Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

Pytanie:

Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. Czy gmina w formie dotacji lub też zwiększenia funduszu obrotowego zakładu budżetowego ma możliwość przekazania środków finansowych, które pozwoliłyby spłacić w/w zaległości? Prosimy o podanie podstawy prawnej lub podania sposobu rozwiązania problemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

W przedstawionym pytaniu należy odwołać się do przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z jej artykułem 19 zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

  1. odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
  2. pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Jednak zakład budżetowy zgodnie z artykułem 19 ustęp 7 może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową, a zgodnie z ustępem 8 w zakresie określonym w odrębnych przepisach może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Porady prawne

Zatem wynika z tego, iż możliwe jest otrzymanie dotacji z budżetu gminy. Mianowicie na podstawie artykułu 117 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres tych dotacji określa uchwała budżetowa, a ich stawki ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Warto przy tym przypomnieć, iż dotacjami przedmiotowymi nazywa się dopłaty do określonych wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych. Są one udzielane zarówno z budżetu państwa, jak i z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W tym ostatnim wypadku dotacje mogą otrzymać tylko zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Udzielane im dotacje dotyczą dopłat do określonych tylko wyrobów i usług świadczonych przez te podmioty. Dotacje przedmiotowe nie mogą natomiast stanowić wyrównania poziomu przychodów i wydatków dotowanej jednostki, ponieważ wówczas utraciłyby swój przedmiotowy charakter.

Możliwość przekazywania dotacji wynika także z treści artykułu 126 ustawy o finansach publicznych, który stanowi w ustępie 3, iż w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W planie tym ujmuje się także, dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Z powyższego wynika, iż możliwość "dofinansowania" zakładu budżetowego jest przewidziana przepisami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne