Obowiązki właściciela zbiornika wodnego

Pytanie:

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości, na której znajduje się staw?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki właściciela zbiornika wodnego

ak wskazuje art. 21 ustawy Prawo wodne (dalej u.p.w.) utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Art. 26 u.p.w. precyzuje dalsze obowiązki właściciela powierzchniowych wód śródlądowych. Do obowiązków tych należy:
1) zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu;
2) dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód;
3) regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych;
4) zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów;
5) współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych;
6) umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

„W prawie wodnym można wyróżnić obowiązki ochrony wszelkich wód ciążące na każdym użytkowniku wody i obowiązki ciążące na właścicielu śródlądowych wód powierzchniowych. Do obowiązków każdego użytkownika wody należy zaliczyć ochronę wód przed zanieczyszczeniem, zapobieganie marnotrawstwu wody i skutkom powodzi. Obowiązki właścicieli śródlądowych wód powierzchniowych zostały szczegółowo określone w art. 26 w sześciu punktach: 1) pkt 1 stanowi o konieczności zapewnienia utrzymania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów lądowych we władaniu ich właścicieli; przepływ rzek w zależności od poziomu wody i nachylenia oraz siły ciężkości wywołuje erozję dna i brzegów przez ich rozmywanie, niszcząc techniczne umocnienie brzegów i zmieniając koryto cieku naturalnego, powodując również erozję boczną, a w dolinach -zakola, gdy przesuwa się, tworząc wyspy i przymuliska; gdy woda przepływa kanałami, również powoduje erozję dna i umocnień brzegowych; utrzymanie w należytym stanie technicznym oznacza utrzymanie koryta cieków naturalnych oraz kanałów w stanie sprawności zapewniającym przepływ wody z najdalej idącym ograniczeniem powstania szkód”1

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: