Odjęcie zarządu nad nieruchomością

Pytanie:

"Jestem współwłaścicielem w 1/2 udziale w nieruchomości, która została zajęta przez Komornika sądowego na wniosek licznych wierzycieli. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest od 2003 roku, od tego roku nieruchomość jest wynajmowana a dochody z tytułu najmu w wyniku zajęcia otrzymuje Komornik. Jako współwłaściciel pomimo zajęcia nieruchomości przez Komornika od 2003 roku opiekuję się nieruchomością systemem gospodarczym, prowadzę bieżące naprawy, konserwacje dbam o porządek i bezpieczeństwo obiektu. Wobec drugiego współwłaściciela także jest prowadzona egzekucja, ale drugi współwłaściciel jest tylko dłużnikiem hipotecznym nie jest dłużnikiem osobistym, w związku z tym Komornik nie dokonał zajęcia dochodu z tytułu najmu jaki uzyskuje drugi współwłaściciel. Drugi współwłaściciel z uzyskiwanego dochodu z tytułu najmu prowadzi bieżące nakłady na inwestycje, remontuje pokrycie dachowe, opłaca podatki od tej nieruchomości na rzecz gminy. Czy w takiej sytuacji kiedy nieruchomość jest od 2003 roku pod zajęciem i prowadzona jest egzekucja Komornika Sądowego, to czy z wniosku wierzycieli czy wniosku Komornika Sąd może odjąć dłużnikom (współwłaścicielom tejże nieruchomości) zarząd nad nieruchomością. Czy Sąd na wniosek wierzycieli może powołać innego zarządcę niż dłużnicy będący współwłaścicielami tej nieruchomości. "

Odpowiedź prawnika: Odjęcie zarządu nad nieruchomością

Wprawdzie w 2005 roku nastąpiła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, obejmująca postępowanie egzekucyjne, a ustawa zmieniająca kodeks wprowadziła zapis, iż do egzekucji wszczętych przed wejściem w życie zmian stosuje sie przepisy dotychczasowe, przepis będący podstawą prawną odpowiedzi na zadane pytanie nie uległ zmianie i znajduje zastosowanie także do postępowań wszczętych przed 2005 rokiem.

Zasadą jest, iż komornik pozostawia nieruchomość zajętą w drodze egzekucji w zarządzie dłużnika. Sąd jest jednak uprawniony do tego, aby odjąć zarząd dłużnikowi zarówno z urzędu jak i na wniosek wierzyciela. Podstawą takiej decyzji będzie niewłaściwe wykonywanie zarządu przez dłużnika, polegającego na prowadzeniu rabunkowej gospodarki. Kodeks jednak nie określa, na czym ma polegać prawidłowo wykonywany zarząd. W doktrynie przyjmuje się, że chodzi tu o gospodarność, sumienność, posiadanie przez dłużnika odpowiednich kwalifikacji. Konieczność odjęcia dłużnikowi zarządu i ustanowienie innego zarządcy jest uzasadnione wówczas, gdy dłużnik nie daje gwarancji prawidłowego prowadzenia zarządu. Może to nastąpić zarówno z przyczyn subiektywnych (np. niedbalstwo lub nieuczciwość), jak i obiektywnych niezawinionych przez dłużnika (np. brak kwalifikacji, odbywanie służby wojskowej, długotrwały wyjazd itp.).

Propozycję co do osoby kandydata na zarządcę może zgłosić wierzyciel, dłużnik, a także inne osoby lub sam sąd, który może wskazać taką osobę, na skutek wywiadu przeprowadzonego we właściwym urzędzie.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego

Art. 931.§ 1. Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się wówczas przepisy o zarządcy.
§ 2. Jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę; to samo dotyczy ustanowionego zarządcy.
§ 3. Sąd oddali wniosek o ustanowienie innego zarządcy, jeżeli sprawowanie zarządu wymaga kosztów, na których pokrycie nie wystarczają na razie dochody bieżące, a wnioskodawca nie złoży w ciągu tygodnia kwoty wyznaczonej przez sąd.
§ 4. Jeżeli dłużnik, któremu odjęto zarząd, w chwili zajęcia korzystał z pomieszczeń w zajętej nieruchomości, należy mu je pozostawić. Sąd może jednak na wniosek wierzyciela zarządzić odebranie pomieszczeń, jeżeli dłużnik lub jego domownik przeszkadza zarządcy w wykonywaniu zarządu. Zarządca może zatrudniać dłużnika i jego rodzinę za wynagrodzeniem, które ustali sąd.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika