Księgowanie paragonów fiskalnych

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory towar sprzedawałam jedynie hurtowo, wystawiając faktury VAT. Teraz postanowiłam poszerzyć działalność o sprzedaż detaliczną, zakupiłam w tym celu kasę fiskalną. Rozliczam się na podstawie książki przychodów i rozchodów, jestem płatnikiem VAT. Czy księgowaniu podlegają wszystkie raporty dobowe z danego miesiąca, czy też jedynie raport okresowy (miesięczny)? Jak mam zaksięgować i rozliczyć zakup kasy fiskalnej?"

Odpowiedź prawnika: Księgowanie paragonów fiskalnych

Zasady dokonywania zapisów w księdze przychodów i rozchodów, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Jak stanowi § 20 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Natomiast, co wynika z treści § 20 ust. 2 wymienionego rozporządzenia, podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Zapisy w księdze, zgodnie z § 30 ust. 1, winny być dokonywane na podstawie danych wynikających z zestawienia, o którym mowa powyżej, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zestawienie raportów dobowych, w myśl § 20 ust. 3 cyt. rozporządzenia powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy, numery i daty raportów dobowych, wynikającą z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

Natomiast w zakresie zaksięgowania i rozliczenia zakupu kasy fiskalnej należy zauważyć, iż kasa powinna być traktowana jak zakup każdego innego składnika majątku przedsiębiorcy, a zatem może być traktowany jako zakup wyposażenia, lub jeśli kasa spełnia wymogi uznania za środek trwały – jako zakup środka trwałego. Należy też zwrócić uwagę na tzw. ulgę na zakup kasy fiskalnej przewidzianą w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z którym podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika