Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

Pytanie:

Urząd skarbowy zajął mi konto za niezapłacony abonament RTV. Rozumiem że sprawę do urzędu przesłała Poczta Polska. Czy Urząd Skarbowy ma prawo do zajęcia mi konta za niezapłacony abonament?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1204, dalej u.o.a.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Kwestie związane z abonamentem RTV regulują przepisy u.o.a. Zgodnie z jej art. 2, opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Według art. 2 ust. 3 u.o.a., obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Porady prawne

Zgodnie z powyższym, przesłanką warunkującą pobieranie opłat za abonament nie jest zawarcie jakiejkolwiek umowy z Telewizją Polską lub innym podmiotem, lecz sam fakt rejestracji odbiornika. Na mocy ustawy przez czas, w którym odbiornik był zarejestrowany, właściwy podmiot co do zasady mógł naliczać opłaty abonamentowe. Artykuł 7 ust. 1 u.o.a. stanowi, że kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Operatorem tym jest Poczta Polska. Natomiast według ust. 5 u.o.a. uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego, czyli kierownicy jednostek Poczty Polskiej. Wskazanego przepisu dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 roku, sygn. akt: K 24/08, w którym m.in. uznano, że ściąganie opłat administracyjnych w drodze egzekucji administracyjnej nie jest niezgodne z konstytucją. Wobec tego, ściąganie należności z tytułu abonamentu może następować w tej drodze, zaś organem uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego. Oznacza to, że Urząd Skarbowy może być zaangażowany w ściąganie należności. Wskazujemy przy tym, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Brak przesłanego powiadomienia jest równoznaczny z sytuacją braku rejestracji odbiornika, w związku z czym nie jest możliwe zgodne z prawem naliczanie opłat abonamentowych za ten okres.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne