Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

Pytanie:

Czy umowa dzierżawy nieruchomości zawarta z Urzędem Miasta, będącym wydzierżawiającym, może zawierać klauzulę o pierwokupie przez dzieżawcę, w myśl postanowień kodeksu cywilnego? Czy Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami wyłącza jednostki samorządu terytorialnego z postanowień kodeksu cywilnego w kwestii pierwokupu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie wyłącza prawa pierwokupu określonego w ustawie kodeks cywilny.Należy jednak pamiętać, że prawo pierwokupu dotyczy tylko nieruchomości rolnych. Natomiast ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala organom samorządu terytorialnego ustanowić na rzecz dzierżawcy prawo pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionej nieruchomości, nawet gdy nie ma ona charakteru rolnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

Dzierżawa - Na czym polega umowa dzierżawy

  Na czym polega umowa dzierżawy? Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (są to konieczne elementy tej umowy, essentialia negotii). Czynsz może być płatny w pieniądzach (...)

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

  Co to jest prawo pierwokupu? Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.Prawo pierwokupu stanowi więc zastrzeżenie uprawnienia pierwszeństwa (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. Swoboda wyboru doznaje jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ograniczeń. Przykładem może (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności na rzecz banku finansującego, do którego od początku wpłacałem raty. Po wpłaceniu 32 (...)

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 16 lipca 2003 wchodzi w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003.64.592). Celem niniejszej ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.W ustawowym słowniku znalazły się min. (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

Jak sprzedać działkę rolną, czyli prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem właścicielem 5-hektarowego gospodarstwa rolnego, które chcę sprzedać. Osoba zainteresowana zakupem nie jest rolnikiem, chce później przekwalifikować te działki na budowlane i je sprzedać. W gminie bowiem dopiero ma być sporządzany plan miejscowy. Niestety mam wątpliwości jak należy przeprowadzić całą transakcję. Notariusz, u którego (...)

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje im wspólnie. Należy zauważyć, że za współtwórcę należy uznać (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych w hierarchii norm prawnych danego państwa. W wielu państwach normy zawarte w konwencjach (...)

Pomoc dla rodziny w UE

Pomoc dla rodziny w UE

  Każde państwo Wspólnoty proponuje pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, pomoc dla rodziny, jeśli oni znajdą się w kryzysowej sytuacji. Dzięki zasadom koordynacji twoja rodzina otrzyma pomoc bez względu na  to, w jakim kraju UE ty przebywasz, a w jakim oni. Musisz jednak spełnić wymagania jakie nakładają na ciebie przepisy kraju, w którym jesteś (...)

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Niekonstytucyjne uprzywilejowane Skarbu Państwa i samorządów w zakresie zabezpieczania zaległości podatkowych

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Wydział I Cywilny dotyczące hipoteki przymusowej.  Wierzyciel egzekwujący Zbigniew N. złożył do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości stanowiącej własność dłużników. Był on jednocześnie wierzycielem hipotecznym, gdyż jego wierzytelność była zabezpieczona (...)

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Czy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości? - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dzierżawcą baraku leżącego na gruntach stanowiących własności gminy. Czy z tego tytułu jestem obciążony podatkiem od nieruchomości ? Opinia prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach (...)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przed zakończeniem amortyzacji w obcym środku trwałym - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy dzierżawy przed zakończeniem amortyzacji w obcym środku trwałym - opinia prawna

Stan faktyczny Podatnik, czyli my jesteśmy osobą prawną. Dokonaliśmy inwestycji w obcym środku trwałym (budynek), którego byliśmy dzierżawcą. Obecnie zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę dzierżawy, ponieważ właściciel nieruchomości podwyższa nam czynsz. Amortyzacja inwestycji była rozłożona na 10 lat. Pozostała niezamortyzowana część, a jest to znaczna kwota, bo 100 (...)

Kto będzie płacił podatek od gruntów rolnych - właściciel czy dzierżawca?

Kto będzie płacił podatek od gruntów rolnych - właściciel czy dzierżawca?

Podatek rolny za grunty dzierżawione będzie płacił dzierżawca, a nie właściciel ziemi - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym, nad którym w czwartek w nocy dyskutował Sejm.   (...)Jak wynika z uzasadnienia do projektu, umowy zawierane z dzierżawcami nie przenoszą obowiązku podatkowego na dzierżawcę. Jest tak również w sytuacji, gdy dzierżawca z własnej (...)

Jakie nakłady dzierżawcy są ulepszeniem?

Jakie nakłady dzierżawcy są ulepszeniem?

O tym, za które ulepszenia dzierżawca może domagać się zapłaty po zakończeniu dzierżawy, decyduje to, czy są one korzystne dla wydzierżawiającego, zwykle właściciela nieruchomości (...)Sąd Apelacyjny uznał, że to dodatkowe porozumienie nie ma dla rozliczeń znaczenia. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, sędzia Bogdan Świerczakowski wskazał w uzasadnieniu, że nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

W umowie dzierżawy lokalu użytkowego mamy zawarte prawo pierwokupu. Nie otrzymaliśmy od wynajmującego żadnej oficjalnej informacji o chęci zbycia przez niego lokalu. Nie była też wykonywana wycena (...)

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

Małżeństwo rolników chce wydzierżawić swoje gospodarstwo. W razie chęci sprzedaży w późniejszym terminie w/w gospodarstwa podobno prawo pierwokupu ma dzierżawca. Czy jeśli dzierżawca nie zechce (...)

Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

Prawo pierwokupu w umowie najmu z gminą

W umowie najmu zawartej w 2000 roku zapisano prawo pierwokupu przedmiotu najmu, stosunek najmu nie istnieje - umowa została wypowiedziana bądź wygasła. Właścicielem i wynajmującym jest gmina a najemcą (...)

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

Zakup nieruchomości rolnej od syndyka

Czy osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu nieruchomości rolnej od syndyka? Co do nieruchomości rolnej pewnym ograniczeniem może być ustawowe prawo pierwokupu. Prawo upadłościowe (...)

Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Prawo pierwokupu a prawo odkupu

Na czym polega różnica między prawem odkupu a prawem pierwokupu? Prawo odkupu polega na tym, że kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność z chwilą, gdy sprzedawca (...)

Gospodarstwo rolne w spadku

Gospodarstwo rolne w spadku

Po śmierci brata (bezdzietny, kawaler) otrzymaliśmy w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Odbyło się w sądzie postępowanie o nabycie spadku. Otrzymaliśmy udział po 1/3 (ja, mój brat (...)

Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych

Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych

Na działce ustanowionych jest kilka hipotek kaucyjnych. W jakiej kolejności następuje zaspokojenie wierzycieli hipotecznych i jak konkretnie ta kolejność jest oznaczona w KW? W chwili obecnej, zgodnie (...)

Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek

Pierwszeństwo zaspokojenia hipotek

W dziale IV księgi wieczystej wpisano: 1. hipotekę umowną kaucyjną (bank) 2. hipotekę umowną kaucyjną (bank) 3. hipotekę umowną zwykłą (osoba fizyczna) 4. hipotekę umowną zwykłą (osoba fizyczna) Zabezpieczeniem (...)

Kwestia pierwszeństwa między służebnością a hipoteką

Kwestia pierwszeństwa między służebnością a hipoteką

W jaki sposób ustalić pierwszeństwo między służebnością a hipoteką? Służebność jak i hipoteka należą do kręgu ograniczonych praw rzeczowych. Kwestię pierwszeństwa między nimi rozstrzyga (...)

Wygaśnięcie prawa dożywotnika w egzekucji

Wygaśnięcie prawa dożywotnika w egzekucji

Chodzi o interpretację art. 1000 § 3 KPC. Czy dożywocie ma pierwszeństwo przed hipotekami, jeśli jest wpisane wcześniej niż ustanowione hipoteki ? Czy chodzi o inne przesłanki, jeśli tak, to o (...)

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę (...)

Dzierżawa a amortyzacja

Dzierżawa a amortyzacja

Wydzierżawiam obiekt turystyczny, w którym w ostatnim czasie został przeprowadzony remont dachu. Został on pokryty kiepskiej jakości papą, która przy pierwszych wiatrach została w większości (...)

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

Spółka z o.o. chce wydzierżawić na 30 lat ziemię ok. 1 h pod budowę farmy wiatrowej na lat 30. Zawarła, w umowie dzierżawy klauzulę, że tylko spółce w tych 30 latach przysługuje prawo poddzierżawy. (...)

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, (...)

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Moi rodzice wybudowali pawilon handlowy na ziemi dzierżawionej od miasta, ziemia została im oddana w dzierżawę na 20 lat od roku 1974. W tej chwili nie płacą dzierżawy za ziemię, tylko podatek (...)

FORUM PRAWNE

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR

Prawo pierwokupu gruntów rolnych z ANR Witam, od blisko 10 lat dzierżawię część działki rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość działki to ok 8 ha z czego ja dzierżawię 3 ha, a resztę (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

Akt Notarialny warunkowy

Akt Notarialny warunkowy Czy akt notarialny sporzadzony pod warunkiem, ze Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa pierwokupu - ust z dn14.07.1961- r. jest wazny. Jakie formalnosci trzeba spelnic w odniesieniu (...)

prawo pierwokupu

prawo pierwokupu Witam, mam takie pytanie, przyjaciel, mieszkaniec miasta chciał kupic ziemię na działalność rolniczą. Jaki jest sposób na zakup takiej ziemi? Grunt rolny można nabyc od rolnika (...)

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa?

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa? Witam Wynająłem auto na rok. Najemca chce zrobić aneks do umowy, żeby miał prawo pierwokupu. Nie mam nic przeciwko temu, chętnie mu sprzedam. Chodzi (...)

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu.

Prawo pierwokupu a zwrot pieniędzy kupującemu. Dzień dobry Mam następujący problem z racji ,że część działki , którą zamierzam kupić należy do miasta Torunia działka znajduje się winnym (...)

Kolizja. proszę o pomoc

Kolizja. proszę o pomoc Witam, proszę o pomoc Kto jest sprawcą kolizji na załączonych obrazkach. Kto ma pierwszeństwo? link do zdjęcia. https://zapodaj.net/f640f101b4535.jpg.html Dodam, że na (...)

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu Witam, Proszę o pomoc, kto ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? Samochód sygnalizujący skręt w prawo czy rowerzysta wyprzedzający go z prawej strony? https://www.google.pl/maps/@51.1024594,17.0299544,3a,75y,48.86h,84.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sT7uMYCuIw2WVB88VHon6FQ!2e0!7i13312!8i6656

czy cesja ma pierwszeństwo przed zajęciem konmornika?

czy cesja ma pierwszeństwo przed zajęciem konmornika? czy cesja ma pierwszeństwo przed zajęciem konmornika?

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej nad innymi hipotekami

Pierwszeństwo hipoteki przymusowej nad innymi hipotekami Sprawa ma sie tak. Wierzyciel pragnie zaspokojenia swojej wierzytelności przez wpisanie w KW hipoteki przymusowej. Dłużnik, w czasie toczącego (...)

Czy mam pierwszeństwo, gdy uzyskam hipotekę przymusową w ściągnięciu długu? - HELP?

Czy mam pierwszeństwo, gdy uzyskam hipotekę przymusową w ściągnięciu długu? - HELP? Sprawa ma się tak. Toczy się w sądzie postępowanie przeciwko mojemu dłużnikowi. Ze swojej strony staram (...)

Kto jest właścicielem budynku ?

Kto jest właścicielem budynku ? Ziemia jest w użytkowaniu wieczystym, jej dzierżawca wybudował na nim budynki. I teraz pytanie kto jest właścicielem budynku? Właściciel działki, natomiast dzierżawca (...)

Pomocy ! Co mogę jako dzierżawca .

Pomocy ! Co mogę jako dzierżawca . Witam , od roku dzierżawię działkę na której stoi budynek mieszkalny (w którym mieszkam ) , w tym roku planowałam zmianę dachu i stworzenie powierzchni mieszkalnej (...)

kiedy dzierżawca może ubiegać się przejęcie ziemi?

kiedy dzierżawca może ubiegać się przejęcie ziemi? kiedy dzierżawca może ubiegać się przejęcie ziemi?

czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię?

czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię? czy dzierżawca anr może poddzierżawiać ziemię?

czy ja jako dzierżawca ziemi rolnej moge złożyc wniosek i pobrać dotacje unijne ?

czy ja jako dzierżawca ziemi rolnej moge złożyc wniosek i pobrać dotacje unijne ? czy ja jako dzierżawca ziemi rolnej moge złożyc wniosek i pobrać dotacje unijne ?

Porady prawne