Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Pytanie:

Były pracownik zażądał na piśmie w określonym terminie zwrotu zaświadczeń z kursów i szkoleń odbytych w trakcie zatrudnienia i przechowywanych w jego aktach osobowych w części \"B\". Kursy sfinansował pracodawca i mimo nie przepracowania okresu trzech lat po ich ukończeniu pracodawca odstąpił od żądania zwrotu części kosztów tych kursów z uwagi na nie przedłużenie umowy na czas określony. Były pracownik stwierdził, że oryginały zaświadczeń stanowią własność pracownika, nawet w przypadku poniesienia kosztów szkoleń przez pracodawcę i powołał się na paragraf 1 ust. 3 rozp. MPiPS z dnia 28.03.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz na paragraf 6 rozporządzenia MEiN z dnia 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Pracownik już raz zażądał oryginałów tych dokumentów, lecz pracownicy kadr odmówili mu twierdząc, że paragraf 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczy sytuacji podejmowania pracy, a nie już na etapie zatrudnienia i składania takich dokumentów, a skoro pracodawca pokrył w całości koszty tych szkoleń i kursów to ma prawo przechowywać oryginały takich dokumentów, a pracownik może starać się o wydanie duplikatów u prowadzącego szkolenie i kurs i wydającego zaświadczenia o ukończeniu kursu a nie żądać od pracodawcy przechowywanych w części \"B\" akt osobowych pracownika oryginałów. Czy pracownik ma rację w tej sprawie i należy mu wydać oryginały zaświadczeń ze szkoleń i kursów jakie odbył były pracownik w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników na koszt pracodawcy przeprowadzonych w firmie specjalizującej się w prowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

Kwestię prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62 poz. 286). Z § 1 pkt. 1 wynika, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

  • wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie

  • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy

  • świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego

  • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

  • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów

Jednocześnie pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii (§ 1 ust. 3). W naszej ocenie żądania pracownika są słuszne i zasadnie domaga się wydania mu oryginałów dokumentów potwierdzających udział w określonych szkoleniach. Nie zmienia tego fakt, że oba powoływane przepisy znajdują się w rozdziale zatytułowanym „Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika”, czym zapewne kierują się pracownicy kadr. Ich stanowisko jest dotknięte pewnym błędem logicznym. Przepis § 1 ust. 3 należy rozumieć w ten sposób, że każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spodziewać, że może być poproszona o przedłożenie oryginału dokumentu zaświadczającego daną umiejętność itp. Zatem to w dyspozycji pracownika musi pozostawać oryginał dokumentu, a nie jego poprzedniego pracodawcy. Dotychczasowy pracodawca jak i potencjalnie każdy przyszły, mogą przechowywać tylko odpisy lub kopie dokumentów dotyczących pracownika. Nie do końca można się także zgodzić z twierdzeniem, że były pracownik może przedstawić duplikat dokumentu. Oczywiście wydaje się to być dopuszczalne, a wręcz i jedynym wyjściem, ale dotyczy raczej przypadków zaginięcia lub zniszczenia oryginału dokumentu. Tymczasem w opisywanym przypadku pracownik nie mógłby się wylegitymować dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje z uwagi na przechowywanie oryginału przez byłego pracodawcę – w pewien sposób więc poprzedni pracodawca zmuszałby pracownika, ubiegające się o duplikat, do fałszowania rzeczywistości. Należy ponadto pamiętać, że nie zawsze możliwe jest uzyskanie duplikatu, nawet gdy oryginał w rzeczywistości zaginął lub uległ zniszczeniu. W takim przypadku, z uwagi na bezpodstawne działanie pracodawcy, pracownik zostałby w ogóle pozbawiony możliwości udowodnienia posiadanych umiejętności w formie dokumentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe (...)

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Minister Anna Zalewska pwtarza zapewnienie, że wdrażana reforma (...)

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek wzięła udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli. W trakcie spotkania europejscy ministrowie ds. edukacji przyjęli między innymi konkluzje na temat skutecznego i innowacyjnego (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( (...)

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? 3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); podejmowania i setOstatni( '3' ); odbywania setOstatni( '4' ); przez setOstatni( '5' ); (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Gdy samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - interpretacja MF Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika – członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. (...)

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji (...)

Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w nawiązaniu do opinii nt. Komunikatu Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy" wyraziła swoje poparcie dla jego wskazań. Pragniemy jednak uzupełnić nasze wcześniejsze stanowisko o poniższe uwagi.W Polsce (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Seminarium nt. dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech

Seminarium nt. dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech

Kształcenie zawodowe jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego przygotowania pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Niestety w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

    W niniejszym artykule omówiono zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa. Jakie ogólne zasady uznawania nabytych w niektórych (...)

Opinia ws. wprowadzenia zawodu aktor do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Opinia ws. wprowadzenia zawodu aktor do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan sprzeciwia się wprowadzeniu zawodu aktor dla klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Aktorem w myśl obowiązujących przepisów może być każda osoba. Pełne uprawnienia do wykonywania tego zawodu można uzyskać kończąc jedną z wyższych (...)

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Jakie projekty dla młodych ludzi ruszyły? „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” - to dwa projekty, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy. Oba projekty (...)

Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla repatriantów

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić proces repatriacji, senatorowie przyjęli w wersji uchwalonej przez Sejm. Główne kierunki zmian to centralizacja działań na rzecz repatriacji i koordynacja działań (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Zmiany w szkolnictwie branżowym stały się faktem

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe (...)

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Minister Anna Zalewska pwtarza zapewnienie, że wdrażana reforma (...)

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Edukacja w Unii Europejskiej. Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek wzięła udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu w Brukseli. W trakcie spotkania europejscy ministrowie ds. edukacji przyjęli między innymi konkluzje na temat skutecznego i innowacyjnego (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // (...)

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół (...)

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); warunków setOstatni( '3' ); kierowania setOstatni( '4' ); osób za setOstatni( '5' ); granicę w setOstatni( '6' ); celach setOstatni( (...)

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Zmiana zasad studiowania, szkolenia się i prowadzenia badań naukowych przez cudzoziemców w Polsce

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? 3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); podejmowania i setOstatni( '3' ); odbywania setOstatni( '4' ); przez setOstatni( '5' ); (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Gdy samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - interpretacja MF Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika – członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. (...)

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji (...)

Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan w nawiązaniu do opinii nt. Komunikatu Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności na rzecz nowych miejsc pracy" wyraziła swoje poparcie dla jego wskazań. Pragniemy jednak uzupełnić nasze wcześniejsze stanowisko o poniższe uwagi.W Polsce (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Seminarium nt. dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech

Seminarium nt. dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech

Kształcenie zawodowe jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego przygotowania pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Niestety w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

    W niniejszym artykule omówiono zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa. Jakie ogólne zasady uznawania nabytych w niektórych (...)

Opinia ws. wprowadzenia zawodu aktor do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Opinia ws. wprowadzenia zawodu aktor do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan sprzeciwia się wprowadzeniu zawodu aktor dla klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Aktorem w myśl obowiązujących przepisów może być każda osoba. Pełne uprawnienia do wykonywania tego zawodu można uzyskać kończąc jedną z wyższych (...)

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Jakie projekty dla młodych ludzi ruszyły? „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” - to dwa projekty, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy. Oba projekty (...)

Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla repatriantów

Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw ma usprawnić proces repatriacji, senatorowie przyjęli w wersji uchwalonej przez Sejm. Główne kierunki zmian to centralizacja działań na rzecz repatriacji i koordynacja działań (...)

Ułatwienie repatriacji Polaków ze Wschodu?

Ułatwienie repatriacji Polaków ze Wschodu?

Do Sejmu przesłano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw. Ma on stworzyć odpowiednie warunki do powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane bądź deportowane przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zezwolenia na szkolenia

Zezwolenia na szkolenia

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania (...)

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk w ramach rozpoczętych studiów (...)

Zasady finansowania dokształcania pracowników

Zasady finansowania dokształcania pracowników

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 punkt 6 Kodeksu Pracy). Czy pracodawca może warunkować udzielenie dofinansowania do studiów podyplomowych (...)

Zezwolenia na szkolenia

Zezwolenia na szkolenia

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania (...)

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Urlop szkoleniowy dla lekarza

Lekarz zatrudniony w przychodni publicznego ZOZ zwrócił się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie urlopu szkoleniowego w wymiarze 4 dni w związku z odbywaniem praktyk w ramach rozpoczętych studiów (...)

Zasady finansowania dokształcania pracowników

Zasady finansowania dokształcania pracowników

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 94 punkt 6 Kodeksu Pracy). Czy pracodawca może warunkować udzielenie dofinansowania do studiów podyplomowych (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną (...)

Wydawanie zaświadczeń przez gminę

Wydawanie zaświadczeń przez gminę

Czy organ podatkowy (gmina) ma obowiązek wydawać zaświadczenia dla dzierżawcy gruntu o wielkości dochodu uzyskiwanego z tego gospodarstwa? Dzierżawca potrzebuje takiego zaświadczenia do banku, a (...)

Niezarobkowy przewóz drogowy

Niezarobkowy przewóz drogowy

Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem osoby w celach niezarobkowych (...)

Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na kilka dni , jednak poczuł się lepiej i stwierdził że nie przedstawi zwolnienia lekarskiego pracodawcy i poszedł do pracy . Czy pracodawca (...)

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

Sąd okręgowy zabezpieczył powództwo przez zobowiązanie pozwanego pana X do płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Natomiast wniosek o rozwód postanowił oddalić ze względu iż pozwany (...)

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana jest opłata (...)

Uzyskanie potwierdzenia przedawnienia podatku

Uzyskanie potwierdzenia przedawnienia podatku

W 2003 roku odbyło się w Cieszynie postępowanie spadkowe które uprawomocniło się 18.12.2003. W toku postępowania są ustalił dopłatę na rzecz brata (G.G.) od siostry (K.G.) do wyrównania podziału (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną (...)

Wydawanie zaświadczeń przez gminę

Wydawanie zaświadczeń przez gminę

Czy organ podatkowy (gmina) ma obowiązek wydawać zaświadczenia dla dzierżawcy gruntu o wielkości dochodu uzyskiwanego z tego gospodarstwa? Dzierżawca potrzebuje takiego zaświadczenia do banku, a (...)

Niezarobkowy przewóz drogowy

Niezarobkowy przewóz drogowy

Nie prowadzę działalności związanej z transportem (przewozem zarobkowym osób), ale mam własny autokar (45 miejsc). Co jest wymagane, ażebym mógł przewozić tym autobusem osoby w celach niezarobkowych (...)

Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Pracownik nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

Pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie na kilka dni , jednak poczuł się lepiej i stwierdził że nie przedstawi zwolnienia lekarskiego pracodawcy i poszedł do pracy . Czy pracodawca (...)

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

Sąd okręgowy zabezpieczył powództwo przez zobowiązanie pozwanego pana X do płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Natomiast wniosek o rozwód postanowił oddalić ze względu iż pozwany (...)

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana jest opłata (...)

Uzyskanie potwierdzenia przedawnienia podatku

Uzyskanie potwierdzenia przedawnienia podatku

W 2003 roku odbyło się w Cieszynie postępowanie spadkowe które uprawomocniło się 18.12.2003. W toku postępowania są ustalił dopłatę na rzecz brata (G.G.) od siostry (K.G.) do wyrównania podziału (...)

Wymogi udziału w kursie

Wymogi udziału w kursie

Chciałbym zorganizować jako firma szkoleniowa kurs na konserwatora suwnic i żurawi przenośnych tzw (hds-y). Jakie kryteria powinna spełniać osoba aby przystąpić do kursu na konserwatora suwnic (...)

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia (...)

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Otrzymałem wezwanie do sądu na 5 I 2011 r. jako powód ze stawiennictwem obowiązkowym. Przed Świętami jednak zachorowałem i dostałem zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. W pouczeniu przy (...)

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Witam, jestem zatrudniona na umowę o prace, kilka dni temu wzięłam zwolnienie lekarskie, jednak poczułam się lepiej i następnego dnia poszłam do pracy. Nie informując pracodawcy, że jestem na (...)

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

W jakim terminie winien pracodawca dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ZUS ZLA pracownika celem wypłacenia przez ZUS zasiłku chorobowego? W jakim terminie to zwolnienie winien dostarczyć pracownik do (...)

Przewóz na potrzeby własne

Przewóz na potrzeby własne

Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną działalnością posiadamy (...)

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Data ważności zaświadczenia o niekaralności

Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują? Informacje o karalności osoby gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym będące (...)

Zaświadczenie ze spółdzielni

Zaświadczenie ze spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której wszczęto zostało postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Spółdzielnia wystawiła (...)

FORUM PRAWNE

Zaświadczenia o ukończonych kursach

Zaświadczenia o ukończonych kursach Były pracodawca odmawia mi wydania oryginałów zaświadczeń o kursach, które ukończyłem podczas pracy w zakładzie. Twierdzi, że to zakład sfinansował kursy (...)

praktyka ciąg odpoczynku

praktyka ciąg odpoczynku WItam jestem praktykantem ostatniej klasy mam juz skonczone 19 lat. Od stycznia bede mial kursy dalek ood miejsca zamieszkania 50km raz w tygodniu. Mam 3 dni praktyk, 2 szkoly (...)

Prawo jazdy z Ukrainy

Prawo jazdy z Ukrainy Prawo jazdy i nie tylko, z Ukrainy Wygodnie, profesjonalnie i w pełni legalnie! Organizujemy wszelkie kursy zawodowe jak i na prawo jazdy, pomagamy w zdobyciu dokumentów pobytowych (...)

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna?? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne (...)

Bon stażowy 2012 -program pilotażowy

Bon stażowy 2012 -program pilotażowy Szkolenie, staże dla młodych bezrobotnych oraz kilka bonów do wyboru. Bon szkoleniowy bezrobotny będzie mógł wydać go na kursy i warsztaty podnoszące kwalifikacje. (...)

Jak napisać dobre CV.

Jak napisać dobre CV. Hej wiem że temat może być oklepany. Ale proszę o rady oparte na własnym doświadczeniu. Jak napisać takie CV żeby zwróciła uwagę i dało rade przebić się przez pozostałe. (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

praktyka ciąg odpoczynku

praktyka ciąg odpoczynku WItam jestem praktykantem ostatniej klasy mam juz skonczone 19 lat. Od stycznia bede mial kursy dalek ood miejsca zamieszkania 50km raz w tygodniu. Mam 3 dni praktyk, 2 szkoly (...)

Prawo jazdy z Ukrainy

Prawo jazdy z Ukrainy Prawo jazdy i nie tylko, z Ukrainy Wygodnie, profesjonalnie i w pełni legalnie! Organizujemy wszelkie kursy zawodowe jak i na prawo jazdy, pomagamy w zdobyciu dokumentów pobytowych (...)

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna?? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne (...)

Bon stażowy 2012 -program pilotażowy

Bon stażowy 2012 -program pilotażowy Szkolenie, staże dla młodych bezrobotnych oraz kilka bonów do wyboru. Bon szkoleniowy bezrobotny będzie mógł wydać go na kursy i warsztaty podnoszące kwalifikacje. (...)

Jak napisać dobre CV.

Jak napisać dobre CV. Hej wiem że temat może być oklepany. Ale proszę o rady oparte na własnym doświadczeniu. Jak napisać takie CV żeby zwróciła uwagę i dało rade przebić się przez pozostałe. (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

L4

L4 Miałbym ważne pytanie. Jestem zatrudniony w firmie na 1/4etatu ,wypracowuje co miesiąc ilośc godzin równą 3/4etatu (ponad 120h) ,jestem obecnie na zwolnieniu L4 przez 10 dni. kiedys pracujac (...)

Zaświadczenie o niekaralności przy uchylaniu się od płacenia alimentów?

Zaświadczenie o niekaralności przy uchylaniu się od płacenia alimentów? Witam mam pytanie...czy otrzymam zaświadczenie o niekralności jeżeli uchylam sie od płacenia alimentów. Chciałbym (...)

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia?

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia? Witam. Czy były pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zakresie obowiązków? Potrzebuję takiego zaświadczenia w celu przedstawienia (...)

renta rodznna, nienależnie pobrane świadczenia

renta rodznna, nienależnie pobrane świadczenia Witam! Proszę o pomoc. Pobieram wraz z siostrą po połowie rentę rodzinną po zmarłej mamie od 9 lat. W roku akademickim 2007/2008 byłam studentem (...)

Wymiana dowodu a ważność zaświadczenia

Wymiana dowodu a ważność zaświadczenia Dzień dobry, kilka dni temu odebraliśmy w USC zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na zaświadczeniu tym (...)

Zaświadczenia o dochodach?

Zaświadczenia o dochodach? Witam, mam takie pytanie, czy uczelnia może żądać zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego? Chodzi o podanie o stypendium socjalne, słyszałem że ma wystarczyć (...)

zaświadczenia o szkoleniach

zaświadczenia o szkoleniach Czy jest jakiś sposób na otrzymanie od byłego pracodawcy zaświadczenia o przebytych szkoleniach? Jeżeli nie chce zrobić tego po mojej proźbie? czy są jakieś przepisy? (...)

zaświadczenia na przewóz osób

zaświadczenia na przewóz osób Mam takie pytanie, dowiedziałem się niedawno że zaświadczenia uprawniające do wykonywania przewozu osób będą wydawane bezterminowo, czy to prawda? Ponoć zmieniają (...)

Zaświadczenia o ukończonych kursach

Zaświadczenia o ukończonych kursach Były pracodawca odmawia mi wydania oryginałów zaświadczeń o kursach, które ukończyłem podczas pracy w zakładzie. Twierdzi, że to zakład sfinansował kursy (...)

nie trzeba przedstawiać zaświadczenia?

nie trzeba przedstawiać zaświadczenia? Witam, dowiedziałam się, że starając się o świadczenia rodzinne nie będzie trzeba przedstawiać zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, czy to prawda? od (...)

Porady prawne