Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Pytanie:

Zostałem skazany w 1995 r. za niedopełnienie obowiązków. W więzieniu przesiedziałem 1 rok i 9 miesięcy. Następnie zostałem uniewinniony przez Sąd Najwyższy w 1997r. Czy mogę się teraz starać o odszkodowanie za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zgodnie z art. 552 kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejsza karę służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie trzech sędziów; sprawy o odszkodowanie powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności; postępowanie wolne jest od kosztów.

Porady prawne

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 555 kpk roszczenia powyższe przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia.

W związku z faktem, iż obecnie obowiązujący kodeks postępowania karnego wszedł w życie z dniem 1 września 1998 r., uchylając jednocześnie poprzednio obowiązujący kpk, w/w przepisy będą miały zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego.  Zgodnie bowiem, z art. 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, w razie wątpliwości, czy stosować prawo dotychczasowe czy Kodeks postępowania karnego, stosuje się przepisy niniejszego kodeksu.

Jak wynika z opisu sytuacji, wyrok skazujący zapadł w 1995 r., a po odbyciu 1 roku i 9 miesięcy kary pozbawienia wolności, oskarżony został uniewinniony wyrokiem Sądu Najwyższego z 1997 r, a więc oskarżony mógł dochodzić odszkodowania od momentu uprawomocnienie się tego wyroku do upływu terminu 1 roku od przedmiotowego dnia.

Jak już wcześniej wskazano, roszczenie o odszkodowanie z art. 552, przedawnia się z upływem roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia (również na podstawie art. 489 pkt 1 kpk w poprzednim brzemieniu, termin przedawnienia również wynosił 1 rok). W związku z powyższym Pańskie roszczenie o odszkodowanie jest już przedawnione i nie może Pan go skutecznie dochodzić.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę

Co orzekł Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. wniosku prokuratora, wznowił postępowanie w sprawie skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy, uchylił skazujące wyroki Sądu Apelacyjnego z 2004 r. i Sądu Okręgowego z 2003 r. i uniewinnił go od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt V KO (...)

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Komu przysługuje odszkodowanie? Odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść, przysługuje oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, a także jeżeli (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Przedawnienia

Przedawnienia

 Rodzaj roszczeniaTermin przedawnieniaPodstawa prawnaRoszczenie o odszkodowanie za a) niesłuszne skazanie, b) tymczasowe aresztowanie lub c) zatrzymaniea) Rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia b) rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie c) rok od daty zwolnieniaDz.U.97.89.555, art. 555Roszczenie (...)

Wzrost liczby odszkodowań za niesłuszne aresztowanie

Wzrost liczby odszkodowań za niesłuszne aresztowanie

W pierwszym półroczu 2007 r. średnie odszkodowanie za nieuzasadnione aresztowanie wyniosło blisko 19 tys. zł. Lista osób żądających odszkodowań się wydłuża. Skargi na niesłuszne aresztowanie trafiają nie tylko do krajowych sądów, ale również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W ostatnich ośmiu latach wpłynęło ich do Strasburga ponad 100. Tam przyznaje się znacznie (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

300 tysięcy złotych za 4 lata więzienia

300 tysięcy złotych za 4 lata więzienia

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces z powództwa 29-letniego Tomasza K., mieszkańca Starej Wisły k. Malborka, przeciwko Skarbowi Państwa - za niesłuszny wyrok 15 lat więzienia. Mężczyzna, który przesiedział w więzieniu blisko cztery lata, domaga się 300 tys. zł zadośćuczynienia. (...) Kilka lat temu Tomasz K. został prawomocnie skazany przez gdański sąd na 15 (...)

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Czy Kluska otrzyma odszkodowanie?

Sprawa byłego prezesa Optimusa nie jest zakończona. Wciąż nie wiadomo, czy za niesłusznie pobraną kaucję przysługuje mu rekompensata (...)Rozprawa została odroczona do czasu, aż Sąd Najwyższy dokona wykładni ustawy. Krakowski sąd ma bowiem wątpliwości, na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność skarbu państwa za niewątpliwi niesłuszne zatrzymanie (art. 244 kodeksu postępowania (...)

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

Uchwała SN W dniu 11 stycznia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 92/17,  podjął uchwałę następującej treści: Podstawę prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego z prawem (...)

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Na czym polega potrącenie? Potrącenie (kompensata) polega na redukcji wzajemnych wierzytelności (długów) dwóch podmiotów, na skutek czego wzajemne zobowiązania wygasają do wysokości niższej z potrącanych wierzytelności. ##baner## Z jakich należności można potrącić swoje zobowiązanie podatkowe?  Na gruncie prawa podatkowego instytucję potrącenia reguluje (...)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.   Kiedy może dojść do potrącenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa? Potrąceniu podlegają zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z (...)

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Przyczyny wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.   Zgodnie z prawem zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia (...)

Niesłuszne areszty kosztują miliony

Niesłuszne areszty kosztują miliony

Państwo słono płaci za tragiczne pomyłki - pisze Rzeczpospolita. Na odszkodowania za niesłuszne areszty przeznaczono w zeszłym roku 5,5 mln zł. Za niesłuszne skazanie - 440 tys. zł. - Najlepiej by było, gdyby do takich pomyłek nie dochodziło wcale. Kiedy jednak się już zdarzą, nie możemy zastanawiać się, czy państwo stać na wyłożenie takich kwot, czy też nie. Trzeba płacić (...)

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

Podatek od odszkodowania. Kiedy trzeba rozliczyć? PIT 2013

Podatek od odszkodowania? Zależy, za co dostaliśmy pieniądze. Część rekompensat została zwolniona z zapłaty podatku. Będzie tak m.in. z odszkodowaniami wypłaconymi za mobbing w pracy, niesłuszne aresztowanie czy przewlekłe postępowanie przed sądem. Podatek będzie się natomiast należał np. za odprawę dla osoby odchodzącej z pracy – gdy przyczyna zwolnienia była od niej niezależna. Wynika (...)

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu celnika zgodne z Konstytucją

13 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnokrajowego Związku Zawodowego Służby Celnej RP dotyczący funkcjonariuszy celnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: - art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej jest zgodny z art. 60, art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, - art. 61 ust. 2 powyższej ustawy jest zgodny (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

Jeśli udowodnisz błąd funkcjonariuszy, dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych. Zobacz, jak starać się o pieniądze. Osoba, która została niesłusznie aresztowana bądź zatrzymana przez policjantów, ma prawo do rekompensaty. Możemy o nią wystąpić np. wtedy, gdy podczas aresztu pogorszy się stan naszego zdrowia, przez siedzenie na komisariacie stracimy ważny kontrakt czy (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

250 tys. złotych za niesłuszne pozbawienie wolności

250 tys. złotych za niesłuszne pozbawienie wolności

Odszkodowanie w takiej wysokości przyznał wrocławski sąd Markowi J., który ponad cztery i pół roku spędził w wiezieniu z oskarżenia o udział w zabójstwie - informuje Rzeczpospolita. Sprawa Marka J. zakończyła się jego uniewinnieniem. Mężczyzna złożył wniosek o odszkodowanie. Teraz Skarb Państwa musi zapłacić mu 250 tys. złotych. Sędzia Ewa Mokrzysz w (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Czy będzie odszkodowanie dla Kluski?

Czy będzie odszkodowanie dla Kluski?

Sąd Apelacyjny w Krakowie musi ponownie rozważyć, czy byłemu właścicielowi Optimusa należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za zatrzymanie w areszcie   (...)SN zgodził się jednak co do zasady ze stanowiskiem prokuratora, że art. 555 kodeksu postępowania karnego normujący kwestię przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie (...)

Nieprawidłowości w dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę - opinia prawna

Nieprawidłowości w dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę - opinia prawna

Stan faktycznyDnia 1 sierpnia otrzymałem pocztą wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z datą stempla pocztowego 28 lipca. Od 28 lipca do sierpnia byłem na zwolnieniu chorobowym. Czy mam możliwość uzyskania w sądzie pracy uznania bezskuteczności wypowiedzenia w związku z naruszeniem art. 41 Kodeksu Pracy? Czy ta sprawa już nie przedawniła się?Opinia prawnaOpierając się na przedstawionych (...)

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Trwają sejmowe prace nad prezydenckim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w organizacji Sądu Najwyższego poprzez utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej i zniesienie Izby Dyscyplinarnej. Zakłada zapewnienie (...)

Odszkodowania dla niesłusznie skazanych to 2 mln złotych rocznie

Odszkodowania dla niesłusznie skazanych to 2 mln złotych rocznie

To sędziowie mylą się najczęściej - tak wynika z opublikowanego Forum Obywatelskiego Rozwoju raportu dotyczącego niesłusznych skazań w Polsce. Łączna suma odszkodowań za złą decyzję wymiaru sprawiedliwości osiąga prawie 2 miliony złotych. Najczęstszymi przyczynami wymienianymi w raporcie przez autorów badań są błędy ludzkie popełniane przez sędziów, prokuratorów (...)

Niesłuszne aresztowanie zaliczone na poczet kary a odszkodowanie

Niesłuszne aresztowanie zaliczone na poczet kary a odszkodowanie

Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kar orzeczonych w tej samej lub w innej sprawie nie pozwala skazanemu wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym Problem zaliczania tymczasowego aresztowania na poczet innych kar tym razem wzbudził wątpliwości samego Sądu Najwyższego. (...)Sąd Najwyższy wprawdzie odmówił podjęcia uchwały, ale problem rozstrzygnął. Zaliczenie okresu aresztowania (...)

Do Sadu po odszkodowanie!

Do Sadu po odszkodowanie!

Ponad 1 mln 400 tys. zł odszkodowania domaga się od były prezes Optimusa "za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie".Pozew, który trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczy śledztwa krakowskiej prokuratury w sprawie domniemanych oszustw podatkowych, w którym jednym z podejrzanych był prezes Optimusa. Podobne kłopoty z fiskusem miała wrocławska firma JTT, która w ten sam sposób dostarczała (...)

Koszty adwokackie do zmiany?

Koszty adwokackie do zmiany?

„Rzeczpospolita” informuje o rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego odnoszącego się do przepisów o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Rozporządzenie z dnia 28 września 2002r.). Uchwała w sprawie o sygn. I PZP 6/10, dotyczącej wprawdzie odszkodowania za niesłuszne zwolnienie, (...)

Kto odpowiada za niesłuszne tymczasowe aresztowanie?

Kto odpowiada za niesłuszne tymczasowe aresztowanie?

Po publikacjach w "Rzeczpospolitej" dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania ( "Rz" z 14 marca) i podzielając tezę, że środek ten jest w Polsce nadużywany, chciałbym zwrócić uwagę na treść art. 557 k.p.k.   (...)Tak więc organ reprezentujący skarb państwa może wytoczyć powództwo w postępowaniu cywilnym przeciwko konkretnej osobie doprowadzającej do niesłusznego aresztu. (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

  Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, aczkolwiek zawsze krzywdzący i ingerujący w konstytucyjne prawa jednostki. W państwie prawa pozbawienie prawa chronionego konstytucją zawsze następuje za odszkodowaniem. Czy nasz kraj (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może kwestionować również niezgodność z prawem wypowiedzenia (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy działanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. Pytają co mogą zrobić, jeśli (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

  Kiedy zwalniany pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy? Prawo pracy przyznaje pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem określone uprawnienia tylko wówczas, gdy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem. Z nieuzasadnionym wypowiedzeniem mamy do czynienia wtedy, gdy następuje ono bez uzasadnionej przyczyny (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku samochodowego itp.). Pod pojęciem szkody kodeks cywilny rozumie wszelkie uszczerbki wynikłe z (...)

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

Wypłata jednorazowego odszkodowania żonie rencisty zmarłego z powodu choroby zawodowej - opinia prawna

Stan faktyczny Moja matka ubiega się wypłatę przez ZUS jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego rencisty na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jest jedyną osobą uprawnioną do odszkodowania. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy odszkodowanie to przysługuje m.in. w przypadku śmierci rencisty (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, jeśli okaże się, że pomimo normalnego użycia tego produktu, zwyczajowo przyjętego wykorzystywania (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się jej od państwa odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest nierozerwalnie związana z cywilnoprawnym pojęciem szkody, i prawo podatkowe nie przewiduje odmiennej od cywilnej konstrukcji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

Sąd zasądził wobec męża odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. W uzasadnieniu wyroku, w części dotyczącej odszkodowania Sąd zmniejszył kwotę roszczenia (...)

Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

Kodeks postępowania karnego przewiduje mozliwość ustanowienia oskarżonemu obrońcy z urzędu. Oskarżony może zostać prawomocnie uniewinniony lub prawomocnie skazany. Kto pokrywa wynagrodzenie adwokata (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie - koszty

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za sprawę cywilną odszkodowawczą od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Czy opłata ta jest związana z wysokością roszczenia? Czy Sąd może odstąpić (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie

Mój znajomy spędził 13 miesięcy w areszcie śledczym w związku ze sprawą, w której stawiano mu zarzuty za czyny, których nie popełnił. Wczoraj wydany został wyrok uniewinniający go od wszystkich (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W jakim terminie od umorzenia śledztwa następuje przedawnienie sprawy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie? Kiedy nie można już wystąpić z takim wnioskiem? Artykuł 552 (...)

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Sąd uznał moje zatrzymanie przez policję za bezprawne. Chciałbym, powołując się na to postanowienie złożyć wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Na jakie przepisy prawne mogę się powołać (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

W jakich sytuacjach można pociągnąć do odpowiedzialności Prokuratora, za brak należytej staranności w czynnościach śledczych i niesłuszne aresztowanie? Podstawą dochodzenia odszkodowania za (...)

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, (...)

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Możliwości zmiany prawomocnego wyroku

Kilka lat temu dostałem wyrok 18m-cy za kradzież ok 1000zl. Zostałem przyłapany na gorącym uczynku. Mając 17 lat już siedziałem w wiezieniu 2 lata jednak bezpodstawnie oskarżony. Świadek wskazał (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Samowolne pobieranie wynagrodzenia

Samowolne pobieranie wynagrodzenia

Czy w związku z samowolnym pobieraniem gotówki z kasy przez pracownika, w jego tłumaczeniu na poczet należnych mu wynagrodzeń pracodawca może złożyć wniosek do prokuratury czy też powinien wnieść (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Zakupiłem aktem notarialnym działkę rolną (spisane były dwa akty ze względu na prawa ANR). W przedłożonym do aktów skróconym odpisie z KW była informacja o złożeniu do KW jakiegoś wniosku. (...)

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Egzekucja odszkodowania w sprawie karnej

Pozwany w sprawie karnej cywilnej został uznany winnym przez sąd pierwszej instancji popełnienia przestępstwa i skazany na zapłatę odszkodowania powodowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok, który (...)

Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

Pozew cywilny a powództwo adhezyjne

Zostałam pobita przez 2 sprawców w swoim sklepie, zrobiłam obdukcję. Obecnie jestem na chorobowym już ok. 24 dni, stłuczenie głowy, wybita plomba ,wykręcenie rąk i wybicie prawego barku, zadrapania (...)

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Odszkodowanie od banku za niesłuszne pozwanie

Bank wystawił przeciwko mojej osobie bankowy tytuł egzekucyjny i nadał temu tytułowi w sądzie klauzulę wykonalności. Następnie po nadaniu klauzuli bank skierował przeciwko mojej osobie wniosek (...)

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Czy przyjęcie odszkodowania jest czynnością zachowawczą i w związku z tym zapłata odszkodowania może nastąpić do rąk jednego ze współwłaścicieli? W kontekście czynności zachowawczych, (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku (...)

Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

Po kilkuletnim sporze o przyznanie własności czasowej gruntu pod wywłaszczoną nieruchomością, decyzja odmowna została uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzono jej nieważność (...)

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Z mocy wyroku sądowego posiadamy wyrok o eksmisję, ale odpowiednia gmina nie dysponuje lokalem socjalnym. Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na jakiej podstawie prawnej? Mamy kilku (...)

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

W mojej umowie o prace znajduje sie zakaz konkurencji po odejściu z firmy. Nie określono w nim kwoty odszkodowania za zakaz konkurencji. Umowa o zakazie nie jest osobna umowa, ale częścią umowy o (...)

3-letni okres wypowiedzenia mieszkania lokatorskiego

3-letni okres wypowiedzenia mieszkania lokatorskiego

W czerwcu 2008 roku wypowiedziałam umowę najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust.5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r z zachowaniem 3-letniego okresu wypowiedzenia, który minął z dniem 30.06.2011 (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie

W piątek 5.02 br. w wyniku przewrócenia się na parkingu przed Centrum Handlowym doznałam złamania nogi. Teren nie był odśnieżony, ani posypany piaskiem. Na pogotowiu założyli mi gips i wystawili (...)

Odszkodowanie w procesie karnym

Odszkodowanie w procesie karnym

Jeden z moich dłużników popełnił przestępstwo przywłaszczenia. Sprzedał samochód, który stanowił zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki (przewłaszczenie na zabezpieczenie). Sytuacja bardzo (...)

Odszkodowanie uzupełniające a opłaty za media

Odszkodowanie uzupełniające a opłaty za media

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Dochodzenie odszkodowanie od sprawcy wypadku

Dochodzenie odszkodowanie od sprawcy wypadku

Osoba z rodziny miała wypadek samochodowy. Sprawca miał ubezpieczenie OC. Od zakładu ubezpieczeniowego w którym sprawca miał polisę należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Co w sytuacji (...)

FORUM PRAWNE

Praca Magisterska

Praca Magisterska Witam, Piszę pracę magisterską o zasadzie domniemania niewinności. Chciałabym jakos zmodyfikować temat ale nie mam pojęcia jak. Proszę o pomoc dotyczacą mojego planu pracy. Nie (...)

Niesłuszny wyrok

Niesłuszny wyrok Dzień dobry, szanowni prawnicy i nie tylko, mam pytanie. Oskarżony po odbyciu części kary pozbawienia wolności(np. 3 lat)okazuje się jednak człowiekiem niewinnym. Co według was (...)

Czy za niesłuszne zatrzymanie można ubiegać się o odszkodowanie?

Czy za niesłuszne zatrzymanie można ubiegać się o odszkodowanie? Od dawna zastanawiałam się czy niesłuszne zatrzymana tymczasowo osoba (która w późniejszym czasie okazuje się niewinna) może (...)

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej?????

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej????? U mnie w pracy wyszedł brak na kwote kilkunatu tyś. zł, szef uznal że miałam coś z tym wspólnego gdyż znalazł zapis (...)

odwieszenie wyroku za niesłuszne skazanie Art. 158. § 1.

odwieszenie wyroku za niesłuszne skazanie Art. 158. § 1. moj brat zostal nieslusznie skazany za pobicie i dostal wyrok w zawieszeniu. z tego powodu został odwieszony poprzedni wyrok z tego samego Art. (...)

Zwolnienie dyscyplinarne na L4- wątpliwosci

Zwolnienie dyscyplinarne na L4- wątpliwosci Temat wałkowany w wielu wątkach, ale niestety nie mogę doszukać się odpowiedzi na pewne wątpliwości. Krótko o sprawie: Zostałem zwolniony dyscyplinarnie (...)

ODNOŚNIE ODSZKODOWANIA!!!!!!!!!!!!!

ODNOŚNIE ODSZKODOWANIA!!!!!!!!!!!!! WITAM!!MIAŁAM POWAŻNY PROBLEM ,KTÓRY SIĘ SKOŃCZYŁ ZLE,CHCIAŁABYM SPYTAĆ CZY MAM PRAWO WNIEŚĆ SPRAWĘ O ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z CAŁĄ ZAISTNIAŁĄ SPRAWĄ.. (...)

odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie

odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie Witam Chcę wywalczyć odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Policja nei poczuwa się do winy, a ja bardzo chcę to wyjaśnić!

Odszkodowanie i zadośuczynienie za niesłuszne oskarżenie.

Odszkodowanie i zadośuczynienie za niesłuszne oskarżenie. Mam pytanie czy mam jakieś szanse na ewentualne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za to że stanąłem przed sądem oskarżony o napad (...)

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie. Czy wysokośc takiego odszkodowania jest stała czy zależna od umiętjętności adwokata i długości spędzonego czasu w areszcie?? ehh.. no to chyba jednak (...)

Odszkodowania - pomoc

Odszkodowania - pomoc Jeśli masz pytania dotyczące odszkodowań za szkody - napisz - pomożemy bezpłatnie mkolary@wp.pl Miałeś wypadek? Odniosłeś obrażenia? Ktoś zginął? Należy Ci się (...)

Wypadek samochodowy - co mi grozi?

Wypadek samochodowy - co mi grozi? W wigilię miałem wypadek samochodowy... Padał deszcz i wpadłem w poślizg na zakręcie i uderzyłem czołowo w CC. Mi nic się nie stało, jednak kierowca tamtego (...)

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk

Zatrzymanie osoby Art. 45. kpk Jeżeli podczas zatrzymania mnie i dwóch kolegów przez patrol pieszy, nie zostaniemy poinformowani dlaczego zostaliśmy zatrzymani, ani funkcjonariusz nie podał swojej (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

3 lata odsiadki za niewinność

3 lata odsiadki za niewinność Witam serdecznie. Piszę nie w swojej sprawie a w sprawie ojca mojego przyjaciela. Piotr został skazany na ponad 3 lata więzienia, które zakończył odsiadywanie bodajże (...)

Czy należy mi się Zadośćuczynienie za niesłuszne oskarżenie??

Czy należy mi się Zadośćuczynienie za niesłuszne oskarżenie?? Zostałem przez prokurature rejonową oskarzony o przestępstwo. bylo to w 2015r. Sąd rejonowy uniewinnil mnie w 2016r, a w 2017roku (...)

Rozbój-niesłuszne oskarżenie

Rozbój-niesłuszne oskarżenie Dzień dobry Piszę ponieważ chciałem zasięgnąć pomocy. Zacznę może od początku moja sprawa jest trochę skomplikowana zostałem nie słusznie podejrzany o dokonanie (...)

czy jest to możliwe że od czerwca sąd nie przysłał mi jeszcze odpisu od wyroku prawomocnego ? i

czy jest to możliwe że od czerwca sąd nie przysłał mi jeszcze odpisu od wyroku prawomocnego ? i czy jest to możliwe że od czerwca sąd nie przysłał mi jeszcze odpisu od wyroku prawomocnego ? i (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

Porady prawne