Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Pytanie:

Mąż został uznany winnym przemocy i uszkodzenia ciała. Jesteśmy nadal małżeństwem choć od kilku lat żyjemy w rozłączeniu i prowadzimy odrębne gospodarstwa. Czy w tym przypadku możliwe jest wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie od niego na mnie i na dzieci (córka pełnoletnia) czy raczej szukać jakiegoś innego sposobu na restytucję szkód (dzieci się leczą i chodzą na terapie co jest dość kosztowne)?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie i zadośćuczynienie

W opisanej sytuacji zastosowanie może znaleźć art. 444 kodeksu cywilnego.

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Porady prawne

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Rozstrój zdrowia - w rozumieniu art. 444 § 1 - wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna). Wstrząs psychiczny doznany wskutek określonego zdarzenia może być źródłem rozstroju zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 1969 r., sygn. II CR 114/69, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 9 lipca 2003 r., sygn. I Ca 396/03,; odmiennie wyrok Sądu Najwyższego z 4 września 1967 r., sygn. I PR 23/67 z glosą krytyczną Z. Radwańskiego tamże).

W takim przypadku aktualizuje się obowiązek pokrycia kosztów leczenia osoby pokrzywdzonej. W orzecznictwie przyjęto, że „Uwzględnienie roszczenia poszkodowanego, skierowanego przeciwko zobowiązanemu do naprawienia szkody, o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia jest niezależne od tego, czy poszkodowany dysponuje odpowiednimi środkami własnymi na pokrycie wskazanych wyżej kosztów oraz czy jest objęty systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, chyba że strona zobowiązana do naprawienia szkody wykaże, że koszty leczenia poszkodowanego zostaną pokryte w całości ze środków publicznych, w tym także przyznawanych w ramach szczególnych procedur obejmujących także decyzje uznaniowe uprawnionych podmiotów.” (wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007 r., sygn. I CSK 384/2007).

Odszkodowanie miałoby zatem na celu pokrycie kosztów wyłożonych na leczenie dzieci.

Poza odszkodowaniem sąd na żądanie pokrzywdzonego może zasądzić także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie przysługuje za szkody o charakterze niematerialnym, np. przeżycia wywołane znęcaniem się przez członka rodziny, cierpienia psychiczne, cierpienia fizyczne, odczuwanie bólu itp. Zadośćuczynienie pieniężne ma na celu przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Obejmuje ono wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Zadośćuczynienie z art. 445 ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta jednak nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa, a więc powinna być utrzymana w rozsądnych granicach (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 1962 r., sygn. 4 CR 902/61).

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (występkiem jest znęcanie się oraz uszkodzenie ciała), roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Komu przysługuje odszkodowanie? Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść, przysługuje oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania (...)

Czy będzie odszkodowanie dla Kluski?

Czy będzie odszkodowanie dla Kluski?

Sąd Apelacyjny w Krakowie musi ponownie rozważyć, czy byłemu właścicielowi Optimusa należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za zatrzymanie w areszcie   (...)SN zgodził się jednak co do zasady ze stanowiskiem prokuratora, że art. 555 kodeksu postępowania karnego normujący kwestię (...)

Nie można wykluczać przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia obywatelom innych państw UE tylko ze względu na ich przynależność państwową

Nie można wykluczać przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia obywatelom innych państw UE tylko ze względu na ich przynależność państwową

James Wood jest obywatelem brytyjskim, który zamieszkuje, pracuje i płaci podatki we Francji, gdzie mieszka od ponad 20 lat ze swoją konkubiną, obywatelką francuską. Mieli oni razem trójkę dzieci, posiadających również obywatelstwo francuskie, z których najstarsza (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. wniosku prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. i (...)

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Powodowie kupili w pozwanym biurze podróży wycieczkę do Egiptu. Wycieczka była ogólnie nieudana. Dlatego powodowie złożyli pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną naruszeniem ich dobra osobistego w postaci "prawa do czerpania satysfaji z zakupionej imprezy (...)

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w stanie wojennym następującymi słowy: Otrzymałem pismo p. Sławomira Karpińskiego, pełnomocnika Stowarzyszenia (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Czas tymczasowego aresztowania

Czas tymczasowego aresztowania

Brak maksymalnego terminu stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji jest zgodny z Konstytucją - uznał TK.  Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania - orzeczenie TK 10 lipca 2019 r. (...)

Niesłuszne aresztowanie zaliczone na poczet kary a odszkodowanie

Niesłuszne aresztowanie zaliczone na poczet kary a odszkodowanie

Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kar orzeczonych w tej samej lub w innej sprawie nie pozwala skazanemu wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym Problem zaliczania tymczasowego aresztowania na poczet innych kar tym razem wzbudził wątpliwości samego Sądu Najwyższego. (...)Sąd Najwyższy (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 (...)

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z tytułu śmierci członka rodziny

Kodeks cywilny przewiduje możliwość przyznania członkom rodziny zmarłego, w zależności od okoliczności sprawy w art. 446 § 4 bądź w art. 448, stosownego zadośćuczynienia za śmierć członka rodziny. Zgodnie z tym pierwszym przepisem, sąd może także przyznać najbliższym członkom (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Ważne dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Ważne dla osób represjonowanych w stanie wojennym

Jakie zmiany dotyczą osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego?Z dniem ogłoszenia, 29 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność (...)

Imprezy turystyczne w czasie pandemii...

Imprezy turystyczne w czasie pandemii...

Odwołane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzające w błąd oferty. Z takimi problemami borykają się konsumenci w czasach zagrożenia epidemiologicznego.  Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolinię konsumencką (...)

Dostęp do informacji medycznych

Dostęp do informacji medycznych

Czy można domagać się ujawnienia informacji medycznych dotyczących swojej osoby? Czy szpital ma obowiązek przedstawić naszą kartotekę medyczną? Co zrobić w przypadku odmowy udostępnienia nagrań z pogotowia?  Powyższe pytania dotyczą najczęstszych wątpliwości związanych z udostępnianiem (...)

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu W dniu 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 60/17, podjął uchwałę następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Stan faktyczny Od 11 lat gram w orkiestrze dętej. Otrzymałem ustne polecenie służbowe odtworzenia książeczki marszowej instrumentu. Czy mam obowiązek wykonać to polecenie służbowe? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie? Nadmieniam, że od dwóch lat jestem ustawicznie przy każdej okazji gnębiony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie a zadośćuczunienie

Odszkodowanie a zadośćuczunienie

Na czym polega różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem? Na gruncie kodeksu cywilnego, można dochodzić od osoby, która dopuściła się czynu niedozwolonego, naprawienia szkody, która (...)

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Sąd zasądził wobec męża odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. W uzasadnieniu wyroku, w części dotyczącej odszkodowania Sąd zmniejszył kwotę roszczenia (...)

Wezwanie do zapłaty o odszkodowanie

Wezwanie do zapłaty o odszkodowanie

Występuję z powództwa cywilnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sprawa dotyczy dotkliwego pogryzienia przez psa. Zanim złożę pozew do sądu zamierzam wysłać wezwanie o zapłatę do właściciela (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Postępowanie karne a naprawienie szkody i krzywdy

Mojej koleżance, ukradziono jedyny środek lokomocji - bardzo drogi rower, którym poruszała się do pracy i we wszelkich innych sprawach. Sprawców zatrzymano, przyznali się do popełnienia tego oraz (...)

Zasadność zadośćuczynienia

Zasadność zadośćuczynienia

Mój syn został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a w tym czasie policja prowadziła dochodzenie. Dziewczyna mojego syna, jednocześnie matka jego dziecka starając się o widzenie otrzymała odpowiedż (...)

Odszkodowanie za niesłuszny mandat

Odszkodowanie za niesłuszny mandat

Przy mojej firmie jest znak zakaz wjazdu z wyjątkiem zaopatrzenia. Za znakiem jest parking. Zawsze tam stawałem, dziś policjant powiedział, iż nie jestem zaopatrzeniowcem, więc nie mogę tam wjechać. (...)

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać (...)

Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

Zwrot opłaty od pozwu lub zażalenia od Sądu.

W ubiegłym roku mąż założył sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa za niesłuszny pół roczny dozór policyjny, który zasadził Sąd Okręgowy po zwolnieniu męża z półrocznego (...)

Przedawnienie roszczenia za wypadek

Przedawnienie roszczenia za wypadek

W październiku 2004 r. miał miejsce wypadek drogowy. W wyniku postępowania karnego sąd okręgowy w postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z listopada 2006 r. skazał jednego z uczestników wypadku za (...)

Naprawienie szkody wyrządzonej przez komornika

Naprawienie szkody wyrządzonej przez komornika

Matka z małoletnim dzieckiem została wyeksmitowana z mieszkania. Komornik nie posiadał tytułu egzekucyjnego na nią, ani nigdy nie toczyło się postępowanie egzekucyjne przeciwko niej. Sąd nakazał (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W jakim terminie od umorzenia śledztwa następuje przedawnienie sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Kiedy nie można już wystąpić z takim wnioskiem? Artykuł 552 (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

W jakich sytuacjach można pociągnąć do odpowiedzialności Prokuratora, za brak należytej staranności w czynnościach śledczych i niesłuszne aresztowanie? Podstawą dochodzenia odszkodowania za (...)

Sprawdzanie braków formalnych przez sąd

Sprawdzanie braków formalnych przez sąd

Składam pozew w sprawie cywilnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czy istnieje taka możliwość, że sąd zażąda opłat sądowych, a po wniesieniu opłat przeze mnie odrzuci pozew z powodu jakiś (...)

Uzupełnienie braków formalnych pozwu

Uzupełnienie braków formalnych pozwu

Mężczyzna, który został pobity złożył w sądzie pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W żądaniu pozwu wniósł m.in. o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami (...)

FORUM PRAWNE

odszkodowanie i zadośćuczynienie

odszkodowanie i zadośćuczynienie Jeśli ktoś był w podobnej sytuacji lub wie jak poprowadzić sprawęProsze o kontakt.Irena kawalec@poczta.onet.pl...podczas robienia zakupów w hipermarkecie pracownik (...)

Jak napisać wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Jak napisać wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Witam. Na początku roku 2009 mój były mąż poznał kobietę i złożył pozew o rozwód. Zgodziłam się na rozwód bez orzekania o winie (...)

Odszkodowanie za błąd medyczny Poznań

Odszkodowanie za błąd medyczny Poznań Dzien dobry potrzebuje rzeczowej i konkretnej pomocy w poprowadzeniu mojej sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny w Poznaniu. Szpital talmi (...)

Odszkodowanie od Warszawskiego metra

Odszkodowanie od Warszawskiego metra Witam serdecznie! Nie wiem czy piszę w odpowiednim miejscu na forum, jeśli nie to z góry przepraszam. Piszę w następującej sprawie. Otóż dwa dni temu mój (...)

czego może się domagać ofiara kolizji?

czego może się domagać ofiara kolizji? Ostatnio miałam wypadek. Wjechał we mnie gościu, wyjeżdżający z parkingu. Mam płacone ubezpieczenie, OC. O co mogę się w związku z tym starać? Uszkodzenie (...)

wypadek art 177 .

wypadek art 177 . Witam mialem stluczke z motocyklista wskutek ktorej on zlamal reke na miejscu w szoku nie wzielem od niego zadnego numeru telefonu ani danych, meczy mnie sumienie bo nigdy nikomu nic (...)

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY!

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY! Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za morderstwo bez wyroku sądu dokonane na tle narodowościowym przez Funkcjonariuszy WUBP, i następstwa (...)

Szkoda doznana na cudzej posesji

Szkoda doznana na cudzej posesji Witam, zwracam się o pomoc z następującym problemem: kilka miesięcy temu na należącą do mnie nieruchomość, na której prowadzę wyścigi gokartów wszedł nieznany (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

Sprawa o zadośćuczynienie

Sprawa o zadośćuczynienie Witam. Post będzie odrobinę dłuższy, ale inaczej się nie da. W listopadzie 2012r. popełniłem przestępstwo z art 267KK (włamanie do komputera współlokatorki i zainstalowanie (...)

Porady prawne