Definicja zamówienia publicznego

Pytanie:

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie: zamówienie publiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja zamówienia publicznego

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający, postępowanie takie powinno zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczynane jest w drodze publicznego

ogłoszenia o zamówieniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne i powinno zostać przeprowadzone w formie pisemnej, w języku polskim, a podstawowym trybem udzielenia takiego zamówienia jest przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Ogłoszenia zamieszczane są w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w zależności od wartości zamówienia. Ogłoszenia te mogą zostać zmienione, wtedy dochodzi do przedłużenia terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: