Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Pytanie:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem - budynku stodoły. Po budynku stodoły nie ma znaku od 1997 roku, powstały tam bez mojej zgody, a co za tym idzie - i zgód administracyjnych pomieszczenia gospodarcze, a obok garaże. Czy bez zgody mojej PINB może wydać taką decyzję? Gdzie mam się odwołać, wszystko zrobiono bez mojej zgody i za moimi plecami. Nie wyrażam zgody na zalegalizowanie tej samowoli, żądam jej rozbiórki i doprowadzenie do poprzedniego stanu. Uważam, że urząd pomaga im w zalegalizowaniu samowoli, do której przyznali się przed sądem, co prawda w innej sprawie, w której chcą ode mnie zwrotu nakładów, jakie ponieśli na tą samowolę. Jestem współwłaścicielem do ½, stodoła z okresu wojny i nie była na fundamentach, została zburzona, a w jej miejsce postawiono nowe budynki gospodarcze na fundamentach. Nowy budynek gospodarczy wychodzi poza granice starej stodoły i wchodzi na teren innej nieruchomości, która jest ich własnością. Postawiono też garaż obok, w miejscu przylegającym do starej stodoły też na fundamentach. Stodoła ta stała tam od wojny jeszcze i mam pismo z Referatu Urbanistyki i Administracji budowlanej, że nigdy nikt nie występował o remonty bądź przebudowy lub pozwolenia na budowę na tej działce (bo nie mógł bez mojej zgody uzyskać jakiejkolwiek zgody bądź zgłoszenia). Myślę, że nie przedstawiono lub sfałszowano w PINB dokument określający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodam tylko, że sprawę tą w PINB prowadzi sam dyrektor. Obawiam się korupcji przy wydawaniu tej decyzji i dlatego nie wiem, gdzie się teraz odwołać i czy mogę postanowienie jest z lipca 2004 roku i dotarło do mnie przypadkiem przy wizycie w sądzie w innej sprawie.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Faktycznie, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, a tylko jeden z nich wystąpił ubiega się o udzielenie pozwolenia na budowę, niedopuszczalne jest wydanie decyzji na rzecz wszystkich współwłaścicieli. Pozwolenie na budowę może być udzielone tylko tej osobie, która wystąpiła z wnioskiem o jego wydania, po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu, że pozostali współwłaściciele wyrażają na to zgodę.

Porady prawne

Jednak w pytaniu pisze Pan, iż w miejsce starej stodoły zostały postawione jakieś pomieszczenia gospodarcze oraz garaż. Nie znamy szczegółów opisanej sytuacji, jednak proszę uwzględnić i to, że być może owe pomieszczenia gospodarcze nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem zgodnie z artykułem 29 ustawy prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga - między innymi - budowa:

  1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2),

  2. wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2.

Jak wynika z powyższego rzeczywiście, gdyby wymagane było w opisanym przez Pana przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę, Pana zgoda byłaby niezbędna dla prawidłowego wydania decyzji administracyjnej. Jednak proszę pamiętać, iż za samowolę budowlaną uważa się, w świetle przepisów prawa budowlanego, wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy (robót budowlanych) właściwemu organowi. Samowolą budowlaną jest też wykonanie robót bądź ich podjęcie pomimo wniesienia sprzeciwu wyżej wymienionego organu, jak też realizacja budowy w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę albo w przepisach. Proszę jednak pamiętać, iż obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego przewidują możliwość przeprowadzenia legalizacji samowoli budowlanej. Może zatem w tym wypadku taka legalizacja już miała miejsce.

W takim przypadku jak opisany przez Pana należy zatem udać się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się egzekwowaniem przestrzegania prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym. Do jego zadań należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz współdziałanie z innymi, wyspecjalizowanymi organami kontroli państwowej, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. W ramach swojej działalności PINB prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części, wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania mandatów karnych, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz nakładania grzywien administracyjnych. Natomiast zasadą działań kontrolnych wszystkich organów nadzoru budowlanego jest to, iż mogą one - w wyniku kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej - kierować do właściwych organów zalecenia pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich wykonania. Natomiast o wykonaniu zaleceń oraz o innych działaniach podjętych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami organy te zawiadamiają niezwłocznie właściwe organy nadzoru budowlanego. Proszę pamiętać, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego to organ pierwszej instancji.

W postępowaniu administracyjnym natomiast obowiązuje zasada, zgodnie z którą odwoływać się można od decyzji, a także żądać ewentualnych czynności nadzorczych do tzw. organów wyższego stopnia. W przypadku opisanym przez Pana najwyraźniej taka właśnie kontrola powinna być przeprowadzona. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Projekt zmian w prawie budowlanym

Projekt zmian w prawie budowlanym

Jeszcze w marcu tego roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. Skąd potrzeba zmian? Autorzy projektu wskazują na potrzebę dokonania daleko idących zmian organizacyjnych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania (...)

Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana

Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich gałęziach posługuje się tym pojęciem, nadając mu indywidualny sens. Tak (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu ustawy prawo budowlane: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Warto przy tym pamiętać, iż nie należy utożsamiać inwestora na przykład  (...)

PIP surowsza dla pracodawców

PIP surowsza dla pracodawców

Po co nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy? 1 lipca 2007 r. wchodzi w życie nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

PIP ma być surowsza dla pracodawców

PIP ma być surowsza dla pracodawców

Po co nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy? 7 marca 2007 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie została ona skierowana do Senatu. Zgodnie z proponowanymi przepisami, Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Cyfryzacja w budownictwie postępuje...

Kolejny etap cyfryzacji w budownictwie - jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? Dziennik budowy w formie elektronicznej, elektroniczna książka obiektu budowlanego czy też elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to usprawnienia, na które czeka branża (...)

Projekty dot. branży budowlanej

Projekty dot. branży budowlanej

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi o 2 ustawy towarzyszące Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowane jako element spójnej (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony (...)

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, na jakie pracę w naszych lub wynajmowanych lokalach potrzebujemy zgody, a jakie wystarczy jedynie (...)

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

Regulacje normujące wprowadzanie wyrobów budowlanych na polski rynek powinny znać przede wszystkim podmioty wprowadzające na rynek lub udostępniające na rynku wyroby budowlane, czyli producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy (sprzedawcy). Regulacje normujące (...)

Ułatwienia w prawie budowlanym dotyczące udostępniania lokali uchodźcom z Ukrainy

Ułatwienia w prawie budowlanym dotyczące udostępniania lokali uchodźcom z Ukrainy

Przepisy prawa budowlanego umożliwiają tymczasowy pobyt uchodźców z Ukrainy w lokalach użytkowych, czyli w biurach, halach sportowo-widowiskowych, magazynach, które są ogrzewane i wyposażone w węzeł sanitarny. Samorządy nie muszą zgłaszać zmiany sposobu użytkowania budynków (...)

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

Co może się zmienić w prawie budowlanym?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Projekt ustawy kontynuuje włączanie do polskiego prawa przepisów rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. Przepisy (...)

Produkujesz wyroby budowlane? Jakie warunki musisz spełnić aby móc wprowadzić je do obrotu?

Produkujesz wyroby budowlane? Jakie warunki musisz spełnić aby móc wprowadzić je do obrotu?

 Otwarcie rynku europejskiego na wyroby budowlane pochodzące z Polski wymusiło na ustawodawcy podjęcie działań mających na celu ujednolicenie polskiego porządku prawnego, w zakresie dopuszczania do obrotu wyrobów budowlanych, z regulacjami ustawodawstwa europejskiego. Efektem tych (...)

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Nowocześniejszy proces inwestycyjno-budowlany

Od papierowej do cyfrowej dokumentacji  Już na początku sierpnia br. rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Rząd chce, żeby już jesienią (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w stosunku do zatwierdzonego projektu, ale i sam projekt wraz z decyzją ostateczną posiada wady prawne (...)

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Stwierdzenie nieważności decyzji p.o. PINB

Skierowałem do WINB wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności wszystkich ostatecznych decyzji i postanowień wydanych przez p.o. PINB znajdujących się w obiegu prawnym od 2007r., jako wydanych przez osobę niewłaściwą, nieumocowaną i niebędąca organem, po pierwotnym ustaleniu tych aktów. (...)

Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Status Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Starosta utrzymuje, że osoba wyznaczona przez niego do pełnienia funkcji p.o. PINB jest pracownikiem służby cywilnej posiadające pełnię uprawnień PINB. Wojewoda twierdzi, że p.o. PINB jest pracownikiem starostwa i podlega MWINB wyłącznie instancyjnie. Zwróciłem się do starosty o poinformowanie (...)

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Inicjatywa wszczęcia postępowania przez INB

Mieszkam w budynku w zabudowie szeregowej. Latem tego roku z frontu domu wymieniliśmy stare, skorodowane balustrady balkonowe na nowe. Sąsiad zawiadomił pismem Inspektora Nadzoru Budowlanego, że wymiana została wykonana bez zgody (zawiadomienia) odpowiedniego organu. Inspektor Nadzoru wszczął (...)

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Jak wygląda tryb powołania Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Zgodnie z art. 86 ust. 1 prawa budowlanego Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora (...)

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

Skierowałem pięć skarg do WSA na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), za jego pośrednictwem. Ponieważ żadna ze skarg nie została przekazana przez skarżonego do WSA skierowałem wnioski o grzywny. WSA zasądził prawomocnie pięć grzywien. Upływają dalsze miesiące, na mój wniosek (...)

Organy nadzoru budowlanego

Organy nadzoru budowlanego

Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów? Zgodnie z prawem budowlanym, zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują następujące organy: starosta;  wojewoda;  Główny (...)

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora nadzoru budowlanego. Jak ustalić wartość wynagrodzenia takiego inspektora nadzoru? Czy jest to jakiś procent od wartości (...)

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

W 1990 roku wziąłem sprawy w swoje ręce i wobec braku pracy (mieszkam na wsi) założyłem własną działalność gospodarczą: drobne usługi stolarskie. Na warsztat przeznaczyłem garaż we własnym budynku mieszkalnym. Wszystko to odbyło się pod rządami "starego" prawa budowlanego. Tam też (...)

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę

Na podstawie zgłoszeń wzniesiono kilka obiektów. W wyniku kontroli okazało się, że na te rodzaje obiektów wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz, że plan zagospodarowania przestrzennego zabrania wznoszenia takich obiektów w ogóle. Zgłoszenie przyjął wydział architektury starostwa. (...)

Nakaz inspektora nadzoru budowlanego

Nakaz inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor budowlany wydal nakaz naprawy dachu nieruchomości celem polepszenia estetyki, czyli przełożenia dachówki, odbudowy komina. Dom ma wielu współwłaścicieli, jeden z 1/3 udziałów chce wykonać ten nakaz a nie ma możliwości porozumienia się w tej sprawie z pozostałymi współwłaścicielami. (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować ten budynek? Niniejsza opinia prawna sporządzona została w oparciu o przepisy następujących (...)

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Jestem zainteresowany nabyciem domu jednorodzinnego. Podpisałem ze Zbywcą umowę przedwstępną (i wpłaciłem zadatek), w której m.in. Zbywca deklaruje, że dom został wybudowany zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, wg przedstawionego do akceptacji projektu. Z późniejszych rozmów ze Zbywcą (...)

Wstrzymanie robót budowlanych

Wstrzymanie robót budowlanych

Skierowałem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o stwierdzenie niezgodności z przepisami wznoszenia obiektów budowlanych oraz o wstrzymanie robót do czasu zakończenia postępowań wyjaśniających. Na terenie inwestycji odbyła się kontrola. Po jej zakończeniu otrzymałem od (...)

Przekazanie dokumentacji budowy

Przekazanie dokumentacji budowy

W roku 2000 "inwestor" zgłosił w urzędzie zakończenie budowy budynku wielorodzinnego. Do zgłoszenia załączony był dziennik budowy z wpisem podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego, że budynek został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz sztuką budowlaną. (...)