede wszystkim ochrona zdrowia kobiety. Obligatoryjny charakter urlopu macierzyńskiego, który przysługuje pracownicy z mocy prawa z dniem urodzenia dziecka, wskazuje, że intencją ustawodawcy było zagwarantowanie kobiecie odpowiednio długiego odpoczynku umożliwiającego z jednej strony zregenerowanie sił po okresie ciąży i porodzie, a z drugiej poświęcenie się pielęgnacji i opiece nad nowo narodzonym dzieckiem. Z tego powodu należy wykluczyć zatrudnienie u innego pracodawcy, w ramach stosunku pracy, pracownicy korzystającej z urlopu macierzyńskiego. Zastrzeżenia budzi także zawarcie w takiej sytuacji umowy cywilnoprawnej, chociaż formalnie nie ma przepisu, który zakazywałyby takiego działania.

Możliwość łączenia zatrudnienia z jednoczesnym przebywaniem na urlopie macierzyńskim przewidują natomiast przepisy ubezpieczeniowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10 (a więc m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzące pozarolniczą działalność), spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. Z kolei art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (a więc m.in. pracownicy), spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów

Jak wynika z powyższego, osoba pobierająca zasiłek macierzyński może jednocześnie podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy – wówczas podlega obowiązkowo ubezpieczeniu z obu tytułów (pobierania zasiłku macierzyńskiego i stosunku pracy), lub z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czy pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – w takim przypadku obowiązkowym tytułem ubezpieczenia jest zasiłek macierzyński.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie przewidują utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego w przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w okresie pobierania tego zasiłku. Przepis art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. stanowiący, iż ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia, ma odpowiednie zastosowanie wyłącznie do zasiłku opiekuńczego oraz do świadczenia rehabilitacyjnego. Uzyskiwanie dochodów w okresie urlopu macierzyńskiego nie skutkuje zatem utratą prawa do zasiłku macierzyńskiego.

O ile zatem z punktu widzenia przepisów prawa pracy możliwość podejmowania dodatkowego zatrudnienia w trakcie urlopu macierzyńskiego może budzić zastrzeżenia, o tyle w świetle przepisów ubezpieczeniowych takie rozwiązanie wydaje się dopuszczalne. Rekomendujemy jednak niepodejmowanie pracy dodatkowej w okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

W przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego ustawodawca jednoznacznie opowiedział się za dopuszczalnością łączenia tego rodzaju urlopu z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Dodatkowy urlop macierzyński nie ma charakteru obligatoryjnego, jego wykorzystanie pozostawione zostało do decyzji pracownika. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze, określonym w art. 180 k.p. pracownica może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego Na mocy art. 1821 § 5 k.p. pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.

Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownica może więc powrócić do pracy na część etatu (nie więcej niż ½) i jednocześnie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie w podjęciu pracy dodatkowej, nie u swojego pracodawcy, w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

W czasie trwania urlopu macierzyńskiego (a także dodatkowego urlopu macierzyńskiego) pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego. Obsługą całego zasiłku w danym roku kalendarzowym, tj. ustaleniem prawa do zasiłku, jego wysokości, wypłatą, zajmuje się płatnik, którym jest albo ZUS albo pracodawca, będący płatnikiem składek na ubezpieczenie chorobowe.

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowym. Oznacza to, że w czasie urlopu macierzyńskiego i pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). 

W czasie urlopu macierzyńskiego rodzic może podjąć dodatkową pracę zarobkową, czyli pobierać zasiłek i wykonywać pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy zlecenia bądź o dzieło), zawartej z własnym pracodawcą lub też z zupełnie innym podmiotem. Osoba, która oprócz pobierania zasiłku macierzyńskiego posiada jeszcze inny tytuł do ubezpieczeń, tj. umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów (art. 9 ust. 1c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeśli więc rodzic jednocześnie otrzymuje zasiłek macierzyński i pracuje na zlecenie, to tytuł do ubezpieczeń się nie zmienia, tzn. dalej jest nim pobierany zasiłek i stanowi on podstawę składek rentowych i emerytalnej. Natomiast wedle woli może przystąpić. Natomiast wedle woli może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych z umowy zlecenia (jeśli taki zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, należna będzie wtedy również składka na ubezpieczenie wypadkowe i przez to wzrośnie kwota odprowadzana od zarobku z umowy zlecenia). Ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze przymusowe, gdyż każdy tytuł rodzi obowiązek w tym zakresie – tyle jest należnych składek zdrowotnych, ile źródeł dochodu.( art. 66 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Żadnej zmiany pod względem ubezpieczeń nie wywoła natomiast wykonywanie umowy o dzieło podczas urlopu macierzyńskiego, ponieważ taka umowa nie stanowi tytułu ani do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego, tym samym nie można tu mówić o zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnemu. Skoro więc jest Pani ubezpieczona przez swojego pracodawcę i są odprowadzane składki z tytułu zasiłku macierzyńskiego, to bardziej korzystnym rozwiązaniem byłoby zawarcie przez Panią umowy o dzieło, ponieważ od przysługującego Pani wynagrodzenia nie zostaną odprowadzone dodatkowe kwoty na ubezpieczenie społeczne. Od takiej umowy odprowadzany jest tylko podatek dochodowy. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Stan faktycznyJestem zatrudniona na czas nieokreślony, obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Zastanawiam się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jak w tym wypadku wygląda sprawa ubezpieczenia społecznego - emerytalnego i rentowego? Co jest tytułem – stosunek pracy, (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych jest teraz w Sejmie. Przewiduje on zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

Przepisy prawa pracy przewidują szereg przypadków, kiedy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy o pracę Okolicznością uniemożliwiającą pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę jest (...)

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec Od 1 grudnia br. można składać (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie – za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. ##baner## Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS? Musisz (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe i jakie obowiązki ma pracodawca, który to robi. ##baner## Co to są zwolnienia (...)

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Podatek od lokalu mimo zawieszenia firmy? Są sposoby

Zawieszając działalność przedsiębiorca może pozbyć się jedynie części wydatków. Jeśli na potrzeby firmy wykorzystuje budynki czy magazyny, będzie musiał nadal opłacać za nie podatek. Na szczęście ma możliwość rozliczyć go w kosztach firmy. Zawieszenie działalności niesie za sobą (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Może zapisać dziecko do żłobka?

Może zapisać dziecko do żłobka?

Czym jest żłobek? Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Zapisz swoje dziecko do żłobka. Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej bez ograniczeń czasowych Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może teraz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Od 30 (...)

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Możesz zapisać swoje dziecko do żłobka.   Kto może zapisać?  Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.  Opiekun prawny dziecka to osoba, której (...)

ZUS wyjaśnia, dlaczego ściąga zaległe składki za lata 1999-2001

ZUS wyjaśnia, dlaczego ściąga zaległe składki za lata 1999-2001

  Zasady obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. w zakresie ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11,poz. 74 z pózn. zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 6 tej ustawy osoby przebywające na urlopach wychowawczych (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Stan Faktyczny 1 stycznia 2002 roku stałem się przedsiębiorcą tworząc Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie ośrodka zdrowia będącego częścią Publicznego ZOZ-u. Zgodnie z Art.231 kodeksu pracy, przejście pracowników do mnie jako nowego pracodawcy powinno nastąpić w oparciu o (...)

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

  Priorytetem polityki obecnego rządu miał być wzrost zatrudnienia i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Za kluczowe dla osiągnięcia aktywności zawodowej Polaków słusznie uznano aktywizację osób po 50 roku życia, uelastycznienie rynku pracy oraz ułatwienia w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Urlop macierzyński a umowa zlecenia podczas urlopu

Urlop macierzyński a umowa zlecenia podczas urlopu

Osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony za kilka tygodni urodzi dziecko. Czy przebywając na urlopie macierzyńskim oraz urlopie wychowawczym można uzyskiwać wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia podpisanej z tym samym pracodawcą? Czy wtedy następuje utrata prawa do zasiłku macierzyńskiego? (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

Witam serdecznie, pół roku temu urodził mi się niepełnosprawny syn. Od czasu porodu jestem urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim, dodatkowo chciałabym wziąć zaległy urlop wypoczynkowy. Na moje miejsce na podczas mojej nieobecności zatrudniono inną osobę. Obawiam się że mój pracodawca (...)

Wypowiedzenie w trakcie urlopu przez pracownika

Wypowiedzenie w trakcie urlopu przez pracownika

Jestem na urlopie wychowawczym. Zaraz po tym urlopie zamierzam podjąć pracę w innej firmie. Jak rozwiązać dotychczasową umowę o pracę na czas nieokreślony (pracuję w obecnej firmie 3 lata). Czy w okresie ewentualnego wypowiedzenia mogę przebywać na urlopie wychowawczym, czy jednak okres wypowiedzenia (...)

Urlop macierzyński i wychowawczy

Urlop macierzyński i wychowawczy

W czerwcu 2007 urodziłam dziecko. Od dnia urodzenia dziecka korzystałam z urlopu macierzyńskiego, a następnie wypoczynkowego do lutego 2008 r. Od lutego 2008 r. do 15 czerwca 2008 r. byłam na urlopie wychowawczym. Z powodu problemów zdrowotnych w dniu16 czerwca dostarczyłam do pracy zwolnienie (...)

Koniec urlopu wychowawczego

Koniec urlopu wychowawczego

W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy miał trwać do końca tego roku, zgodnie (...)

Zakładanie firmy

Zakładanie firmy

Czy będąc na zwolnieniu chorobowym (ciąża) mogę założyć własną firmę? Jeśli nie na zwolnieniu, to czy na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym? Czy muszę złożyć wypowiedzenie (nie chciałabym), a jeżeli nie, to czy muszę informować pracodawcę o zamiarze założenia swojej firmy? (...)

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Likwidacja sklepu a urlop macierzyński pracownika

Pracodawca ma dwa sklepy i hurtownię, zatrudnia 10 osób. W dniu 19.04.2008 likwiduje jeden ze sklepów w którym są zatrudnione dwie pracownice przypisane umową o pracę do tego sklepu. Jedna z tych pracownic jest na urlopie macierzyńskim, a druga na wychowawczym obie są zatrudnione na podstawie (...)

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Utrata zaufania do pracownika na wychowawczym

Mam pracownika (główną księgową) zatrudnioną na czas nieokreślony, aktualnie przebywającą na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Tuż przed skorzystaniem przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego, odkryłam liczne nieprawidłowości w jej pracy, nie zdecydowałam się jednak (...)

Praca na umowę zlecenie na urlopie wychowawczym

Praca na umowę zlecenie na urlopie wychowawczym

Niebawem przejdę na urlop wychowawczy i chciałabym zachować możliwość pracy na część etatu, ale rozliczać go u mojego obecnego pracodawcy jako umowa zlecenie lub o dzieło. Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę pracować u zatrudniającego mnie pracodawcy na umowę zlecenie lub o dzieło? (...)

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Stosunek pracy w przypadku likwidacji pracodawcy

Pozostaję w stosunku pracy z placówką, która została zlikwidowana z końcem ubiegłego roku szkolnego. Jestem nauczycielem mianowanym. W dniu, w którym dokonała się likwidacja placówki przebywałam na zwolnieniu chorobowym. Od dnia 5 października byłam na urlopie macierzyńskim. Przed jego (...)

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

ZFŚS dla pracownika na urlopie wychowawczym

Pracownica, która przebywa na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci \"wczasów pod gruszą\" za rok 2011.W regulaminie ZFŚS nie ma zapisu dotyczącego wypłaty w/w świadczenia dla osób przebywających na urlopach (...)

Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Jestem na urlopie wychowawczym. Chcę założyć firmę. Czy mogę prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracownika lub osoby na umowę zlecenie? Czy pracownik może być zatrudniony np. na pół etatu? Zgodnie z art. 186[2] kodeksu pracy, w czasie urlopu wychowawczego (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę samotnej matce

Wypowiedzenie umowy o pracę samotnej matce

Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W obecnej firmie zatrudniona jestem od lutego 1998 r. na czas nieokreślony. Łącznie okres zatrudnienia wynosi zaś 13 lat. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, po którym zamierzałam wrócić do pracy. Dowiedziałam się jednak, że pracodawca (...)

Urlop macierzyński, wychowawczy a wypoczynkowy

Urlop macierzyński, wychowawczy a wypoczynkowy

Pracownica w czasie urlopu wychowawczego zaszła w ciążę i urodziła dziecko dotyczy to roku 2005. Czy po urlopie macierzyńskim pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy jeśli tak to w jakim wymiarze. Nadmieniam, że pracownica po urlopie macierzyńskim wraca na urlop wychowawczy i nie przepracuje (...)

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

W 1998 r. zarejestrowałam firmę i uzyskałam wpis do ewidencji. W maju 1999 roku zaczęłam prowadzenie działalności zarejestrowałam się w ZUS i prowadziłam działalność przez trzy miesiące po czym zakończenie działalności zostało zgłoszone do ZUS ale nie wyrejestrowałam działalności. (...)