Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy

Pytanie:

Publiczny szpital zakupił rezonans magnetyczny za kwotę 2 600 000 zł od S. sp. z o.o. Przy transakcji szpital zastosował tryb zakupu z wolnej ręki. Jednakże podczas kontroli następczej prowadzonej w tej sprawie przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych okazało się, iż zamawiający nie był uprawniony do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zakupu z wolnej ręki i tym samym umowa jest nieważna gdyż wybór nastąpił przy rażącym naruszeniu ustawy. Dyrektor szpitala chce wystąpić do sądu cywilnego z powództwem o unieważnienie przedmiotowej umowy. Czy w pozwie trzeba podać wartość przedmiotu sporu (w tym przypadku 2 600 000 zł)? Czy jako powoda i pozwanego wystarczy wymienić same firmy (szpital i S. sp. z o.o.) czy należy też podać osoby je reprezentujące? Jaka będzie opłata sądowa od takiego pozwu?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy

W opisanej sprawie możliwe jest wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, a nie o jej „unieważnienie”. Chodzi o powództwo z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (powództwo o ustalenie), które może wnieść każdy, kto ma w tym interes prawny.

Ponieważ chodzi o ustalenie nieważności majątkowego stosunku prawnego (umowy), w pozwie należy oznaczyć wartość przedmiotu sporu. Jako stronę powodową należy podać szpital i dodać, że jest reprezentowany przez kierownika (do pozwu trzeba będzie dołączyć odpis z KRS, z którego będzie wynikać, iż dana osoba jest kierownikiem ZOZ), jako stronę pozwaną wystarczy podać nazwę firmy.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową. Wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: