Koszty najmu

Pytanie:

Najemca oprócz czynszu musi dodatkowo płacić za wodę i ścieki oraz wywóz smieci.Za co najemca jeszcze dodatkowo powinien płacić ? (np. czy za oswietlenie klatki schodowj, za dozorcę itp)

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty najmu

Zakładamy, że odnosi się Pan do najemcy lokalu mieszkalnego. Zastosowanie znajdzie tu więc ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Wyróżnia ona trzy rodzaje opłat. Pierwszym jest czynsz. Drugim opłaty niezależne od właściciela - należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Trzecim wydatki związane z utrzymaniem lokalu - należy przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:

a)  konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,

b)  zarządzania nieruchomością,

c)  utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,

d)  ubezpieczenia nieruchomości,

e)  inne, o ile wynikają z umowy.

Najemcę obciążać więc mogę dwa pierwsze rodzaje wydatków. Nie ma przy tym przeciwwskazań, aby na najemcę nałożyć dodatkowe opłaty, o ile nie będą one mieściły się w opłatach trzeciej kategorii, które obciążać muszą właściciela:

Art. 9. 5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.

Ust. 6 mówi o tym, że opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: