Likwidacja zsypów na śmieci

Pytanie:

Mieszkam w budynku wielorodzinnym w którym jest wspólnota mieszkaniowe.Zarząd W.M.poddał pod głosowanie uchwałę w celu zlikwidowania zsypów na śmieci. Część właścicieli się zgodziła, reszta twierdzi, że to bezprawie, tyle lat istnieją i nikomu nie przeszkadzały.Czy wspólnota mieszkaniowa poprzez uchwałę podjętą większością głosów może zlecić likwidację zsypów na śmieci? Czy w tym przypadku musi być 100 % zgody na te działania?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja zsypów na śmieci

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. W przypadku jednak, gdy chodzi o czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. W ustawie wymieniono przykładowe czynności przekraczające zwykły zarząd- są to m.in. zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej. Wydaje się zatem- w szczególności, że nie jest to wyliczenie enumeratywne- że do takich czynności będzie należeć decyzja o likwidacji zsypów.
Art. 23 ust. 2 uwl precyzuje, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną wg wielkości udziałów, chyba, że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że na każdego właściciela przypada jeden głos.
Czynności przekraczające zwykły zarząd nieruchomością wspólną - obejmujące m.in. rozporządzanie, obciążanie nieruchomości wspólnej, modernizację i większy remont, nadbudowę i przebudowę, podział nieruchomości i łączenie lokali, zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej albo ustanowienie lub zmianę sposobu zarządu nieruchomością wspólną - wymagają, zasadniczo, zgody większości właścicieli lokali, rozumianej zgodnie z art. 23 lub zgody wszystkich właścicieli, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, a w stosunkach zewnętrznych - ponadto pełnomocnictwa do zawarcia umowy danego rodzaju, sporządzonego w formie prawem przewidzianej. Przykładowe wyliczenie tych czynności zawiera ust. 3 art. 22. Z kolei art. 3 ust. 6 i 7 oraz art. 18 ust. 1 wskazują czynności, których podjęcie wymaga zgody i współdziałania wszystkich właścicieli"- tak wypowiedział się Roman Dziczek w "Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych", Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Reasumując, do powzięcia uchwały o likwidacji zsypu wystarczy większość głosów właścicieli lokali.
Wskazujemy jednak, że zgodnie z art. 25 uwl właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo takie może być wytoczone przeciwko wspólnocie w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne