Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Pytanie:

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości nadal pozostały moje. Nie chce również przeprowadzać rozdzielności majątkowej. W jaki sposób powinienem to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy:

-ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t. )  – dalej k.r.o. Przy jej sporządzaniu wzięto również pod uwagę orzecznictwo polskich sądów powszechnych oraz poglądy doktryny. Zawarcie związku małżeńskiego powoduje szczególne konsekwencje w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich. Małżonkowie mogą pozostać w podstawowym ustroju majątkowym, którym jest wspólność małżeńska majątkowa. Mogą także zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyzę) na mocy której, zmodyfikują ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W podstawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z zasady występują trzy majątki: • majątek osobisty męża obejmujący wszystko to co nabył przed zawarciem związku małżeńskiego a także to, co nabył już w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale co nie weszło w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, • majątek osobisty żony obejmujący wszystko to co nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego a także to, co nabyła już w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale co nie weszło w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, • majątek wspólny, obejmujący to co zostało nabyte/uzyskane przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków; kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) - tak art. 31 kro. Majątek osobisty stanowią natomiast (art. 33 kro): 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;  2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;  4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;  5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;  6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;  8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;  9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;  10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej o rozdzielności majątkowej powoduje, że ostatecznie nie będzie majątku wspólnego (albo w ogóle nie powstanie, jeśli umowa będzie zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego, albo zostanie zniesiony, jeśli będzie to miało miejsce w czasie trwania związku małżeńskiego). Pierwszą możliwością jest więc, aby dokonał Pan inwestycji przed zawarciem związku małżeńskiego. Jak bowiem wynika z przytoczonego art. 33 kro, majątek który jest wymieniony w tej normie stanowi majątek osobisty małżonka. Oznacza to, że na wypadek ewentualnego ustania małżeństwa (np. przez rozwód) majątek ten nie podlega podziałowi. Poniżej podajemy przykłady takich sytuacji: – przed zawarciem związku małżeńskiego nabywa Pan rzecz (ruchomą lub nieruchomość) - samochód, działkę, mieszkanie, dom. Mienie to stanowi Pana osobisty majątek i nie wejdzie w skład wspólności majątkowej, a żona nie będzie miała do niego żadnych praw, – po powstaniu wspólności majątkowej nabędzie Pan mienie w drodze spadku bądź darowizny wykonanej wyłącznie na Pana rzecz – taki majątek także będzie Pana majątkiem osobistym,  – w trakcie trwania związku małżeńskiego, sprzeda Pan mieszkanie, które Pan nabył przed ślubem i za te pieniądze kupi działkę. W takiej sytuacji żona nie będzie miała praw do działki, gdyż zakupił ją Pan z majątku osobistego (nastąpiła tylko wymiana składników majątku osobistego).

Zasadniczo więc, jeśli jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego dokona Pan inwestycji – zakupi mieszkanie, działkę, inne nieruchomości, zgromadzi Pan środki na rachunkach bankowych, będą one stanowiły Pana majątek osobisty.

Porady prawne

Warto jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię, jeśli Pana majątek osobisty będzie przynosił dochód, taki dochód będzie już składnikiem majątku wspólnego. Jeśli więc, przykładowo, wynajmie Pan własne mieszkanie zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, wówczas wynagrodzenie z tytułu najmu będzie majątkiem wspólnym – Pana i żony.

Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przysługujące w czasie trwania wspólności ustawowej, należą do majątku wspólnego zarówno wtedy, gdy środki te są składnikiem tego majątku, jak i wtedy, gdy stanowią składnik majątku osobistego jednego z małżonków (orzeczenie SN z 22 grudnia 1970 r., III CRN 399/70, LexPolonica nr 318701, GSiP 1971, nr 7, s. 2).

Pierwszą możliwością zabezpieczenia się jest więc nabycie majątku jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Warto jednak wspomnieć, iż w przypadku Pana śmierci, cały Pana majątek – i ten wspólny i ten osobisty, wejdą w skład spadku, i będą ostatecznie dziedziczone przez Pana żonę.

Możliwa jest jednak modyfikacja tych zasad poprzez całkowitą rezygnację ze wspólności majątkowej małżeńskiej lub jej bardziej szczegółową modyfikację (tzw. intercyza czyli umowa majątkowa małżeńska). Poprzez tę umowę małżonkowie mogą wyłączyć, ograniczyć bądź też poszerzyć zakres wspólności majątkowej małżeńskiej.

Art. 47. § 1. kro

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.  

Umowa taka może zostać zawarta tak w trakcie trwania małżeństwa jak i przed jego zawarciem. Ostatnia staje się skuteczna dopiero po zawarciu związku małżeńskiego.

Tak naprawdę jest to jedyna umowa majątkowa, jaka może być zawarta między małżonkami. Żadna umowa cywilna nie może jej zastąpić, a każda umowa poza kodeksową intercyzą, nie będzie obowiązywała Państwa.

Jak wskazuje się w literaturze, intercyza poza skutkami „na przyszłość” może zawierać postanowienia w przedmiocie przesunięć majątkowych między małżonkami (część jednak praktyki opiera się takim działaniom intercyzy i radzi od nich odstąpić): „Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że „w doktrynie znany jest podział umów małżeńskich majątkowych na takie, które nie pociągają za sobą bezpośrednio przesunięć majątkowych, jak np. umowy małżeńskie majątkowe zawarte przed zawarciem związku małżeńskiego i takie, których bezpośrednim skutkiem jest wywołanie określonych przesunięć między majątkiem wspólnym a majątkami odrębnymi. Będą do nich należały z reguły umowy małżeńskie majątkowe sporządzone już po zawarciu małżeństwa. Jakkolwiek bowiem mają one charakter głównie organizacyjny, to wywierają także skutek rozporządzający, powodują bowiem zazwyczaj przesunięcia majątkowe. Do takiego przesunięcia wystarczyłoby ogólne lub rodzajowe określenie w umowie majątkowej małżeńskiej tych składników, które mają przejść z majątków odrębnych do majątku objętego wspólnością ustawową. Uważa się jednak, że ze względów praktycznych i dla zapobieżenia ewentualnym sporom mogącym powstać w przyszłości celowe może być skonkretyzowanie umowy przez wymienienie w niej przedmiotów majątkowych, które z woli stron przechodzą z dotychczasowych majątków odrębnych do majątku wspólnego, co dotyczy zwłaszcza nieruchomości. (…) W doktrynie wskazano, że intercyza wprowadzająca rozdzielność może być dokonana w jednym akcie notarialnym łącznie z umownym podziałem majątku wspólnego oraz „zamieszczeniem w nim wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej" (R. Sztyk, Małżeńskie ustroje majątkowe w praktyce notarialnej, Rejent 2004, nr 2, s. 13).”1

W tym miejscu należy powołać dwa dodatkowe przepisy:

Art. 51. [Umowna rozdzielność majątkowa] 

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Art. 51[1]. [Samodzielny zarząd swoim majątkiem] 
Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Jak więc wynika z powyższego, w przypadku zawarcia intercyzy, będzie Pan nie tylko wyłącznym właścicielem majątku nabytego przed czy w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale także będzie Pan na zasadzie wyłączności mógł nim zarządzać.

Naszym zdaniem nie ma innej możliwości zabezpieczenia się na przyszłość w opisanej sytuacji. Albo dokona Pan inwestycji przed zawarciem związku małżeńskiego albo zawrze Pan z żoną intercyzę. Nie ma możliwości zawarcia innej umowy majątkowej, gdyż nie będzie ona miała wpływu na stosunki majątkowe małżeńskie.


1 T. Sokołowski, Komentarz do KRO

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Wchodząca w życie 20 I 2005 r. nowelizacja do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w dość istotny sposób zmieniła dotychczas obowiązujące stosunki majątkowe między małżonkami. Przede wszystkim poszerzono katalog ustrojów majątkowych mogących istnieć między małżonkami, (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Subkonto w ZUS Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki przekazywane do OFE oraz na składki ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Zakład (...)

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy. Czym jest intercyza? Co do zasady, (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Ustrój wspólności majątkowej Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, (...)

Rewolucja w OFE - zmiany wchodzące w życie od kwietnia

Rewolucja w OFE - zmiany wchodzące w życie od kwietnia

1 lutego 2014 roku weszła w życie zasadnicza część nowelizacji kilku ustaw związanych z aktualnym systemem emerytalnym. Na mocy powyższej ustawy od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 roku członek OFE może złożyć w ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami (...)

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie systemu VAT. Od 1 lipca br. można więc stosować mechanizm (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz mógł przejść na emeryturę, gdy skończysz (...)

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który jest przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników - zapewnił Premier. Rząd przyjął projekt ustawy o (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Na czym polega System Kontroli Eksportu (ECS)? Dokonywanie zgłoszeń celnych jest przedmiotem uregulowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Konta osobiste po umowie o rozdzielności majątkowe

Konta osobiste po umowie o rozdzielności majątkowe

Małżonkowie zawarli umowę o rozdzielności majątkowej i następnie dokonali podziału majątku. Podział majątku nie uwzględniał kont osobistych małżonków. Po pewnym czasie małżonkowie rozwodzą się. Co stanowi majątek wspólny w momencie rozwodu, jeśli rozpatrywać tylko pieniądze na (...)

Wypłaty z funduszu remontowego

Wypłaty z funduszu remontowego

W grudniu 2004 nabyłem mieszkanie. Właściciele mieszkań w budynku, w którym zamieszkałem zawiązali wspólnotę mieszkaniową, która jest zarządzana przez ZBK. Wspólnota podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego na rzecz, którego mieszkańcy mieli dokonywać comiesięcznych wpłat. (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Brak wykonania uchwały wspólnoty przez zarząd

Brak wykonania uchwały wspólnoty przez zarząd

Jakie kroki prawne pozwalają członkowi wspólnoty na - niejako - zmuszenie zarządu wspólnoty / administratora do wyremontowania dachu - (części wspólnej budynku). Przez wspólnotę mieszkaniową została podjęta uchwała o remoncie dachu. Zgromadzone środki finansowe z funduszu remontowego pozwalają (...)

Skutki intercyzy

Skutki intercyzy

Wraz z mężem podjęliśmy decyzję o zniesienie wspólnoty majątkowej, mamy podpisaną intercyzę. W trakcie wspólnoty małżeńskiej miałam założone osobiste konto bankowe, na które po podpisaniu intercyzy wpłynęły pieniądze. W związku z tym czy mogę obawiać się, że mąż będzie rościł (...)

Kupno auta do majątku osobistego

Kupno auta do majątku osobistego

Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). Odkąd powiedział mi o kochance, nie utrzymuje ze mną żadnych kontaktów. Wiem, że wydaje (...)

Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

W raz z moim mężem od pięciu lat mamy sklep odzieżowy. Teraz jesteśmy w trakcie rozwodu, mój mąż nie chce dawać mi pieniędzy z utargu. Sklep jest zarejestrowany na niego. Co mam w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pani opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów (...)

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Jestem w trakcie rozwodu z moim mężem. Oboje przez wiele lat prowadziliśmy firmę (firma jest na niego). Odkąd złożyłam wniosek rozwodowy, mój mąż nie chce wypłacać mi pieniędzy z utargu. Co powinnam zrobić? Sporządzoną dla Pani opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie przepisów (...)

Darowizna mieszkania dla córki

Darowizna mieszkania dla córki

Moi rodzice zdecydowali się dokonać dla mnie darowizny mieszkania oraz garażu. Mieszkanie ma być podarowane dla mnie, a z mężem mam wspólnotę majątkową. Rodzice są właścicielami mieszkania od ponad 5 lat, nie są w nim zameldowani, a garażu od ponad roku. Jakie formalności powinnam spełnić (...)

Moje osobiste oszczędności a rozwód

Moje osobiste oszczędności a rozwód

Zanim wyszłam za mąż miałam już konto bankowe i oszczędności na nim. Po ślubie część z nich wydałam na wyposażenie mieszkania, które po rozwodzie były mąż zagarnął jak swoje. Przez większość małżeństwa żyliśmy każdy za swoje. Na moje konto wpływały tylko moje pobory, z których (...)

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Jestem dwa lata po rozwodzie. Z moim byłym mężem mamy 20-letnią córkę. Tydzień temu córka dostała telefon od mojego byłego męża, który powiedział że jeżeli nie wróci ona na studia, to przestanie płacić alimenty. Nie było sprawy o alimenty, dotychczas mój były mąż płacił dobrowolnie (...)

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Żona za pieniądze zarobione za granicą zakupiła samochód. Pieniądze te miały być przeznaczone na założenie ogrzewania gazowego w domu. Samochód ten został zarejestrowany na brata żony. W sądzie na rozprawie o alimenty stwierdziła, że brat użycza jej samochodu. Drugi samochód zupełnie (...)

Elementy majątku wspólnego małżonków

Elementy majątku wspólnego małżonków

Czy kwoty pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych każdego małżonka z osobna, do okresu orzeczenia rozwodu, wchodzą w skład majątku dorobkowego małżonków? Co do zasady przedmioty majątkowe i prawa nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub każde z nich z osobna (...)

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Jak się zabezpieczyć przed spłata kredytu na mieszkanie które nie jest moje?

Witam, moja żona dostawa w spadku przed naszym ślubem mieszkanie. Razem wzięliśmy kredyt na remont mieszkania. Obecnie jesteśmy na etapie złożenia wniosku o rozwód. Ja w tym mieszkaniu, w ogóle nie mieszkam. Obecnie zostałem bez niczego (bez udziałów w mieszkaniu, oraz z kredytem na karku). (...)

Rozwód a OFE

Rozwód a OFE

Planujemy z żoną wziąć rozwód. Jestem żołnierzem zawodowym, a żona - nauczycielką. Z tego co jest mi wiadome, żołnierzom nie jest odprowadzana składka na II filar OFE. Posiadam jedynie dobrowolne ubezpieczenie w III filarze, z którego również od 3 lat odprowadzam składki do IKE. Czy to (...)