Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Pytanie:

Posiadam mieszkanie i stosunek najmu z lokatorem kwaterunkowym (w trakcie wypowiedzenia). Nie chcę w chwili obecnej podnosić czynszu, ale wzrosły ostatnio opłaty niezależne ode mnie - na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Oprócz czynszu dla mnie równowartość tych opłat lokator zawsze wpłaca na moje konto, a ja już samodzielnie rozliczam się ze wspólnotą mieszkaniową. Czy mogę teraz, po podwyżce opłat, żądać od lokatora pokrywania opłat niezależnych ode mnie w nowej wysokości bez trzymiesięcznego \"wypowiedzenia dotychczasowej wysokości\" opłat - który to termin wypowiedzenia zachowuję, gdy podwyższam czynsz?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Gospodarowanie lokalami na zasadzie kwaterunku zostało wprowadzone dekretem z dnia 21 grudnia 1945 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 36, poz. 343). Stan prawny od tego czasu zmieniał się, aktualnie kwestie te reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2001 r. oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

Opłaty niezależne od właściciela, to opłaty za gaz, energię elektryczną, wywóz śmieci etc. a więc te opłaty, na których wysokość wynajmujący nie ma wpływu, a która ustalana jest przez przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne.

Porady prawne

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wskazuje w przepisie art. 9, iż podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy

Wobec tego, że wysokość tych opłat nie jest zależna od właściciela, podwyższenie tych opłat może nastąpić częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jeśli chodzi o same zasady podwyższania opłat niezależnych od właściciela, są one odmienne niż w przypadku czynszu i innych opłat (np. opłat za remonty i eksploatacje).

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 2 w razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 (a więc opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych – przyp. Red.). 

W niniejszej sytuacji konieczne więc będzie pisemne powiadomienie o (1) podwyżce opłat, jej (2) przyczynie oraz ze (3) wskazaniem zestawienia opłat.

Ustawa nie zawiera terminu informowania o podwyżce opłat niezależnych od właściciela – można jednak dla bezpieczeństwa przez analogię przyjąć termin 14 dniowy, jaki został ustalony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na koniec warto dodać, iż zasady te nie obowiązują w przypadku, gdy to sam lokator jest stroną umów o dostawę mediów.

Jeśli natomiast chodzi o inne opłaty, w ich przypadku obowiązują zwykłe zasady ich podwyższania – tak jak w przypadku czynszu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne