Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Pytanie:

"Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną firmę i 2 pracowników. W niej do końca kwietnia płacę tylko składkę zdrowotną. Komu przekazać zwolnienie? Czy dać prezesowi w firmie, aby otrzymać zasiłek za marzec, a następnie wysłać zwolnienie do ZUS, aby otrzymać zasiłek chorobowy za kwiecień? "

Odpowiedź prawnika: Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Zasiłek chorobowy należny w trakcie zatrudnienia, w firmie gdzie liczba zatrudnionych nie przekracza 20 ubezpieczonych wg stanu liczonego na dzień 30 listopada poprzedniego roku, wypłaca ZUS, jednakże to płatnik składek jest obowiązany do przedłożenia zaświadczenia zawierającego zestawienie składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, a także do przekazania zaświadczenia lekarskiego. Osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia zasiłek wypłaca również ZUS.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Również takie zaświadczenie płatnika składek jest dowodem do przyznania zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. W tym drugim przypadku, do zaświadczenia dołącza się dodatkowo oświadczenie osoby występującej o zasiłek o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jeżeli natomiast pracodawca ma Panu wypłacić wynagrodzenie za czas choroby (a nie pośredniczyć w przekazywaniu dokumentów dotyczących zasiłku) to zgodnie z § 4 omawianego rozporządzenia, jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmuje okres, za który ubezpieczonemu przysługuje:

 

  1. wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  2. zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

- płatnik składek, po wypłaceniu wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, przekazuje zaświadczenie lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pozostawiając w aktach potwierdzoną kopię tego zaświadczenia.

Ponadto, zgodnie z art. 62 ustawy o  świadczeniach w raze choroby i macierzyństwa, ubezpieczony pracownik obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.  Niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. 

W związku z powyższym, naszym zdaniem, powinien Pan przekazać zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek, który jest obowiązany do wypełnienia stosownych formularzy Z-3 i przekazania ich wraz z kopią zwolnienia do ZUS- u.

Zgodnie z art. 63 ustawy o  świadczeniach w raze choroby i macierzyństwa, ubezpieczony może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie.

Proszę również pamiętać, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika