Działka budowlana

Pytanie:

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona działka ma status rolnej . Wokół mej posiadłości otaczające wszystkie działki mają status terenów przeznaczonych pod zabudowę. Chcę by kupiona działka również stała się budowlaną. Zakładam skrajną niechęć urzędnika UG i odwlekanie sprawy na wiele lat.Na podstawie jakiego konkretnego paragrafu mogę spowodować, by dokupiona działka była też przeznaczona pod zabudowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działka budowlana

W powyższym przypadku zastosowanie znajdą przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 Poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 121 Poz. 1266 z późn. zm.).

Porady prawne

Zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną nie jest przeprowadzana w postępowaniu sądowym, związana jest natomiast ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działkę rolną można przekształcić w budowlaną, o ile gmina będzie uchwalała nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wprowadzała zmiany do już obowiązującego dokumentu. Są to jedyne możliwości zmiany przeznaczenia działki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na teren obejmujący Pani działkę został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tak więc jedynym wyjściem w niniejszej sprawie będzie wnoszenie o zmianę tego planu poprzez przekształcenie Pani terenu.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w takiej samej formie jak jego ustanowienie (art. 27 u.p.z.), a więc z inicjatywy rady gminy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Ponadto z wnioskiem może wystąpić każdy, a więc osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka organizacyjna. O przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu rozstrzyga w drodze uchwały rada gminy, wyznaczając granice obszaru objętego planem i przedmiot jego ustaleń. Miejscowy plan może obejmować tylko część gminy. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, który wraz z wejściem w życie zastępuje dotychczasowy plan miejscowy (art. 34 ust. 1 u.p.z.). Jedyną istotną różnicą pomiędzy uchwaleniem i zmianą planu miejscowego jest sposób zainicjowania przewidzianej w ustawie procedury. Jeżeli procedura zmiany planu nie następuje z własnej inicjatywy przez radę miasta/radę gminy, wówczas pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku skierowanego do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy). Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. Istotną kwestią w niniejszej sprawie jest fakt, iż do rozpatrzenia wniosku nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do tego aktu prawnego. Oznacza to, iż wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu k.p.a., a ma on niestety jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem.

Jeżeli wójt/burmistrz/prezydent miasta uzna zmianę planu miejscowego za konieczną wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych (art. 14 ust. 5 u.p.z.), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu (art. 14 ust. 1 i 2 u.p.z.). Plan miejscowy uchwala rada, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, zaś część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Plan dotyczy większego terenu, co wydaje się zrozumiałe ze względu na dość skomplikowaną i rozbudowaną procedurę jego uchwalania. Teoretycznie jednak, przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego tylko dla części dzielnicy lub w taki sposób, aby teren obejmujący Pani działkę został zmieniony na budowlaną z przeznaczeniem na przykład na zabudowę jednorodzinną, a teren obejmujący inną działkę pozostawić bez zmiany. Wiązać się to jednak będzie ze znacznymi kosztami i dużym skomplikowaniem proceduralnym urzędu miasta. Niestety jest to sytuacja patowa i wydaje się, że dopóki nie uzyska się pozytywnej decyzji organów samorządu, sytuacja pozostawiona będzie bez wyjścia. Decyzja w przedmiocie zmiany należy wyłącznie do swobody decyzyjnej właściwych organów. Przypomnieć bowiem należy, iż Pani wniosek będzie miał jedynie charakter postulatywny, a skorzystanie z uprawnienia dotyczącego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego leży wyłącznie w gestii organów administracji samorządowej. Jak wskazywaliśmy powyżej, organy uprawnione nie są związane żadnymi terminami i niestety nie będzie możliwości w niniejszej sprawie zastosowania instytucji znajdujących się w kodeksie postępowania administracyjnego.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje żadnych szczególnych środków prawnych, które mogłyby służyć zobligowaniu odpowiednich organów do podjęcia stosowanych kroków w celu zmiany miejscowego planu. Co prawda istnieje możliwość odwołania się do regulacji przepisów ustrojowych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności do art. 101a ustawy o samorządzie gminnym., który umożliwia zaskarżenie do sądu bezczynności organu gminy, jak jednak wskazuje się w literaturze przedmiotu oraz jak można wywnioskować z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych, środek ten w większości przypadków będzie nieskuteczny. W literaturze wskazuje się, że organ nadzoru nie może przejąć kompetencji prawodawczej rady miasta i wydać aktu prawa miejscowego zamiast rady miasta (D. Dąbek „Prawo miejscowe samorządu terytorialnego” Bydgoszcz, Kraków 2003 r. str. 115). Zatem środek prawny w postaci skargi na bezczynność określonej w art. 101a u.s.g. może okazać się nieskuteczny (Zobacz także: J. Świątkiewicz, Prawo miejscowe pod rządem Konstytucji RP z 1997 roku w: „Przegląd Legislacyjny” 2000/1 str. 103).

Wracając do tematu przekształcenia działki z rolnej na budowlaną, w pierwszej kolejności, należałoby wnioskować o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc uzyskać odrolnienie gruntu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Pani wniosku, następnie należałoby dokonać wyłączenia działki z produkcji rolnej.

Właściciel składa odpowiedni wniosek do starostwa właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki.

Ponadto w przypadku wyłączenia z produkcji rolnej ziemi dobrej jakości (wysokich klas gruntowych) konieczne jest uzyskanie zgody Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami w Pani starostwie powiatowym. Chodzi o grunty klas: I, II, III, IIIa, IIIb, a także użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. W przypadku gruntów klasy IV, IVa i IVb, zgoda jest potrzebna wtedy, gdy na terenie danej gminy obowiązuje uchwała jej rady o ochronie takich gruntów. Jeżeli ziemia jest gorszej jakości, wyłączenie nie jest potrzebne. Chodzi o użytki rolne klasy IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Tabela należności określona została w art. 12 ust. 7 o.g.r.l. Wysokość należności zależy przede wszystkim od klasy gruntu oraz powierzchni, jaka ma być wyłączona z produkcji rolnej. W wyjątkowych sytuacjach nie ponosi się opłat (odpowiednią informację należy uzyskać we właściwej gminie). Po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej można składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Działka z mediami to luksus

Działka z mediami to luksus

Znalazłeś działkę budowlaną i chcesz zaczynać budowę domu? Przy załatwianiu formalności powinieneś od razu pomyśleć o przyłączeniu inwestycji do instalacji, które dostarczą prąd, gaz, wodę i odbiorą nieczystości. Zgodnie z przepisami działka budowlana przewidziana pod budowę (...)

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2004 r., Nr 141, poz. 1492. Zmiany dotyczą między innymi rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, którym (...)

Jak kupić działkę przemysłową?

Jak kupić działkę przemysłową?

Na co zwrócić uwagę? Jeżeli nie mamy za wiele pieniędzy, powinniśmy mieć czas, by pojeździć i popytać. W małych miejscowościach i gminach można znaleźć tanie tereny. Tyle że są to najczęściej tereny rolne, które można uprzemysłowić dopiero po porozumieniu się z wójtem. — (...)

Jak kupić działkę przemysłową?

Jak kupić działkę przemysłową?

Na co zwrócić uwagę? Jeżeli nie mamy za wiele pieniędzy, powinniśmy mieć czas, by pojeździć i popytać. W małych miejscowościach i gminach można znaleźć tanie tereny. Tyle że są to najczęściej tereny rolne, które można uprzemysłowić dopiero po porozumieniu się z wójtem. — (...)

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Podział masy spadkowej będącej przedmiotem współwłasności – opinia prawna

Stan faktyczny Osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości (moja matka) nabyła ją z tytułu spadku po swoich rodzicach. Posiadam postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie spadku w 1/8 części. Postanowienie określa udział procentowy pozostałych spadkobierców - poza (...)

W prawie jest jedna definicja działki budowlanej

W prawie jest jedna definicja działki budowlanej

Rada Miasta Szczecina naruszyła tę zasadę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 12549/08), oddalając skargę kasacyjną rady. Uchwałę rady miasta z 17 września 2007 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Majowe-Kijowe w Szczecinie, zaskarżył (...)

Spadają ceny działek budowlanych

Spadają ceny działek budowlanych

1,2 tysiąca złotych – średnio takiej kwoty żądano w Warszawie za metr działki budowlanej w ostatnich miesiącach. Było to o 100 złotych więcej niż w pierwszym kwartale. Prawie trzy razy mniej trzeba zapłacić za metr ziemi w Szczecinie, Łodzi czy Katowicach. Wysokie zainteresowanie (...)

Budowa na gruntach rolnych w miastach i tak może być utrudniona

Budowa na gruntach rolnych w miastach i tak może być utrudniona

Ziemia rolna w miastach będzie mogła szybko stać się placem budowy - dzięki temu ma powstać więcej mieszkań. Plan rządu, którym dziś zajmie się Sejm, może się jednak nie udać, gdyż projekt zawiera też przepisy utrudniające budowanie. (...) przeszło 46 proc. gruntów miejskich to ziemie (...)

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu ułatwiającego powstawanie domów i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej inwestycji. Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych wprowadzi tę formę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Kooperatywy (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Zasady scalania i podziału działek budowlanych

Zasady scalania i podziału działek budowlanych

W nowym rozporządzeniu wskazano czynności poprzedzające wszczęcie procedury oraz ich terminy, sposób ustalania granic zewnętrznych gruntów, które objąć ma scalenie i podział, sposób wyznaczania nowych granic nieruchomości, wybory i funkcjonowanie rady uczestników scalenia, rodzaje i treść (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

W myśl nowej ustawy z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Tym samym 2,5 mln Polaków, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te powinny spowodować zwiększenie zainteresowania przekształceniem wieczystego (...)

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

Użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste, a termin na opłatę przekształceniową w pierwszym roku to 29 lutego 2020 r. Jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia i mamy wątpliwości, (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zastąpiła ona ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ma wesprzeć obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

W myśl nowej ustawy z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Tym samym 2,5 mln Polaków, (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania (...)

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te powinny spowodować zwiększenie zainteresowania przekształceniem wieczystego (...)

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

Użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste, a termin na opłatę przekształceniową w pierwszym roku to 29 lutego 2020 r. Jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia i mamy wątpliwości, (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zastąpiła ona ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ma wesprzeć obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki (...)

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat przekształceniowych, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, będzie przewidywalna. Efektem przyjętej przez rząd ustawy jest wyeliminowanie (...)

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnościowego mieszkania jest inwestycją bardzo kosztowną. Z drugiej strony każdy człowiek musi posiadać jakiś lokal, w którym będzie mieszkał. Należy to do pewnego minimum egzystencjalnego. Osoba, której po prostu nie stać na nabycie własnościowego (...)

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Czy użytkowanie wieczyste może zostać ustanowione na każdym gruncie? Właściwie nie, bowiem użytkowanie wieczyste (...)

Można będzie łatwiej przekształcić użytkowanie wieczyste we własność...

Można będzie łatwiej przekształcić użytkowanie wieczyste we własność...

Do sejmu wpłynął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie tego aktu zostałaby stworzona możliwość dla pewnych podmiotów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W projekcie tym dopuszcza się (...)

Zbycie nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zbycie nieruchomości objętych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Krajowa Rada Notarialna przedstawiła swoje stanowisko z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania po dniu 1 stycznia 2019 r. przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy zbycia nieruchomości objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od paru miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Pierwotnie wejście w życie nowych przepisów zapowiadano na styczeń 2017 r.. (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje (...)

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ważne dla właścicieli po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. 31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia. Czy powinienem podejmować jakiekolwiek działania? Przekształcenie (...)

Jaka opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

Jaka opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

Na rozpatrzenie czekają dziesiątki tysięcy wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Niektóre od 1998 r. Opłata za przekształcenie będzie w tych wypadkach ustalana wedle ówczesnej wyceny nieruchomości przyjętej dla celów opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prywatna droga dojazdowa

Prywatna droga dojazdowa

Moja działka budowlana graniczy z jednej strony ze ślepą (kończy się na wysokości mojej działki) prywatną drogą dojazdową o szer. 5m, której jestem też jednym z trzech współwłaścicieli. (...)

Własność ogrodzenia

Własność ogrodzenia

Działka budowlana została ogrodzona z czterech stron płotem metalowym. Następnie własność działki została przeniesiona na inną osobę. Czyją własnością jest ogrodzenie, które zostało wzniesione (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Zakup nieruchomości przez małżonków

Zakup nieruchomości przez małżonków

Jesteśmy małżeństwem i przymierzamy się do zakupu działki budowlanej. Możemy ją kupić na jednego ze współmałżonków lub też na oboje małżonkow. Jaka jest różnica między tymi dwoma formami (...)

Budowa na działce siedliskowej

Budowa na działce siedliskowej

Proszę o informację jakie są różnice między budową siedliska na działce rolnej, a budową domu mieszkalnego na przekształconej działce budowlanej? W pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie (...)

Zmiana działki rolnej na budowlaną

Zmiana działki rolnej na budowlaną

Mam zamiar zakupić działkę budowlaną (ok. 0,12ha). Właściciel sprzedaje działki przez pośrednika. Działki (całe osiedle) powstały z przekształcenia gruntów rolnych (otrzymałem kserokopie (...)

Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Zgodnie z warunkami wydania decyzji wzzt istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek, o którym mowa w ust. 1 (...)

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej

Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna na podstawie nowej ustawy (...)

Szerokość drogi wewnętrznej

Szerokość drogi wewnętrznej

Mam działkę która chce podzielić na 6 mniejszych działek i wydzielić drogę dojazdową do tych działek. Jaką minimalną szerokość powinna mieć ta droga? W sytuacji gdy nadal jedna osoba będzie (...)

Wprowadzenie nieruchomości do firmy

Wprowadzenie nieruchomości do firmy

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych, prowadzę jednocześnie firmę budowlaną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Obecnie chcę na tych działkach budować domy na sprzedaż (...)

Wycena wywłaszczanej nieruchomości

Wycena wywłaszczanej nieruchomości

Decyzją lokalizacyjną wojewody, a następnie decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i zatwierdzającą plan podziału w 2007 r. przejęto część mojej działki przeznaczonej do celów zabudowy (...)

Warunki zakupu nieruchomości przez gminę

Warunki zakupu nieruchomości przez gminę

Gmina wystąpiła z propozycją zakupu nieruchomości , która wcina sie w posesje szkoły (kiedyś własność spadkodawcy, którą wywłaszczono na potrzeby budowy szkoły), celem rozbudowy boiska szkolnego. (...)

Zasiedzenie działki

Zasiedzenie działki

Czy jeśli spadkobiercy mają stwierdzenie nabycia spadku, to zasiedzenie trzeciej działki jest konieczne, aby założyć księgę wieczystą? Jeśli tak, to jak może przebiegać sprawa o zasiedzenie? (...)

Zasada surogacji majątku

Zasada surogacji majątku

Chcemy z żoną dokonać podziału majątku - przygotowanie do rozwodu. Przed zawarciem związku zmarł mój ojciec i tytułem spadku zostałem właścicielem części udziałów w nieruchomości z budynkiem (...)

Odległość od działki sąsiada

Odległość od działki sąsiada

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w § 12.1 dotyczy odległości sytuowania budynku na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką. Jest tam odległość 3 metry (...)

FORUM PRAWNE

Działka budowlana .

Działka budowlana . Witam . Czy można zasięgnąć porady .Będę wdzięczna. Mąż otrzymał w 2020 roku w darowiźnie działkę budowlaną od ojca . Mąż jest zameldowany u ojca , ojciec mieszka (...)

działka budowlana

działka budowlana Witam serdecznie.pytanie moje jest następujące: Kilka miesięcy zawarłem przed wstępną umowę kupna działki budowlanej przy której na umowie było spłacenie kilku ostatnich rat (...)

Działka

Działka Witam podobnie jak połowa nas mam ten sam problem Gdyż planuje zakupić dzialke chyba to jest rolna z tąd moje pytanie w mpzp jest napisane ze działka stanowi tereny jednorodzinnej zabudowy (...)

Działka

Działka Witam, chcę kupić siedlisko o powierzchni ok 0,7 ha z zabudowaniami: domek mieszkalny i 2 budynki gospodarcze. Nie jestem rolnikiem i chciałbym zbudować tam dom ok. 120 mkw. Czy mogę zburzyć (...)

Działka rekraacyjna a działka budowlana - różnice?

Działka rekraacyjna a działka budowlana - różnice? Działka rekraacyjna a budownala. Zostałem współwłaścicielem 2 działek: jednej 900m^2 a drugiej połozonej wzdłuż wspomnianej - ok 100m^2. (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Działka budowlana bez możliwości wybudowani domu

Działka budowlana bez możliwości wybudowani domu Mam działkę budowlaną a dokładnie po 6 latach oczekiwania na zmianę w mpzp prawie budowlana bowiem nieda się na niej wybudować domu.działkę (...)

Zabezpieczenie 'przed kredytem' - działka budowlana.

Zabezpieczenie 'przed kredytem' - działka budowlana. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o radę/pomoc w poniższej sytuacji. Od listopada 2018 roku staram się o kupno konkretnej (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Dom na działce rodziców

Dom na działce rodziców Zamierzam wybudowac dom na działce rodziców, pozwolenie na budoę zostało wydane na ojca jako właścicela działki Budowę bedę finansował sam w całości, czy w przyszłości (...)

działka rolna a budowlana

działka rolna a budowlana Dzień Dobry, chciałabym się dowiedzieć jak odrolnić działkę i zamienić ją w budowlaną?

Porady prawne